strona główna / pomóż teraz / Ostatnia szansa Jagienki

WESPRZYJ FUNDACJĘ GAJUSZ

NUMER NASZEGO KONTA:

SWIFT/BIC kod: PKOPPLPW Pekao 80 1240 1545 1111 0010 6257 1028

Konta walutowe - IBAN: PL SWIFT/BIC CODE: PKOPPLPWEURO 86 1240 1545 1978 0010 7080 9139USD 93 1240 1545 1787 0010 7080 9445GBP 94 1240 1545 1789 0010 7080 9618CHF 43 1240 1545 1797 0010 7211 1003

OSTATNIA SZANSA JAGIENKI

Ostatnia szansa Jagienki

Jagienkę znacie doskonale. Nie raz już ją wsparliście. Ta urocza dziewczynka znów potrzebuje Waszej pomocy. Po nieudanej operacji musi mieć kolejną. Tym razem w Niemczech. Będzie kosztować około 650 000 zł. Wyjazd w najbliższych tygodniach.

Przeczytajcie poruszający list Mamy.

Czy można nauczyć się żyć w lęku o własne dziecko? Ale nie takim o powodzenie w szkole, trudną rozmowę z kolegą czy nawet spokojny powrót do domu. Żyć w strachu o to, czy pręty i śruby, które ma w swoim ciałku, nie uszkodzą rdzenia kręgowego, nie pokruszą kręgosłupa, nie przebiją płuc. Strachu, który dyktuje trudne pytania. Ile czasu zostało, żeby pomóc?

Wpłać TERAZ, by Jagienka otrzymała swoją szansę na życie.

Wpłaciło: 1481 osób / osoby
609443.75 zł (93.76%)
Potrzebne jeszcze: 40556.25 zł

Kto jest administratorem Twoich danych?
My, czyli Fundacja Gajusz z siedzibą w Łodzi, numer KRS 109866. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.


[English version below]

Można patrzeć w pełne ufności oczy swojego dziecka. Córci, która robi, co może, by być samodzielna. A my rodzice nie wiemy, czy zwykłe schylenie się po przedmiot, nie skończy się dramatycznie. Krzyczymy: „Stop! Poczekaj!” i biegniemy, żeby pomóc. Słyszymy, że coś kłuje w pleckach i okropnie boli, a jedyne, co możemy zrobić, to podać lek przeciwbólowy i uspokajać dziecko, a także siebie, że to nic groźnego.

To nasza prozaiczna codzienność. Okraszona istotą Jagienki, jej śmiechem, śpiewem, radością z małych rzeczy, snuciem jakże wyraźnych i przekonujących planów na życie. Istotka, która pyta o to, kiedy będzie mogła spotkać się z koleżanką. Czy na święta pojedziemy do babci, czy w przyszłym roku też będziemy robić pierniczki. Czy po operacji będzie mogła wrócić do szkoły, a może nawet na rower?

Za nami intensywne, wręcz okrutne poszukiwania. Nauka procedur w zagranicznych szpitalach, codzienne kontakty, które mogą uratować życie. Setki wysłanych maili, dokumentów, rozmów. Lekarze z Europy, USA a nawet Azji są jednogłośni – Jagience potrzebna jest fachowa pomoc wielu specjalistów, by mogła przejść z powodzeniem „niezwykle skomplikowane leczenie”. I bezlitosna prawda, że w tym momencie nie ma miejsca na pomyłkę.

Po nieudanej operacji pilnie trzeba wyjąć z kruchych kostek pręty i śruby, które coraz bardziej zagrażają życiu Jagienki. Trzeba „załatać” rdzeń kręgowy, opłucną, wyprostować kręgosłup i wstawić nowe instrumentarium podtrzymujące kręgosłup. Lekarze nie odbierają jednak nadziei.

Operacja odbędzie się w Niemczech. Jest ona konieczna i musimy być gotowi wyjechać natychmiast. Dlatego o wsparcie prosimy już dziś. Berlińscy lekarze nie ukrywają, że będzie to jedno z największych wyzwań w historii szpitala.

Tym razem decyzja musi być podjęta „w punkt”. Bo przeczucie poparte wieloma wywiadami w świecie medycznym mówi, że prawdopodobnie to ostatnia szansa. Strach i napięcie są z nami codziennie. W sercu nadzieja, że za moment ciężar podjęcia decyzji będzie za nami. Że nadal będziemy Was mieli wokół siebie i że zechcecie pomóc. Że lekarze będą wiedzieli, co robią, a życie nie odbierze Jagience apetytu na przyszłość. Że wszyscy zapomnimy o traumie, a nasze problemy będą choć trochę zwyczajne.

Mama Jagienki


Czas ma dla zdrowia i życia Jagienki ogromne znaczenie. Dlatego prosimy Was o wsparcie już dziś.

Tisa Żawrocka-Kwiatkowska
Prezes Fundacji Gajusz


Can you learn to live in fear about your own child? But not the kind about doing well in school, a tough talk with a friend or a safe trip home. It is living in fear about whether the screws and poles that she has in her body will damage her spinal cord, crush her spine, or poke through a lung. In fear, you ask yourself difficult questions. How much time is left to help?

You all know Jagienka very well. You have helped her before. This amazing girl needs your help again. Read this moving letter from her mother.
After an unsuccessful operation, Jagienka needs another one. But not in Poland, so the costs are huge. At this moment, 516,000 zł (120,000 euros) is needed. 

Donate NOW so that Jagienka can get her chance at life.

You can look into the eyes of your child that are full of trust. The daughter that does all she can to be independent. And us parents don't know whether her bending over to get something could end tragically. We yell: "stop! wait!" and we run to help. We hear that something is poking in her back and hurts terribly and the only thing we can do is give her pain medication and assure her, and ourselves, that it's nothing dangerous.

This is our daily life. Decorated with the being that is Jagienka - her smile, song, happiness with small things, making very specific and convincing plans for life. The little being that asks when she will be able to meet with a friend. Whether we will go to grandma's for the holidays, or whether we will make gingerbread cookies next year. Whether she will be able to go back to school after the operation, or maybe even go biking?

We have just finished intensive and difficult searching. Learning procedures in foreign hospitals, everyday contacts that can save a life. Hundreds of sent emails, documents, talks. Doctors from Europe, the US, and even Asia say the same thing - Jagienka needs the help of many specialists so that she can successfully go through "extremely complicated treatment." And the brutal truth is that at this moment, there is no room for mistakes.

After an unsuccessful operation, the poles and screws need to be immediately removed from the brittle bones, as this is an increasing threat to Jagienka's life. The spinal cord and pulmonary pleurae must be fixed, and a new instrument must be inserted to support her spine. Doctors aren't taking our hope away. 

The operation will take place in Germany. It is necessary and we have to be ready to leave right away. That's why we are asking for help today. Berlin doctors admit that it will be one of the greatest challenges in the history of the hospital.

This time, the decision must be made perfectly.Because a hunch backed by a lot of information from the world of medicine says that this is probably the last chance. Fear and tension are with us every day. In our hearts, we have hope that the weight of making of a decision will soon be behind us. That we will still have you around us and that you will want to help. That doctors will know what they are doing and that life doesn't take away Jagienka's appetite for the future. That we will all forget about trauma and our problems will be a little more run-of-the-mill.

Jagienka's mother

Time means so much for Jagienka's health and life. That's whywe are asking you for help today.

Tisa Żawrocka-Kwiatkowska President of Gajusz Foundation


banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski