FUNDACJA GAJUSZ
ul. Piotrkowska 17
90-406 Łódź

Bilans 2010

na dzień 31-12-2010

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz. U. 137 poz.1539).

Wiersz

Aktywa

Stan na

Wiersz

Pasywa

Stan na

1

2

początek roku

koniec roku

1

2

początek roku

koniec roku

A

Aktywa trwałe

446 637,36

471 485,11

A

Kapitał (fundusz) własny

1 094 167,07

1 120 742,14

I

Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

I

Fundusz statutowy

958 851,60

1 094 167,07

II

Rzeczowe aktywa trwałe

446 637,36

471 485,11

II

Fundusz z aktualizacji wyceny

0,00

0,00

III

Należności długoterminowe

III

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

135 315,47

26 575,07

IV

Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

1

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)

135 315,47

26 575,07

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość ujemna)

0,00

0,00

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

2

Strata z lat ubiegłych

-707 811,03

0,00

B

Aktywa obrotowe

1 095 498,07

1 157 182,97

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

447 968,36

518 708,79

I

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

0,00

0,00

I

Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

II

Należności krótkoterminowe

268 188,40

213 656,23

II

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

0,00

0,00

1

Kredyty i pożyczki

0,00

0,00

2

Inne zobowiązania

447 968,36

315 369,55

3

Fundusze specjalne

0,00

0,00

III

Inwestycje krótkoterminowe

0,00

0,00

III

Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

1

Środki pieniężne

816 639,14

943 526,74

IV

Rozliczenia międzyokresowe

0,00

203 339,24

2

Pozostałe aktywa finansowe

0,00

0,00

1

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

0,00

203 339,24

C

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

10 670,53

10 782,85

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

Aktywa razem

1 542 135,43

1 639 450,93

Pasywa razem

1 542 135,43

1 639 450,93

Data sporządzenia: 15-03-2011