FUNDACJA GAJUSZ
90-406 ŁÓDŹ
PIOTRKOWSKA 17
0000109866

Bilans 2011

sporządzony na dzień: 2011-12-31

Pozycja

Treść pozycji

Stan na

2011-01-01

2011-12-31

AKTYWA

A.

Aktywa trwałe

471,485.11

668,213.15

I.

Wartości niematerialne i prawne

0.00

0.00

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

471,485.11

443,297.44

III.

Należności długoterminowe

0.00

0.00

IV.

Inwestycje długoterminowe

0.00

224,915.71

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0.00

0.00

B.

Aktywa obrotowe

1,157,182.97

1,016,933.91

I.

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

0.00

0.00

II.

Należności krótkoterminowe

213,656.23

273,640.80

III.

Inwestycje krótkoterminowe

943,526.74

743,293.11

1

Środki pieniężne

943,526.74

743,293.11

2

Pozostałe aktywa finansowe

0.00

0.00

C.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

10,782.85

14,227.99

Aktywa razem

1,639,450.93

1,699,375.05

PASYWA

A.

Fundusze własne

1,120,742.14

1,321,828.81

I.

Fundusz statutowy

1,094,167.07

1,297,457.64

II.

Fundusz z aktualizacji wyceny

0.00

0.00

III.

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

26,575.07

24,371.17

1

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)

26,575.07

67,501.87

2

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)

0.00

-43,130.70

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

518,708.79

377,546.24

I.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

0.00

0.00

II.

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

315,369.55

267,055.48

1

Kredyty i pożyczki

0.00

0.00

2

Inne zobowiązania

315,369.55

267,055.48

3

Fundusze specjalne

0.00

0.00

III.

Rezerwy na zobowiązania

0.00

0.00

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

203,339.24

110,490.76

1

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

203,339.24

110,490.76

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

0.00

0.00

Pasywa razem

1,639,450.93

1,699,375.05

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Joanna Krupa

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, Anna Piekutowska, Anna Rajska-Rutkowska, Łukasz Przysło