FUNDACJA GAJUSZ
90-406 ŁÓDŹ
PIOTRKOWSKA 17
0000109866

Bilans 2012

sporządzony na dzień: 2012-12-31

Pozycja

Treść pozycji

Stan na

2012-01-01

2012-12-31

AKTYWA

A.

Aktywa trwałe

668,213.15

889,643.74

I.

Wartości niematerialne i prawne

0.00

0.00

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

443,297.44

298,122.15

III.

Należności długoterminowe

0.00

0.00

IV.

Inwetycje długoterminowe

224,915.71

591,521.59

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0.00

0.00

B.

Aktywa obrotowe

1,016,933.91

719,392.34

I.

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

0.00

0.00

II.

Należności krótkoterminowe

273,640.80

301,197.28

III.

Inwestycje krótkoterminowe

743,293.11

418,195.06

1

Środki pieniężne

743,293.11

418,195.06

2

Pozostałe aktywa finansowe

0.00

0.00

C.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

14,227.99

13,644.75

Aktywa razem

1,699,375.05

1,622,680.83

PASYWA

A.

Fundusze własne

1,321,828.81

1,308,699.14

I.

Fundusz statutowy

1,297,457.64

1,321,828.81

II.

Fundusz z aktualizacji wyceny

0.00

0.00

III.

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

24,371.17

-13,129.67

1

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)

67,501.87

0.00

2

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)

-43,130.70

-13,129.67

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

377,546.24

313,981.69

I.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

0.00

0.00

II.

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

267,055.48

264,110.29

1

Kredyty i pożyczki

0.00

0.00

2

Inne zobowiązania

267,055.48

264,110.29

3

Fundusze specjalne

0.00

0.00

III.

Rezerwy na zobowiązania

0.00

0.00

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

110,490.76

49,871.40

1

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

110,490.76

49,871.40

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

0.00

0.00

Pasywa razem

1,699,375.05

1,622,680.83

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Joanna Krupa

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, Anna Piekutowska, Anna Rajska-Rutkowska, Łukasz Przysło