FUNDACJA GAJUSZ
90-406 ŁÓDŹ
PIOTRKOWSKA 17
0000109866

Bilans 2013

sporządzony na dzień: 2013-12-31

Pozycja

Treść pozycji

Stan na

2013-01-01

2013-12-31

AKTYWA

A.

Aktywa trwałe

889,643.74

1,639,098.69

I.

Wartości niematerialne i prawne

0.00

0.00

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

298,122.15

1,639,098.69

III.

Należności długoterminowe

0.00

0.00

IV.

Inwetycje długoterminowe

591,521.59

0.00

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0.00

0.00

B.

Aktywa obrotowe

719,392.34

1,586,145.17

I.

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

0.00

0.00

II.

Należności krótkoterminowe

301,197.28

354,314.22

III.

Inwestycje krótkoterminowe

418,195.06

1,231,830.95

1

Środki pieniężne

418,195.06

1,231,830.95

2

Pozostałe aktywa finansowe

0.00

0.00

C.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

13,644.75

14,432.03

Aktywa razem

1,622,680.83

3,239,675.89

PASYWA

A.

Fundusze własne

1,308,699.14

1,915,326.63

I.

Fundusz statutowy

1,321,828.81

1,308,699.14

II.

Fundusz z aktualizacji wyceny

0.00

0.00

III.

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

-13,129.67

606,627.49

1

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)

0.00

606,627.49

2

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)

-13,129.67

0.00

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

313,981.69

1,324,349.26

I.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

0.00

466,196.35

II.

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

264,110.29

419,404.04

1

Kredyty i pożyczki

0.00

0.00

2

Inne zobowiązania

264,110.29

419,404.04

3

Fundusze specjalne

0.00

0.00

III.

Rezerwy na zobowiązania

0.00

0.00

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

49,871.40

438,748.87

1

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

49,871.40

438,748.87

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

0.00

0.00

Pasywa razem

1,622,680.83

3,239,675.89

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Joanna Krupa

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, Anna Piekutowska, Anna Rajska-Rutkowska, Łukasz Przysło