FUNDACJA GAJUSZ
93-271 ŁÓDŹ
DĄBROWSKIEGO 87
0000109866

Bilans 2014

sporządzony na dzień: 2014-12-31

Stan na

2014-01-01

2014-12-31

AKTYWA

A

Aktywa trwałe

1,639,098.69

1,847,117.76

I

Wartości niematerialne i prawne

0.00

0.00

1

Koszty zakończonych prac rozwojowych

0.00

0.00

2

Wartość firmy

0.00

0.00

3

Inne wartości niematerialne i prawne

0.00

0.00

4

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

0.00

0.00

II

Rzeczowe aktywa trwałe

1,639,098.69

1,847,117.76

1

Środki trwałe

1,639,098.69

1,847,117.76

a)

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

0.00

0.00

b)

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1,344,783.00

1,479,934.83

c)

urządzenia techniczne i maszyny

261,120.97

301,992.86

d)

środki transportu

22,161.28

65,190.07

e)

inne środki trwałe

11,033.44

0.00

2

Środki trwałe w budowie

0.00

0.00

3

Zaliczki na środki trwałe w budowie

0.00

0.00

III

Należności długoterminowe

0.00

0.00

1

Od jednostek powiązanych

0.00

0.00

2

Od jednostek pozostałych

0.00

0.00

IV

Inwestycje długoterminowe

0.00

0.00

1

Nieruchomości

0.00

0.00

2

Wartości niematerialne i prawne

0.00

0.00

3

Długoterminowe aktywa finansowe

0.00

0.00

a)

w jednostkach powiązanych

0.00

0.00

– udziały lub akcje

0.00

0.00

– inne papiery wartościowe

0.00

0.00

– udzielone pożyczki

0.00

0.00

– inne długoterminowe aktywa finansowe

0.00

0.00

b)

w pozostałych jednostkach

0.00

0.00

– udziały lub akcje

0.00

0.00

– inne papiery wartościowe

0.00

0.00

– udzielone pożyczki

0.00

0.00

– inne długoterminowe aktywa finansowe

0.00

0.00

4

Inne inwestycje długoterminowe

0.00

0.00

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0.00

0.00

1

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0.00

0.00

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

0.00

0.00

B

Aktywa obrotowe

1,600,577.20

2,045,698.97

I

Zapasy

0.00

0.00

1

Materiały

0.00

0.00

2

Półprodukty i produkty w toku

0.00

0.00

3

Produkty gotowe

0.00

0.00

4

Towary

0.00

0.00

5

Zaliczki na dostawy

0.00

0.00

II

Należności krótkoterminowe

354,314.22

308,408.28

1

Należności od jednostek powiązanych

0.00

0.00

a)

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty

0.00

0.00

– do 12 miesięcy

0.00

0.00

– powyżej 12 miesięcy

0.00

0.00

b)

inne

0.00

0.00

2

Należności od pozostałych jednostek

354,314.22

308,408.28

a)

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty

191,884.62

115,879.76

– do 12 miesięcy

191,884.62

115,879.76

– powyżej 12 miesięcy

0.00

0.00

b)

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

0.00

249.37

c)

inne

162,429.60

192,279.15

d)

dochodzone na drodze sądowej

0.00

0.00

III

Inwestycje krótkoterminowe

1,231,830.95

1,737,290.69

1

Krótkoterminowe aktywa finansowe

1,231,830.95

1,737,290.69

a)

w jednostkach powiązanych

0.00

0.00

– udziały lub akcje

0.00

0.00

– inne papiery wartościowe

0.00

0.00

– udzielone pożyczki

0.00

0.00

– inne długoterminowe aktywa finansowe

0.00

0.00

b)

w pozostałych jednostkach

0.00

0.00

– udziały lub akcje

0.00

0.00

– inne papiery wartościowe

0.00

0.00

– udzielone pożyczki

0.00

0.00

– inne długoterminowe aktywa finansowe

0.00

0.00

c)

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

1,231,830.95

1,737,290.69

– środki pieniężne w kasie i na rachunkach

1,231,830.95

1,737,290.69

– inne środki pieniężne

0.00

0.00

– inne aktywa pieniężne

0.00

0.00

2

Inne inwestycje krótkoterminowe

0.00

0.00

IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

14,432.03

0.00

AKTYWA razem (suma poz. A i B)

3,239,675.89

3,892,816.73

PASYWA

A

Kapitał (fundusz) własny

1,915,326.63

2,352,243.79

I

Kapitał (fundusz) podstawowy

1,308,699.14

1,915,326.63

II

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

0.00

0.00

III

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

0.00

0.00

IV

Kapitał (fundusz) zapasowy

0.00

0.00

V

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0.00

0.00

VI

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

0.00

0.00

VII

Zysk (strata) z lat ubiegłych

0.00

0.00

VIII

Zysk (strata) netto

606,627.49

436,917.16

IX

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

0.00

0.00

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1,324,349.26

1,540,572.94

I

Rezerwy na zobowiązania

0.00

0.00

1

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0.00

0.00

2

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

0.00

0.00

– długoterminowa

0.00

0.00

– krótkoterminowa

0.00

0.00

3

Pozostałe rezerwy

0.00

0.00

– długoterminowa

0.00

0.00

– krótkoterminowa

0.00

0.00

II

Zobowiązania długoterminowe

0.00

0.00

1

Wobec jednostek powiązanych

0.00

0.00

2

Wobec pozostałych jednostek

0.00

0.00

a)

kredyty i pożyczki

0.00

0.00

b)

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0.00

0.00

c)

inne zobowiązania finansowe

0.00

0.00

d)

– inne

0.00

0.00

III

Zobowiązania krótkoterminowe

885,600.39

471,051.66

1

Wobec jednostek powiązanych

0.00

0.00

a)

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności

0.00

0.00

– do 12 miesięcy

0.00

0.00

– powyżej 12 miesięcy

0.00

0.00

b)

inne

0.00

0.00

2

Wobec pozostałych jednostek

885,600.39

471,051.66

a)

kredyty i pożyczki

466,196.35

352,569.24

b)

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0.00

0.00

c)

inne zobowiązania finansowe

0.00

0.00

d)

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności

385,655.22

83,898.26

– do 12 miesięcy

385,655.22

83,898.26

– powyżej 12 miesięcy

0.00

0.00

e)

zaliczki otrzymane na dostawy

0.00

0.00

f)

zobowiązania wekslowe

0.00

0.00

g)

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

22,327.60

22,198.65

h)

z tytułu wynagrodzeń

0.00

0.00

i)

inne

11,421.22

12,385.51

3

Fundusze specjalne

0.00

0.00

IV

Rozliczenia międzyokresowe

438,748.87

1,069,521.28

1

Ujemna wartość firmy

0.00

0.00

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

438,748.87

1,069,521.28

– długoterminowe

438,748.87

1,069,521.28

– krótkoterminowe

0.00

0.00

PASYWA razem (suma poz. A i B)

3,239,675.89

3,892,816.73

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Joanna Krupa

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, Anna Piekutowska, Anna Rajska-Rutkowska, Łukasz Przysło