FUNDACJA GAJUSZ
93-271 ŁÓDŹ
DĄBROWSKIEGO 87
0000109866

Bilans 2015

sporządzony na dzień: 2015-12-30

Stan na

2015-01-01

2015-12-30

AKTYWA

A

Aktywa trwałe

1,847,117.76

1,923,346.66

I

Wartości niematerialne i prawne

0.00

0.00

1

Koszty zakończonych prac rozwojowych

0.00

0.00

2

Wartość firmy

0.00

0.00

3

Inne wartości niematerialne i prawne

0.00

0.00

4

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

0.00

0.00

II

Rzeczowe aktywa trwałe

1,847,117.76

1,923,346.66

1

Środki trwałe

1,847,117.76

1,923,346.66

a)

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

0.00

0.00

b)

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1,479,934.83

1,501,622.65

c)

urządzenia techniczne i maszyny

301,992.86

107,535.90

d)

środki transportu

65,190.07

314,188.11

e)

inne środki trwałe

0.00

0.00

2

Środki trwałe w budowie

0.00

0.00

3

Zaliczki na środki trwałe w budowie

0.00

0.00

III

Należności długoterminowe

0.00

0.00

1

Od jednostek powiązanych

0.00

0.00

2

Od jednostek pozostałych

0.00

0.00

IV

Inwestycje długoterminowe

0.00

0.00

1

Nieruchomości

0.00

0.00

2

Wartości niematerialne i prawne

0.00

0.00

3

Długoterminowe aktywa finansowe

0.00

0.00

a)

w jednostkach powiązanych

0.00

0.00

– udziały lub akcje

0.00

0.00

– inne papiery wartościowe

0.00

0.00

– udzielone pożyczki

0.00

0.00

– inne długoterminowe aktywa finansowe

0.00

0.00

b)

w pozostałych jednostkach

0.00

0.00

– udziały lub akcje

0.00

0.00

– inne papiery wartościowe

0.00

0.00

– udzielone pożyczki

0.00

0.00

– inne długoterminowe aktywa finansowe

0.00

0.00

4

Inne inwestycje długoterminowe

0.00

0.00

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0.00

0.00

1

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0.00

0.00

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

0.00

0.00

B

Aktywa obrotowe

2,045,698.97

2,042,732.14

I

Zapasy

0.00

0.00

1

Materiały

0.00

0.00

2

Półprodukty i produkty w toku

0.00

0.00

3

Produkty gotowe

0.00

0.00

4

Towary

0.00

0.00

5

Zaliczki na dostawy

0.00

0.00

II

Należności krótkoterminowe

308,408.28

195,105.68

1

Należności od jednostek powiązanych

0.00

0.00

a)

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty

0.00

0.00

– do 12 miesięcy

0.00

0.00

– powyżej 12 miesięcy

0.00

0.00

b)

inne

0.00

0.00

2

Należności od pozostałych jednostek

308,408.28

195,105.68

a)

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty

115,879.76

118,728.21

– do 12 miesięcy

115,879.76

118,728.21

– powyżej 12 miesięcy

0.00

0.00

b)

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

249.37

3,049.49

c)

inne

192,279.15

73,327.98

d)

dochodzone na drodze sądowej

0.00

0.00

III

Inwestycje krótkoterminowe

1,737,290.69

1,847,626.46

1

Krótkoterminowe aktywa finansowe

1,737,290.69

1,847,626.46

a)

w jednostkach powiązanych

0.00

0.00

– udziały lub akcje

0.00

0.00

– inne papiery wartościowe

0.00

0.00

– udzielone pożyczki

0.00

0.00

– inne długoterminowe aktywa finansowe

0.00

0.00

b)

w pozostałych jednostkach

0.00

0.00

– udziały lub akcje

0.00

0.00

– inne papiery wartościowe

0.00

0.00

– udzielone pożyczki

0.00

0.00

– inne długoterminowe aktywa finansowe

0.00

0.00

c)

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

1,737,290.69

1,847,626.46

– środki pieniężne w kasie i na rachunkach

1,737,290.69

1,847,626.46

– inne środki pieniężne

0.00

0.00

– inne aktywa pieniężne

0.00

0.00

2

Inne inwestycje krótkoterminowe

0.00

0.00

IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0.00

0.00

AKTYWA razem (suma poz. A i B)

3,892,816.73

3,966,078.80

PASYWA

A

Kapitał (fundusz) własny

2,352,243.79

3,457,552.89

I

Kapitał (fundusz) podstawowy

1,915,326.63

2,352,243.79

II

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

0.00

0.00

III

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

0.00

0.00

IV

Kapitał (fundusz) zapasowy

0.00

0.00

V

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0.00

0.00

VI

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

0.00

0.00

VII

Zysk (strata) z lat ubiegłych

0.00

0.00

VIII

Zysk (strata) netto

436,917.16

1,105,309.10

IX

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

0.00

0.00

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1,540,572.94

508,525.91

I

Rezerwy na zobowiązania

0.00

0.00

1

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0.00

0.00

2

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

0.00

0.00

– długoterminowa

0.00

0.00

– krótkoterminowa

0.00

0.00

3

Pozostałe rezerwy

0.00

0.00

– długoterminowa

0.00

0.00

– krótkoterminowa

0.00

0.00

II

Zobowiązania długoterminowe

0.00

0.00

1

Wobec jednostek powiązanych

0.00

0.00

2

Wobec pozostałych jednostek

0.00

0.00

a)

kredyty i pożyczki

0.00

0.00

b)

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0.00

0.00

c)

inne zobowiązania finansowe

0.00

0.00

d)

– inne

0.00

0.00

III

Zobowiązania krótkoterminowe

471,051.66

193,428.64

1

Wobec jednostek powiązanych

0.00

0.00

a)

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności

0.00

0.00

– do 12 miesięcy

0.00

0.00

– powyżej 12 miesięcy

0.00

0.00

b)

inne

0.00

0.00

2

Wobec pozostałych jednostek

471,051.66

193,428.64

a)

kredyty i pożyczki

352,569.24

0.00

b)

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0.00

0.00

c)

inne zobowiązania finansowe

0.00

0.00

d)

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności

83,898.26

160,192.76

– do 12 miesięcy

83,898.26

160,192.76

– powyżej 12 miesięcy

0.00

0.00

e)

zaliczki otrzymane na dostawy

0.00

0.00

f)

zobowiązania wekslowe

0.00

0.00

g)

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

22,198.65

21,654.53

h)

z tytułu wynagrodzeń

0.00

0.00

i)

inne

12,385.51

11,581.35

3

Fundusze specjalne

0.00

0.00

IV

Rozliczenia międzyokresowe

1,069,521.28

315,097.27

1

Ujemna wartość firmy

0.00

0.00

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

1,069,521.28

315,097.27

– długoterminowe

1,069,521.28

315,097.27

– krótkoterminowe

0.00

0.00

PASYWA razem (suma poz. A i B)

3,892,816.73

3,966,078.80

Sporządzono dnia: 2016-06-16

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Joanna Krupa

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, Anna Piekutowska, Anna Rajska-Rutkowska