FUNDACJA GAJUSZ
93-271 ŁÓDŹ
DĄBROWSKIEGO 87
0000109866

Bilans 2017

sporządzony na dzień: 2017-12-31

Stan na

2017-01-01

2017-12-31

AKTYWA

A

Aktywa trwałe

1,915,412.77

2,023,216.04

I

Wartości niematerialne i prawne

0.00

0.00

1

Koszty zakończonych prac rozwojowych

0.00

0.00

2

Wartość firmy

0.00

0.00

3

Inne wartości niematerialne i prawne

0.00

0.00

4

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

0.00

0.00

II

Rzeczowe aktywa trwałe

1,915,412.77

2,023,216.04

1

Środki trwałe

1,810,251.77

2,023,216.04

a)

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

0.00

0.00

b)

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1,333,981.27

1,414,336.93

c)

urządzenia techniczne i maszyny

82,003.00

102,218.69

d)

środki transportu

394,267.50

506,660.42

e)

inne środki trwałe

0.00

0.00

2

Środki trwałe w budowie

105,161.00

0.00

3

Zaliczki na środki trwałe w budowie

0.00

0.00

III

Należności długoterminowe

0.00

0.00

1

Od jednostek powiązanych

0.00

0.00

2

Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w

kapitale

0.00

0.00

3

Od jednostek pozostałych

0.00

0.00

IV

Inwestycje długoterminowe

0.00

0.00

1

Nieruchomości

0.00

0.00

2

Wartości niematerialne i prawne

0.00

0.00

3

Długoterminowe aktywa finansowe

0.00

0.00

a)

w jednostkach powiązanych

0.00

0.00

– udziały lub akcje

0.00

0.00

– inne papiery wartościowe

0.00

0.00

– udzielone pożyczki

0.00

0.00

– inne długoterminowe aktywa finansowe

0.00

0.00

b)

w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w

kapitale

0.00

0.00

– udziały lub akcje

0.00

0.00

– inne papiery wartościowe

0.00

0.00

– udzielone pożyczki

0.00

0.00

– inne długoterminowe aktywa finansowe

0.00

0.00

c)

w pozostałych jednostkach

0.00

0.00

– udziały lub akcje

0.00

0.00

– inne papiery wartościowe

0.00

0.00

– udzielone pożyczki

0.00

0.00

– inne długoterminowe aktywa finansowe

0.00

0.00

4

Inne inwestycje długoterminowe

0.00

0.00

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0.00

0.00

1

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0.00

0.00

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

0.00

0.00

B

Aktywa obrotowe

2,602,691.64

3,975,616.04

I

Zapasy

0.00

0.00

1

Materiały

0.00

0.00

2

Półprodukty i produkty w toku

0.00

0.00

3

Produkty gotowe

0.00

0.00

4

Towary

0.00

0.00

5

Zaliczki na dostawy i usługi

0.00

0.00

II

Należności krótkoterminowe

248,626.07

427,834.99

1

Należności od jednostek powiązanych

0.00

0.00

a)

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty

0.00

0.00

– do 12 miesięcy

0.00

0.00

– powyżej 12 miesięcy

0.00

0.00

b)

inne

0.00

0.00

2

Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0.00

0.00

a)

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty

0.00

0.00

– do 12 miesięcy

0.00

0.00

– powyżej 12 miesięcy

0.00

0.00

b)

inne

0.00

0.00

3

Należności od pozostałych jednostek

248,626.07

427,834.99

a)

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty

223,034.66

369,382.85

– do 12 miesięcy

223,034.66

369,382.85

– powyżej 12 miesięcy

0.00

0.00

b)

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych

0.00

1,788.92

c)

inne

25,591.41

56,663.22

d)

dochodzone na drodze sądowej

0.00

0.00

III

Inwestycje krótkoterminowe

2,354,065.57

3,547,781.05

1

Krótkoterminowe aktywa finansowe

2,354,065.57

3,547,781.05

a)

w jednostkach powiązanych

0.00

0.00

– udziały lub akcje

0.00

0.00

– inne papiery wartościowe

0.00

0.00

– udzielone pożyczki

0.00

0.00

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0.00

0.00

b)

w pozostałych jednostkach

0.00

0.00

– udziały lub akcje

0.00

0.00

– inne papiery wartościowe

0.00

0.00

– udzielone pożyczki

0.00

0.00

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0.00

0.00

c)

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

2,354,065.57

3,547,781.05

– środki pieniężne w kasie i na rachunkach

2,354,065.57

3,547,781.05

– inne środki pieniężne

0.00

0.00

– inne aktywa pieniężne

0.00

0.00

2

Inne inwestycje krótkoterminowe

0.00

0.00

IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0.00

0.00

C

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

0.00

0.00

D

Udziały (akcje) własne

0.00

0.00

AKTYWA razem

4,518,104.41

5,998,832.08

PASYWA

A

Kapitał (fundusz) własny

4,253,520.08

5,828,435.16

I

Kapitał (fundusz) podstawowy

3,457,552.89

4,253,520.08

II

Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)

0.00

0.00

III

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości

godziwej

0.00

0.00

IV

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:

0.00

0.00

– tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki

0.00

0.00

– na udziały (akcje) własne

0.00

0.00

VI

Zysk (strata) z lat ubiegłych

0.00

0.00

VII

Zysk (strata) netto

795,967.19

1,574,915.08

VIII

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

0.00

0.00

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

264,584.33

170,396.92

I

Rezerwy na zobowiązania

0.00

0.00

1

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0.00

0.00

2

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

0.00

0.00

– długoterminowa

0.00

0.00

– krótkoterminowa

0.00

0.00

3

Pozostałe rezerwy

0.00

0.00

– długoterminowa

0.00

0.00

– krótkoterminowa

0.00

0.00

II

Zobowiązania długoterminowe

0.00

0.00

1

Wobec jednostek powiązanych

0.00

0.00

2

Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie

w kapitale

0.00

0.00

3

Wobec pozostałych jednostek

0.00

0.00

a)

kredyty i pożyczki

0.00

0.00

b)

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0.00

0.00

c)

inne zobowiązania finansowe

0.00

0.00

d)

zobowiązania wekslowe

0.00

0.00

e)

inne

0.00

0.00

III

Zobowiązania krótkoterminowe

137,663.83

110,375.57

1

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych

0.00

0.00

a)

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności

0.00

0.00

– do 12 miesięcy

0.00

0.00

– powyżej 12 miesięcy

0.00

0.00

b)

inne

0.00

0.00

2

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0.00

0.00

a)

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności

0.00

0.00

– do 12 miesięcy

0.00

0.00

– powyżej 12 miesięcy

0.00

0.00

b)

inne

0.00

0.00

3

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek

137,663.83

110,375.57

a)

kredyty i pożyczki

0.00

0.00

b)

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0.00

0.00

c)

inne zobowiązania finansowe

0.00

0.00

d)

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności

94,033.81

69,516.83

– do 12 miesięcy

94,033.81

69,516.83

– powyżej 12 miesięcy

0.00

0.00

e)

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

0.00

0.00

f)

zobowiązania wekslowe

0.00

0.00

g)

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych

29,440.25

28,172.54

h)

z tytułu wynagrodzeń

0.00

0.00

i)

inne

14,189.77

12,686.20

4

Fundusze specjalne

0.00

0.00

IV

Rozliczenia międzyokresowe

126,920.50

60,021.35

1

Ujemna wartość firmy

0.00

0.00

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

126,920.50

60,021.35

– długoterminowe

58,052.80

44,749.11

– krótkoterminowe

68,867.70

15,272.24

PASYWA razem

4,518,104.41

5,998,832.08

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Joanna Krupa

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, Anna Piekutowska, Anna Rajska-Rutkowska