FUNDACJA GAJUSZ
93-271 ŁÓDŹ
DĄBROWSKIEGO 87
0000109866

Bilans 2018

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2018-12-31

Stan na

2018-01-01

2018-12-31

AKTYWA

A.

Aktywa trwałe

2 023 216,04

1 723 910,23

I.

Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

2 023 216,04

1 723 910,23

III.

Należności długoterminowe

0,00

0,00

IV.

Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

B.

Aktywa obrotowe

3 975 616,04

4 710 354,30

I.

Zapasy

0,00

0,00

II.

Należności krótkoterminowe

427 834,99

321 833,13

III.

Inwestycje krótkoterminowe

3 547 781,05

4 388 521,17

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

C.

Należne wpłaty na fundusz statutowy

0,00

0,00

AKTYWA razem

5 998 832,08

6 434 264,53

PASYWA

A.

Fundusz własny

5 828 435,16

6 167 524,15

I.

Fundusz statutowy

4 253 520,08

5 828 435,16

II.

Pozostałe fundusze

0,00

0,00

III.

Zysk (strata) z lat ubiegłych

0,00

0,00

IV.

Zysk (strata) netto

1 574 915,08

339 088,99

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

170 396,92

266 740,38

I.

Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

II.

Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

III.

Zobowiązania krótkoterminowe

110 375,57

221 991,27

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

60 021,35

44 749,11

PASYWA razem

5 998 832,08

6 434 264,53

Data sporządzenia: 2019-06-28

Data zatwierdzenia: 2019-06-30

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Joanna Krupa

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, Anna Piekutowska, Anna Rajska-Rutkowska