FUNDACJA GAJUSZ
93-271 ŁÓDŹ
DĄBROWSKIEGO 87
0000109866

Bilans 2020

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2020-12-31

Stan na koniec

roku poprzedniego

roku

bieżącego

AKTYWA

A.

Aktywa trwałe

1 460 623,86

1 080 868,26

I.

Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

1 460 623,86

1 080 868,26

III.

Należności długoterminowe

0,00

0,00

IV.

Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

B.

Aktywa obrotowe

5 647 929,04

6 689 374,50

I.

Zapasy

0,00

0,00

II.

Należności krótkoterminowe

364 718,46

593 439,14

III.

Inwestycje krótkoterminowe

5 283 210,58

6 095 935,36

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

C.

Należne wpłaty na fundusz statutowy

0,00

0,00

AKTYWA razem

7 108 552,90

7 770 242,76

PASYWA

A.

Fundusz własny

6 761 865,53

7 470 800,45

I.

Fundusz statutowy

6 167 524,15

6 761 865,53

II.

Pozostałe fundusze

0,00

0,00

III.

Zysk (strata) z lat ubiegłych

0,00

0,00

IV.

Zysk (strata) netto

594 341,38

708 934,92

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

346 687,37

299 442,31

I.

Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

II.

Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

III.

Zobowiązania krótkoterminowe

316 451,42

283 719,52

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

30 235,95

15 722,79

PASYWA razem

7 108 552,90

7 770 242,76

Data sporządzenia: 2021-08-20

Data zatwierdzenia: 2021-08-24

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Joanna Krupa

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, Anna Piekutowska, Anna Rajska-Rutkowska