Informacja dodatkowa 2011

I

  1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów.
Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
  1. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów – przyczyny i wynik.
Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
nie wystąpiły   0,00

3. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych.

Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Nie uwzględniono w  
    Bilansie Rachunku wyników
nie wystąpiły      

II

  1. Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe.
Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty ( w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00      
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 20 000,00 0,00 0,00   0,00 20 000,00
3. urządzenia techniczne i maszyny 70 484,34 0,00 0,00   0,00 70 484,34
4. środki transportu 508 422,15 0,00 141 000,00   -63 250,00 586 172,15
5. inne środki trwałe 351 798,88 0,00 322,21   0,00 352 121,09
Razem 950 705,37 0,00 141 322,21   -63 250,00 1 028 777,58
  1. Umorzenie środków trwałych – amortyzacja.
Nazwa grupy składników majątku trwałego Umorzenie za rok 2011
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 300,00
3. urządzenia techniczne i maszyny 5 056,14
4. środki transportu 56 899,08
5. inne środki trwałe 45 004,66
Razem 107 259,88

3. Grunty użytkowane wieczyście.

  Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku   Stan na koniec roku obrotowego
    Zwiększenia Zmniejszenia  
Powierzchnia m2       0,00
Wartość 0,00 0,00 0,00 0,00
  1. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy.
  Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku   Stan na koniec roku obrotowego
    Zwiększenia Zmniejszenia  
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)        
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej        
3. urządzenia techniczne i maszyny        
4. środki transportu        
5. inne środki trwałe        
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00
  1. Wartości niematerialne i prawne.
Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Przychody Rozchody Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne        
Razem 11 317,32 2 361,60 0,00 13 678,92

III

  1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.
Nazwa grupy składników majątku trwałego Umorzenie za rok 2011
Inne wartości niematerialne i prawne 2 361,60
Razem 2 361,60

2. Inwestycje długoterminowe.

  Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku   Stan na koniec roku obrotowego
    Zwiększenia Zmniejszenia  
1. Nieruchomości 0,00 224 915,71   224 915,71
2. Wartości niematerialne i prawne        
3. Długoterminowe aktywa finansowe        
a. udziały i akcje        
b. inne papiery wartościowe        
c. udzielone pożyczki        
d. inne długoterminowe aktywa finansowe        
4. Inne długoterminowe inwestycje        
Razem 0,00 224 915,71 0,00 224 915,71

3. Należności krótkoterminowe.

Należności z tytułu Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku   Stan na koniec roku obrotowego
    Zwiększenia Zmniejszenia  
1. dostaw i usług 77 942,42 43 125,44 0,00 121 067,86
2. podatków 0,00 0,00 0,00 0,00
3. środków od ZUS 14 238,54 0,00 -14 238,54 0,00
4. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00
5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00
6. innych należności 121 475,27 31 097,67 0,00 152 572,94
Razem 213 656,23 74 223,11 -14 238,54 273 640,80

IV

1. Zobowiązania.

Zobowiązania z tytułu okres wymagalności       Razem  
  do 1 roku   powyżej 1 roku      
  stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00   466 196,35 0,00 0,00
2. dostaw i usług 117 855,62 153 917,21     117 855,62 153 917,21
3. podatków 178 668,80 38 406     178 668,80 38 406
4. ubezpieczeń społecznych 0,00 45 895,30     54 287,50 45 895,30
5. wynagrodzeń 0,00 0,00     0,00 0,00
6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00     0,00 0,00
7. innych zobowiązań 18 845,13 28 836,97     18 845,13 28 836,97
razem 315 369,55 267 055,48 0,00 0,00 315 369,55 267 055,48

2. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne.

Tytuły   Stan na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów   10 782,85 14 227,99
  a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń  0,00 0,00
  b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji  0,00 0,00
         c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 10 782,85 14 227,99
  d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów  0,00 0,00
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów    0,00 0,00
        a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów  0,00 0,00

V

  1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów.
Tytuły Stan na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego
Rozliczenia międzyokresowe przychodów Amortyzacja środków trwałych otrzymanych jako darowizna od WOŚP 203 339,24 110 490,76

2. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych.

Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne – losowe    
Zyski nadzwyczajne – pozostałe    
Suma 0,00 0,00
Straty nadzwyczajne – losowe    
Straty nadzwyczajne – pozostałe    
Suma 0,00 0,00

3. Zatrudnienie i wynagrodzenia.

Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku
Ogółem 16

VI

Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość.

Przychody z działalności statutowej   3 778 603,80
  Składki brutto określone statutem 0,00
  Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 0,00
  Umowa z NFZ 876 554,60
Przychody z działalności statutowej odpłatnej   0,00 (wyszczególnienie)
Pozostałe przychody określone statutem    
  darowizny pieniężne 698 521,45
  1% 1 177 034,04
Dotacje    
  Regionalne Centrum Polityki Społecznej 15 000,00
  Ministerstwo Zdrowia 28 146,71
  PO KL „Wiedza to lepsze leczenie” 234 572,99
  RITA 24 320,00
  PO KL „Szansa” 501 494,84
  MSZ „Dzieci bez granic” 41 344,97
  MSZ „Pierwsze kroki” 38 171,72
  Urząd Marszałkowski w Łodzi 20 000,00
  PFRON 66 370,00
Pozostałe przychody    
  Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych. 24 900,00
  Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00
  Inne 2 172,48
Przychody finansowe   24 233,89
  Cena sprzedaży akcji i udziałów 0,00
  Odsetki od lokat, wkładów bankowych 24 233,89
  Odsetki od pożyczek 0,00
  Odsetki od posiadanych papierów wartościowych 0,00
  Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0,00
  Inne przychody finansowe 0,00

VII

Informacje o strukturze kosztów    
  Koszty realizacji działalności statutowej 2 230 922,25
  Leki i środki opatrunkowe 183 144,66
  Drobne wyposażenie medyczne 24 221,09
  Paliwo 157 419,03
  Usługi medyczne 46 116,07
  Usługi telekomunikacyjne 35 755,16
  Usługi transportowe 9 804,39
  Pomoc socjalna 144 605,27
  Spalanie odpadów 1 139,52
  Posługa duszpasterska 9 174,00
  Pozostałe usługi 32 054,27
  Wolontariat 21 646,66
  Koszty reklamy w tym kampania 1 % 83 411,15
  Wynagrodzenia Hospicjum 261 404,42
  Wynagrodzenia Psycholog 31 640,10
  Umowy cywilno-prawne 428 556,68
  ZUS i pozostałe świadczenia 59 862,21
  Pozostałe koszty 77 033,55
  Darowizny Przekazane 436 872,10
  Sprzęt rehabilitacyjny 15 630,72
  Rehabilitacja 34 833,00
  Wentylacja 36 762,14
  Koszty Budynku ul. Dąbrowskiego 99 836,06
  Koszty realizacji działalności statutowej dotacje 991 431,17
  Koszty Administracyjne 484 807,06
  Zużycie materiałów i energii 48 962,76
  Usługi obce 161 731,64
  Podatki i opłaty 797,02
  Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społ. i inne 109 124,79
  Amortyzacja 155 578,97
  Pozostałe koszty 8 611,88
Pozostałe koszty  
16 292,51
  Wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 16 292,51
  Wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego 0,00
  Inne 0,00
Koszty finansowe   10 170,83
  Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00
  Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 0,00
  Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych 0,00
  Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 10 170,83
  Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy 0,00
  Inne koszty finansowe 0,00

VIII

  1. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego.
Wyszczególnienie Fundusz  
  statutowy z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego 1120742,14 0,00
a. zwiększenia    
z zysku 67501,87  
inne 176715,5  
b. zmniejszenia    
pokrycie straty -43130,7  
inne    
2. Stan na koniec roku obrotowego 1 321 828,81 0,00
  1. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej
Wynik na działalności statutowej 499 177,90
w tym wynik na działalności statutowej 499 177,90

3. Zobowiązania związane z działalnością statutową.

Tytuły początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
1. gwarancje    
2. poręczenia    
3. kaucje i wadia    
4. inne zobowiązania    
Razem 0,00 0,00

IX

Zgodnie z raportem uzupełniającym opinię niezależnego biegłego rewidenta:

Część A. pkt. 10 – Fundacja jako jednostka pożytku publicznego nie jest zobowiązana do maksymalizacji wyników ekonomicznych. Z tych względów brak jest podstaw do wyliczania odpowiednich wskaźników. Oceną działalności Fundacji w 2011r. może być porównanie podstawowych wielkości z osiągniętymi w 2010r. I tak ( w tys. zł.) :

  2010r. 2011r. %
Przychody ogółem 4.195 3.722 88,7
Koszty działalności statutowej 3.663 3.222 88,0
Koszty administracyjne  562 485 92,2
Wynik finansowy netto 27 68 251,8

Ocena działalności Fundacji w 2011r. wskazuje na racjonalną gospodarkę i realizację zadań statutowych w miarę posiadanych środków pieniężnych.

Sporządzono dnia: 2012-06-25