Informacja dodatkowa 2012

I

  1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów.
Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne

2. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów – przyczyny i wynik.

Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianiami
nie wystąpiły   0,00

3. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych.

Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Nie uwzględniono w  
    Bilansie Rachunku wyników
nie wystąpiły      

II

  1. Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe.
Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty ( w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00      
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 20 000,00 0,00 0,00   0,00 20 000,00
3. urządzenia techniczne i maszyny 70 484,34 0,00 0,00   0,00 70 484,34
4. środki transportu 586 172,15 0,00 0,00   -104 572,33 481 599,82
5. inne środki trwałe 352 121,09 0,00 0,00   0,00 352 121,09
Razem 1 028 777,58 0,00 0,00   -104 572,33 924 205,25
  1. Umorzenie środków trwałych – amortyzacja.
Nazwa grupy składników majątku trwałego Umorzenie za rok 2012
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 300,00
3. urządzenia techniczne i maszyny 2 431,63
4. środki transportu 101 625,29
5. inne środki trwałe 40 752,22
Razem 145 109,14

3. Grunty użytkowane wieczyście.

  Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku   Stan na koniec roku obrotowego
    Zwiększenia Zmniejszenia  
Powierzchnia m2       0,00
Wartość 0,00 0,00 0,00 0,00
  1. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy.
  Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku   Stan na koniec roku obrotowego
    Zwiększenia Zmniejszenia  
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)        
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej        
3. urządzenia techniczne i maszyny        
4. środki transportu        
5. inne środki trwałe        
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00
  1. Wartości niematerialne i prawne.
Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Przychody Rozchody Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne        
Razem 13 678,92 2 208,83 0,00 15 887,75

III

  1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.
Nazwa grupy składników majątku trwałego Umorzenie za rok 2011
Inne wartości niematerialne i prawne 2 208,83
Razem 2 208,83

2. Inwestycje długoterminowe.

  Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku   Stan na koniec roku obrotowego
    Zwiększenia Zmniejszenia  
1. Nieruchomości 224 915,71 366 605,88   591521,59
2. Wartości niematerialne i prawne        
3. Długoterminowe aktywa finansowe        
a. udziały i akcje        
b. inne papiery wartościowe        
c. udzielone pożyczki        
d. inne długoterminowe aktywa finansowe        
4. Inne długoterminowe inwestycje        
Razem 0,00 366 605,88 0,00 591 521,59

3. Należności krótkoterminowe.

Należności z tytułu Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku   Stan na koniec roku obrotowego
    Zwiększenia Zmniejszenia  
1. dostaw i usług 121 067,86 -52 294,70 0,00 68 773,16
2. podatków 0,00 0,00 0,00 0,00
3. środków od ZUS 0,00 0,00 0,00 0,00
4. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00
5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00
6. innych należności 152 572,94 79 851,18 0,00 232 424,12
Razem 273 640,80 27 556,48 0,00 301 197,28

IV

1. Zobowiązania.

Zobowiązania z tytułu okres wymagalności       Razem  
  do 1 roku   powyżej 1 roku      
  stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00     0,00 0,00
2. dostaw i usług 153 917,21 165 766,73     153 917,21 165 766,73
3. podatków 38 406 25 303     38 406 25 303
4. ubezpieczeń społecznych 45 895,30 54 287,50     45 895,30 54 287,50
5. wynagrodzeń 0,00 0,00     0,00 0,00
6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00     0,00 0,00
7. innych zobowiązań 28 836,97 18 753,06     28 836,97 18 753,06
razem 267 055,48 264 110,29 0,00 0,00 267 055,48 264 110,29

2. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne.

Tytuły   Stan na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów   14 227,99 13 644,75
  a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń  0,00 0,00
  b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji  0,00 0,00
         c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 14 227,99 13 644,75
  d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów  0,00 0,00
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów    0,00 0,00
        a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów  0,00 0,00

V

  1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów.
Tytuły Stan na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego
Rozliczenia międzyokresowe przychodów Amortyzacja środków trwałych otrzymanych jako darowizna od WOŚP 110 490,76 49 871,4

2. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych.

Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne – losowe    
Zyski nadzwyczajne – pozostałe    
Suma 0,00 0,00
Straty nadzwyczajne – losowe    
Straty nadzwyczajne – pozostałe    
Suma 0,00 0,00

3. Zatrudnienie i wynagrodzenia.

Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku
Ogółem 15,6

VI

Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość.

Przychody z działalności statutowej   2 739 048,77
  Składki brutto określone statutem 0,00
  Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 0,00
  Kontrakt z NFZ 847 067,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej   0,00 (wyszczególnienie)
Pozostałe przychody określone statutem   1 665 641,35
  Darowizny pieniężne od osób fizycznych 402 135,23
  Darowizny od osób prawnych – darowizny pieniężne 345 329,68
  Darowizny od osób prawnych – darowizny rzeczowe 16 322,17
  1 % 901 854,27
Dotacje razem   141 658,60
  Ze środków publicznych  
  Regionalne Centrum Polityki Społecznej 30 006,97
  Urząd Marszałkowski 44 011,35
  RCPS ze środków PFRON 28 800,28
  WFOŚ i GWW w Łodzi 14 540,00
  Ze środków prywatnych  
  Fundacja PZU 24 300,00
Pozostałe przychody   84 681,82
  Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych. 14 650,00
  Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00
  Inne 70 031,82
Przychody finansowe   3 234,20
  Cena sprzedaży akcji i udziałów 0,00
  Odsetki od lokat, wkładów bankowych 2 145,20
  Odsetki od pożyczek 0,00
  Odsetki od posiadanych papierów wartościowych 0,00
  Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0,00
  Inne przychody finansowe 1 089,00

VII

Informacje o strukturze kosztów    
  Koszty realizacji działalności statutowej 2 195 899,49
  Leki i środki opatrunkowe 161 988,01
  Drobne wyposażenie medyczne 25 237,97
  Paliwo 130 315,74
  Usługi medyczne 66 154,30
  Usługi telekomunikacyjne 38 259,05
  Usługi transportowe 19 433,80
  Pomoc socjalna 118 336,92
  Spalanie odpadów 1 397,20
  Amortyzacja samochodów Hospicjum Domowego i sprzętu medycznego 135 268,93
  Usługi Psychologiczne 14 758,28
  Pozostałe usługi 7 093,06
  Wolontariat 10 128,55
  Akcje informacyjne i Kampanie 155 647,53
  w tym kampania 1 % 46 259,9
  Wynagrodzenia Osobowe 262 610,53
  ZUS i pozostałe świadczenia 54 828,60
  Umowy Cywilnoprawne 381 555,57
  Darowizny Przekazane 501 999,59
  Sprzęt rehabilitacyjny 23 439,51
  Rehabilitacja 16 075,00
  Wentylacja 29 910,43
  Koszty Hospicjum Stacjonarnego 27 835,92
  pozostałe koszty 13 625,00
  Koszty realizacji działalności statutowej dotacje 146 355,14
  Koszty Administracyjne 352 886,06
  Zużycie materiałów i energii 85 249,17
  Usługi obce 118 185,83
  Podatki i opłaty 1 749,40
  Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społ. i inne świadczenia 135 088,47
  Amortyzacja 12 049,04
  Pozostałe koszty 564,15
Pozostałe koszty   31 735,68
  Wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00
  Wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego 30 722,62
  Inne 1 013,06
Koszty finansowe   27 180,27
  Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00
  Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 0,00
  Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych 0,00
  Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 9 252,66
  Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy 0,00
  Inne koszty finansowe 17 927,61

VIII

  1. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego.
Wyszczególnienie Fundusz  
  statutowy z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego 1 321 828,81 0,00
a. zwiększenia    
z zysku 0,00  
inne 0,00  
b. zmniejszenia    
pokrycie straty -13 129,67  
inne    
2. Stan na koniec roku obrotowego 1 308 699,14 0,00
  1. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej.
Wynik na działalności statutowej 312 112,32
w tym wynik na działalności statutowej 312 112,32

3. Zobowiązania związane z działalnością statutową.

Tytuły początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
1. gwarancje    
2. poręczenia    
3. kaucje i wadia    
4. inne zobowiązania    
Razem 0,00 0,00

IX

Zgodnie z raportem uzupełniającym opinię biegłego rewidenta:

Część A. pkt 11 – Fundacja jako jednostka pożytku publicznego nie jest zobowiązana do maksymalizacji wyników ekonomicznych. Z tych względów brak jest podstaw do wyliczania odpowiednich wskaźników. Oceną działalności Fundacji w 2012 roku może być porównanie podstawowych wielkości z osiągniętymi w 2011 roku, i tak (w tys. zł.):

  2011 2012 %
1. Przychody ogółem 3.802 2.742 72.1
2. Koszty działalności statutowej 3.249 2.234 68.8
3. Koszty administracyjne 485 353 72,8
4. Wynik finansowy netto +68 -13

Sporządzono dnia: 2013-06-18