Informacja dodatkowa 2013

I

  1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów.
Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne

2. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów – przyczyny i wynik.

Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
nie wystąpiły   0,00

3. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych.

Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Nie uwzględniono w  
    Bilansie Rachunku wyników
nie wystąpiły      

II

  1. Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe.
Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty ( w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00      
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 20 000,00 0,00 0,00   0,00 20 000,00
3. 0,00 0,00 1 464 037,97   0,00 1 464 037,97
4. urządzenia techniczne i maszyny 70 484,34 0,00 0,00   0,00 70 484,34
5. środki transportu 481 599,82 0,00 0,00   -33 443,49 448 156,33
6. inne środki trwałe 352 121,09 0,00 40 656,47   0,00 392 777,56
Razem 924 205,25 0,00 1 504 694,44   -33 443,49 2 395 456,20
  1. Umorzenie środków trwałych – amortyzacja.
Nazwa grupy składników majątku trwałego Umorzenie za rok 2013
grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 300
inwestycja w budynek obcy 24 991,74
urządzenia techniczne i maszyny 40 803,46
środki transportu 66 966,23
inne środki trwałe 0,00
Razem 133 061,43

3. Grunty użytkowane wieczyście.

  Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku   Stan na koniec roku obrotowego
    Zwiększenia Zmniejszenia  
Powierzchnia m2       0,00
Wartość 0,00 0,00 0,00 0,00
  1. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy.
  Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku   Stan na koniec roku obrotowego
    Zwiększenia Zmniejszenia  
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)        
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej        
3. urządzenia techniczne i maszyny        
4. środki transportu        
5. inne środki trwałe        
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00
  1. Wartości niematerialne i prawne.
Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Przychody Rozchody Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne        
Razem 15 887,75 0,00 0,00 15 887,75

III

  1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.
Nazwa grupy składników majątku trwałego Umorzenie za rok 2013
Inne wartości niematerialne i prawne 0,00
Razem 0,00

2. Inwestycje długoterminowe.

  Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku   Stan na koniec roku obrotowego
    Zwiększenia Zmniejszenia  
1. Nieruchomości 591 521,59 0,00 591 521,59 0,00
2. Wartości niematerialne i prawne        
3. Długoterminowe aktywa finansowe        
a. udziały i akcje        
b. inne papiery wartościowe        
c. udzielone pożyczki        
d. inne długoterminowe aktywa finansowe        
4. Inne długoterminowe inwestycje        
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Należności krótkoterminowe.

Należności z tytułu Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku   Stan na koniec roku obrotowego
    Zwiększenia Zmniejszenia  
1. dostaw i usług 68 773,16 123 111,46 0,00 191 884,62
2. podatków 0,00 0,00 0,00 0,00
3. środków od ZUS 0,00 0,00 0,00 0,00
4. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00
5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00
6. innych należności 232 424,12 0,00 69 994,52 162 429,60
Razem 301 197,28 123 111,46 69 994,52 354 314,22

IV

1. Zobowiązania.

Zobowiązania z tytułu okres wymagalności       Razem  
  do 1 roku   powyżej 1 roku      
  stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00   466 196,35 0,00 466 196,35
2. dostaw i usług 165 766,73 385 655,22     165 766,73 385 655,22
3. podatków 25 303,00 7 422,00     25 303,00 7 422,00
4. ubezpieczeń społecznych 54 287,50 14 905,60     54 287,50 14 905,60
5. wynagrodzeń 0,00 0,00     0,00 0,00
6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00     0,00 0,00
7. innych zobowiązań 18 753,06 11 421,22     18 753,06 11 421,22
razem 264 110,29 419 404,04 0,00 0,00 264 110,29 885 600,39

2. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne.

Tytuły   Stan na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów   13 644,75 14 432,03
  a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń  0,00 0,00
  b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji  0,00 0,00
         c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 13 644,75 14 432,03
  d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów  0,00 0,00
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów    0,00 0,00
        a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów  0,00 0,00

V

  1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów.
Tytuły Stan na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego
Rozliczenia międzyokresowe przychodów    
Amortyzacja środków trwałych otrzymanych jako darowizna od WOŚP 49 871,40 438 748,87

2. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych.

Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne – losowe    
Zyski nadzwyczajne – pozostałe    
Suma 0,00 0,00
Straty nadzwyczajne – losowe    
Straty nadzwyczajne – pozostałe    
Suma 0,00 0,00

3. Zatrudnienie i wynagrodzenia.

Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku
Ogółem 10,42

VI

Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość.

Przychody z działalności statutowej   3 612 775,26
  Składki brutto określone statutem 0,00
  Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 0,00
  Kontrakt z NFZ 997 583,70
Przychody z działalności statutowej odpłatnej   0,00 (wyszczególnienie)
Pozostałe przychody określone statutem   1 814 557,96
  Darowizny pieniężne od osób fizycznych 393 223,37
  Darowizny od osób prawnych – darowizny pieniężne 468 958,68
  Darowizny od osób prawnych – darowizny rzeczowe 81 711,48
  1 % 870 664,43
Dotacje razem   800 633,60
  Program Osłonowy dla rodzin nieuleczalnie chorych dzieci 10 000,00
  Podniesienie dostępności domowej opieki paliatywnej dla dzieci 20 000,00
  Jeszcze w zielone gramy-program terapeutyczny dla chorych onkologicznie i ich rodzi 19 500,00
  Zintegrowany system rehabilitacyjny pacjentów hospicjum domowego dla dzieci 14 000,00
  Bajko terapia 18 597,62
  Ze środków prywatnych  
  Dzieci bez granic IV 32 000,00
  Samotność nie jest dla dzieci 2 694,04
  Pozwól mi być-rozwój pediatrycznej opieki paliatywnej w centralnej Polsce 683 841,94
Pozostałe przychody   33 796,70
  Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych. 0,00
  Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00
  Inne 33 796,70
Przychody finansowe   21 634,57
  Cena sprzedaży akcji i udziałów 0,00
  Odsetki od lokat, wkładów bankowych 3 588,61
  Odsetki od pożyczek 0,00
  Odsetki od posiadanych papierów wartościowych 0,00
  Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0,00
  Inne przychody finansowe (różnice kursowe) 18 045,96

VII

Informacje o strukturze kosztów    
  Koszty realizacji działalności statutowej 3 516 245,20
  Leki i środki opatrunkowe 59 777,27
  Drobne wyposażenie medyczne 12 362,36
  Paliwo 123 238,64
  Usługi medyczne 191 904,10
  Usługi telekomunikacyjne 37 537,02
  Usługi transportowe 5 107,00
  Pomoc socjalna 129 035,02
  Spalanie odpadów 1 397,20
  Amortyzacja samochodów i sprzętu medycznego Hospicjum Domowego 83 039,30
  Usługi Psychologiczne 6 658,00
  Pozostałe usługi 7 093,06
  Wolontariat 7 963,19
  Akcje informacyjne i Kampanie 113 606,63
  w tym kampania 1 % 13 165,92
  Wynagrodzenia Osobowe 137 694,68
  Umowy Cywilnoprawne 298 362,23
  Darowizny Przekazane 483 757,18
  Sprzęt rehabilitacyjny 2 942,00
  Rehabilitacja 9 504,99
  Wsparcie podopiecznych Fundacji 121 990,04
  Koszty Hospicjum Stacjonarnego 134 157,97
  pozostałe koszty 13 625,00
  Koszty realizacji działalności statutowej dotacje 1 265 001,92
  Program Osłonowy dla rodzin nieuleczalnie chorych dzieci 10 000,00
  Podniesienie dostępności domowej opieki paliatywnej dla dzieci 20 000,00
  Jeszcze w zielone gramy-program terapeutyczny dla chorych onkologicznie i ich rodzi 19 500,00
  Zintegrowany system rehabilitacyjny pacjentów hospicjum domowego dla dzieci 14 000,00
  Bajko terapia 18 597,62
  Termomodernizacja 464 368,32
  Dzieci bez granic IV 32 000,00
  Samotność nie jest dla dzieci 2 694,04
  Pozwól mi być-rozwój pediatrycznej opieki paliatywnej w centralnej Polsce 683 841,94
Koszty Administracyjne   285 512,60
  zużycie materiałów i energii 59 108,89
  usługi obce 117 860,51
  podatki i opłaty 1 666,39
  wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 85 460,39
  amortyzacja 21 194,24
  pozostałe koszty 222,18
Pozostałe koszty   1,09
  Wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00
  Wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego 0,00
  Inne 1,09
Koszty finansowe   8 250,07
  Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00
  Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 0,00
  Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych 0,00
  Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 8 250,07
  Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy 0,00
  Inne koszty finansowe 0,00

VIII

  1. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego.
Wyszczególnienie Fundusz  
  statutowy z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego 1 308 699,14 0,00
a. zwiększenia    
z zysku 142 769,16  
inne 0,00  
b. zmniejszenia    
pokrycie straty    
inne    
2. Stan na koniec roku obrotowego 1 451 468,30 0,00
  1. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej.
Wynik na działalności statutowej 382 552,66
w tym wynik na działalności statutowej 382 552,66

3. Zobowiązania związane z działalnością statutową.

Tytuły początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
1. gwarancje    
2. poręczenia    
3. kaucje i wadia    
4. inne zobowiązania    
Razem 0,00 0,00

Sporządzono dnia: 2014-03-31