Informacja dodatkowa 2014

I

  1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów.
Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne

2. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów – przyczyny i wynik.

Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianiami
nie wystąpiły   0,00

3. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych.

Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Nie uwzględniono w  
    Bilansie Rachunku wyników
nie wystąpiły      

II

  1. Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe.
Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty ( w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00      
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 20 000,00 0,00 0,00   0,00 20 000,00
3. Inwestycja w budynek obcy 1 464 037,97 0,00 282 245,19   0,00 1 746 283,16
4. urządzenia techniczne i maszyny 70 484,34 0,00 8 100,00   0,00 78 584,34
5. środki transportu 448 156,33 0,00 108 900,00   0,00 557 056,33
6. inne środki trwałe 395 158,27 0,00 47 182,96   0,00 442 341,23
Razem 933 798,94 0,00 446 428,15   0,00 2 844 265,06
  1. Umorzenie środków trwałych – amortyzacja.
Nazwa grupy składników majątku trwałego Umorzenie za rok 2014
grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 300,00
inwestycja w budynek obcy 146 793,36
urządzenia techniczne i maszyny 27 825,22
środki transportu 65 871,21
inne środki trwałe 0,00
Razem 240 789,79

3. Grunty użytkowane wieczyście.

  Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku   Stan na koniec roku obrotowego
    Zwiększenia Zmniejszenia  
Powierzchnia m2       0,00
Wartość 0,00 0,00 0,00 0,00
  1. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy.
  Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku   Stan na koniec roku obrotowego
    Zwiększenia Zmniejszenia  
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)        
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej        
3. urządzenia techniczne i maszyny        
4. środki transportu        
5. inne środki trwałe        
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Wartości niematerialne i prawne.

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Przychody Rozchody Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne        
Razem 15 887,75 0,00 0,00 15 887,75

III

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.

Nazwa grupy składników majątku trwałego Umorzenie za rok 2014
1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00
Razem 0,00

2. Inwestycje długoterminowe.

  Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku   Stan na koniec roku obrotowego
    Zwiększenia Zmniejszenia  
1. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Wartości niematerialne i prawne        
3. Długoterminowe aktywa finansowe        
a. udziały i akcje        
b. inne papiery wartościowe        
c. udzielone pożyczki        
d. inne długoterminowe aktywa finansowe        
4. Inne długoterminowe inwestycje        
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Należności krótkoterminowe.

Należności z tytułu Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku   Stan na koniec roku obrotowego
    Zwiększenia Zmniejszenia  
1. dostaw i usług 191 884,62 0,00 -76 004,86 115 879,76
2. podatków 0,00 0,00 0,00 0,00
3. środków od ZUS 0,00 249,37 0,00 249,37
4. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00
5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00
6. innych należności 162 429,60 28 210,56 0,00 192 279,15
Razem 354 314,22 28 459,93 -76 004,86 308 408,28

IV

  1. Zobowiązania.
Zobowiązania z tytułu okres wymagalności       Razem  
  do 1 roku   powyżej 1 roku      
  stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00  466 196,35 352 569,24 466 196,35 352 569,24
2. dostaw i usług 385 655,22 83 698,26 0,00 0,00 385 655,22 83 698,26
3. podatków 7 422,00 12 507 0,00 0,00 7 422 12 507
4. ubezpieczeń społecznych 14 905,60 9 691,65 0,00 0,00 14 905,60 9 691,65
5. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. innych zobowiązań 11 421,22 12 385,51 0,00 0,00 11 421,22 12 385,51
razem 419 404,04 118 282,42  466 196,35 352 569,24 885 600,39 470 851,66

2. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne.

Tytuły   Stan na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów   14 432,03  0,00
  a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń 0,00  0,00
  b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji 0,00 0,00
  c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 14 432,03 0,00
  d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów   0,00 0,00
  a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00

V

  1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów.
Tytuły Stan na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 438 748,87 1 069 521,28

2. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych.

Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne – losowe    
Zyski nadzwyczajne – pozostałe    
Suma 0,00 0,00
Straty nadzwyczajne – losowe    
Straty nadzwyczajne – pozostałe    
Suma 0,00 0,00

3. Zatrudnienie i wynagrodzenia.

Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku
Ogółem 10,42

VI

Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość.

Przychody z działalności statutowej   5 418 741,11
  Składki brutto określone statutem 0,00
  Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 0,00
  Kontrakt z NFZ 1 503 982,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej   0,00 (wyszczególnienie)
Pozostałe przychody określone statutem   2 229 681,51
  Darowizny pieniężne od osób fizycznych 699 172,20
  Darowizny od osób prawnych – darowizny pieniężne 530 830,71
  Darowizny od osób prawnych – darowizny rzeczowe 59 215,66
  1 % 940 462,94
Dotacje razem   1 685 077,60
  Ze środków publicznych  
  DOBRY CZAS 23 800,00
  CZAS DLA RODZINY 4 700,00
  OPIEKUNKI 70 000,00
  EOG 154 107,00
  Zintegrowany system rehabilitacyjny pacjentów hospicjum domowego dla dzieci 22 000,00
  EDEK 8 300,00
  Ze środków prywatnych  
  Rodzeństwa 26 550,00
  Pozwól mi być rozwój pediatrycznej opieki paliatywnej w centralnej Polsce 1 375 620,60
Pozostałe przychody   26 194,00
  Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych. 0,00
  Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00
  Inne 26 194,00
Przychody finansowe   4 979,62
  Cena sprzedaży akcji i udziałów 0,00
  Odsetki od lokat, wkładów bankowych 4 888,32
  Odsetki od pożyczek 0,00
  Odsetki od posiadanych papierów wartościowych 0,00
  Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0,00
  Inne przychody finansowe (różnice kursowe) 91,30

VII

Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej 4 443 924,58
  leki i środki pielęgnacyjne 273 281,70
  drobne wyposażenie medyczne 45 280,05
  zewnętrzne usługi medyczne 260 857,01
  sprzęt medyczny  475 960,23
  środki czystości w tym specjalistyczne 15 915,27
  wynagrodzenia personelu medycznego 1 031 007,85
  wynagrodzenia opiekunek 154 704,51
  wsparcie psychologiczne 125 480,33
  wsparcie socjalne 225 704,97
  wolontariat 54 257,95
  szkolenia personelu 150 160,99
  paliwo 132 118,59
  środki transportu 178 194,34
  usługi telekomunikacyjne 29 364,73
  koszty budynku – hospicjum 283 336,05
  wyposażenie niemedyczne 76 177,24

 

akcje i kampanie informacyjne 223 276,25
  wynagrodzenia zespołu pozamedycznego 235 281,72
  darowizny przekazane 420 950,00
  wsparcie zagraniczne 52 614,80
Koszty Administracyjne   467 538,85
  zużycie materiałów i energii 34 682,99
  usługi obce 206 880,20
  podatki i opłaty 2 768,20
  wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 173 360,02
  amortyzacja 49 658,02
  pozostałe koszty 189,42
Pozostałe koszty   752,30
  Wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00
  Wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego 0,00
  Inne 752,30
Koszty finansowe   85 403,87
  Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00
  Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 7 651,10
  Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych 0,00
  Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 1 440,43
  Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy 0,00
  Inne koszty finansowe 76 312,34

 VIII

  1. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego.
Wyszczególnienie Fundusz  
  statutowy z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego 1 915 326,63 0,00
a. zwiększenia    
z zysku 452 070,13  
inne 0,00  
b. zmniejszenia    
pokrycie straty    
inne    
2. Stan na koniec roku obrotowego 2 367 396,76 0,00

2. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej.

Wynik na działalności statutowej 974 816,53
w tym wynik na działalności statutowej 974 816,53

3. Zobowiązania związane z działalnością statutową.

Tytuły początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
1. gwarancje    
2. poręczenia    
3. kaucje i wadia    
4. inne zobowiązania    
Razem 0,00  

Sporządzono dnia: 2015-06-21