Informacja dodatkowa 2015

I

 1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów.
Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne

2. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów – przyczyny i wynik.

Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianiami
nie wystąpiły   0,00

3. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych.

Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Nie uwzględniono w  
    Bilansie Rachunku wyników
nie wystąpiły      

II

 1. Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe.
Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty ( w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00      
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 20 000,00 0,00 39 129,00   0,00 59 129,00
3. Inwestycja w budynek obcy 1 746 283,16 0,00 46 844,55   0,00 1 793 127,71
4. urządzenia techniczne i maszyny 78 584,34 0,00 232 344,40   0,00 310 928,74
5. środki transportu 557 056,33 0,00 233 850,00   -52 275,00 738 631,33
6. inne środki trwałe 442 341,23 0,00 0,00   -442 341,23 0,00
Razem 2 844 265,06 0,00 552 167,95   -494 616,23 2 901 816,78
 1. Umorzenie środków trwałych – amortyzacja.
Nazwa grupy składników majątku trwałego Umorzenie za rok 2015
grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 495,64
inwestycja w budynek obcy 74 628,32
urządzenia techniczne i maszyny 24 297,44
środki transportu 62 600,25
inne środki trwałe 0,00
Razem 262 021,65
 1. Grunty użytkowane wieczyste.
  Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku   Stan na koniec roku obrotowego
    Zwiększenia Zmniejszenia  
Powierzchnia m2       0,00
Wartość 0,00 0,00 0,00 0,00
 1. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy.
  Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku   Stan na koniec roku obrotowego
    Zwiększenia Zmniejszenia  
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)        
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej        
3. urządzenia techniczne i maszyny        
4. środki transportu        
5. inne środki trwałe        
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00
 1. Wartości niematerialne i prawne.
Nazwa grupy skladników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Przychody Rozchody Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne        
Razem 15 887,75 0,00 0,00 15 887,75

III

 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.
Nazwa grupy składników majątku trwałego Umorzenie za rok 2015
1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00
Razem 0,00

2. Inwestycje długoterminowe.

1. Nieruchomości

0,00

0,00

0,00

2. Wartości niematerialne i prawne

3. Długoterminowe aktywa finansowe

a. udziały i akcje

b. inne papiery wartościowe

c. udzielone pożyczki

d. inne długoterminowe aktywa finansowe

4. Inne długoterminowe inwestycje

Razem

0,00

0,00

0,00

3. Należności krótkoterminowe.

Należności z tytułu Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku   Stan na koniec roku obrotowego
    Zwiększenia Zmniejszenia  
1. dostaw i usług 115 879,76 25 097,94 0,00 140 977,70
2. podatków 0,00 0,00 0,00 0,00
3. środków od ZUS 249,37 2 800,12 0,00 0,00
4. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00
5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00
6. innych należności 192 279,15 0,00 -140 931,39 51 347,76
Razem 308 408,28 27 898,06 -140 931,39 195 374,95

IV

 1. Zobowiązania.
Zobowiązania z tytułu okres wymagalności       Razem  
  do 1 roku   powyżej 1 roku      
  stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00 352 569,24 0,00 352 569,24 0,00
2. dostaw i usług 83 6998,26 53 903,58 0,00 0,00 385 655,22 160 192,76
3. podatków 12 507 9 232 0,00 0,00 12 507 9 232
4. ubezpieczeń społecznych 9 691,65 12 422,53 0,00 0,00 9 691,65 12 422,53
5. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. innych zobowiązań 12 384,51 11 581,35 0,00 0,00 12 385,51 11 581,35
razem 118 282,42 87 139,46 466 196,35 352 569,24 772 808,62 193 428,64
 1. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne.
Tytuły   Stan na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów   0,00 0,00
  a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń 0,00  0,00
  b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji 0,00 0,00
  c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 0,00 0,00
  d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów   0,00 0,00
  a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00

V

 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów.
Tytuły Stan na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 1 069 521,28 315 097,27

2. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych.

Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne – losowe    
Zyski nadzwyczajne – pozostałe    
Suma 0,00 0,00
Straty nadzwyczajne – losowe    
Straty nadzwyczajne – pozostałe    
Suma 0,00 0,00

3. Zatrudnienie i wynagrodzenia.

Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku
Ogółem 6,42

VI

Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość.

Przychody z działalności statutowej   6 193 173,18
  Składki brutto określone statutem 0,00
  Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 0,00
  Kontrakt z NFZ 1 702 624,20
Przychody z działalności statutowej odpłatnej   0,00 (wyszczególnienie)
Pozostałe przychody określone statutem   2 328 148,30
  Darowizny pieniężne od osób fizycznych 695 776,20
  Darowizny od osób prawnych – darowizny pieniężne 393 036,43
  Darowizny od osób prawnych – darowizny rzeczowe 0,00
  1 % 1 239 335,67
Dotacje razem   2 162 400,68
  Ze środków publicznych  
  Rehabilitacja 9 850,00
  CZAS DLA RODZINY 7 000,00
  EOG 1 102 725,95
  Zintegrowany system rehabilitacyjny pacjentów hospicjum domowego dla dzieci 15 500,00
  Ze środków prywatnych  
  Rodzeństwa 75 320,68
  Pozwól mi być – rozwój pediatrycznej opieki paliatywnej w centralnej Polsce 952 004,05
Pozostałe przychody   80 557,87
  Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych. 7 450,00
  Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00
  Inne 73 107,87
Przychody finansowe   172 595,65
  Cena sprzedaży akcji i udziałów 0,00
  Odsetki od lokat, wkładów bankowych 2 729,22
  Odsetki od pożyczek 0,00
  Odsetki od posiadanych papierów wartościowych 0,00
  Umorzenie pożyczki 164 532,31
  Inne przychody finansowe (różnice kursowe) 5 334,12

VII

Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej 4 838 005,25
  leki i środki pielęgnacyjne 355 381,00
  drobne wyposażenie medyczne 65 390,40
  zewnętrzne usługi medyczne 90 323,82
  sprzęt medyczny  57 099,10
  środki czystości w tym specjalistyczne 17 936,25
  wynagrodzenia personelu medycznego 1 453 436,72
  wynagrodzenia opiekunek 228 657,56
  wsparcie psychologiczne 184 112,63
  wsparcie socjalne 300 090,64
  wolontariat 48 746,44
  szkolenia personelu 23 020,75
  paliwo 103 223,63
  środki transportu 95 802,63
  usługi telekomunikacyjne 37 549,72
  bieżące koszty budynku 372 455,25
  niemedyczne koszty podopiecznych Hospicjum Stacjonarnego 36 291,71
  organizacja szkoleń 129 305,11
  akcje i kampanie informacyjne 292 312,94
  wynagrodzenia zespołu pozamedycznego 498 978,14
  darowizny przekazane 395 620,45
  wsparcie zagraniczne 52 270,36
Koszty Administracyjne   459 009,08
  zużycie materiałów i energii 69 765,00
  usługi obce 186 992,32
  podatki i opłaty 5 497,95
  wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 157 194,29
  amortyzacja 39 122,87
  pozostałe koszty 436,65
Pozostałe koszty   15 952,60
  Wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00
  Wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego 0,00
  Inne 15 952,60
Koszty finansowe   28 050,67
  Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00
  Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 5 556,93
  Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych 0,00
  Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 0,00
  Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy 0,00
  Inne koszty finansowe 22 493,74

VIII

 1. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego.
Wyszczególnienie Fundusz  
  statutowy z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego 2 352 243,79 0,00
a. zwiększenia    
z zysku 1 105 309,10  
inne    
b. zmniejszenia    
pokrycie straty    
inne    
2. Stan na koniec roku obrotowego 3 457 552,89 0,00

IX

 1. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej.
Wynik na działalności statutowej 1 355 167,93
w tym wynik na działalności statutowej 1 355 167,93

2. Zobowiązania związane z działalnością statutową.

Tytuły początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
1. gwarancje    
2. poręczenia    
3. kaucje i wadia    
4. inne zobowiązania    
Razem 0,00 0,00

Sporządzono dnia: 2016-06-16