Informacja dodatkowa 2017

I

  1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów.
Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne

2. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów – przyczyny i wynik.

Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
nie wystąpiły   0,00

3. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych.

Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Nie uwzględniono w  
    Bilansie Rachunku wyników
nie wystąpiły      

II

  1. Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe.
Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty ( w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00      
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 59 129,00 0,00 0,00   -20 000,00 39 129,00
3. Inwestycja w budynek 1 806 827,71 0,00 277 300,38   0,00 2 084 128,09
4. urządzenia techniczne i maszyny 310 928,74 0,00 106 148,35   0,00 417 077,09
5. środki transportu 820 122,33 0,00 229 780,00   -97 000,00 952 902,33
6. środki trwałe w budowie 105 161,00 0,00 0,00   -105 161,00 0,00
Razem 3 102 168,78 0,00 613 228,73   -222 161,00 3 493 236,51
  1. Umorzenie środków trwałych – amortyzacja.
Środki trwałe na początek roku 1 915 412,77 1 923 346,66
zwiększenie 613 228,73 294 961,00
zmniejszenie 222 161,00  
Nazwa grupy składników majątku trwałego Umorzenie za rok 2017 Umorzenie za rok 2016
grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej -3 738,08 886,92
inwestycja w budynek obcy 180 682,80 180 454,46
urządzenia techniczne i maszyny 85 932,66 25 532,90
środki transportu 20 387,08 9 96 020,61
inne środki trwałe 0,00 0,00
Razem 283 264,46 302 894,89
Środki trwałe na koniec roku 2 023 216,04 1 915 412,77

3. Grunty użytkowane wieczyście.

  Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku   Stan na koniec roku obrotowego
    Zwiększenia Zmniejszenia  
Powierzchnia m2       0,00
Wartość 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy.

  Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku   Stan na koniec roku obrotowego
    Zwiększenia Zmniejszenia  
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)        
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej        
3. urządzenia techniczne i maszyny        
4. środki transportu        
5. inne środki trwałe        
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Wartości niematerialne i prawne.

Nazwa grupy skladników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Przychody Rozchody Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne        
Razem 15 887,75 0,00 0,00 15 887,75

III

  1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.
WN i P na początek roku 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00
Nazwa grupy składników majątku trwałego Umorzenie za rok 2016 Umorzenie za rok 2015
1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00
WN i P na koniec roku 0,00 0,00

2. Inwestycje długoterminowe.

1. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00
2. Wartości niematerialne i prawne      
3. Długoterminowe aktywa finansowe      
a. udziały i akcje      
b. inne papiery wartościowe      
c. udzielone pożyczki      
d. inne długoterminowe aktywa finansowe      
4. Inne długoterminowe inwestycje      
Razem 0,00 0,00 0,00

3. Należności krótkoterminowe.

Należności z tytułu Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku   Stan na koniec roku obrotowego
    Zwiększenia Zmniejszenia  
1. dostaw i usług 223 034,66 146 348,19 0,00 369 382,85
2. podatków 0,00 0,00 0,00 0,00
3. środków od ZUS 0,00 1 788,92 0,00 1 788,92
4. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00
5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00
6. innych należności 25 591,41 31 071,81 0,00 56 663,22
Razem 248 626,07 179 208,92 0,00 427 834,99

Należności dochodzone na drodze sądowej w ewidencji pozabilansowej – 13 000,00 zł.

IV

  1. Zobowiązania.
Zobowiązania z tytułu okres wymagalności       Razem  
  do 1 roku   powyżej 1 roku      
  stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. dostaw i usług 94 033,81 69 516,83 0,00 0,00 94 033,81 69 516,83
3. podatków 10 029 10 872 0,00 0,00 10 029 10 872
4. ubezpieczeń społecznych 19 411,25 17 300,54 0,00 0,00 19 411,25 17 300,54
5. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. innych zobowiązań 14 189,77 12 686,20 0,00 0,00 14 189,77 12 686,20
razem 137 663,83 110 375,57 0,00 0,00 137 663,83 110 375,57

2. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne.

Tytuły   Stan na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów   0,00 0,00
  a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń 0,00  0,00
  b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji 0,00 0,00
  c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 0,00 0,00
  d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów   0,00 0,00
  a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00

V

  1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów.
Tytuły Stan na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 126 920,50 60 021,35

2. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych.

Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne – losowe    
Zyski nadzwyczajne – pozostałe    
Suma 0,00 0,00
Straty nadzwyczajne – losowe    
Straty nadzwyczajne – pozostałe    
Suma 0,00 0,00

3. Zatrudnienie i wynagrodzenia.

Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku 2017 Przeciętne zatrudnienie w roku 2016
Ogółem 15,36 8,92

VI

Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość.

    2017 2016
Przychody z działalności statutowej   8 282 938,72 6 470 890,70
  Składki brutto określone statutem 0,00 0,00
  Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 0,00 0,00
  Kontrakt z NFZ 2 559 934,85 1 888 210,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej   0,00 0,00
Pozostałe przychody określone statutem   4 122 769,32 3 525 215,80
  Darowizny pieniężne od osób fizycznych 2 105 535,64 1 102 092,14
  Darowizny od osób prawnych – darowizny pieniężne 437 530,11 891 190,41
  Darowizny od osób prawnych – darowizny rzeczowe 72 354,02 235 791,60
  1 % 1 507 349,55 1 296 141,65
Dotacje razem   1 600 234,55 1 057 464,90
  Ze środków publicznych 1 504 045,08 549 137,53
  Rehabilitacja 16 379,00 20 000,00
  Rehabilitacja ze środków PFRON 5 080,00 35 381,45
  EOG 119 185,66 100 772,74
  Opiekunki 117 560,00 93 726,00
  Rodzeństwa 10 760,00 10 500,00
  Tuli Luli 1 205 080,42 258 757,34
  Arterapia 30 000,00 30 000,00
  Ze środków prywatnych 78 289,47 508 327,37
  Rodzeństwa 78 289,47 66 004,92
  Fundacja PGE 0,00 50 000,00
  Pozwól mi być-rozwój pediatrycznej opieki paliatywnej w centralnej Polsce 0,00 392 322,45
  mBank ” Prosta matematyka .. „ 17 900,00 0,00
Pozostałe przychody   79 193,35 29 416,42
  Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych. 29 400,00 18 000,00
  Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00 0,00
  Inne 49 793,35 11 416,42
Przychody finansowe   27 961,04 26 324,03
  Cena sprzedaży akcji i udziałów 0,00 0,00
  Odsetki od lokat, wkładów bankowych 18 738,68 8 601,38
  Odsetki od pożyczek 0,00 0,00
  Odsetki od posiadanych papierów wartościowych 0,00 0,00
  Umorzenie pożyczki 0,00 0,00
  Inne przychody finansowe (różnice kursowe) 9 222,36 17 722,65

VII

    2017 2016
Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej 6 165 390,47 5 236 522,04
  leki i środki pielęgnacyjne 443 690,91 362 023,62
  drobne wyposażenie medyczne 207 972,47 96 531,24
  zewnętrzne usługi medyczne 108 671,60 117 905,08
  sprzęt medyczny  64 387,72 5 52 642,85
  środki czystości w tym specjalistyczne 21 117,41 22 815,33
  wynagrodzenia personelu medycznego 1 634 053,95 1 654 096,60
  wynagrodzenia opiekunek 1 144 168,57 327 190,52
  wsparcie psychologiczne 331 015,73 135 756,81
  wsparcie socjalne 244 303,87 267 719,33
  wolontariat 50 256,73 47 994,13
  szkolenia personelu Fundacji 19 395,50 13 636,00
  paliwo 121 540,55 93 379,72
  środki transportu 65 112,46 67 768,51
  usługi telekomunikacyjne 43 171,74 36 053,32
  bieżące koszty budynku 254 851,81 251 781,81 3
  koszt dostosowania budynku do potrzeb Tuli Luli 0,00 236 445,11
  niemedyczne koszty podopiecznych Hospicjum Stacjonarnego i Tuli Luli 336 915,07 275 273,08
  program szkoleniowy związany z realizacją projektu 0,00 13 100,00
  akcje i kampanie informacyjne 151 799,46 118 318,23
  wynagrodzenia zespołu pozamedycznego 582 132,96 566 799,58
  darowizny przekazane 263 544,53 344 960,41
  wsparcie zagraniczne 28 146,97 25 268,38
  Arteterapia na oddziale onkologicznym 34 071,70 32 608,44
  pozostałe koszty 15 068,76 76 453,94
Koszty Administracyjne   582 697,39 490 695,95
  zużycie materiałów i energii 106 433,49 108 492,19
  usługi obce 185 238,50 144 168,52
  podatki i opłaty 11 478,31 5 193,62
  wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 210 253,56 186 786,29
  amortyzacja 65 399,93 45 136,92
  pozostałe koszty 3 893,60 918,41
Pozostałe koszty   15 537,00 1 727,83
  Wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00 0,00
  Wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego 0,00 0,00
  Inne 15 537,00 1 727,80
Koszty finansowe   51 493,17 1 718,14
  Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 0,00 0,00
  Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych 0,00 0,00
  Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 0,72 0,00
  Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy 0,00 0,00
  Inne koszty finansowe 51 492,45 1 718,14

VIII

  1. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego.
Wyszczególnienie Fundusz  
  statutowy z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego 4 253 250,08 0,00
a. zwiększenia    
z zysku 1 574 915,08  
inne    
b. zmniejszenia    
pokrycie straty    
inne    
2. Stan na koniec roku obrotowego 5 828 165,16 0,00

Zysk osiągnięty w roku 2017 zostanie przekazany na Fundusz Statutowy.

2. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej.

Wynik na działalności statutowej 2 117 548,25
w tym wynik na działalności statutowej 2 117 548,25

3. Zobowiązania związane z działalnością statutową.

Tytuły początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
1. gwarancje    
2. poręczenia    
3. kaucje i wadia    
4. inne zobowiązania    
Razem 0,00 0,00

Sporządzono dnia: 15-05-2018