Informacja dodatkowa 2018

  1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.
    Fundacja nie posiada takich zobowiązań.
  1. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii.
    Fundacja nie udzieliła takich zaliczek ani kredytów.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Rzeczowe aktywa trwałe- środki trwałe.

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego  Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  39 129,00  0,00  0,00    0,00  39 129,00
3. Inwestycja w budynek  2 084 128,09  0,00  45 640,00    0,00  2 129 768,09
4. urządzenia techniczne i maszyny  417 077,09  0,00  22 959,18    0,00  440 036,27
5. środki transportu  952 902,33  0,00  70 000,00    0,00  1 022 902,33
6. środki trwałe w budowie  0,00  0,00  0,00    0,00  0,00
Razem  3 493 236,51  0,00  138 599,18    0,00  3 631 835,69

Należności krótkoterminowe.

Należności z tytułu Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku    Stan na koniec roku obrotowego
    Zwiększenia Zmniejszenia  
1. dostawi usług 369 382,85   133 680,45 235 702,40
2. podatków 0,00 0,00 0,00 0,00
3. środków od ZUS 1 788,92 755,73 0,00 2 544,65
4. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00
5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 3 800,00 0,00 3 800,00
6. innych należności 56 663,22 23 122,86 0,00 79 786,08
Razem 427 834,99 27 678,59 133 680,45 321 833,13

Zobowiązania.

Zobowiązania z tytułu okres wymagalności       Razem  
  do 1 roku    powyżej 1 roku      
  stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
2. dostawi usług  69 516,83  186 756,79  0,00  0,00  69 516,83  186 756,79
3. podatków  10 872,00  11 692,55  0,00  0,00  10 872,00  11 692,55
4. ubezpieczeń społecznych  17 300,54  17 300,54  0,00  0,00  17 300,54  17 300,54
5. wynagrodzeń  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
6.zobowiązańwekslowych  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
7. innych zobowiązań  12 686,20  13 048,14  0,00  0,00  12 686,20  6 241,39
razem  110 375,57  228 798,02  0,00  0,00  110 375,57  221 991,27

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych.

Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość 2018 2017
a. Przychody z działalności statutowej 9 269 002,87 8 282 938,72
Składki brutto określone statutem 0,00 0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej    
Kontrakt z NFZ 2 456 785,64 2 559 934,85
Przychody z działalności statutowej odpłatnej 4 282,94 0,00
( wyszczególnienie )    
Pozostałe przychody określone statutem 4 684 557,80 4 122 769,32
Darowizny pieniężne od osób fizycznych 2 256 009,97 2 105 535,64
Darowizny od osób prawnych :    
Darowizny pieniężne 451 221,98 437 530,11
Darowizny rzeczowe 127 641,23 72 354,02
1% 1 849 684,62 1 507 349,55
Dotacje razem 2 123 376,49 1 600 234,55
Ze środków publicznych 2 021 498,76 1 504 045,08
Rehabilitacja 22 400,00 16 379,00
Rehabilitacja ze środków PFRON 0,00 5 080,00
EOG 0,00 119 185,66
Opiekunki 139 536,00 117 560,00
Rodzeństwa 0,00 10 760,00
Tuli Luli 1 391 900,58 1 205 080,42
Arterapia 42 000,00 30 000,00
CUKINIA 50 000,00  
Pomocna Dłoń 197 862,18  
Dzieci walczą z rakiem 177 800,00  
Ze środków prywatnych 101 877,73 78 289,47
Rodzeństwa 101 877,73 78 289,47
mBank ” Prosta matematyka .. „ 0,00 17 900,00
b. Pozostałe przychody 31 673,93 79 193,35
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00 29 400,00
Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00 0,00
inne 31 673,93 49 793,35
c. Przychody finansowe 40 123,95 27 961,04
Cena sprzedaży akcji i udziałów 0,00 0,00
Odsetki od lokat , wkładów bankowych 23 249,27 18 738,68
Odsetki od pożyczek 0,00 0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych 0,00 0,00
Umorzenie pożyczki 0,00 0,00
Inne przychody finansowe ( różnice kursowe) 16 874,68 9 222,36

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów.

a. Informacje o strukturze kosztów

2018

2017

Koszty realizacji działalności statutowej

8 193 631,20

6 165 390,47

leki i środki pielęgnacyjne

240 846,01

443 690,91

drobne wyposażenie medyczne

228 167,29

207 972,47

zewnętrzne usługi medyczne

139 660,70

108 671,60

sprzęt medyczny

41 680,28

64 387,72

środki czystości w tym specjalistyczne

21 664,42

21 117,41

wynagrodzenia personelu medycznego

1 568 127,40

1 634 053,95

wynagrodzenia opiekunek

1 775 769,03

1 144 168,57

wsparcie psychologiczne

330 348,93

331 015,73

wsparcie socjalne

209 171,18

244 303,87

wolontariat

80 631,44

50 256,73

szkolenia personelu Fundacji

35 100,75

19 395,50

paliwo

121 445,84

121 540,55

środki transportu

202 313,44

65 112,46

usługi telekomunikacyjne

43 683,04

43 171,74

bieżące koszty budynku

253 002,88

254 851,81

koszt remontu przychodni CUKINIA

292 665,27

0,00

niemedyczne koszty podopiecznych Hospicjum Stacjonarnego i Tuli Luli

336 915,07

336 915,07

akcje na rzecz podopiecznych i kampanie informacyjne

735 348,12

151 799,46

wynagrodzenia zespołu pozamedycznego

1 129 025,29

582 132,96

darowizny przekazane

359 296,18

263 544,53

wsparcie zagraniczne

0,00

28 146,97

Arterapia na oddziale onkologicznym

42 000,00

34 071,70

pozostałe koszty

1 333,64

15 068,76

Odpłatna działalność OPP – Centrum pomocy rodzinie

5 435,00

Koszty Administracyjne

805 189,80

582 697,39

zużycie materiałów i energii

135 909,75

106 433,49

usługi obce

275 643,54

185 238,50

podatki i opłaty

6 481,60

11 478,31

wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

275 320,40

210 253,56

amortyzacja

90 567,75

65 399,93

pozostałe koszty

21 266,76

3 893,60

b. Pozostałe koszty

5 675,69

15 537,00

wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości nie materilanych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego

0,00

0,00

inne

5 675,69

15 537,00

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Wyszczególnienie

Fundusz

statutowy

z aktualizacji wyceny

1. Stan na początek roku obrotowego

4 253 520,08

0,00

a zwiększenia

z zysku

1 574 915,08

inne

b. zmniejszenia

pokrycie straty

inne

2. Stan na koniec roku obrotowego

5 828 435,16

0,00

Zysk osiągnięty w roku 2018 zostanie przekazany na Fundusz Statutowy

7. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Fundacja uzyskała przychody wysokości 1.849.684,62 zł ,wydatkowała 435,02 zł na Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci – koszty medyczne i socjalne hospicjum domowego i stacjonarnego Koszty poniesione z tytułu 1 % wyniosły 0 zł.

8. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce.

Nie ma takich informacji.

Data sporządzenia: 2019-06-28

Data zatwierdzenia: 2019-06-30

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości – Joanna Krupa.

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Tisa Żawrocka-Kwiatkowska Anna Piekutowska, Anna Rajska-Rutkowska.