Informacja dodatkowa 2019

  1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.

Fundacja nie posiada takich zobowiązań.

  1. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii.

Fundacja nie udzieliła takich zaliczek ani kredytów.

  1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe.

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego  Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  39 129,00  0,00  0,00    0,00  39 129,00
3. Inwestycja w budynek  2 129 768,09 0,00  0,00   0,00  2 129 768,09
4. urządzenia techniczne i maszyny  440 036,27 0,00  0,00   0,00  440 036,27
5. środki transportu  1 022 902,33 0,00  137
924,00
  -47
000,00
1 113 826,33
6. środki trwałe w budowie  0,00  0,00  0,00    0,00  0,00
Razem  3 631 835,69 0,00  137
924,00
  -47
000,00
3 722 759,69

Należności krótkoterminowe.

Należności z tytułu Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku    Stan na koniec roku obrotowego
    Zwiększenia Zmniejszenia  
1. dostawi usług 235 702,40 24 036,42 0,00 259 738,82
2. podatków 0,00 0,00 0,00 0,00
3. środków od ZUS 2 544,65 0,00 2 544,65 0,00
4. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 294,00
5. dochodzone na drodze sądowej 3 800,00 0,00 0,00 3 800,00
6. innych należności 79 786,08 24 899,56 0,00 104 685,64
Razem 321 833,13 48 935,98 2 544,65 368 518,46

Zobowiązania.

Zobowiązania z tytułu okres wymagalności       Razem  
  do 1 roku    powyżej 1 roku      
  stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
2. dostawi usług  186 756,79 228 770,48 0,00  0,00  186 756,79 228 770,48
3. podatków  11 692,55 9 591,00 0,00  0,00  11 692,55 9 591,00
4. ubezpieczeń społecznych  17 300,54 25 157,02 0,00  0,00  17 300,54  25 157,02
5. wynagrodzeń  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
6.zobowiązańwekslowych  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
7. innych zobowiązań  6 241,39 52 932,92 0,00  0,00  6 241,39 52 932,92
razem  221 991,27 316 451,42 0,00  0,00  221 991,27 316 451,42
  1. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych.

Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość

2019

2018

a. Przychody z działalności statutowej

10 510 742,53

9 269 002,87

Składki brutto określone statutem

0,00

0,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej

Kontrakt z NFZ

2 385 508,60

2 456 785,64

Przychody z działalności statutowej odpłatnej

72 736,50

4 282,94

( wyszczególnienie )

Pozostałe przychody określone statutem

5 800 324,55

4 684 557,80

Darowizny pieniężne od osób fizycznych

3 399 073,84

2 256 009,97

Darowizny od osób prawnych :

Darowizny pieniężne

135 575,10

451 221,98

Darowizny rzeczowe

96 632,45

127 641,23

1%

2 169 043,16

1 849 684,62

Dotacje razem

2 252 172,88

2 123 376,49

Ze środków publicznych

2 252 172,88

2 021 498,76

Rehabilitacja

25 850,00

22 400,00

Rehabilitacja ze środków PFRON

0,00

0,00

EOG

0,00

0,00

Opiekunki

139 536,00

139 536,00

Rodzeństwa

0,00

0,00

Tuli Luli

1 481 927,55

1 391 900,58

Arterapia

42 000,00

42 000,00

CUKINIA

107 500,00

50 000,00

Pomocna Dłoń

275 859,33

197 862,18

Dzieci walczą z rakiem

179 500,00

177 800,00

Ze środków prywatnych

0,00

101 877,73

Rodzeństwa

0,00

101 877,73

mBank ” Prosta matematyka .. „

0,00

0,00

b. Pozostałe przychody

82 429,12

31 673,93

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

Przychody z likwidacji środków trwałych

0,00

0,00

inne

82 429,12

31 673,93

,

c. Przychody finansowe

29 652,17

40 123,95

Cena sprzedaży akcji i udziałów

0,00

0,00

Odsetki od lokat , wkładów bankowych

28 046,53

23 249,27

Odsetki od pożyczek

0,00

0,00

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych

0,00

0,00

Umorzenie pożyczki

0,00

0,00

Inne przychody finansowe ( różnice kursowe)

1 605,64

16 874,68

  1. Informacje o strukturze poniesionych kosztów.

a. Informacje o strukturze kosztów

2019

2018

Koszty realizacji działalności statutowej

9 416 220,48

8 193 631,20

Hospicjum stacjonarne

1 846 168,49

1 819 004,16

Hospicjum domowe

1 754 004,68

1 338 962,25

Hospicjum perinatalne

13 905,71

420,00

Tuli Luli

583 479,46

229 021,63

Cukinia + Piecza zastępcza

620 642,42

529 398,35

DODa

985 853,05

1 021 505,96

Działania na oddziale i Psycholodzy

268 925,48

140 465,75

Wolontariat

77 256,21

27 206,25

Rodzeństwa

177 371,09

144 106,74

Inne działania Fundacji

802 689,78

1 016 382,73

Koszty i programy celowe

REHABILITACJA

25 850,00

22 400,00

ART TERAPIA

42 000,00

42 000,00

Pomocna dłoń

188 742,00

94 687,60

Dzieci walczą z rakiem

179 500,00

175 785,39

Wsparcie dla RPZ CUKINIA

133 500,00

43 320,00

Opiekunki

139 536,00

139 536,00

TULI LULI

1 455 363,91

1 403 993,39

Odpłatna działalność OPP

121 432,20

5 435,00

Koszty Administracyjne

566 813,91

805 189,80

zużycie materiałów i energii

71 774,29

135 909,75

usługi obce

144 739,38

275 643,54

podatki i opłaty

5 435,40

6 481,60

wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

260 451,87

268 279,05

amortyzacja

63 908,52

90 567,75

pozostałe koszty

20 504,45

28 308,11

b. Pozostałe koszty

45 421,43

5 675,69

wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości nie materialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego

0,00

0,00

inne

45 421,43

5 675,69

  1. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Wyszczególnienie

Fundusz

statutowy

z aktualizacji wyceny

1. Stan na początek roku obrotowego

5 828 435,16

0,00

a zwiększenia

z zysku

339 088,99

inne

b. zmniejszenia

pokrycie straty

inne

2. Stan na koniec roku obrotowego

6 167 524,15

0,00

Zysk osiągnięty w roku 2019 zostanie przekazany na Fundusz Statutowy

  1. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Fundacja uzyskała przychody wysokości 2.169.323,16 zł.

Wydatkowała :

Hospicjum stacjonarne

659 967,58

Hospicjum domowe

718 680,41

Hospicjum perinatalne

1 792,00

Tuli Luli

36 629,04

Cukinia + Piecza zastępcza

35 132,00

Działania na oddziale i Psycholodzy

53 944,32

Zakup środków trwałych

155 671,67

Inne działania Fundacji

700,00

  1. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce.

Stan pandemiczny związany z wystąpieniem wirusa COVID-19 nie miał istotnego wpływy na sytuację finansową Fundacji.

Data sporządzenia: 2020-08-14

Data zatwierdzenia: 2020-08-25

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości – Joanna Krupa.

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Tisa Żawrocka-Kwiatkowska Anna Piekutowska, Anna Rajska-Rutkowska.