Informacja dodatkowa 2020

  1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.

Fundacja nie posiada takich zobowiązań.

  1. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii.

Fundacja nie udzieliła takich zaliczek ani kredytów.

  1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Rzeczowe aktywa trwałe- środki trwałe.

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego  Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  39 129,00  0,00  0,00    0,00  39 129,00
3. Inwestycja w budynek  2 129 768,09 0,00  0,00   0,00  2 129 768,09
4. urządzenia techniczne i maszyny  440 036,27 0,00  0,00   0,00  440 036,27
5. środki transportu  1 113 826,33 0,00  0,00   -42 000,00 1 071 826,33
6. środki trwałe w budowie  0,00  0,00  0,00    0,00  0,00
Razem  3 722 759,69 0,00  0,00   -42 000,00 3 680 759,69

Należności krótkoterminowe.

Należności z tytułu Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku    Stan na koniec roku obrotowego
    Zwiększenia Zmniejszenia  
1. dostawi usług 259 738,82 260 112,02 0,00 519 850,84
2. podatków 0,00 0,00 0,00 0,00
3. środków od ZUS 2 544,65 0,00 0,00 0,00
4. wynagrodzeń 294,00 0,00 294,00 0,00
5. dochodzone na drodze sądowej 3 800,00 0,00 0,00 3 800,00
6. innych należności 104 685,64 0,00 34 897,34 69 788,30
Razem 368 518,46 260 112,02 35 191,34 593 439,14

Zobowiązania.

Zobowiązania z tytułu okres wymagalności       Razem  
  do 1 roku    powyżej 1 roku      
  stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
2. dostawi usług  228 770,48 200 361,11 0,00  0,00  228 770,48 200 361,11
3. podatków  9 591,00 8 559,00 0,00  0,00  9 591,00 8 559,00
4. ubezpieczeń społecznych  25 157,02 10 320,67 0,00  0,00  25 157,02 10 320,67
5. wynagrodzeń  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
6.zobowiązańwekslowych  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
7. innych zobowiązań  52 932,92 64 478,74 0,00  0,00  52 932,72 64 478,74
razem  316 451,22 283 719,52 0,00  0,00  316 451,22 283 719,52
  1. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych.

Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość

2020

2019

a. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

11 779 079,83

10 510 742,53

Składki brutto określone statutem

0,00

0,00

Kontrakt z NFZ

3 242 584,98

2 385 508,60

Przychody z działalności statutowej odpłatnej

88 815,00

72 736,50

Darowizny pieniężne od osób fizycznych

3 291 171,28

3 399 073,84

Darowizny od osób prawnych razem w tym:

809 608,72

232 207,55

Darowizny pieniężne

691 287,07

135 575,10

Darowizny rzeczowe

118 321,65

96 632,45

1%

2 352 735,31

2 169 043,16

Dotacje razem w tym:

1 994 164,54

2 252 172,88

Ze środków publicznych

1 994 164,54

2 252 172,88

Zintegrowany system rehabilitacyjny dla dzieci będących pod opieką Centrum opieki paliatywnej dla Dzieci Fundacji Gajusz

 

0,00

 

25 850,00

Zapewnienie opieki pozamedycznej dla podopiecznych hospicjum stacjonarnego dla dzieci.

159 970,00

139 536,00

OKNO – Program wsparcia dla dzieci po leczeniu ONKOlogicznym i ich rodzin

119 730,00

0,00

Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preaborcyjnego „Tuli-Luli”

1 340 464,54

1 481 927,55

Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową i ich rodzin

119 000,00

42 000,00

Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej

215 000,00

107 500,00

Pomocna Dłoń – Usługi zdrowotne i społeczne skierowane do mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

0,00

275 859,33

Dzieciaki walczą z rakiem. Wsparcie terapeutyczno- psychologiczne pacjentów oddziałów onkologicznych szpitala przy Spornej w Łodzi

 

40 000,00

 

179 500,00

b. POZOSTAŁE PRZYCHODY

118 329,92

82 429,12

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

 

4 000,00

 

0,00

Przychody z likwidacji środków trwałych

0,00

0,00

inne

114 329,92

82 429,12

 

 

,

c. PRZYCHODY FINANSOWE

67 557,82

29 652,17

Cena sprzedaży akcji i udziałów

0,00

0,00

Odsetki od lokat , wkładów bankowych

28 356,85

28 046,53

Odsetki od pożyczek

0,00

0,00

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych

0,00

0,00

Umorzenie pożyczki

0,00

0,00

Inne przychody finansowe ( różnice kursowe)

39 200,97

1 605,64

  1. Informacje o strukturze poniesionych kosztów.
Informacje o strukturze kosztów 2020 2019
a. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 10 632 332,25 9 416 220,48
Hospicjum stacjonarne 2 041 643,87 1 846 168,49
Hospicjum domowe 1 825 001,78 1 754 004,68
Hospicjum perinatalne 99 798,05 13 905,71
Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny Tuli Luli 616 839,53 583 479,46
Cukinia – Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie 653 047,81 620 642,42
Kampanie i akcje społeczne 1 049 714,78 985 853,05
Wsparcie oddziałów onkohematologicznych 185 835,00 268 925,48
Wolontariat 62 762,99 77 256,21
Program Rodzeństwa 127 874,26 177 371,09
Odpłatna działalność OPP 102 945,35 121 432,20
Pozostałe programy w tym: 1 790 403,01 802 689,78
Darowizny przekazane podopiecznym 442 461,19 409 938,37
Wsparcie domu „Moje Drzewko Pomarańczowe” 480 919,42 0,00
Pozostałe koszty leczenia dzieci 650 301,69 237 630,94
Program Marzenia do spełnienia 97 624,80 18 838,50
Pozostałe koszty 119 095,91 136 281,97
Pozostała pomoc podopiecznym w tym: 2 076 465,82 2 164 491,91
Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego „Tuli-Luli” 1 303 189,96 1 455 363,91
Zintegrowany system rehabilitacyjny dla dzieci będących pod opieką Centrum opieki paliatywnej dla Dzieci Fundacji Gajusz 0,00 25 850,00
Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową i ich rodzin 116 560,24 42 000,00
Pomocna Dłoń – Usługi zdrowotne i społeczne skierowane do mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 127 230,00 188 742,00
Dzieciaki walczą z rakiem. Wsparcie terapeutyczno- psychologiczne pacjentów oddziałów onkologicznych szpitala przy Spornej w Lodzi 40 000,00 179 500,00
Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej 215 000,00 133 500,00
OKNO – Program wsparcia dla dzieci po leczeniu ONKOlogicznym i ich rodzin 114 515,62 0,00
Zapewnienie opieki pozamedycznej dla podopiecznych hospicjum stacjonarnego dla dzieci. 159 970,00 139 536,00
b. KOSZTY ADMNISTRACYJNE W TYM : 567 147,13 566 813,91
zużycie materiałów i energii 66 698,96 71 774,29
usługi obce 207 867,88 144 739,38
podatki i opłaty 803,52 5 435,40
wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 235 574,46 260 451,87
amortyzacja 53 404,60 63 908,52
pozostałe koszty 2 797,71 20 504,45
     
c. POZOSTAŁE KOSZTY 56 302,60 45 421,43
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00 0,00
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości nie materilanych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego 0,00 0,00
inne 56 302,60 45 421,43
c. Koszty finansowe 250,67 26,62
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe    
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 0,00 0,00
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych    
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 33,17 26,62
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy    
Inne koszty finansowe 217,50 0,00
  1. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Wyszczególnienie

Fundusz

statutowy

z aktualizacji wyceny

1. Stan na początek roku obrotowego

6 167 524,15

0,00

a zwiększenia

z zysku

594 341,38

inne

b. zmniejszenia

pokrycie straty

inne

2. Stan na koniec roku obrotowego

6 761 865,53

0,00

Zysk osiągnięty w roku 2020 zostanie przekazany na Fundusz Statutowy.

  1. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Fundacja uzyskała przychody z tytułu 1 % wysokości 2 352 735,31

Wydatkowała :

Hospicjum stacjonarne

945 689,04

Hospicjum domowe

710 222,28

Hospicjum perinatalne

10 900,10

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny Tuli Luli

60 631,17

Cukinia – Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie

24 774,10

Wsparcie oddziałów onkohematologicznych

10 131,52

Inne działania Fundacji

5 862,50

Koszty Administracyjne

263,00

1 768 473,71

  1. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce.

Początek 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 (korona wirusa) w wielu krajach. Sytuacja ta ma negatywny wpływ na gospodarkę światową. Znaczne osłabienie kursu waluty polskiej, fluktuacja cen towarów, spadek wartości akcji mogą mieć wpływ na sytuację Jednostki w roku 2021. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie niepowodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2020, lecz za zdarzenie po dacie bilansu, wymagające dodatkowych ujawnień. Nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych, dotyczących potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za rok 2021.

Jednostka skorzystała w 2020 r. z pomocy rządowej i uzyskała zwolnienie z opłacania składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień oraz maj 2020 r.

Data sporządzenia: 2021-08-20

Data zatwierdzenia: 2021-08-24

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości – Joanna Krupa.

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Tisa Żawrocka-Kwiatkowska Anna Piekutowska, Anna Rajska-Rutkowska.