Informacja dodatkowa 2021

  1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.

Fundacja nie posiada takich zobowiązań.

  1. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii.

Fundacja nie udzieliła takich zaliczek ani kredytów.

  1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe.

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego  Aktualizacja  Przychody  Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty ( w tym prawo użytkowania gruntu)  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  39 129,00  0,00  0,00    0,00  39 129,00
3. inwestycja w budynek  2 129 768,09  0,00  0,00    0,00  2 129 768,09
4. urządzenia techniczne i maszyny  440 036,27  0,00  0,00    0,00  440 036,27
5. środki transportu  1 071 826,33  0,00  0,00    0,00  1 071 826,33
6. środki trwałe w budowie  0,00  0,00  0,00    0,00  0,00
Razem  3 680 759,69  0,00  0,00    0,00  3 680 759,69

Należności krótkoterminowe.

Należności z tytułu Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku    Stan na koniec roku obrotowego
    Zwiększenia Zmniejszenia  
1. dostawi usług  519 850,84  0,00  240 245,03  279 605,81
2. PPK  0,00  0,00  0,00  0,00
3. środków od ZUS  0,00  0,00  0,00  0,00
4. wynagrodzeń  0,00  0,00  0,00  0,00
5. dochodzone na drodze sądowej  3 800,00 0,00 3 800,00 0,00
6. innych należności  69 788,30  5 640,35  0,00  75 428,65
Razem  593 439,14  5 640,35  244 045,03  355 034,46

Zobowiązania.

Zobowiązania z tytułu okres wymagalności       Razem  
  do 1 roku    powyżej 1 roku      
  stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
2. dostawi usług  200 361,11  61 609,09  0,00  0,00  200 361,11 61 609,09
3. podatków  8 559,00  20 620,00  0,00  0,00  8 559,00  20 620,00
4. ubezpieczeń społecznych  10 320,67  61 793,55  0,00  0,00  10 320,67  61 793,55
5. wynagrodzeń  0,00  0,01  0,00  0,00  0,00  0,01
6.zobowiązańwekslowych  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
7. innych zobowiązań  64 478,74  82 504,06  0,00  0,00  64 478,74  82 504,06
razem  283 719,52  226 526,71  0,00  0,00  283 719,52 226 526,71
  1. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych.

Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość

2021

2020

a. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

14 264 003,34

11 779 079,83

Składki brutto określone statutem

0,00

0,00

Kontrakt z NFZ

3 556 016,85

3 242 584,98

Przychody z działalności statutowej odpłatnej

118 932,59

88 815,00

Darowizny pieniężne od osób fizycznych

3 827 950,84

3 291 171,28

Darowizny od osób prawnych

1 229 136,92

691 287,07

Darowizny rzeczowe

603 432,53

118 321,65

1%

2 727 581,87

2 352 735,31

Dotacje razem w tym:

2 200 951,74

1 994 164,54

Ze środków publicznych

2 200 951,74

1 994 164,54

Zapewnienie opieki pozamedycznej dla podopiecznych hospicjum stacjonarnego dla dzieci.

169 988,70

159 970,00

OKNO – Program wsparcia dla dzieci po leczeniu ONKOlogicznym i ich rodzin

121 799,88

119 730,00

Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preaborcyjnego „Tuli-Luli”

1 511 660,07

1 340 464,54

Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową i ich rodzin

156 000,00

119 000,00

Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej

170 435,00

215 000,00

Pomocna Dłoń – Usługi zdrowotne i społeczne skierowane do mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

36 000,00

0,00

Dzieciaki walczą z rakiem. Wsparcie terapeutyczno- psychologiczne pacjentów oddziałów onkologicznych szpitala przy Spornej w Łodzi

35 068,09

40 000,00

b. POZOSTAŁE PRZYCHODY

54 068,02

118 329,92

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

4 000,00

Przychody z likwidacji środków trwałych

0,00

0,00

inne

54 068,02

114 329,92

 

 

 

c. PRZYCHODY FINANSOWE

12 852,91

67 557,82

Cena sprzedaży akcji i udziałów

0,00

0,00

Odsetki od lokat, wkładów bankowych

451,76

28 356,85

Odsetki od pożyczek

0,00

0,00

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych

0,00

0,00

Umorzenie pożyczki

0,00

0,00

Inne przychody finansowe ( różnice kursowe)

12 401,15

39 200,97

  1. Informacje o strukturze poniesionych kosztów.
Informacje o strukturze kosztów 2021 2020
a. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 11 670 167,09 10 632 332,25
Hospicjum stacjonarne 2 307 999,33 2 041 643,87
Hospicjum domowe 2 039 872,15 1 825 001,78
Hospicjum perinatalne 41 067,71 99 798,05
Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny Tuli Luli 663 956,17 616 839,53
Cukinia – Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie 1 125 900,88 653 047,81
Kampanie i akcje społeczne 1 370 203,24 1 049 714,78
Wsparcie oddziałów onkohematologicznych 206 202,36 185 835,00
Wolontariat 69 123,66 62 762,99
Program Rodzeństwa 194 509,68 127 874,26
Odpłatna działalność OPP 153 232,00 102 945,35
Pozostałe programy w tym: 1 286 690,79 1 790 403,01
Darowizny przekazane podopiecznym 391 820,00 442 461,19
Wsparcie domu „Moje Drzewko Pomarańczowe” 409 395,50 480 919,42
Pozostałe koszty leczenia dzieci 9 619,55 650 301,69
Program Marzenia do spełnienia 325 505,54 97 624,80
Pozostałe koszty 150 350,20 119 095,91
Pozostała pomoc podopiecznym w tym:   2 076 465,82
Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego „Tuli-Luli” 1 484 833,11 1 303 189,96
„Między nami dziewczynami”- wsparcie pieczy zastępczej 9 984,34 0,00
Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową i ich rodzin 156 000,00 116 560,24
Pomocna Dłoń – Usługi zdrowotne i społeczne skierowane do mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 63 300,00 127 230,00
Dzieciaki walczą z rakiem. Wsparcie terapeutyczno- psychologiczne pacjentów oddziałów onkologicznych szpitala przy Spornej w Lodzi 35 068,09 40 000,00
Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej 170 435,00 215 000,00
OKNO – Program wsparcia dla dzieci po leczeniu ONKOlogicznym i ich rodzin 121 799,88 114 515,62
Zapewnienie opieki pozamedycznej dla podopiecznych hospicjum stacjonarnego dla dzieci. 169 988,70 159 970,00
b. KOSZTY ADMNISTRACYJNE W TYM : 709 604,63 567 147,13
zużycie materiałów i energii 60 317,54 66 698,96
usługi obce 298 836,99 207 867,88
podatki i opłaty 159,00 803,52
wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 293 397,49 235 574,46
amortyzacja 52 872,53 53 404,60
pozostałe koszty 4 021,08 2 797,71
     
c. POZOSTAŁE KOSZTY 69 671,95 56 302,60
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00 0,00
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości nie materialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego 0,00 0,00
inne 69 671,95 56 302,60
  1. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Wyszczególnienie

Fundusz

 

 

statutowy

z aktualizacji wyceny

1. Stan na początek roku obrotowego

6 761 865,53

0,00

a zwiększenia

 

 

z zysku

708 934,92

 

inne

 

 

b. zmniejszenia

 

 

pokrycie straty

 

 

inne

 

 

2. Stan na koniec roku obrotowego

7 470 800,45

0,00

 

 

 

Zysk osiągnięty w roku 2020 zostanie przekazany na Fundusz Statutowy.

 

  1. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Fundacja uzyskała przychody z tytułu 1 % wysokości 2 727 581,87

Wydatkowała :

 

Hospicjum stacjonarne

938 675,39

Hospicjum domowe

907 406,43

Hospicjum perinatalne

2 800,00

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny Tuli Luli

44 217,51

Cukinia – Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie

18 907,40

Wsparcie oddziałów onkohematologicznych

12 801,79

Inne działania Fundacji

3 651,78

Koszty Administracyjne

1 239,89

Razem

1 929 700,19

  1. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce.

Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące korona wirusa. W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ nabrał dynamiki. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2021, lecz za zdarzenie wymagające dodatkowych ujawnień. Chociaż w chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja ta wciąż się zmienia, do tej pory kierownictwo jednostki nie odnotowało zauważalnego wpływu na działalność Fundacji, jednak nie można przewidzieć przyszłych skutków. Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla jednostki.

Początek 2022 roku przyniósł konflikt zbrojny na Ukrainie. Sytuacja ta ma negatywny wpływ na gospodarkę światową. Znaczne osłabienie kursu waluty polskiej, fluktuacja cen towarów, spadek wartości akcji mogą mieć wpływ na sytuację Fundacji w roku 2022. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie niepowodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2021, lecz za zdarzenie po dacie bilansu, wymagające dodatkowych ujawnień. Nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych, dotyczących potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za rok 2022.

Data sporządzenia: 2022-04-14

Data zatwierdzenia: 2022-06-15

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości – Joanna Krupa.

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Tisa Żawrocka-Kwiatkowska Anna Piekutowska, Anna Rajska-Rutkowska.