FUNDACJA GAJUSZ
UL.PIOTRKOWSKA 17
90-406 ŁÓDŹ
REGON 471690103

Rachunek zysków i strat 2010

na dzień 31-12-2010

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.01.2001 (DZ.U. 137 poz.1539 z późn. Zm).

Pozycja Wyszczególnienie Kwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieżący rok obrotowy
    2009 2010
A. Przychody z działalności statutowej 3 890 892,25 4 194 856,61
I. Składki brutto określone statutem  0,00 0,00
II. Inne przychody określone statutem 3 647 783,12 3 226 752,15
1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00
2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00
3 Pozostałe przychody określone statutem 243 109,13 968 104,46
B. Koszty realizacji zadań statutowych 3 243 119,50 3 663 112,66
1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 896 760,36 2 719 073,51
2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00
3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 346 359,14 944 039,15
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 647 772,75 531 743,95
D. Koszty administracyjne 498 047,50 526 481,15
1 Zużycie materiałów i energii 41 658,42 41 221,90
2 Usługi obce 92 194,56 138 366,39
3 Podatki i opłaty 631,00 768,51
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 156 764,65 143 377,15
5 Amortyzacja 119 363,81 176 306,04
6 Pozostałe 87 435,06 26 441,16
E. Pozostałe przychody (niewymienione w pozycji A i G) 2 011,76 55 750,90
F. Pozostałe koszty (niewymienione w pozycji B,D i H) 11 745,54 1 818,54
G. Przychody finansowe 15 311,94 11 614,60
H. Koszty Finansowe 7 710,94 38 608,69
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 147 592,47 32 201,07
J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00
I. Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia 0,00 0,00
II. Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna 0,00 0,00
K. Wynik finansowy ogółem (I + J) 147 592,47 32 201,07
I. Różnica Zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 0,00 0,00
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 0,00 0,00
III Podatek dochodowy 12 277,00 5 626,00
L Wynik Finansowy 135 315,47 26 575,07

Data sporządzenia: 15-03-2011