FUNDACJA GAJUSZ
90-406 ŁÓDŹ
UL.PIOTRKOWSKA 17
0000109866

Rachunek zysków i strat 2011

na dzień: 2011-12-31

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja

Wyszczególnienie

Kwota za poprzedni rok obrotowy

Kwota za bieżący rok

obrotowy

1

2

3

4

A.

Przychody z działalności statutowej

4,194,856.61

3,721,531.32

I.

Składki brutto określone statutem

0.00

0.00

II.

Inne przychody określone statutem

4,194,856.61

3,721,531.32

1

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego

0.00

0.00

2

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego

0.00

0.00

3

Pozostałe przychody określone statutem

4,194,856.61

3,721,531.32

B.

Koszty realizacji zadań statutowych

3,663,112.66

3,222,353.42

1

Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku

publicznego

0.00

0.00

2

Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku

publicznego

0.00

0.00

3

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych

3,663,112.66

3,222,353.42

C.

Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia

lub ujemna) (A-B)

531,743.95

499,177.90

D.

Koszty administracyjne

526,481.15

486,519.06

1

Zużycie materiałów i energii

41,221.90

48,962.76

2

Usługi obce

138,366.39

161,731.64

3

Podatki i opłaty

768.51

2,509.02

4

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

143,377.15

109,124.79

5

Amortyzacja

176,306.04

155,578.97

6

Pozostałe

26,441.16

8,611.88

E.

Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)

55,750.90

57,072.48

F.

Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)

1,818.54

16,292.51

G.

Przychody finansowe

11,614.60

24,233.89

H.

Koszty finansowe

38,608.69

10,170.83

I.

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość

dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

32,201.07

67,501.87

J.

Zyski i straty nadzwyczajne

0.00

0.00

I.

Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia

0.00

0.00

II.

Zyski nadzwyczajne – wielkość ujemna

0.00

0.00

K

Wynik finansowy ogółem (l+J)

32,201.07

67,501.87

I.

Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)

0.00

0.00

2

Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

0.00

0.00

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Joanna Krupa.

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, Anna Piekutowska, Anna Rajska-Rutkowska, Łukasz Przysło.