FUNDACJA GAJUSZ
90-406 ŁÓDŹ
PIOTRKOWSKA 17
0000109866

Rachunek zysków i strat 2012

na dzień: 2012-12-31

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja

Wyszczególnienie

Kwota za poprzedni rok obrotowy

Kwota za bieżący rok

obrotowy

1

2

3

4

A.

Przychody z działalności statutowej

3,721,531.32

2,654,366.95

I.

Składki brutto określone statutem

0.00

0.00

II.

Inne przychody określone statutem

3,721,531.32

2,654,366.95

1

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego

2,752,110.09

2,512,708.35

2

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego

0.00

0.00

3

Pozostałe przychody określone statutem

969,421.23

141,658.60

B.

Koszty realizacji zadań statutowych

3,222,353.42

2,342,254.63

1

Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku

publicznego

2,230,922.25

2,195,899.49

2

Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku

publicznego

0.00

0.00

3

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych

991,431.17

146,355.14

C.

Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia

lub ujemna) (A-B)

499,177.90

312,112.32

D.

Koszty administracyjne

486,519.06

354,242.06

1

Zużycie materiałów i energii

48,962.76

85,249.17

2

Usługi obce

161,731.64

118,185.83

3

Podatki i opłaty

2,509.02

3,105.40

4

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

109,124.79

135,088.47

5

Amortyzacja

155,578.97

12,049.04

6

Pozostałe

8,611.88

564.15

E.

Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)

57,072.48

84,681.82

F.

Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)

16,292.51

31,735.68

G.

Przychody finansowe

24,233.89

3,234.20

H.

Koszty finansowe

10,170.83

27,180.27

I.

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość

dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

67,501.87

-13,129.67

J.

Zyski i straty nadzwyczajne

0.00

0.00

I.

Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia

0.00

0.00

II.

Zyski nadzwyczajne – wielkość ujemna

0.00

0.00

K

Wynik finansowy ogółem (l+J)

67,501.87

-13,129.67

I.

Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)

0.00

0.00

2

Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

0.00

0.00

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Joanna Krupa.

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, Anna Piekutowska, Anna Rajska-Rutkowska, Łukasz Przysło.