FUNDACJA GAJUSZ
90-406 ŁÓDŹ
PIOTRKOWSKA 17
0000109866

Rachunek zysków i strat 2013

na dzień: 2013-12-31

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja

Wyszczególnienie

Kwota za poprzedni rok obrotowy

Kwota za bieżący rok

obrotowy

1

2

3

4

A.

Przychody z działalności statutowej

2,654,366.95

3,612,775.26

I.

Składki brutto określone statutem

0.00

0.00

II.

Inne przychody określone statutem

2,654,366.95

3,612,775.26

1

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego

2,512,708.35

2,812,141.66

2

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego

0.00

0.00

3

Pozostałe przychody określone statutem

141,658.60

800,633.60

B.

Koszty realizacji zadań statutowych

2,342,254.63

2,766,364.28

1

Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku

publicznego

2,195,899.49

1,962,805.30

2

Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku

publicznego

0.00

0.00

3

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych

146,355.14

803,558.98

C.

Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia

lub ujemna) (A-B)

312,112.32

846,410.98

D.

Koszty administracyjne

354,242.06

285,512.60

1

Zużycie materiałów i energii

85,249.17

59,108.89

2

Usługi obce

118,185.83

117,860.51

3

Podatki i opłaty

3,105.40

1,666.39

4

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

135,088.47

85,460.39

5

Amortyzacja

12,049.04

21,194.24

6

Pozostałe

564.15

222.18

E.

Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)

84,681.82

33,796.70

F.

Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)

31,735.68

1.09

G.

Przychody finansowe

3,234.20

21,634.57

H.

Koszty finansowe

27,180.27

8,250.07

I.

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość

dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

-13,129.67

608,078.49

J.

Zyski i straty nadzwyczajne

0.00

0.00

I.

Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia

0.00

0.00

II.

Zyski nadzwyczajne – wielkość ujemna

0.00

0.00

K

Wynik finansowy ogółem (l+J)

-13,129.67

608,078.49

I.

Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)

0.00

0.00

2

Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

0.00

0.00

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Joanna Krupa.

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, Anna Piekutowska, Anna Rajska-Rutkowska, Łukasz Przysło.