FUNDACJA GAJUSZ
93-271 ŁÓDŹ
DĄBROWSKIEGO 87
0000109866

Rachunek zysków i strat 2014

na dzień: 2014-12-31

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości.

Pozycja

Wyszczególnienie

Kwota za rok poprzedni

Kwota za rok obrotowy

1

2

3

4

A.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: – od jednostek powiązanych

0.00

0.00

I.

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0.00

0.00

II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

0.00

0.00

III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0.00

0.00

IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0.00

0.00

B.

Koszty działalności operacyjnej

285,512.60

467,538.85

I.

Amortyzacja

21,194.24

49,658.02

II.

Zużycie materiałów i energii

59,108.89

34,682.99

III.

Usługi obce

117,860.51

206,880.20

IV.

Podatki i opłaty, w tym: – podatek akcyzowy

1,666.39

2,768.20

V.

Wynagrodzenia

81,891.80

155,492.54

VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

3,568.59

17,867.48

VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

222.18

189.42

VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0.00

0.00

C.

Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

-285,512.60

-467,538.85

D.

Pozostałe przychody operacyjne

3,646,571.96

5,444,935.11

I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0.00

0.00

II.

Dotacje

0.00

0.00

III.

Inne przychody operacyjne

3,646,571.96

5,444,935.11

1.

Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

3,612,775.26

5,418,741.11

2.

Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

0.00

0.00

3.

Inne przychody operacyjne

33,796.70

26,194.00

E.

Pozostałe koszty operacyjne

2,766,365.37

4,444,876.88

I.

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0.00

0.00

II.

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0.00

0.00

III.

Inne koszty operacyjne

2,766,365.37

4,444,876.88

1.

Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

2,766,364.28

4,444,124.58

2.

Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego

0.00

0.00

3.

Inne koszty operacyjne

1.09

752.30

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

594,693.99

532,519.38

G.

Przychody finansowe

21,634.57

4,979.62

I.

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: – od jednostek powiązanych

0.00

0.00

II.

Odsetki, w tym: – od jednostek powiązanych

21,634.57

4,979.62

III.

Zysk ze zbycia inwestycji

0.00

0.00

IV.

Aktualizacja wartości inwestycji

0.00

0.00

V.

Inne

0.00

0.00

H.

Koszty finansowe

8,250.07

100,356.84

I.

Odsetki, w tym: – dla jednostek powiązanych

0.00

0.00

II.

Strata ze zbycia inwestycji

0.00

0.00

III.

Aktualizacja wartości inwestycji

0.00

0.00

IV.

Inne

8,250.07

100,356.84

I.

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)

608,078.49

437,142.16

J.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.1.-J.11.)

0.00

0.00

I.

Zyski nadzwyczajne

0.00

0.00

II.

Straty nadzwyczajne

0.00

0.00

K.

Zysk (strata) brutto (I±J)

608,078.49

437,142.16

L.

Podatek dochodowy

1,451.00

225.00

M.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0.00

0.00

N.

Zysk (strata) netto (K-L-M)

606,627.49

436,917.16

Sporządzono dnia: 2015-06-21

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Joanna Krupa.

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, Anna Piekutowska, Anna Rajska-Rutkowska, Łukasz Przysło.