FUNDACJA GAJUSZ
93-271 ŁÓDŹ
DĄBROWSKIEGO 87
0000109866

Rachunek zysków i strat 2015

na dzień: 2015-12-30

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości.

Pozycja

Wyszczególnienie

Kwota za rok poprzedni

Kwota za rok obrotowy

1

2

3

4

A.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: – od jednostek powiązanych

0.00

0.00

I.

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0.00

0.00

II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

0.00

0.00

III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0.00

0.00

IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0.00

0.00

B.

Koszty działalności operacyjnej

467,538.85

459,009.08

I.

Amortyzacja

49,658.02

39,122.87

II.

Zużycie materiałów i energii

34,682.99

69,765.00

III.

Usługi obce

206,880.20

186,992.32

IV.

Podatki i opłaty, w tym: – podatek akcyzowy

2,768.20

5,497.95

V.

Wynagrodzenia

155,492.54

152,227.76

VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

17,867.48

4,966.53

VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

189.42

436.65

VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0.00

0.00

C.

Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

-467,538.85

-459,009.08

D.

Pozostałe przychody operacyjne

5,444,935.11

6,273,731.05

I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0.00

0.00

II.

Dotacje

0.00

0.00

III.

Inne przychody operacyjne

5,444,935.11

6,273,731.05

1.

Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

5,418,741.11

6,193,173.18

2.

Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

0.00

0.00

3.

Inne przychody operacyjne

26,194.00

80,557.87

E.

Pozostałe koszty operacyjne

4,444,876.88

4,853,957.85

I.

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0.00

0.00

II.

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0.00

0.00

III.

Inne koszty operacyjne

4,444,876.88

4,853,957.85

1.

Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

4,444,124.58

4,838,005.25

2.

Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego

0.00

0.00

3.

Inne koszty operacyjne

752.30

15,952.60

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

532,519.38

960,764.12

G.

Przychody finansowe

4,979.62

172,595.65

I.

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: – od jednostek powiązanych

0.00

0.00

II.

Odsetki, w tym: – od jednostek powiązanych

4,979.62

172,595.65

III.

Zysk ze zbycia inwestycji

0.00

0.00

IV.

Aktualizacja wartości inwestycji

0.00

0.00

V.

Inne

0.00

0.00

H.

Koszty finansowe

100,356.84

28,050.67

I.

Odsetki, w tym: – dla jednostek powiązanych

0.00

0.00

II.

Strata ze zbycia inwestycji

0.00

0.00

III.

Aktualizacja wartości inwestycji

0.00

0.00

IV.

Inne

100,356.84

28,050.67

I.

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)

437,142.16

1,105,309.10

J.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.1.-J.11.)

0.00

0.00

I.

Zyski nadzwyczajne

0.00

0.00

II.

Straty nadzwyczajne

0.00

0.00

K.

Zysk (strata) brutto (I±J)

437,142.16

1,105,309.10

L.

Podatek dochodowy

225.00

0.00

M.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0.00

0.00

N.

Zysk (strata) netto (K-L-M)

436,917.16

1,105,309.10

Sporządzono dnia: 2016-06-16

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Joanna Krupa.

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, Anna Piekutowska, Anna Rajska-Rutkowska.