FUNDACJA GAJUSZ
93-271 ŁÓDŹ
DĄBROWSKIEGO 87
0000109866

Rachunek zysków i strat 2016

na dzień: 2016-12-31

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości.

Pozycja

Wyszczególnienie

Kwota za rok poprzedni

Kwota za rok obrotowy

1

2

3

4

A.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym od jednostek powiązanych

0.00

0.00

I.

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0.00

0.00

II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

0.00

0.00

III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0.00

0.00

IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0.00

0.00

B.

Koszty działalności operacyjnej

459,009.08

490,695.95

I.

Amortyzacja

39,122.87

45,136.92

II.

Zużycie materiałów i energii

69,765.00

108,492.19

III.

Usługi obce

186,992.32

144,168.52

IV.

Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy

5,497.95

5,193.62

V.

Wynagrodzenia

152,227.76

178,903.12

VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne

4,966.53

7,883.17

VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

436.65

918.41

VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0.00

0.00

C.

Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

-459,009.08

-490,695.95

D.

Pozostałe przychody operacyjne

6,273,731.05

6,500,307.12

I.

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

0.00

0.00

II.

Dotacje

0.00

0.00

III.

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0.00

0.00

IV.

Inne przychody operacyjne

6,273,731.05

6,500,307.12

1.

Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

6,193,173.18

6,470,890.70

2.

Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

0.00

0.00

3.

Inne przychody operacyjne

80,557.87

29,416.42

E.

Pozostałe koszty operacyjne

4,853,957.85

5,238,249.87

I.

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

0.00

0.00

II.

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0.00

0.00

III.

Inne koszty operacyjne

4,853,957.85

5,238,249.87

1.

Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

4,838,005.25

5,236,522.04

2.

Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego

0.00

0.00

3.

Inne koszty operacyjne

15,952.60

1,727.83

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

960,764.12

771,361.30

G.

Przychody finansowe

172,595.65

26,324.03

I.

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym

0.00

0.00

a)

od jednostek powiązanych, w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0.00

0.00

b)

od jednostek pozostałych, w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0.00

0.00

II.

Odsetki, w tym od jednostek powiązanych

172,595.65

26,324.03

III.

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych

0.00

0.00

IV.

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0.00

0.00

V

Inne

0.00

0.00

H.

Koszty finansowe

28,050.67

1,718.14

I.

Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych

0.00

0.00

II.

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych

0.00

0.00

III.

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0.00

0.00

IV.

Inne

28,050.67

1,718.14

I.

Zysk (strata) brutto (F + G – H)

1,105,309.10

795,967.19

J.

Podatek dochodowy

0.00

0.00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0.00

0.00

L.

Zysk (strata) netto (I – J – K)

1,105,309.10

795,967.19

Sporządzono dnia: 2017-06-30

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Joanna Krupa.

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, Anna Piekutowska, Anna Rajska-Rutkowska.