FUNDACJA GAJUSZ
93-271 ŁÓDŹ
DĄBROWSKIEGO 87
0000109866

Rachunek zysków i strat 2017

na dzień: 2017-12-31

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości.

Pozycja

Wyszczególnienie

Kwota za rok poprzedni

Kwota za rok obrotowy

1

2

3

4

A.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym od jednostek powiązanych

0.00

0.00

I.

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0.00

0.00

II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

0.00

0.00

III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0.00

0.00

IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0.00

0.00

B.

Koszty działalności operacyjnej

490,695.95

582,697.39

I.

Amortyzacja

45,136.92

65,399.93

II.

Zużycie materiałów i energii

108,492.19

106,433.49

III.

Usługi obce

144,168.52

185,238.50

IV.

Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy

5,193.62

11,478.31

V.

Wynagrodzenia

178,903.12

199,914.97

VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne

7,883.17

5,179.12

VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

918.41

9,053.07

VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0.00

0.00

C.

Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

-490,695.95

-582,697.39

D.

Pozostałe przychody operacyjne

6,500,307.12

8,362,132.07

I.

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

0.00

29,400.00

II.

Dotacje

0.00

0.00

III.

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0.00

0.00

IV.

Inne przychody operacyjne

6,500,307.12

8,332,732.07

1.

Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

6,470,890.70

8,282,938.72

2.

Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

0.00

0.00

3.

Inne przychody operacyjne

29,416.42

49,793.35

E.

Pozostałe koszty operacyjne

5,238,249.87

6,180,927.47

I.

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

0.00

0.00

II.

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0.00

0.00

III.

Inne koszty operacyjne

5,238,249.87

6,180,927.47

1.

Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

5,236,522.04

6,165,390.47

2.

Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego

0.00

0.00

3.

Inne koszty operacyjne

1,727.83

15,537.00

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

771,361.30

1,598,507.21

G.

Przychody finansowe

26,324.03

27,961.04

I.

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym

0.00

0.00

a)

od jednostek powiązanych, w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0.00

0.00

b)

od jednostek pozostałych, w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0.00

0.00

II.

Odsetki, w tym od jednostek powiązanych

26,324.03

18,738.68

III.

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych

0.00

0.00

IV.

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0.00

0.00

V

Inne

0.00

9,222.36

H.

Koszty finansowe

1,718.14

51,493.17

I.

Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych

0.00

0.75

II.

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych

0.00

0.00

III.

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0.00

0.00

IV.

Inne

1,718.14

51,492.42

I.

Zysk (strata) brutto (F + G – H)

795,967.19

1,574,975.08

J.

Podatek dochodowy

0.00

60.00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0.00

0.00

L.

Zysk (strata) netto (I – J – K)

795,967.19

1,574,915.08

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Joanna Krupa.

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, Anna Piekutowska, Anna Rajska-Rutkowska.