FUNDACJA GAJUSZ
93-271 ŁÓDŹ
DĄBROWSKIEGO 87
0000109866

Rachunek zysków i strat 2018

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości.

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Stan na koniec

Pozycja

Wyszczególnienie

roku poprzedniego

roku

bieżącego

1

2

3

4

A.

Przychody z działalności statutowej

8 282 938,72

9 269 002,87

I.

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

8 282 938,72

9 264 719,93

II.

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

0,00

4 282,94

III.

Przychody z pozostałej działalności statutowej

0,00

0,00

B.

Koszty działalności statutowej

6 165 390,47

8 193 631,20

I.

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

6 165 390,47

8 188 196,20

II.

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

0,00

5 435,00

III.

Koszty pozostałej działalności statutowej

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)

2 117 548,25

1 075 371,67

D.

Przychody z działalności gospodarczej

0,00

0,00

E.

Koszty działalności gospodarczej

0,00

0,00

F.

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)

0,00

0,00

G.

Koszty ogólnego zarządu

582 697,39

805 189,80

H.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)

1 534 850,86

270 181,87

I.

Pozostałe przychody operacyjne

79 193,35

35 538,15

J.

Pozostałe koszty operacyjne

15 537,00

5 675,69

K.

Przychody finansowe

27 961,04

40 123,95

L.

Koszty finansowe

51 493,17

1 079,29

M.

Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)

1 574 975,08

339 088,99

N.

Podatek dochodowy

60,00

0,00

O.

Zysk (strata) netto (M-N)

1 574 915,08

339 088,99

Data sporządzenia: 2019-06-28

Data zatwierdzenia: 2019-06-30

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Joanna Krupa.

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, Anna Piekutowska, Anna Rajska-Rutkowska.