FUNDACJA GAJUSZ
93-271 ŁÓDŹ
DĄBROWSKIEGO 87
0000109866

Rachunek zysków i strat 2019

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości.

za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Stan na koniec

Pozycja

Wyszczególnienie

roku poprzedniego

roku

bieżącego

1

2

3

4

A.

Przychody z działalności statutowej

9 269 002,87

10 510 742,53

I.

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

9 264 719,93

10 438 006,03

II.

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

4 282,94

72 736,50

III.

Przychody z pozostałej działalności statutowej

0,00

0,00

B.

Koszty działalności statutowej

8 193 631,20

9 416 220,48

I.

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

8 188 196,20

9 294 788,28

II.

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

5 435,00

121 432,20

III.

Koszty pozostałej działalności statutowej

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)

1 075 371,67

1 094 522,05

D.

Przychody z działalności gospodarczej

0,00

0,00

E.

Koszty działalności gospodarczej

0,00

0,00

F.

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)

0,00

0,00

G.

Koszty ogólnego zarządu

805 189,80

566 813,91

H.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)

270 181,87

527 708,14

I.

Pozostałe przychody operacyjne

35 538,15

82 429,12

J.

Pozostałe koszty operacyjne

5 675,69

45 421,43

K.

Przychody finansowe

40 123,95

29 652,17

L.

Koszty finansowe

1 079,29

26,62

M.

Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)

339 088,99

594 341,38

N.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

O.

Zysk (strata) netto (M-N)

339 088,99

594 341,38

Data sporządzenia: 2020-08-14

Data zatwierdzenia: 2020-08-25

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Joanna Krupa.

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, Anna Piekutowska, Anna Rajska-Rutkowska.