FUNDACJA GAJUSZ
93-271 ŁÓDŹ
DĄBROWSKIEGO 87
0000109866

Rachunek zysków i strat 2020

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości.

za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Stan za

Pozycja

Wyszczególnienie

poprzedni rok

bieżący rok

1

2

3

4

A.

Przychody z działalności statutowej

10 510 742,53

11 779 079,83

I.

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

10 438 006,03

11 690 264,83

II.

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

72 736,50

88 815,00

III.

Przychody z pozostałej działalności statutowej

0,00

0,00

B.

Koszty działalności statutowej

9 416 220,48

10 632 332,25

I.

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

9 294 788,28

10 529 386,90

II.

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

121 432,20

102 945,35

III.

Koszty pozostałej działalności statutowej

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)

1 094 522,05

1 146 747,58

D.

Przychody z działalności gospodarczej

0,00

0,00

E.

Koszty działalności gospodarczej

0,00

0,00

F.

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)

0,00

0,00

G.

Koszty ogólnego zarządu

566 813,91

567 147,13

H.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)

527 708,14

579 600,45

I.

Pozostałe przychody operacyjne

82 429,12

118 329,92

J.

Pozostałe koszty operacyjne

45 421,43

56 302,60

K.

Przychody finansowe

29 652,17

67 557,82

L.

Koszty finansowe

26,62

250,67

M.

Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)

594 341,38

708 934,92

N.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

O.

Zysk (strata) netto (M-N)

594 341,38

708 934,92

Data sporządzenia: 2021-08-20

Data zatwierdzenia: 2021-08-24

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Joanna Krupa.

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, Anna Piekutowska, Anna Rajska-Rutkowska.