FUNDACJA GAJUSZ
93-271 ŁÓDŹ
DĄBROWSKIEGO 87
0000109866

Rachunek zysków i strat 2021

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości.

za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

 

Stan za

Pozycja

Wyszczególnienie

poprzedni rok

bieżący rok

1

2

3

4

A.

Przychody z działalności statutowej

11 779 079,83

14 264 003,34

I.

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

11 690 264,83

14 145 070,75

II.

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

88 815,00

118 932,59

III.

Przychody z pozostałej działalności statutowej

0,00

0,00

B.

Koszty działalności statutowej

10 632 332,25

11 670 167,09

I.

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

10 529 386,90

11 516 935,09

II.

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

102 945,35

153 232,00

III.

Koszty pozostałej działalności statutowej

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)

1 146 747,58

2 593 836,25

D.

Przychody z działalności gospodarczej

0,00

0,00

E.

Koszty działalności gospodarczej

0,00

0,00

F.

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)

0,00

0,00

G.

Koszty ogólnego zarządu

567 147,13

709 604,63

H.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)

579 600,45

1 884 231,62

I.

Pozostałe przychody operacyjne

118 329,92

54 068,02

J.

Pozostałe koszty operacyjne

56 302,60

69 671,95

K.

Przychody finansowe

67 557,82

12 852,91

L.

Koszty finansowe

250,67

302,34

M.

Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)

708 934,92

1 881 178,26

N.

Podatek dochodowy

0,00

722,00

O.

Zysk (strata) netto (M-N)

708 934,92

1 880 456,26

Data sporządzenia: 2022-04-14

Data zatwierdzenia: 2022-06-15

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Joanna Krupa.

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, Anna Piekutowska, Anna Rajska-Rutkowska.