Regulamin płatności cyklicznych

Regulamin przekazywania elektronicznych darowizn cyklicznych na realizację celów statutowych Fundacji GAJUSZ. 

Niniejszy Regulamin ma na celu określenie zasad dokonywania elektronicznych darowizn pieniężnych przeznaczonych na cele statutowe Fundacji GAJUSZ. 

§1

Definicje

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie:

 1. Darczyńca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, której wolą jest przekazanie na rzecz Fundacji darowizny cyklicznej. 
 2. Darowizna cykliczna – zadeklarowana przez Darczyńcę kwota pieniężna, comiesięcznie przekazywana na realizację celów statutowych Fundacji przez czas nieokreślony, do czasu dokonania rezygnacji.
 3. Operator płatności – Blue Media S.A.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin.
 5. Portal – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.gajusz.org.pl prowadzona przez Fundację.
 6. Fundacja – Fundacja GAJUSZ z siedzibą w Łodzi (93-271) przy ulicy Dąbrowskiego 87, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000 109 866, NIP 725 16 57 818, Regon 471690103
 7. Subskrypcja – wpłata darowizny pieniężnej przy pomocy karty płatniczej 
  w ustalonej kwocie w cyklu miesięcznym.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Portalu jest Fundacja.
 2. Elektronicznej darowizny pieniężnej na cele statutowe Fundacji można dokonać w ramach Portalu pod adresem www.gajusz.org.pl
 3. Przekazanie przez Darczyńcę darowizny pieniężnej za pośrednictwem strony www.gajusz.org.pl  jest równoznaczne z jego zgodą na postanowienia niniejszego Regulaminu.

§3

Realizacja elektronicznych darowizn cyklicznych

 1. Przekazywanie darowizn cyklicznych na cele statutowe Fundacji jest możliwe za pośrednictwem Operatora płatności. Dostępne formy płatności to karty płatnicze:
  1. Visa
  2. Visa Electron
  3. Mastercard
  4. MasterCard Electronic
  5. Maestro
Baner Blue Media z informacją o możliwości podpinania kart Visa Mastercard oraz blik
 1. Pośrednictwo Operatora płatności polega na pobraniu od Darczyńcy za pomocą kart płatniczych ustalonej kwoty Darowizny cyklicznej, a następnie przekazaniu pobranej kwoty na rachunek bankowy Fundacji.
 2. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności.
 3. Transakcje cykliczne realizowane przy pomocy kart płatniczych odbywają się za pomocą systemu płatności internetowych Operatora.
 4. Darczyńca, przekazując Darowiznę cykliczną, jednocześnie wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez Operatora płatności z karty płatniczej kwoty pieniężnej, odpowiadającej wysokości wartości pierwszej przekazanej Darowizny cyklicznej.
 5. Darczyńca samodzielnie ustala kwotę Darowizny cyklicznej.
 6. Darczyńca ma prawo zażądać zwrotu przekazanej darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy napisać e-mail, opatrzony tytułem „wniosek o zwrot darowizny” na adres kontakt@gajusz.org.pl
 7. Zwrot przekazanej darowizny nastąpi w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania zwrotu. 

§4

Rezygnacja z Subskrypcji i Reklamacje

 1. Płatność cykliczną Darczyńca zakłada do momentu ważności karty lub wycofania subskrypcji.
 2. Płatność cykliczną Darczyńca może odwołać w dowolnym momencie, kontaktując się z Działem Obsługi Darczyńcy pod adresem kontakt@gajusz.org.pl
 3. W przypadku braku złożenia rezygnacji z regularnej płatności ze strony darczyńcy, subskrypcja nie zostaje przedłużona na kolejny okres. Darczyńca musi ponownie podpiąć kartę celem regularnego wsparcia.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za dokonaną darowiznę przez Darczyńcę kartą płatniczą Fundacja dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Darczyńcy.
 5. W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących obsługi darowizn cyklicznych lub też konieczności zgłoszenia reklamacji, należy kontaktować się z Działem Obsługi Darczyńcy pod adresem kontakt@gajusz.org.pl  

§5

Dane osobowe

 1. Wpłacając darowiznę, Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obsługi darowizny. Administratorem danych osobowych podanych w celu realizacji umowy darowizny jest Fundacja. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Fundację zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem www.gajusz.org.pl
 2. Fundacja przekazuje Operatorowi płatności wyłącznie dane osobowe Darczyńców (dane odbiorcy, tytuł, oraz kwotę płatności) w celach niezbędnych do realizacji płatności. W procesie płatności Operator płatności zawiera z Darczyńcą – klientem-płacącym umowę o pojedynczą transakcję płatniczą, na podstawie regulaminu dostępnego na stronie tego Operatora, akceptowanego przez Darczyńcę w procesie płatności. W takim zakresie Operator płatności staje się niezależnym administratorem danych osobowych Darczyńcy.
 3. Fundacja nie jest uprawniona do przetwarzania pełnego numeru Karty lub kodu CVC/CVV. Fundacja może przechowywać jedynie sześć pierwszych lub cztery ostatnie cyfry numeru Karty oraz niepowtarzalny identyfikator transakcji automatycznej, tzw. „ClientHash”.
 4. Fundacja zobowiązuje się do stosowania wymogów bezpieczeństwa wynikających z uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa płatności internetowych.
 5. Informację dla klientów o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§6

Zmiany Regulaminu

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Aktualne wersje Regulaminu będą udostępniane Darczyńcom na Portalu wraz z informacją o wprowadzonej zmianie.
 3. W sprawach nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

§7

Postanowienie końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w Portalu pod adresem internetowym: www.gajusz.org.pl
 2. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr 1 do regulaminu przekazywania elektronicznych darowizn cyklicznych na realizację celów statutowych Fundacji GAJUSZ.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż: 

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Gajusz z siedzibą w Łodzi (93-271) przy ul.  Dąbrowskiego 87, adres e-mail: rodo@gajusz.org.pl, numer telefonu: 426310041, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000109866, numer NIP: 7251657818, REGON: 47169010300000, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. 

Na przykład cofnięcie zgody może nastąpić za pośrednictwem linku umieszczonego w newsletterze. 

 1.   Wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 
  2. żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, 
  3. żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, 
  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, 
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
  6. Z powyższych praw można skorzystać poprzez pisemny lub mailowy kontakt z Administratorem, pod adresami wskazanymi w pkt 1. 
 1. Decyzje w sprawie Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób   zautomatyzowany i dane te nie będą poddane profilowaniu.  
 2. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa). 
 3. Z polityką prywatności witryny gajusz.org.pl możecie zapoznać się Państwo pod adresem: https://gajusz.org.pl/polityka-prywatnosci/.