Sprawozdanie merytoryczne 2011

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2011

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:

Dane organizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji

FUNDACJA GAJUSZ

2. Adres siedziby i dane kontaktowe

Kraj POLSKA

Województwo ŁÓDZKIE

Powiat M. ŁÓDŹ

Gmina M. ŁÓDŹ

Ulica PIOTRKOWSKA

Nr domu 17

Nr lokalu

Miejscowość ŁÓDŹ

Kod pocztowy 90-406

Poczta ŁÓDŹ

Nr telefonu 42-631-00-41

Nr faksu 42-631-00-41

E-mail biuro@gajusz.org.pl

Strona www www.gajusz.org.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

 

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego

2004-05-27

5. Numer REGON

47169010300000

6. Numer KRS

0000109866

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

1. Tisa Żawrocka-Kwiatkowska – Prezes Zarządu Fundacji

2. Anna Piekutowska – Wiceprezes Zarządu

3. Anna Rajska-Rutkowska – Wiceprezes Zarządu

4. Łukasz Przysło – Wiceprezes Zarządu

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub nadzoru)

1. Iwona Hołdrowicz – Przewodnicząca Rady Fundacji

2. Agnieszka Grodzicka – Członek Rady Fundacji

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest:

 • współpraca ze szpitalami pediatrycznymi i rodzicami dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych,
 • przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i zawodowej matek chorych dzieci, a także pomoc psychologiczna, pozwalająca zniwelować skutki społeczne długotrwałego bezrobocia,

 • organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej edukacyjnej wychowawczej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży chorych i umierających oraz ich rodzin,

 • zwiększanie szans zawodowych młodzieży i dorosłych zwłaszcza niepełnosprawnych,

 • organizowanie pomocy medycznej, psychologicznej, wypożyczanie sprzętu oraz opieka dla dzieci i młodzieży objętych działaniem Fundacji,

 • prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla podopiecznych Fundacji,

 • propagowanie i informowanie społeczeństwa o potrzebach i problemach rodzin z choroba przewlekłą i śmiertelną,

 • prowadzenie badań i analiz związanych z rodzinami objętymi pomocą Fundacji,

 • prowadzenie działalności szkoleniowej umożliwiającej podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób pracujących z dziećmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz ich rodzinami, w tym wolontariuszy,

 • promocja i organizacja wolontariatu.

10. Sposób realizacji celów statutowych
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statusowych organizacji na podstawie statutu organizacji)

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Współpracę z innymi organizacjami, instytucjami, organami administracji państwowej i samorządowej,

 • Realizację programów stypendialnych dla młodzieży chorej lub po zakończeniu leczenia,

 • Prowadzenie działalności propagandowej i wydawniczej, między innymi poprzez realizacje filmowe, radiowe i inne multimedialne,

 • Prowadzenie szkoleń, zajęć terapeutycznych, poradnictwa zawodowego, poszukiwanie miejsc pracy dla podopiecznych,

 • Prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów i staży przeznaczonych dla osób pracujących z dziećmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz ich rodzinami,

 • Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie określonym w ustawie.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

 • ochrona i promocja zdrowia.

Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym.

 1. 0pis działalności pożytku publicznego.

Opis głównych działań podjętych przez organizację:

Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego – cały kraj.

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie sprawozdawczym.

Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej – TAK.

Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1.

Lp.

Nazwa placówki

Miejscowość/ci, w której/ych placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań placówki w okresie sprawozdawczym

1

Hospicjum Domowe dla Dzieci Zi

siedziba – Łódź; świadczenie

o

69

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym.

Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie

sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

700

Osoby prawne

1

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym.

Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – PKD – 9499Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności)

Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – cały kraj
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, „zagranica”)

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym.

Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego – NIE.

Organizacja prowadziła działalność gospodarczą – NIE.

Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 1. Informacja o przychodach organizacji.
Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i strat)     3,8O2,837.69 zł
Informacja o źródłach przychodów organizacji      
  Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego   0.00 zł
  Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego   0.00 zł
  Przychody z działalności gospodarczej   0,00 zł
  Przychody z działalności finansowej   24,233.89 zł
  Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych   1,177,O34.O4 zł
  Ze źródeł publicznych ogółem:   945,1O1.23 zł
    a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych 736,O67.83 zł
    b) ze środków budżetu państwa 1O7,663.4O zł
    c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 1O1,37O.OO zł
    d) z dotacji z funduszy celowych O.OO zł
  Ze źródeł prywatnych ogółem:   723,421.45 zł
    a) ze składek członkowskich O.OO zł
    b) z darowizn od osób fizycznych 372,324.8O zł
    c) z darowizn od osób prawnych 297,O38.39 zł
    d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 29,158.26 zł
    e) ze spadków, zapisów O.OO zł
    f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników majątkowych) 24,9OO.OO zł
    g) z nawiązek sądowych O.OO zł
    h) ze świadczeń pieniężnych O.OO zł
  Z innych źródeł   9OO,874.6O zł

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym.

Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

O.OO zł

Wynik działalności gospodarczej

O.OO zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową

O.OO zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych

O.OO zł

Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem

1,177,O34.O4 zł

Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie

sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1

Hospicjum Domowe dla Dzieci Ziemi Łódzkiej

832,918.89 zł

2

koszty organizacji wolontariatu

36,O46.66 zł

3

Organizacja Hospicjum Stacjonarnego dla Dzieci

2OO,OOO.OO zł

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą.

Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

    Koszty ogółem: W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:   3,735,335.82 zł 1,177,O34.O4 zł
  a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego O.OO zł 1,177,O34.O4 zł
  b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego O.OO zł O.OO zł
  c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej O.OO zł  
  d) koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia, amortyzacja 486,519.O6 zł O.OO zł
  e) koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 76,372.OO zł O.OO zł
  f) pozostałe koszty ogółem: 3,172,444.76 zł O.OO zł

Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

Organizacja korzystała z następujących zwolnień:

Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226) – TAK.

Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo:

Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)
19.0 osób
Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)
16.3 etatów
Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej 82.0 osób

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji).

Organizacja ma członków NIE
Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego 0.00 osób fizycznych
  0.00 osób prawnych
Zmiana członkostwa w organizacji organizacja pozyskała O członków
  organizacja straciła O członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym.

Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)
  TAK
Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 3O dni 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)
  0.00 osób
w tym: a) członkowie organizacji 0.00 osób
  b) pracownicy organizacji 0.00 osób
  c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 0.00 osób
  d)członkowie organu zarządzającego 0.00 osób
  e) inne osoby 0.00 osób
Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 3O dni 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)
  95.00 osób
w tym: a) członkowie organizacji 0.00 osób
  b) pracownicy organizacji 3.00 osób
  c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 0.00 osób
  d)członkowie organu zarządzającego 6.00 osób
  e) inne osoby 86.00 osób

Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym
    1,497,887.32 zł
w tym a) z tytułu umów o pracę   424,66O.18 zł
    wynagrodzenie zasadnicze 34O,3O6.91 zł
    nagrody O.OO zł
    premie O.OO zł
    inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) O.OO zł
  b) z tytułu umów cywilnoprawnych   1,O73,227.14 zł
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego     1,497,887.32 zł
w tym: a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego   O.OO zł
  b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego   1,497,887.32 zł
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji     O.OO zł
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne     O.OO zł
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne     O.OO zł
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej     1,235.88 zł
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne     O.OO zł
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne     O.OO zł
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej     2O,659.61 zł
Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)
    dot. poz. 9 – wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło, przygotowanie projektu „pozwól mi być” (5O% ceny rynkowej). Wypłacono jednokrotnie.

Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

 1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych – NIE.
 2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych – 0.00 zł.
 3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych – BRAK.

Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w okresie sprawozdawczym

 1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego – TAK.
 2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację.

Lp.

Nazwa zadania

Kwota

1

„Rehabilitacja osób niepełnosprawnych”

15,OOO.OO zł

2

„Podniesienie jakości opieki nad pacjentami Hospicjum Domowego dla Dzieci Ziemi Łódzkiej”

2O,OOO.OO zł

3

„Pozwól mi być „

66,37O.OO zł

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej – TAK.

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację.

Lp.

Nazwa zadania

Kwota

1

„Gajusz – przyjaciel chorego dziecka”

28,14O.OO zł

2

„Dzieci bez granic”

41,34O.OO zł

3

„Pierwsze kroki”

38,17O.OO zł

Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie sprawozdawczym

 1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne – NIE.

Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 2O% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 2O% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki.

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem.

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym.

Lp.

Przedmiot kontroli

Organ kontrolujący

Data zakończenia kontroli

1

Uprawnienia, obowiązki i wymogi wynikające z art. 8-10, 20, 21, 23, 24-27 oraz 42-48 ustawy z dn. 24 kwietnia 2OO3r. o działalności pożytku publicznego

Wojewoda Łódzki

2011-11-22

2

Prawidłowość obliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne od wynagrodzeń jednego z pracowników.

ZUS I Oddział w Łodzi

2011-08-19

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852) – TAK.

5. Dodatkowe informacje – BRAK.