Sprawozdanie merytoryczne 2012

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GAJUSZ ZA ROK 2012

Pełna nazwa: Fundacja GAJUSZ.

Siedziba rejestracyjna: 90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17 Adres do korespondencji: 93-271 Łódź, ul. Dąbrowskiego 87 biuro@gajusz.org.pl www.gajusz.org.pl

Wpis do KRS pod numerem 0000109866 fundacja uzyskała w dniu 8 maja 2002 r. Status Organizacji Pożytku Publicznego przyznano Fundacji w dniu 27 maja 2004 r.

Fundacja posiada NIP 725-16-57-818 oraz numer identyfikacyjny w systemie REGON 471690103.

Aktualny skład Zarządu Fundacji stanowią:

Cele statusowe organizacji

 1. Celem Fundacji jest:
 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Zakres prowadzonej działalności statutowej

Hospicjum domowe dla dzieci ziemi łódzkiej

W 2012 roku Fundacja GAJUSZ w ramach Hospicjum Domowego dla Dzieci Ziemi Łódzkiej objęła opieką 76 pacjentów. Każdy pacjent przyjęty do Hospicjum otrzymuje opiekę medyczną, socjalną, psychologiczną i duchową. Wizyta lekarska odbywa się nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu a pielęgniarska minimum dwa razy w tygodniu. Rehabilitant, pracownik socjalny i psycholog odwiedzają dzieci według potrzeb. Każdy z pacjentów jest zaopatrzony w sprzęt medyczny. Pacjenci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej mają zapewniony zakup leków. W razie potrzeby Hospicjum zapewnia badania diagnostyczne, specjalistyczny transport medyczny, konsultacje specjalistów (głównie neurologa), rehabilitację.

Opieka w ramach Hospicjum jest oparta na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. W 2012 roku Fundacja GAJUSZ podpisała kontrakt na 74 zł. na osobodzień dla 30 pacjentów miesięcznie, co dało kwotę 814 500 zł. w skali roku.

 1. Liczba pacjentów Hospicjum

Pacjent – inicjały

Wiek

Jednostka chorobowa

Odległość w km od Hospicjum

Liczba dni pod opieką Hospicjum

AA

2

nowotwór

60

3

AP

0

wcześniactwo

4

58

AS

17

wada wrodzona

4

162

BM

0

wada wrodzona

7

151

BW

0

choroba neurometaboliczna

80

350

BN

16

choroba neurologiczna

50

249

CK

18

choroba neurologiczna

100

164

CA

14

choroba neurometaboliczna

4

366

DL

2

wada genetyczna

15

59

DM

0

wada wrodzona

120

89

DM

13

choroba neurometaboliczna

100

366

DA

12

choroba neurologiczna

10

239

FA

0

wcześniactwo

5

30

FD

0

wcześniactwo

3

86

GE

0

wcześniactwo

70

52

GZ

10

nowotwór

50

55

JN

0

wada wrodzona

20

350

JK

14

nowotwór

120

73

JB

0

wcześniactwo

8

11

KA

0

wada wrodzona

60

177

KZ

17

choroba neurometaboliczna

60

43

KJ

1

choroba neurologiczna

30

360

KA

1

wada wrodzona

40

290

KK

0

wada wrodzona

120

85

KI

6

choroba neurometaboliczna

35

354

KP

11

wada genetyczna

45

360

KK

6

nowotwór

35

3

KM

19

nowotwór

40

4

KK

3

choroba neurologiczna

40

365

ŁM

13

choroba neurologiczna

6

365

ŁM

0

wcześniactwo

35

12

MK

0

wcześniactwo

30

279

MK

12

nowotwór

10

14

MA

0

wada wrodzona

5

150

MM

8

choroba neurometaboliczna

40

187

MD

6

choroba neurometaboliczna

100

360

OD

6

wcześniactwo

5

202

OZ

1

choroba neurologiczna

50

159

OI

5

choroba neurometaboliczna

40

359

OW

0

wada wrodzona

60

7

PM

0

wcześniactwo

30

132

PJ

0

wcześniactwo

50

22

PM

0

wcześniactwo

45

18

PP

1

choroba neurologiczna

45

76

PB

9

choroba neurologiczna

90

340

RK

1

wada wrodzona

60

252

SM

15

choroba neurologiczna

50

58

SA

18

choroba neurometaboliczna

20

72

SF

0

wcześniactwo

50

42

SA

4

choroba neurologiczna

10

366

SO

16

choroba neurologiczna

2

58

SL

0

wcześniactwo

50

33

SJ

0

wcześniactwo

50

44

SN

4

nowotwór

20

7

SM

0

choroba neurologiczna

50

187

SA

17

choroba neurologiczna

45

32

0

wada wrodzona

10

5

SW

5

choroba neurologiczna

20

179

SM

1

wada wrodzona

15

338

ŚJ

1

choroba neurometaboliczna

10

366

TA

5

wada wrodzona

50

146

UA

6

choroba neurometaboliczna

45

348

UO

11

choroba neurometaboliczna

70

303

WC

0

wcześniactwo

35

86

18

choroba neurologiczna

20

136

WF

1

choroba neurologiczna

10

97

WO

16

choroba neurologiczna

30

25

WA

0

wcześniactwo

75

38

WM

7

choroba neurometaboliczna

100

167

WA

15

choroba neurologiczna

45

226

WM

16

choroba neurologiczna

5

336

WM

0

choroba neurologiczna

10

75

WP

0

choroba neurometaboliczna

5

184

ZP

0

wcześniactwo

75

93

ZM

16

choroba neurologiczna

45

125

ZH

2

choroba neurologiczna

40

24

2. Pomoc socjalna w Hospicjum

12084

Większość podopiecznych Hospicjum znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Opieka nad długotrwale chorym dzieckiem wymaga stałej obecności jednego z domowników. Większość rodzin utrzymuje się z pensji jednego z rodziców, podczas gdy drugi (najczęściej mama) pozostaje z dzieckiem w domu. Średni miesięczny dochód na osobę w rodzinach objętych opieką Hospicjum w 2012 roku to 490 zł. Blisko połowa rodzin mieszka poza dużymi ośrodkami miejskimi, co utrudnia im dostęp do pomocy społecznej, ośrodków zdrowia, kultury, etc.

W ramach programu unijnego PEAD 2012 Hospicjum objęło dożywianiem 16 najuboższych rodzin, przekazując ponad 1400 kg żywności.

W 2012 roku pracownik socjalny Hospicjum zapewnił rodzinom dzieci nieuleczalnie chorych:

Pracownik socjalny wspiera rodziców i opiekunów dzieci w dopełnianiu formalności przy sprawach dotyczących m.in:

3. Sprzęt medyczny

Fundacja zakupuje i wypożycza sprzęt medyczny, pokrywa koszty eksploatacji urządzeń (przeglądy, naprawy, wymianę zużytych elementów).

Na dzień 31 grudnia 2012 roku do dyspozycji podopiecznych były:

4. Organizacja uroczystości

Hospicjum organizuje uroczystości dla dzieci:

Dwa razy w 2012 roku Hospicjum zorganizowało uroczyste Msze Święte dla rodzin osieroconych po stracie dziecka. Zaproszenie otrzymały wszystkie rodziny będące pod opieką od początku istnienia Hospicjum.

W 2012 roku rozpoczął się program wsparcia dla rodzeństw dzieci chorych. Programem objęci są bracia i siostry podopiecznych Hospicjum, ze względu na duże zaniedbania emocjonalne, psychologiczne, społeczne, ale również edukacyjne. Rodzina skupiona na chorym dziecku mniej zasobów angażuje w zdrowe dzieci. Program prowadzi wolontariuszka – absolwentka psychologii.

Obejmuje on zajęcia wyrównawcze dla dzieci, blok zajęć terapeutycznych (grupa wsparcia) oraz zajęcia integracyjne w postaci wycieczek w ciekawe miejsca.

Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie

W 2012 roku Fundacja GAJUSZ zakończyła opiekę nad Dawidem – podopiecznym Domu dla Dzieci Chorych prowadzonego przez Fundację „Dom w Łodzi”. Dawid cierpi na dysplazję oskrzelowo-płucną, wymaga systematycznej pomocy wysokospecjalistycznej. Fundacja zapewniała mu opiekę lekarza anestezjologa, pielęgniarki anestezjologicznej oraz indywidualnej opiekunki. Kupowaliśmy również leki i sprzęt medyczny. Kontrakt z NFZ na opiekę nad Dawidem został zrealizowany na kwotę 30 842 zł. i zakończył się 31 października 2012 r. Chłopiec przeszedł pomyślnie operację usunięcia rurki tracheotomijnej i opieka medyczna w tym zakresie nie była konieczna.

Inna pomoc dla dzieci długotrwale chorych

Fundacja od blisko 15 lat współpracuje z Oddziałem Onkohematologii Szpitala Klinicznego nr 4 w Łodzi przy ulicy Spornej 36/50.

 1. W 2012 roku Fundacja zatrudniała 4 psychologów.

Zespołem kieruje dr n. hum. Bogna Kędzierska – zatrudniona na Uniwersytecie Łódzkim i w Pracowni Pediatrycznej Opieki Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego zarejestrowanej przez Uniwersytet Medyczny w strukturach Fundacji GAJUSZ. Zespół korzysta z superwizji prowadzonej przez Bożenę Winch. Codziennie zapewniona była pomoc psychologów, którzy udzielili 1440 porad dzieciom i ich bliskim, łącznie 76 rodzinom.

 1. Fundacja prowadzi dla dzieci chorych onkologicznie nowoczesny program terapii przez sztukę oraz spotkania integracyjne

W 2012 roku odbywały się systematyczne zajęcia:

Fundacja zapewnia instrumenty muzyczne dla dzieci (w tym keyboard) oraz nagrania na płytach CD. Nabyte przez dzieci umiejętności prezentowane są podczas uroczystości na oddziale , tj. Jasełka, Dzień Mamy itp.

Fundacja zorganizowała obchody Dnia Dziecka. W okresie Świąt Bożego Narodzenia odbyły się Jasełka. Przekazano dzieciom blisko 200 prezentów.

Odbywały się też spotkania i zabawy tematyczne – Wielkanocna Przytulanka, Dzień Balona, Andrzejki, Powitanie Lata.

Dla pacjentów oddziału prowadzony jest program terapeutyczny „Wszystko jest możliwe”. Dzieci otrzymują szansę na spełnienie marzenia, po to by dać im siłę na walkę z chorobą lub powrót do poszpitalnej rzeczywistości, do życia po chorobie – Dominik leciał helikopterem, Ala tańczyła w teatrze, Kinga zamieszkała w pałacu (jej pokój zmienił się w pokój księżniczki).

 1. Wsparcie materialne Oddziałów Onkologicznych w 2012 roku to:
 1. wsparcie socjalne rodzin dzieci chorych onkologicznie

Fundacja udzieliła wsparcia materialnego kilkunastu najuboższym rodzinom dzieci leczonych onkologicznie. Zakupiono żywność, ubrania, zabawki, środki czystości (w tym pampersy), leki i odżywki, wyprawki szkolne.

 1. 95 indywidualnych subkont bankowych dla dzieci

Fundacja nie pobiera opłat za prowadzenie subkont, nieodpłatnie prowadzi całą dokumentację finansowo-księgową, pokrywa koszty administracji subkontami, negocjacje z bankiem wysokości opłat, obsługuje zbiórki publiczne ze wskazaniem na indywidualne dziecko. Zasady otwierania subkont i korzystania ze zgromadzonych środków określa Regulamin.

W roku 2012 roku wpływy na subkonta pochodziły głównie z wpłat darczyńców i wynosiły 101 857,39 złotych. Wydatki dokonywane przez rodziców są każdorazowo zatwierdzane przez Prezesa Fundacji lub wskazanego Wiceprezesa. Fundacja wyraża zgodę na finansowanie zakupu leków, sprzętu medycznego, dojazdy do szpitali i poradni, zakup żywności i ubrań oraz inne w uzasadnionych przypadkach.

 1. dowóz dzieci do szpitala, na badania i przeszczepy poza Łodzią

W ramach współpracy z Oddziałem Onkohematologii Szpitala Klinicznego nr 4 w Łodzi Fundacja GAJUSZ wspiera rodziny w trudnej sytuacji materialnej zapewniając transport samochodami Fundacji. Każdorazowo potrzeba przewozu pacjenta jest konsultowana z lekarzem prowadzącym.

W 2012 roku Fundacja zorganizowała kilkanaście przewozów (samochód, paliwo, kierowca, fotelik samochodowy) na trasach: Pabianice, Popów Głowieński, Głowno, Wrocław, Warszawa, Piotrków Trybunalski, Włocławek, Tomaszów Maz., Kutno.

 1. reprezentacja podopiecznych wobec innych instytucji i organizacji
 2. Rodzice dzieci chorych mogą w sposób ciągły korzystać ze wsparcia Fundacji w zakresie doradztwa i reprezentowania przed instytucjami administracji i innych organizacji. Największe sprawy w 2012 roku to:
 1. program pomocy prawej

W siedzibie Fundacji raz w tygodniu dyżurowała aplikantka adwokacka , która po przeszkoleniu i pod nadzorem mec. Szymona Byczko i jego Kancelarii udziela porad dotyczących procedur uzyskiwania odszkodowania. W razie konieczności Kancelaria nieodpłatnie przygotowywała pisma procesowa i prowadziła postępowanie. W roku 2012 udzielono porad prawnych w 12 sprawach:

Budowa stacjonarnego hospicjum dla dzieci

W lipcu 2010 roku Fundacja otrzymała od władz miasta Łodzi na mocy umowy użyczenia budynek o powierzchni 2000 m2 z przeznaczeniem na Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci.

Po uregulowaniu wszelkich formalności wiosną 2011 roku rozpoczęły się prace remontowe. Na dzień 31 grudnia 2012 roku stan prac obejmował – wymianę instalacji cieplnej i montaż nowego węzła cieplnego, wymianę 68 okien, wymianę instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, remont ścian i podłóg, pierwszy etap remontu dachu, prace wykończeniowe na pierwszej kondygnacji, zakup sprzętu medycznego, zakup wyposażenia.

Prace przebiegają dzięki wsparciu firm z regionu łódzkiego oraz wolontaryjnej pracy osadzonych w Areszcie Śledczym przy ulicy Smutnej w Łodzi.

Wartość wykonanych prac to około 1 miliona złotych.

Współpraca z uniwersytetem medycznym w łodzi

W 2012 roku Fundacja GAJUSZ – Hospicjum Domowe dla Dzieci Ziemi Łódzkiej kontynuowała współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi prowadząc Pracownię Pediatrycznej Opieki Paliatywnej Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii w ramach Katedry Pediatrii UM w Łodzi. To jedyne w swoim rodzaju przedsięwzięcie na skalę kraju, kiedy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej wiąże się z uczelnią państwową. Nowy ośrodek, jako pierwszy w Polsce, rozpoczął badanie tak specyficznego obszaru medycyny jaką jest opieka paliatywna nad dziećmi.

W ramach realizacji projektu „Program kształcenia przed dyplomowego i podyplomowego w zakresie pediatrycznej opieki paliatywnej” finansowanego z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Mechanizmu Finansowego EOG i NMF, prowadzone były kursy podyplomowe dla lekarzy i pielęgniarek oraz zajęcia dla studentów w pierwszym półroczu. Następnie prowadzenie Pracowni finansował w całości UM w Łodzi. Odbiór zajęć był bardzo dobry. Projekt koordynuje kierownik NZOZ GAJUSZ dr n. med. Aleksandra Korzeniewska – Eksterowicz, która również odpowiada za organizację działalności Pracowni. Czterech spośród sześciu specjalistów Pracowni to pracownicy Fundacji GAJUSZ. Szefem Pracowni jest prof. dr hab. med. Wojciech Młynarski.

Zespół Fundacji GAJUSZ prowadzi działalność dydaktyczno-naukową.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA:

Wydziału Lekarskiego w ramach obowiązkowych zajęć z pediatrii, wg autorskiego programu (rocznie ok 180 studentów)

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA – udział w konferencjach

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA – publikacje:

W 2012 roku zespół Pracowni został wyróżniony Nagrodą Rektora za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2011 – za redakcję monografii „Pediatryczna opieka paliatywna”.

Wolontariat

W 2012 roku w Fundacji GAJUSZ działało 132 wolontariuszy – 69 towarzyszyło dzieciom chorym onkologicznie na oddziale Szpitala Klinicznego nr 4 w Łodzi na ul. Spornej lub w Hospicjum Domowym dla Dzieci Ziemi Łódzkiej, a 63 pełniło rolę wolontariuszy akcyjnych.

Odbyły się dwa szkolenia dla kandydatów na wolontariuszy. Wiosenne w okresie 10 – 26 kwietnia 2012 oraz jesienne w okresie 19 listopada – 3 grudnia 2012 r.

Dla wszystkich pracujących wolontariuszy przygotowano warsztaty podnoszące kwalifikacje, spotkania superwizyjne oraz integracyjne.

Wolontariusze Fundacji GAJUSZ brali udział w kilkunastu akcjach, imprezach i wydarzeniach na rzecz podopiecznych. Redagują swoją podstronę na www.gajusz.org.pl oraz własny fanpage na Facebook’u Wolontariat GAJUSZA.

W grudniu 2012 roku Fundacja GAJUSZ została wyróżniona Certyfikatem Organizacja Przyjazna Wolontariuszom przyznanym przez sieć Centrów Wolontariatu w Polsce w latach 2013-2014.

Ogromnym sukcesem były dwa projekty, które zostały napisane i samodzielnie poprowadzone przez wolontariuszy:

Koordynatorem wolontariatu w 2012 roku była Gabriela Halakiewicz.

Działania o charakterze informacyjnym i edukacyjnym

W 2012 roku Fundacja przeprowadziła kilka przedsięwzięć o charakterze informacyjno-promocyjnym:

 1. kampania informacyjna 1%

W roku 2012 roku kampania skierowana była na najważniejszy cel Fundacji – zakończenie budowy Hospicjum Stacjonarnego dla Dzieci. Każdy element kampanii odsyłał do naszej strony internetowej, gdzie potencjalni i obecni darczyńcy znajdywali praktyczne wskazówki, jak przekazać 1%.

Ekspozycja 9 bilbordów w dniach 1 – 31.03.2012

i 13 bilbordów w dniach 1 – 30.04.2012

Kampania otrzymała prestiżową nagrodę – pierwsze miejsca w konkursie organizowanym przez Newsweek Polska i Akademię Rozwoju Filantropii w kategorii plakat spot telewizyjny.

Koszt kampanii to 46 259,98 zł., w tym darowizny na ten cel w wysokości 23 284 zł. Fundacja uzyskała wpływy z tego tytułu w kwocie 901 854,27 zł.

 1. Cztery Pory Roku GAJUSZA.

Fundacja GAJUSZ w roku 2012 kontynuowała wydawanie bezpłatnego kwartalnika informującego o naszej działalności. Kwartalnik zawiera historie dzieci, relacje z wydarzeń i akcji organizowanych przez fundację.

Kwartalnik został nagrodzony w Konkursie na Biuletyn Firmowy 2012 organizowanym przez Agencję AGAPE:

W 2012 roku wydaliśmy: GAJUSZA Wiosną, GAJUSZA Latem, GAJUSZA Jesienią i GAJUSZA Zimą. Oprócz dystrybucji własnej (wolontariusze i pracownicy fundacji) kontynuujemy współpracę z firmą IDS Medical Services Poland, która dysponuje systemami dystrybucji ulotek, gazetek w ponad 2000 przychodni w całej Polsce. Nasze kwartalniki zamieszczane były tam bezpłatnie.

 1. www.gajusz.org.pl.

Witryna internetowa składa się z ponad 500 podstron opowiadających o działaniach Fundacji. Stronę administruje i edytuje 9 pracowników i wolontariuszy Fundacji.

Programy i dotacje

Program rehabilitacji pacjentów Hospicjum Domowego dla Dzieci Ziemi Łódzkiej.

Dotacja udzielona z budżetu Województwa Łódzkiego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Czas realizacji: czerwiec – grudzień 2012. Wartość dotacji: 22 000 zł.

Program wsparcia socjalnego dla pacjentów Hospicjum Domowego dla Dzieci Ziemi Łódzkiej. Dotacja udzielona z budżetu Województwa Łódzkiego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Czas realizacji: czerwiec – grudzień 2012. Wartość dotacji: 8 000 zł.

Program integrujący dla rodzin pacjentów Hospicjum Domowego dla Dzieci Ziemi Łódzkiej i Oddziału Onkologicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Łodzi.

Dotacja udzielona z budżetu Województwa Łódzkiego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Czas realizacji: maj – czerwiec 2012. Wartość dotacji: 8 000 zł.

Program terapeutyczny dla dzieci chorych onkologicznie i ich rodzin. Dotacja z budżetu PFRON będącego w dyspozycji Województwa Łódzkiego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Czas realizacji: wrzesień – grudzień 2012. Wartość dotacji: 20 800 zł.

Program pomocy terapeutycznej dla dzieci chorych onkologicznie i ich rodzin. Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego – Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Czas realizacji: czerwiec – listopad 2012. Wartość dotacji: 20 000 zł.

Program środowiskowego wsparcia psychologicznego dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego – Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Czas realizacji: czerwiec – grudzień 2012. Wartość dotacji: 24 000 zł.

Dotacja na adaptacje zieleni wokół budynku powstającego hospicjum dla dzieci przy ul. Dąbrowskiego 87 w Łodzi. Dotacja z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Czas realizacji: lipiec 2012 – maj 2013. Wartość dotacji: 14 540 zł.

Dotacja na zakup sprzętu medycznego do powstającego Hospicjum Stacjonarnego dla Dzieci. Dotacja z budżetu Fundacji PZU.

Czas realizacji: sierpień – październik 2012. Wartość dotacji: 26 994,04 zł.

Wynik finansowy z ramach działalności zleconej przez organy administracji państwowej i samorządowej wynosił zero. Każdorazowo przyznana dotacja była wydatkowana w całości.

Organizacja i finanse

 1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej ani odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 2. Uchwały Rady i Zarządu Fundacji GAJUSZ w okresie sprawozdawczym:
  Uchwała Rady Fundacji nr 1/2012 z dn. 04-04-2012 dotycząca zgody na zmianę statutu Fundacji.
  Uchwała Zarządu Fundacji nr 1/04/2012 z dn. 12-04-2012 dotycząca uchwalenia Regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.
  Uchwała Zarządu Fundacji nr 1/06/2012 z dn. 19-06-2012 dotycząca powołania Przedsiębiorstw podmiotu leczniczego „Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci” oraz „Centrum psychologiczne GAJUSZ”.
  Uchwała Zarządu Fundacji nr 2/06/2012 z dn. 20-06-2012 dotycząca uchylenia Regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego oraz uchwalenia nowego Regulaminu.
  Uchwała Rady Fundacji nr 2/2012 z dn. 26-06-2012 dotycząca zatwierdzenia sprawozdania rocznego Fundacji.
  Uchwałą Zarządu Fundacji nr 1/10/2012 z dn. 5-10-2012 dotycząca zatwierdzenia statutu Fundacji GAJUSZ w nowym brzmieniu.
  Uchwała Rady Fundacji nr 3/2012 z dn. 8-10-2012 r. dotycząca zgody na zmianę statutu Fundacji.
  Uchwałą Zarządu Fundacji nr 2/10/2012 z dn. 31-10-2012 r. dotycząca uchylenia Regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego oraz uchwalenia nowego Regulaminu.
 1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej uzyskane w roku 2012:

4. Pozostałe przychody:

5. Koszty poniesione w roku 2012: a) Leki – 161 988,01 zł.

Koszty administracyjne w 2012 roku wyniosły 352 886,06 zł i składały się na nie:

 1. Zatrudnienie pracowników:
 1. Członkom Zarządu ani Rady Fundacji nie wypłacono wynagrodzeń, premii ani innych świadczeń z tytułu pełnionej funkcji.
 1. Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w 2012 roku to: 489 209,25 zł.
  Łącznie wynagrodzenie na tej podstawie otrzymywało 51 osób, w tym 21 osób wykonywało częściowo lub w całości pracę w ramach zadań zleconych przez organy administracji publicznej oraz w ramach grantów i dotacji od podmiotów prywatnych.
 1. Fundacja GAJUSZ nie udzielała pożyczek, nie nabywała obligacji, nie objęła udziałów ani nie nabyła akcji w spółkach prawa handlowego.
 1. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.
 1. Fundacja w 2012 roku nie nabyła żadnych środków trwałych.
 1. Wartość aktywów trwałych Fundacji GAJUSZ na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiła 889 643,74 zł., a aktywów obrotowych 719 392,34 zł.
 2. Wartość środków trwałych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 924 205,25 zł.
 1. Zobowiązania Fundacji GAJUSZ na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 264 110,29 zł., w tym zobowiązania podatkowe – 25 303,00 zł. Fundacja dokonała wszystkich rozliczeń z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych zgodnie z literą prawa.
 2. Na rachunkach bankowych Fundacji na dzień 31 grudnia 2012 roku ulokowane były kwoty: mBank – 93,38 zł., Getin Noble Bank – 415 106,94 zł.
 1. W 2012 roku odbyły się kontrole:
 1. Fundacja zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami złożyła do właściwego Urzędu Skarbowego deklarację CIT – 8 za rok podatkowy 2012.

Sporządziła: Anna Rajska- Rutkowska