Sprawozdanie merytoryczne 2014

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:

Data zamieszczenia sprawozdania: 2015-07-14.

Dane organizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji

FUNDACJA GAJUSZ

2. Adres siedziby i dane kontaktowe

Kraj POLSKA

Województwo ŁÓDZKIE

Powiat M. ŁÓDŹ

Gmina M. ŁÓDŹ

Ulica DĄBROWSKIEGO

Nr domu 87

Nr lokalu

Miejscowość ŁÓDŹ

Kod pocztowy 93-271

Poczta ŁÓDŹ

Nr telefonu 42-631-00-41

Nr faksu 42-631-00-41

E-mail biuro@gajusz.org.pl

Strona www www.gajusz.org.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

 

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego

2004-05-27

5. Numer REGON

47169010300000

6. Numer KRS

0000109866

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko

Funkcja

Wpisany do KRS

 

Tisa Żawrocka-Kwiatkowska

Prezes Zarządu Fundacji

TAK
 

Anna Piekutowska

Wiceprezes Zarządu

TAK

 

Anna Rajska-Rutkowska

Wiceprezes Zarządu

TAK

 

Łukasz Przysło

Wiceprezes Zarządu

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub nadzoru)

Imię i nazwisko

Funkcja

Wpisany do KRS

Iwona Hołdrowicz

Przewodnicząca Rady Fundacji

TAK

Szymon Byczko

Członek Rady Fundacji

TAK

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest:

 • współpraca ze szpitalami pediatrycznymi i rodzicami dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych,

 • przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i zawodowej matek chorych dzieci, a także pomoc psychologiczna, pozwalająca zniwelować skutki społeczne długotrwałego bezrobocia,

 • organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej edukacyjnej wychowawczej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży chorych i umierających oraz ich rodzin,

 • zwiększanie szans zawodowych młodzieży i dorosłych zwłaszcza niepełnosprawnych,

 • organizowanie pomocy medycznej, psychologicznej, prawnej podopiecznym Fundacji,

 • wypożyczanie sprzętu oraz opieka dla dzieci i młodzieżą objętych działaniem Fundacji,

 • prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla podopiecznych Fundacji,

 • propagowanie i informowanie społeczeństwa o potrzebach i problemach rodzin z choroba przewlekłą i śmiertelną,

 • prowadzenie badań i analiz związanych z rodzinami objętymi pomocą Fundacji,

 • prowadzenie działalności szkoleniowej umożliwiającej podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób pracujących z dziećmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz ich rodzinami, w tym wolontariuszy,

 • promocja i organizacja wolontariatu,

 • pomoc osobom dorosłym w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności poprzez organizowanie pomocy medycznej, psychologicznej, finansowej, socjalnej i prawnej,

 • ochrona praw pacjenta.

10. Sposób realizacji celów statutowych
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statusowych organizacji na podstawie statutu organizacji)

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Współpracę z innymi organizacjami, instytucjami, organami administracji państwowej i samorządowej,

 • Realizację programów stypendialnych dla młodzieży chorej lub po zakończeniu leczenia,

 • Prowadzenie działalności propagandowej i wydawniczej, między innymi poprzez realizacje filmowe, radiowe i inne multimedialne,

 • Prowadzenie szkoleń, zajęć terapeutycznych, poradnictwa zawodowego, poszukiwanie miejsc pracy dla podopiecznych,

 • Prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów i staży przeznaczonych dla osób pracujących z dziećmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz ich rodzinami,

 • Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie określonym w ustawie,

 • Szeroko rozumianą współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, polegającą m.in. na bezpłatnym udostępnianiu sprzętu medycznego należącego do fundacji, służącą realizacji celów statutowych fundacji.

Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 1. 0pis działalności pożytku publicznego.

Opis głównych działań podjętych przez organizację.

HOSPICJUM DOMOWE

W 2014 roku Fundacja GAJUSZ w ramach Hospicjum Domowego dla Dzieci Ziemi Łódzkiej objęła opieką 64 pacjentów. Każdy pacjent przyjęty do hospicjum domowego otrzymuje opiekę medyczną, socjalną, psychologiczną i duchową. Wizyta lekarska odbywa się nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, a pielęgniarska minimum dwa razy w tygodniu. Rehabilitant, pracownik socjalny i psycholog odwiedzają dzieci według potrzeb. Każdy z pacjentów jest zaopatrzony w sprzęt medyczny. Pacjenci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej mają zapewniony zakup leków. W razie potrzeby Hospicjum zapewnia badania diagnostyczne, specjalistyczny transport medyczny, konsultacje specjalistów (głównie neurologa), rehabilitację.
Opieka w ramach Hospicjum jest oparta na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. W 2014 roku Fundacja GAJUSZ podpisała kontrakt na 75 zł na osobodzień dla 30 pacjentów miesięcznie, co dało kwotę 837 675,00 zł w skali roku (11 169 osobodni). Pod opieką hospicjum w 2014 roku było 64 dzieci, średnio miesięcznie 35.

Pomoc socjalna w Hospicjum.

Większość podopiecznych Hospicjum znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Opieka nad długotrwale chorym dzieckiem wymaga stałej obecności jednego z domowników, który musi wówczas zrezygnować z pracy zawodowej. Większość rodzin utrzymuje się z pensji jednego z rodziców, podczas gdy drugi (najczęściej mama) pozostaje z dzieckiem w domu. Większość naszych podopiecznych (65%) zamieszkuje wsie i małe miejscowości, 40% rodzin osiąga dochody poniżej ustawowego minimum socjalnego, w 1/3 rodzin istnieje problem bezrobocia.

Pracownik socjalny wspiera rodziców i opiekunów dzieci w dopełnianiu formalności przy sprawach dotyczących m.in:

Pracownik socjalny zajmuje się również działaniami fundraisingowymi w zakresie pozyskiwania środków czystości, środków pielęgnacyjnych, pieluch, materiałów remontowo – budowlanych i podstawowego wyposażenia mieszkania (np. kuchnia, pralka etc.). Wszystkie pozyskane od sponsorów dary rzeczowe.

Są przekazywane rodzinom hospicyjnym według ich indywidualnych potrzeb. Ponadto pracownik socjalny dostarcza rodzinom produkty żywnościowe otrzymane od Banku Żywności.

W zakresie obowiązków pracownika socjalnego zawiera się również zapewnianie rodzinom zaopatrzenia w środki pielęgnacyjne i drobny sprzęt medyczny (cewniki, podkłady, pieluchomajtki), konserwacja przekazywanego sprzętu medycznego, dostarczanie dużego sprzętu (łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe).

Sprzęt medyczny.

Fundacja zakupuje i wypożycza sprzęt medyczny, pokrywa koszty eksploatacji urządzeń (przeglądy, naprawy, wymianę zużytych elementów).

Na dzień 31 grudnia 2014 roku do dyspozycji podopiecznych były:

Organizacja uroczystości.
Hospicjum organizuje uroczystości dla dzieci:

Wsparcie zdrowego rodzeństwa pacjentów hospicjum.
W 2014 roku był kontynuowany program wsparcia dla rodzeństw dzieci chorych. Programem objęci są bracia i siostry podopiecznych Hospicjum, ze względu na duże zaniedbania emocjonalne, psychologiczne, społeczne, ale również edukacyjne. Rodzina skupiona na chorym dziecku mniej zasobów angażuje w zdrowe dzieci. Program koordynuje wolontariuszka – absolwentka psychologii.
Obejmuje on zajęcia wyrównawcze i hobbistyczne dla dzieci, blok zajęć terapeutycznych (grupa wsparcia) oraz zajęcia integracyjne w postaci wycieczek w ciekawe miejsca (co najmniej raz w miesiącu). Dzieci otrzymują prezenty z okazji Dnia Dziecka oraz Gwiazdki, organizowane są również dla ich imprezy okolicznościowe.

PAŁAC – HOSPICJUM STACJONARNE DLA DZIECI

W dniu 2 października 2013 roku Fundacja GAJUSZ otworzyła drugie w Polsce hospicjum stacjonarne dla dzieci. Każdy mały pacjent przyjęty do hospicjum otrzymuje opiekę medyczną, a rodzina również socjalną, psychologiczną i duchową. Hospicjum jest mały oddziałem szpitalnym, ale również domem – przytulnym i Większość dzieci ma bliskich – opiekunów i rodziców, w hospicjum jest również dla nich miejsce. Robimy wszystko, by rodzice byli jak najbliżej dzieci.

W razie potrzeby Hospicjum zapewnia badania diagnostyczne, specjalistyczny transport medyczny, konsultacje specjalistów (głównie neurologa), rehabilitację.

Opieka w ramach Hospicjum jest oparta na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. W 2014 roku Fundacja GAJUSZ podpisała kontrakt na 222 zł na osobodzień dla 11 pacjentów miesięcznie, co dało kwotę 681 939,60 zł w skali roku (3071,8 osobodni).

Pomoc socjalna.

Każda hospicyjna rodzina to inna, trudna historia. Piętaszek, czyli Antoś był drugim dzieckiem zgłoszonym do hospicjum stacjonarnego, przyjętym 4 października 2013 roku, skrajny wcześniak urodzony w 25 tyg. ciąży. Rodzice zadeklarowali zrzeczenie się praw rodzicielskich i oddanie syna do adopcji zagranicznej. Udało się nawiązać kontakt z babcią, a następnie z rodzicami chłopczyka. Przy wsparciu psychologicznym i socjalnym, rodzinę przekonała się do kontaktu z dzieckiem, a rodzice nabrali pewności, że podołają opiece nad chłopcem. Bardzo chętnie podjęli starania o odzyskanie Antosia. Sąd rodzinny przychylił się do tych działań. Fundacja zaangażowała się w poszukiwanie nowego mieszkania dla rodziny Antosia (mieszkanie z zasobów komunalnych miasta Łodzi), a następnie udzieliła znaczącego wsparcia przy remoncie mieszkania. Dzięki temu Antoś wrócił do swojej rodziny.

Siedmiotygodniowa Ada zatrzymała się oddechowo w 20 godzinie życia, długotrwałe niedotlenienie spowodowało uszkodzenie mózgu, została przyjęta do hospicjum stacjonarnego, razem z mamą, która cierpiała na silną depresję. Zapewniliśmy wsparcie psychologa, intensywne szkolenie w zakresie opieki nad tak chorym dzieckiem. Po miesiącu rodzice zdecydowali, że zaopiekują się Adą w domu, pod opieką hospicjum domowego.

Opłacamy przejazdy mamy Kingi do córki, razem z rodzeństwem. Rodzina pochodzi spod Końskich i jest bardzo uboga. Za to wiele w niej miłości i szacunku. Mama Kingi przyjeżdża do niej regularnie, również ze starszymi dziećmi. Otrzymuje od Fundacji środki na przejazdy oraz zakwaterowanie i wyżywienie podczas pobytu w hospicjum. W 2014 roku rozpoczęliśmy również starania o środki finansowe na remont domu rodzinnego Kingi, tak żeby dziewczynka mogła kiedyś wrócić do domu.

W 2014 roku pod opieką Hospicjum znalazła się również maleńka Samira, a wraz z nią jej rodzice i starsze rodzeństwo (brat i siostra). Rodzina pochodzi z Czeczeni. Przez około dwa miesiące wszyscy zamieszkali w hospicjum. W tym czasie zespół medyczny hospicjum szkolił rodziców w opiece nad ciężko chorą Samirą, a Fundacja czyniła starania, żeby rodzina mogła wrócić wraz z Samirą do Czeczeni. Wymagało to specjalistycznego transportu wraz z lekarzem i pielęgniarką, udzielenia instruktażu już na miejscu, a także przekazania całego potrzebnego sprzętu medycznego. W czerwcu 2014 roku udało się przetransportować całą rodzinę do rodzinnej Czeczeni.

Każde dziecko, przyjęte pod opiekę Hospicjum ma swoją historię, którą szanujemy i staramy się o niej pamiętać. Zwykle pod opiekę trafiają dzieci, które poza opieką medyczną wymagają również pełnego wsparcia socjalnego – zakup wszystkich środków pielęgnacyjnych, ubranek, bielizny osobistej i nocnej, zabawek, lekarstw, a także zapewnienia opieki pozamedycznej. Wiele z dzieci zostało porzuconych przez rodziców albo są odwiedzane bardzo sporadycznie. Potrzebują miłości, ciepła, przytulania, obecności w dzień i w nocy. Opiekunki, zatrudnianie przez Fundację, zastępują nieobecne mamy.

Fundacja w zakresie pomocy socjalnej pokrywa wszystkie w/w koszty.

Sprzęt medyczny.

HOSPICJUM PERINATALNE

Hospicjum perinatalne rozpoczęło swoją działalność w 2014 roku. Pod jego opieką znajdują się kobiety, u których w trakcie ciąży rozpoznano tzw. wadę letalną płodu. Opieka rozciąga się na całą rodzinę.

Hospicjum zapewnia ciągłą, kompleksową pomocom momentu diagnozy, przez całą ciążę, aż do porodu oraz opiekę nad urodzonym chorym dzieckiem.

Hospicjum zajmuje się również zorganizowaniem porodu rodzinnego dla rodzin, których dziecko umrze w kilka godzin po urodzeniu. Najbliższa rodzina otrzymuje wówczas szansę godnego przeżycia czasu, który otrzymali, a jeśli taka jest ich wola – również uwiecznienia wspólnych chwil oraz udzielenia sakramentu chrztu św.

Pod opieką hospicjum perinatalnego w 2014 roku było 9 rodzin. Udzielono 15 konsultacji lekarza pediatry, 6 konsultacji lekarza ginekologa, a także 14 konsultacji psychologa.

INNA POMOC DLA DZIECI DŁUGOTRWALE CHORYCH

Fundacja od blisko 17 lat współpracuje z Oddziałami Onkohematologii (VI i VII) Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Łodzi przy ulicy Spornej 36/50.

W 2014 roku Fundacja zatrudniała 3 psychologów.

Zespołem kieruje dr n. hum. Bogna Kędzierska – zatrudniona na Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Nauk o Wychowaniu – wykładowca akademicki) i w Pracowni Pediatrycznej Opieki Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego zarejestrowanej przez Uniwersytet Medyczny w strukturach Fundacji GAJUSZ.

Codziennie zapewniona była pomoc psychologów, którzy udzielili 2373 porad dzieciom i ich bliskim, łącznie 132 rodzinom.

Fundacja prowadzi dla dzieci chorych onkologicznie nowoczesny program terapii przez sztukę, spotkania integracyjne oraz program spełniania marzeń.

W 2014 roku odbywały się systematyczne zajęcia:

Fundacja zorganizowała obchody Dnia Dziecka. W okresie Świąt Bożego Narodzenia odbyły się Jasełka. Przekazano dzieciom blisko 140 prezentów.

Odbywały się też spotkania i zabawy tematyczne – Walentynki, 18. urodziny Fundacji, Dzień Służby Zdrowia, Wielkanocna Przytulanka, Dzień Mamy, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, Andrzejki, Dzień Misia, Mikołajki, Jasełka i Gwiazdka. Oddziały odwiedziły również ciekawi goście: Karolina Hamer, Michał Ostrowski, Rafał Rydyger i Michał Makulski (warsztaty muzyczne), Agnieszka Nehir Adamczewska (taniec brzucha), Barbara Kitowska, członkowie Łódzkiego Klubu Offroadowego i puma Nubia. Ponadto Fundacja organizowała warsztaty fotograficzne, a także objęła programem wsparcia dla zdrowego rodzeństwa trzy rodziny.

Fundacja zorganizowała również wyjazd pacjentów na Onko-Olimpiadę.

Dla pacjentów oddziału prowadzony jest program terapeutyczny „Wszystko jest możliwe”. Dzieci otrzymują szansę na spełnienie marzenia, po to by dać im siłę na walkę z chorobą lub powrót do poszpitalnej rzeczywistości, do życia po chorobie.

W ramach tego programu Fundacji udało się we współpracy z wydawnictwem Zielona Sowa wydać książkę Ani Witczak – Szumskiej (pacjentka oddziału onkologicznego), zakupić gitarę dla Adriana, stroje lekarzy dla Julii i Miłosza, aparat fotograficzny dla Rafała i zorganizować przejażdżkę w stylu offroadowym dla Kajetana.

Na oddziałach pojawiły się również pokrowce na kroplówki dla dzieci w ciekawych wzorach i kształtach.

Sprawiają one, że widok lekarstwa staje się przyjemniejszy i nie kojarzy ze smutnym workiem.

Wsparcie materialne Oddziałów Onkologicznych w 2014 roku.

Wsparcie socjalne rodzin dzieci chorych onkologicznie.

Fundacja udzieliła wsparcia materialnego kilkunastu najuboższym rodzinom dzieci leczonych onkologicznie. Zakupiono żywność, ubrania, zabawki, środki czystości (w tym pampersy), leki i odżywki, wyprawki szkolne. Dla dzieci pozbawionych opieki rodziców, fundacja organizowała pomoc wolontariuszy lub opiekunek.

Fundacja zajmuje się również pomocą w przygotowywaniu wyprawek dla dzieci, które będą miały wykonywany przeszczep (9 wyprawek w 2014 roku).

Fundacja pokrywa również koszty transportu do/ z szpitala dla dzieci z ubogich rodzin, udziela im wsparcia finansowego i rzeczowego w leczeniu (24 dzieci w 2014 roku).

Subkonto bankowe SOS przeznaczone dla dzieci o nagłych, szczególnych potrzebach.

Fundacja prowadzi konto SOS przeznaczone dla dzieci o nagłych, szczególnych potrzebach. Pieniądze wpłacane na to konto są wydatkowane bezpośrednio na zaspokojenie potrzeb dziecka, dla którego zostały przekazane. Z tych środków finansujemy m.in. leczenie dzieci za granicą. Fundacja nie pobiera opłat za możliwość korzystanie z subkonta, nieodpłatnie prowadzi całą dokumentację finansowo- księgową, pokrywa koszty administracji subkontem, obsługuje zbiórki publiczne ze wskazaniem na indywidualne dziecko.

W roku 2014 roku wpływy na subkonto pochodziły głównie z wpłat darczyńców i wynosiły 137 670,53 złotych. Wydatki dokonywane przez rodziców są każdorazowo zatwierdzane przez prezesa Fundacji lub wskazanego wiceprezesa. Fundacja wyraża zgodę na finansowanie zakupu leków, sprzętu medycznego, dojazdy do szpitali i poradni, zakup żywności i ubrań oraz inne w uzasadnionych przypadkach.

Dowóz dzieci do szpitala, na badania i przeszczepy poza Łodzią.

W ramach współpracy z Oddziałami Onkohematologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Łodzi Fundacja GAJUSZ wspiera rodziny w trudnej sytuacji materialnej zapewniając transport samochodami Fundacji. Każdorazowo potrzeba przewozu pacjenta jest konsultowana z lekarzem prowadzącym.

W 2014 roku Fundacja zorganizowała kilkanaście przewozów (samochód, paliwo, kierowca, fotelik samochodowy) na trasach: Wrocław, Warszawa i po terenie Łodzi.

Reprezentacja podopiecznych wobec innych instytucji i organizacji.

Rodzice dzieci chorych mogą w sposób ciągły korzystać ze wsparcia Fundacji w zakresie doradztwa i reprezentowania przed instytucjami administracji i innych organizacji. Największe sprawy w 2014 roku to:

Program pomocy prawnej.

W siedzibie Fundacji raz w tygodniu dyżurowała aplikantka adwokacka, która po przeszkoleniu i pod nadzorem mec. Szymona Byczko udziela porad uczestnikom wypadków komunikacyjnych, ofiarom nieszczęśliwych wypadków (np. w szkole, w miejscach publicznych), ofiarom błędów w sztuce medycznej, a także w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (alimenty, ustalenie kontaktów z dziećmi, rozwody, władza rodzicielska, piecza zastępcza).

W razie konieczności kancelaria nieodpłatnie przygotowywała pisma procesowe i pozaprocesowe i prowadziła postępowanie. W roku 2014 udzielono 87 porad prawnych w 37 sprawach (15 cywilnych, 5 karnych, 17 rodzinnych).

W 9 sprawach reprezentowaliśmy naszych podopiecznych przed sądami i zakładami ubezpieczeń.

WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM MEDYCZNYM W ŁODZI

W 2014 roku Fundacja GAJUSZ – Hospicjum Domowe dla Dzieci Ziemi Łódzkiej kontynuowała współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi prowadząc Pracownię Pediatrycznej Opieki Paliatywnej Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii w ramach Katedry Pediatrii UM w Łodzi. To jedyne w swoim rodzaju przedsięwzięcie na skalę kraju, kiedy prywatna placówka służby zdrowia wiąże się z uczelnią państwową. Nowy ośrodek, jako pierwszy w Polsce, rozpoczął badanie tak specyficznego obszaru medycyny jaką jest opieka paliatywna nad dziećmi.

Pracownia prowadziła kursy podyplomowe dla lekarzy i pielęgniarek oraz zajęcia dla studentów VI roku. W obowiązkowych zajęciach udział wzięło ponad 200 studentów.

Pracownia we współpracy z fundacją zorganizowała 2 kursy dla lekarzy:

Za organizację działalności Pracowni odpowiada kierownik Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci dr n. med. Aleksandra Korzeniewska – Eksterowicz. Czterech spośród sześciu specjalistów Pracowni to pracownicy Fundacji GAJUSZ. Szefem Pracowni jest prof. dr hab. med. Wojciech Młynarski.

Zespół Fundacji GAJUSZ prowadzi działalność dydaktyczno-naukową, do największych sukcesów zaliczamy publikacje w renomowanych pismach zagranicznych:

W. Bereaved parents satisfaction with home-based pediatric palliative care: Finding from Poland. Palliat Med Care, 2014, 1,3,7

W październiku 2014 roku zespół pracowni i pracownicy Fundacji otrzymali nagrodę naukową I stopnia Rektora Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia naukowe w roku 2013 (za cykl publikacji z zakresu pediatrycznej opieki paliatywnej).

Do sukcesów Pracowni i Fundacji zaliczyć należy również aktywny udział w konferencji naukowej V Ogólnopolskie Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej, która odbyła się w dniach 28-30 marca 2014 roku w Szczecinie. W konferencji wzięło udział 5 pracowników Fundacji. Dr n.med. Aleksandra Korzeniewska – Eksterowicz była członkiem komitetu naukowego, przewodniczyła sesji i wygłosiła wykład. Dr n. med. Łukasz Przysło również występował w roli prelegenta.

WOLONTARIAT

W 2014 roku w Fundacji GAJUSZ działało 178 wolontariuszy – 32 towarzyszyło dzieciom chorym onkologicznie na oddziale Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Łodzi na ul. Spornej, 10 – w Hospicjum Domowym dla Dzieci Ziemi Łódzkiej, natomiast w PAŁACU – hospicjum stacjonarnym dla dzieci wolontariuszami było 49 osób. 87 osób zdecydowało się na wolontariat akcyjny.

Odbyły się dwa szkolenia dla kandydatów na wolontariuszy. Wiosenne w okresie 24 marca 2014 – 7 kwietnia 2014 oraz jesienne w okresie 13 listopada – 26 listopada 2014 r. Łącznie przeszkolono 70 osób.

Dla wszystkich pracujących wolontariuszy przygotowano warsztaty podnoszące kwalifikacje, spotkania superwizyjne oraz integracyjne. Wolontariusze uczestniczyli również w wyjazdowym spotkaniu integracyjnym.

Wolontariusze Fundacji GAJUSZ brali udział w kilkunastu akcjach, imprezach i wydarzeniach na rzecz podopiecznych. Redagują swoją podstronę na www.gajusz.org.pl oraz własny fanpage na Facebook’u Wolontariat GAJUSZA.

W grudniu 2014 roku Fundacja GAJUSZ zdobyła pierwsze miejsce w wojewódzkim konkursie Barwy Wolontariatu.

Ogromnym sukcesem jest projekt dla rodzeństw, który od trzech lat jest samodzielnie prowadzony przez wolontariuszy, przy wsparciu koordynatora wolontariatu. Spotkania dla rodzeństw odbywają się co najmniej raz w miesiącu i są organizowane i prowadzone przez wolontariuszy. Wolontariusze wykonali również 150 transportów z podopiecznymi (przede wszystkim właśnie z rodzeństwami).

Koordynatorem wolontariatu w 2014 roku była Gabriela Halakiewicz.

Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego – cały kraj.

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji:

Osoby fizyczne 800
Osoby prawne 3

Informacje na temat innych (niż wymienionych w pkt 2.1) odbiorców, na rzecz których organizacja działała.

BRAK.

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym.

Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego – TAK.

Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności {podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działa/ności.

Sfera działalności pożytku publicznego – ochrona i promocja zdrowia.

Przedmiot działalności:

Prowadzenie Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci w skład którego wchodzą hospicja: domowe, stacjonarne, perinatalne.

Hospicja oferują pomoc nieodpłatną i na bardzo wysokim poziomie, co potwierdza certyfikat ISO 9001:2008.

Zakres świadczeń obejmuje:

Numer Kodu (PKD) – 94.99.Z.

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym.

Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego – NIE.

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym.

Organizacja prowadziła działalność gospodarczą – NIE.

Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 1. Informacja o przychodach organizacji.
Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 5,449,914.73 zł
a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5,418,741.11 zł
b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego O.OO zł
c) Przychody z działalności gospodarczej O.OO zł
d) Przychody finansowe 4,979.62 zł
e) Pozostałe przychody 26,194.OO zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji.

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 94O,462.94 zł
Ze źródeł publicznych ogółem: 282,9O7.OO zł
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych 154,1O7.OO zł
b) ze środków budżetu państwa O.OO zł
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 128,8OO.OO zł
d) ze środków państwowych funduszy celowych O.OO zł
Ze źródeł prywatnych ogółem: 2,691,389.17 zł
a) ze składek członkowskich O.OO zł
b) z darowizn od osób fizycznych 68O,4O1.84 zł
c) z darowizn od osób prawnych 1,992,216.97 zł
d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 18,77O.36 zł
e) ze spadków, zapisów O.OO zł
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych) O.OO zł
Z innych źródeł 1,535,155.62 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego

O.OO zł

Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem

94O,462.94 zł

Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1

Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci, tj. hospicja domowe, stacjonarne i perinatalne

929,788.74 zł

2

opieka psychologiczna nad pacjentami onkologicznymi

1O,674.2O zł

Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym.

    Koszty ogółem: W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:   5,O12,772.57 zł 94O,462.94 zł
  a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 4,444,124.58 zł 94O,462.94 zł
  b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego O.OO zł O.OO zł
  c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej O.OO zł  
  d) koszty finansowe 1OO,356.84 zł  
  e) koszty administracyjne 467,538.85 zł  
  f) pozostałe koszty ogółem 752.3O zł O.OO zł
Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych     7,144.75 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym.

Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 974,616.53 zł
Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł
Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł
w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

Organizacja korzystała z następujących zwolnień:

Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226) – TAK.

Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo:

Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)
12.0 osób
Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)
6.4 etatów
Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 80.0 osób

2. Członkowie.

Organizacja ma członków NIE
Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego 0.00 osób fizycznych
  0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym.

Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)
  TAK
Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 3O dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)
  32.00 osób
w tym: a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób
  b) inne osoby 32.00 osób
Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)
  52.00 osób
w tym: a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 10.00 osób
  b) inne osoby 42.00 osób
Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)
  94.00 osób
w tym: a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 6.00 osób
  b) inne osoby 88.00 osób

Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym
    1,577,599.91 zł
w tym a) z tytułu umów o pracę   22O,721.87 zł
    wynagrodzenie zasadnicze 166,229.66 zł
    nagrody O.OO zł
    premie 16,16O.OO zł
    inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 38,332.21
  b) z tytułu umów cywilnoprawnych   1,356,878.O4 zł
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego     1,577,599.91 zł
w tym: a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego   O.OO zł
  b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego   1,577,599.91 zł
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji     O.OO zł
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu roku sprawozdawczego {wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę przez 12 {miesięcy))
    O.OO zł
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)
    O.OO zł
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)
    0.00 zł
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)
    131,466.66 zł
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne     O.OO zł
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne     0.00 zł
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne     0.00 zł
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej     28,571.00
Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)
    Wynagrodzenie wskazane w poz. 11 wypłacono wykonawcy muralu na budynku hospicjum, kwota pochodziła z dotacji sponsora na ten cel.

Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

 1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych – BRAK.
 2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych – 0.00 zł.
 3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych – BRAK.

Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w okresie sprawozdawczym

 1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego – TAK.
 2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację.
Lp. Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
1 Zintegrowany system rehabilitacyjny pacjentów hospicjum domowego dla dzieci” rehabilitacja w warunkach domowych Urząd Marszałkowski w Łodzi 22,OOO.OO zł
2 Czas dla rodziny polityka prorodzinna Urząd Marszałkowski w Łodzi 4,7OO.OO zł
3 Dobry czas wsparcie psychologiczne i socjalne dla rodzin dzieci nieuleczalnie chorych Urząd Marszałkowski w Łodzi 23,8OO.OO zł
4 zapewnienie opieki pozamedycznej nad dziećmi zakwalifikowanymi do stacjonarnej opieki hospicyjnej zapewnienie stałego zespołu opiekunek w hospicjum stacjonarnym dla dzieci Urząd Miasta Łodzi – środki budżetu obywatelskiego 7O,OOO.OO zł
5 EDEK – przyjaciel i terapeuta wsparcie psychologiczne dla pacjentów chorych onkologicznie Urząd Marszałkowski w Łodzi 8,3OO.OO zł

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe – TAK.

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
{Należy podać nazwę zadania, jego główny{-e) cel{-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji).

Lp. Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
1 Pozwól mi być program opieki perinatalnej w ramach uruchomienia punktu konsultacyjnego przy hospicjum domowym Ministerstwo Zdrowia – środki norweskie 1,5OO,OOO.OO zł

Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień publicznych

{Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych {Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro).

 1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne – TAK.
 2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację.

Informacje uzupełniające

 1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 2O% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 2O% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki.
 2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem.
  Fundacja PoMoc
 3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym.

Lp.

Organ kontrolujący

Liczba kontroli

1

ZUS I Oddział Łódź

1

2

PIP – okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

1

3

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

1

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2OO9 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2OO4 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852) – TAK.

5. Dodatkowe informacje – BRAK.

Czytelny podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji – Anna Rajska-Rutkowska – wiceprezes zarządu Fundacji.

Data wypełnienia sprawozdania: 25-06-2014, Łódź.