Sprawozdanie merytoryczne 2015

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2015

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:

Data zamieszczenia sprawozdania: 2016-06-16.

Dane organizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji

FUNDACJA GAJUSZ

2. Adres siedziby i dane kontaktowe

Kraj POLSKA

Województwo ŁÓDZKIE

Powiat M. ŁÓDŹ

Gmina M. ŁÓDŹ

Ulica DĄBROWSKIEGO

Nr domu 87

Nr lokalu

Miejscowość ŁÓDŹ

Kod pocztowy 93-271

Poczta ŁÓDŹ

Nr telefonu 42-631-00-41

Nr faksu 42-631-00-41

E-mail biuro@gajusz.org.pl

Strona www www.gajusz.org.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

 

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego

2004-05-27

5. Numer REGON

47169010300000

6. Numer KRS

0000109866

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko

Funkcja

Wpisany do KRS

 

Tisa Żawrocka-Kwiatkowska

Prezes Zarządu Fundacji

TAK
 

Anna Piekutowska

Wiceprezes Zarządu Fundacji

TAK

 

Anna Rajska-Rutkowska

Wiceprezes Zarządu Fundacji

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub nadzoru)

Imię i nazwisko

Funkcja

Wpisany do KRS

Iwona Hołdrowicz

Przewodnicząca Rady Fundacji

TAK

Szymon Byczko

Członek Rady Fundacji

TAK

 

Łukasz Przysło

Członek Rady Fundacji

TAK

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest:

 • współpraca ze szpitalami pediatrycznymi i rodzicami dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych,

 • przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i zawodowej matek chorych dzieci, a także pomoc psychologiczna, pozwalająca zniwelować skutki społeczne długotrwałego bezrobocia,

 • organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej edukacyjnej wychowawczej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży chorych i umierających oraz ich rodzin,

 • zwiększanie szans zawodowych młodzieży i dorosłych zwłaszcza niepełnosprawnych,

 • organizowanie pomocy medycznej, psychologicznej, prawnej podopiecznym Fundacji,

 • wypożyczanie sprzętu oraz opieka dla dzieci i młodzieżą objętych działaniem Fundacji,

 • prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla podopiecznych Fundacji,

 • propagowanie i informowanie społeczeństwa o potrzebach i problemach rodzin z choroba przewlekłą i śmiertelną,

 • prowadzenie badań i analiz związanych z rodzinami objętymi pomocą Fundacji,

 • prowadzenie działalności szkoleniowej umożliwiającej podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób pracujących z dziećmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz ich rodzinami, w tym wolontariuszy,

 • promocja i organizacja wolontariatu,

 • pomoc osobom dorosłym w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności poprzez organizowanie pomocy medycznej, psychologicznej, finansowej, socjalnej i prawnej,

 • ochrona praw pacjenta.

 •  

10. Sposób realizacji celów statutowych
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statusowych organizacji na podstawie statutu organizacji)

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Współpracę z innymi organizacjami, instytucjami, organami administracji państwowej i samorządowej,

 • Realizację programów stypendialnych dla młodzieży chorej lub po zakończeniu leczenia,

 • Prowadzenie działalności propagandowej i wydawniczej, między innymi poprzez realizacje filmowe, radiowe i inne multimedialne,

 • Prowadzenie szkoleń, zajęć terapeutycznych, poradnictwa zawodowego, poszukiwanie miejsc pracy dla podopiecznych,

 • Prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów i staży przeznaczonych dla osób pracujących z dziećmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz ich rodzinami,

 • Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie określonym w ustawie,

 • Szeroko rozumianą współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, polegającą m.in. na bezpłatnym udostępnianiu sprzętu medycznego należącego do fundacji, służącą realizacji celów statutowych fundacji.

 •  

Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 1. 0pis działalności pożytku publicznego.

HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI

W 2015 roku Fundacja GAJUSZ w ramach Hospicjum Domowego dla Dzieci objęła opieką 64 pacjentów. Każdy pacjent przyjęty do hospicjum domowego otrzymuje opiekę medyczną, socjalną, psychologiczną i duchową. Wizyta lekarska odbywa się nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, a pielęgniarska minimum dwa razy w tygodniu. Rehabilitant, pracownik socjalny i psycholog odwiedzają dzieci według potrzeb.

Każdy z pacjentów jest zaopatrzony w sprzęt medyczny. Pacjenci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej mają zapewniony zakup leków. W razie potrzeby Hospicjum zapewnia badania diagnostyczne, specjalistyczny transport medyczny, konsultacje specjalistów {głównie neurologa}, rehabilitację.

Opieka w ramach Hospicjum jest oparta na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. W 2015 roku Fundacja GAJUSZ podpisała kontrakt na 75 zł na osobodzień dla 30 pacjentów miesięcznie, co dało kwotę 875 496, 00 zł w skali roku {11 331 osobodni).

Pomoc socjalna w Hospicjum.

Większość podopiecznych Hospicjum znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Opieka nad długotrwale chorym dzieckiem wymaga stałej obecności jednego z domowników, który musi wówczas zrezygnować z pracy zawodowej. Większość rodzin utrzymuje się z pensji jednego z rodziców, podczas gdy drugi {najczęściej mama} pozostaje z dzieckiem w domu. Większość naszych podopiecznych {65%) zamieszkuje wsie i małe miejscowości, 40% rodzin osiąga dochody poniżej ustawowego minimum socjalnego, są rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 250 zł.

Pracownik socjalny wspiera rodziców i opiekunów dzieci w dopełnianiu formalności przy sprawach dotyczących m.in:

Pracownik socjalny zajmuje się również działaniami fundraisingowymi w zakresie pozyskiwania środków czystości, środków pielęgnacyjnych, pieluch, materiałów remontowo – budowlanych i podstawowego wyposażenia mieszkania {np. kuchnia, pralka etc.}. Wszystkie pozyskane od sponsorów dary rzeczowe.

są przekazywane rodzinom hospicyjnym według ich indywidualnych potrzeb. W zakresie obowiązków pracownika socjalnego zawiera się również zapewnianie rodzinom zaopatrzenia w środki pielęgnacyjne i drobny sprzęt medyczny {cewniki, podkłady, pieluchomajtki}, konserwacja przekazywanego sprzętu medycznego, dostarczanie dużego sprzętu {łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe}.

Sprzęt medyczny.

Fundacja zakupuje i wypożycza sprzęt medyczny, pokrywa koszty eksploatacji urządzeń {przeglądy, naprawy, wymianę zużytych elementów}.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku do dyspozycji podopiecznych były:

Organizacja uroczystości.

Hospicjum organizuje uroczystości dla dzieci:

Wsparcie zdrowego rodzeństwa pacjentów hospicjum.

W 2015 roku był kontynuowany program wsparcia dla rodzeństw dzieci chorych. Programem objęci są bracia i siostry podopiecznych Hospicjum, ze względu na duże zaniedbania emocjonalne, psychologiczne, społeczne, ale również edukacyjne. Rodzina skupiona na chorym dziecku mniej zasobów angażuje w zdrowe dzieci. Program koordynuje wolontariuszka oraz pracownik socjalny.

Obejmuje on zajęcia wyrównawcze i hobbistyczne dla dzieci, blok zajęć terapeutycznych {grupa wsparcia} oraz zajęcia integracyjne w postaci wycieczek w ciekawe miejsca {co najmniej raz w miesiącu}. Dzieci otrzymują prezenty z okazji Dnia Dziecka oraz Gwiazdki, organizowane są również dla ich imprezy okolicznościowe oraz wyjazdy wakacyjne.

PAŁAC – HOSPICJUM STACJONARNE DLA DZIECI

W 2015 roku Pałac objął opieką 37 dzieci, przyjęto nowych -24, wypisano -24, zmarło – 7. Każdy mały pacjent otrzymuje opiekę medyczną, a rodzina również socjalną, psychologiczną i duchową. Hospicjum jest mały oddziałem szpitalnym, ale również domem – przytulnym i bezpiecznym. Większość dzieci ma bliskich – opiekunów i rodziców, w hospicjum jest również dla nich miejsce. Robimy wszystko, by rodzice byli jak najbliżej dzieci.

W razie potrzeby Hospicjum zapewnia badania diagnostyczne, specjalistyczny transport medyczny, konsultacje specjalistów {głównie neurologa}, rehabilitację.

Opieka w ramach Hospicjum jest oparta na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. W 2015 roku Fundacja GAJUSZ podpisała kontrakt na 222 zł na osobodzień dla 11 pacjentów miesięcznie, co dało kwotę 836 495,00 zł w skali roku {3279 osobodni).

Pomoc socjalna.

Każde dziecko, przyjęte pod opiekę Hospicjum ma swoją historię, którą szanujemy i staramy się o niej pamiętać. Zwykle pod opiekę trafiają dzieci, które poza opieką medyczną wymagają również pełnego wsparcia socjalnego – zakup wszystkich środków pielęgnacyjnych, ubranek, bielizny osobistej i nocnej, zabawek, lekarstw, a także zapewnienia opieki pozamedycznej. Wiele z dzieci zostało porzuconych przez rodziców albo są odwiedzane bardzo sporadycznie. Potrzebują miłości, ciepła, przytulania, obecności w dzień i w nocy. Opiekunki, zatrudnianie przez Fundację, zastępują nieobecne mamy.

Fundacja w zakresie pomocy socjalnej pokrywa wszystkie w/w koszty.

Sprzęt medyczny.

HOSPICJUM PERINATALNE

Pod jego opieką znajdują się kobiety, u których w trakcie ciąży rozpoznano tzw. wadę letalną płodu. Opieka rozciąga się na całą rodzinę. Hospicjum zapewnia ciągłą, kompleksową pomoc od momentu diagnozy, przez całą ciążę, aż do porodu oraz opiekę nad urodzonym chorym dzieckiem.

Hospicjum zajmuje się również zorganizowaniem porodu rodzinnego dla rodzin, których dziecko umrze w kilka godzin po urodzeniu. Najbliższa rodzina otrzymuje wówczas szansę godnego przeżycia czasu, który otrzymali, a jeśli taka jest ich wola – również uwiecznienia wspólnych chwil oraz udzielenia sakramentu chrztu św.

Pod opieką hospicjum perinatalnego w 2015 roku było 14 nowych rodzin, u których potwierdzono wadę letalną płodu. Urodziło się 8 dzieci, 5 zmarło w szpitalach tuż po porodzie, 2 porody były martwe, 1 dziecko żyje, jest w trakcie wieloetapowego leczenia kardiochirurgicznego.

W 2015 roku Fundacja kontynuowała projekt skierowany na rozwój hospicjum perinatalnego finansowany ze środków Mechanizmu Norweskiego i EOG „Pozwól mi być – program opieki perinatalnej dla dzieci z wadą letalną w ramach uruchomienia punktu konsultacyjnego przy hospicjum domowym”.

INNA POMOC DLA DZIECI DŁUGOTRWALE CHORYCH

Fundacja od 18 lat współpracuje z Oddziałami Onkohematologii {VI i VII} Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Łodzi przy ulicy Spornej 36/50.

W 2015 roku Fundacja zatrudniała 3 psychologów.

Zespołem kieruje dr n. hum. Bogna Kędzierska – zatrudniona na Uniwersytecie Łódzkim {Wydział Nauk o Wychowaniu – wykładowca akademicki} i w Pracowni Pediatrycznej Opieki Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Codziennie zapewniona była pomoc psychologów, którzy udzielili 2227 porad dzieciom i ich bliskim, łącznie 147 rodzinom.

Fundacja prowadzi dla dzieci chorych onkologicznie nowoczesny program terapii przez sztukę, spotkania integracyjne oraz program spełniania marzeń.

W 2015 roku odbywały się systematyczne zajęcia:

Fundacja zorganizowała obchody Dnia Dziecka. W okresie Świąt Bożego Narodzenia odbyły się Jasełka. Przekazano dzieciom blisko 160 prezentów.

Odbywały się też spotkania i zabawy tematyczne – Walentynki, 18. urodziny Fundacji, Wielkanocna Przytulanka, Dzień Mamy, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, Andrzejki, Dzień Misia, Mikołajki, Jasełka i Gwiazdka. Fundacja zorganizowała również wyjazd pacjentów na Onko-Olimpiadę.

Wsparcie socjalne rodzin dzieci chorych onkologicznie.

Fundacja udzieliła wsparcia materialnego kilkunastu najuboższym rodzinom dzieci leczonych onkologicznie. Zakupiono żywność, ubrania, zabawki, środki czystości {w tym pampersy}, leki i odżywki, wyprawki szkolne. Dla dzieci pozbawionych opieki rodziców, fundacja organizowała pomoc wolontariuszy lub opiekunek.

Fundacja zajmuje się również pomocą w przygotowywaniu wyprawek dla dzieci, które będą miały wykonywany przeszczep, pokrywa również koszty transportu do/ z szpitala dla dzieci z ubogich rodzin, udziela im wsparcia finansowego i rzeczowego w leczeniu (172 przejazdy w 2015 roku do/z miejscowości Łódź, Daszyna, Dańków, Aleksandrów Łódzki, Solca Wielka, Niewiadów, Ujazd, Rokiciny Kolonia, Uników, Siedlisko, Zduńska Wola, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Ustka, Jarosławie, Darłowo, Wieluń, Kutno, Pabianice, Ostrowiec Świętokrzyski, Kutno}.

Subkonto bankowe SOS przeznaczone dla dzieci o nagłych, szczególnych potrzebach.

Fundacja prowadzi konto SOS przeznaczone dla dzieci o nagłych, szczególnych potrzebach. Pieniądze wpłacane na to konto są wydatkowane bezpośrednio na zaspokojenie potrzeb dziecka, dla którego zostały przekazane. Z tych środków finansujemy m.in. leczenie dzieci za granicą. Fundacja nie pobiera opłat za możliwość korzystanie z subkonta, nieodpłatnie prowadzi całą dokumentację finansowo- księgową, pokrywa koszty administracji subkontem, obsługuje zbiórki publiczne ze wskazaniem na indywidualne dziecko.

W roku 2015 roku wpływy na subkonto pochodziły głównie z wpłat darczyńców i wynosiły 125 962,35 złote. Wydatki dokonywane przez rodziców są każdorazowo zatwierdzane przez prezesa Fundacji lub wskazanego wiceprezesa. Fundacja wyraża zgodę na finansowanie zakupu leków, sprzętu medycznego, dojazdy do szpitali i poradni, zakup żywności i ubrań oraz inne w uzasadnionych przypadkach.

Program pomocy prawnej.

W 2015 roku Fundacji udzieliła pomocy prawnej 18 osobom/rodzinom, będącym pod jej opieką. W 9 przypadkach polegała ona na kompleksowym poprowadzeniu sprawy: sporządzaniu pism w postępowaniu sądowym i pozasądowym, w tym również wszczęcie postępowania, a także prowadzenie postępowania egzekucyjnego. W sześciu sprawach zatrudniony przez fundację adwokat jest pełnomocnikiem procesowym i prowadzi sprawy sądowe podopiecznych.

W przypadku 8 osób pomoc polegała na regularnym udzielaniu porad prawnych i odpowiadaniu na pojawiające się na bieżąco pytania. W każdym przypadku porada została udzielona więcej niż trzy razy. Dodatkowo osoby te otrzymywały pomoc w sporządzeniu pism w postępowaniu sądowym i pozasądowym, jeśli zachodziła taka potrzeba.

W czterech sprawach Fundacja zaangażowała się w pomoc dzieciom, których rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej albo w niej ograniczyli. W sprawach tych dzieci Fundacja zaangażowała się również w poszukiwanie specjalistycznych zawodowych rodzin zastępczych/rodzin adopcyjnych. W dwóch sprawach pracownicy Fundacji zostali opiekunami prawnymi podopiecznych.

Pomoc obejmowała następujące zakresy spraw:

WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM MEDYCZNYM W ŁODZI

W 2015 roku Fundacja GAJUSZ kontynuowała współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi prowadząc Pracownię Pediatrycznej Opieki Paliatywnej Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii w ramach Katedry Pediatrii UM w Łodzi. To jedyne w swoim rodzaju przedsięwzięcie na skalę kraju, kiedy prywatna placówka służby zdrowia wiąże się z uczelnią państwową. Nowy ośrodek, jako pierwszy w Polsce, rozpoczął badanie tak specyficznego obszaru medycyny jaką jest opieka paliatywna nad dziećmi.

Pracownia prowadziła kursy podyplomowe dla lekarzy i pielęgniarek oraz zajęcia dla studentów VI roku.

Za organizację działalności Pracowni odpowiada kierownik Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci dr n. med. Aleksandra Korzeniewska – Eksterowicz. Czterech spośród sześciu specjalistów Pracowni to pracownicy Fundacji GAJUSZ. Szefem Pracowni jest prof. dr hab. med. Wojciech Młynarski.

WOLONTARIAT

W 2015 roku w Fundacji GAJUSZ działało 324 wolontariuszy – 50 towarzyszyło dzieciom chorym onkologicznie na oddziale Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Łodzi na ul. Spornej, 15 – w Hospicjum Domowym dla Dzieci, natomiast w PAŁACU – hospicjum stacjonarnym dla dzieci wolontariuszami było 100 osób. 159 osób zdecydowało się na wolontariat akcyjny.

Odbyły się 4 szkolenia dla kandydatów na wolontariuszy. Łącznie przeszkolono 165 osób.

Dla wszystkich pracujących wolontariuszy przygotowano warsztaty podnoszące kwalifikacje, spotkania superwizyjne oraz integracyjne. Wolontariusze uczestniczyli również w wyjazdowym spotkaniu integracyjnym.

Wolontariusze Fundacji GAJUSZ brali udział w kilkunastu akcjach, imprezach i wydarzeniach na rzecz podopiecznych. Redagują swoją podstronę na www.gajusz.org.pl oraz własny fanpage na Facebook’u Wolontariat GAJUSZA.

W grudniu 2015 roku Fundacja GAJUSZ zdobyła 4. miejsce w wojewódzkim konkursie Barwy Wolontariatu.

Ogromnym sukcesem jest projekt dla rodzeństw, który od 4 lat jest prowadzony przez wolontariuszy, przy wsparciu koordynatora wolontariatu i pracownika socjalnego. Spotkania dla rodzeństw odbywają się co najmniej raz w miesiącu i są organizowane i prowadzone przez wolontariuszy. Wolontariusze wykonali również 150 transportów z podopiecznymi {przede wszystkim właśnie z rodzeństwami}.

Koordynatorem wolontariatu w 2015 roku była Gabriela Halakiewicz.

Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego – cały kraj.

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym.

Liczba odbiorców działań organizacji:

Osoby fizyczne 800
Osoby prawne 3

Informacje na temat innych (niż wymienionych w pkt 2.1) odbiorców, na rzecz których organizacja działała.

BRAK

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym.

Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego – TAK.

Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności {podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działa/ności.

Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)
zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905) Prowadzenie Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci, w skład którego wchodzą hospicja: domowe, stacjonarne, perinatalne.
Hospicja oferują pomoc nieodpłatną i na bardzo wysokim poziomie, co potwierdza certyfikat ISO 9001:2008.
Hospicjum domowe oferuje całodobową opiekę medyczną, psychologiczną i socjalną dla pacjentów z woj. łódzkiego.
Hospicjum stacjonarne, to oddział szpitalny dla 11 pacjentów będący jednocześnie ich domem – zapewnia nie tylko opiekę medyczną, ale również wsparcie psychologiczne, emocjonalne oraz program poszukiwania rodzin zastępczych dla dzieci. Hospicjum perinatalne świadczy pomoc dla rodzin z całej Polski, które dowiadują się w okresie ciąży o nieuleczalnej chorobie dziecka.
94.99.Z
ochrona i promocja zdrowia Prowadzenie Centrum Psychologicznego, które udziela wsparcia dzieciom i rodzinom w sytuacji kryzysowej.
Pomoc psychologiczna udzielana jest w każdym z obszarów działalności Fundacji, w szczególności: – pacjentom i ich rodzinom na oddziałach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Łodzi przy ul. Spornej na oddziałach onkologicznych, – pacjentkom i ich rodzinom w hospicjum perinatalnym, w okresie ciąży, porodu, opieki nad dzieckiem, również w czasie żałoby, pacjentom i ich rodzinom w hospicjach dziecięcych.
94.99.Z
nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie Fundacja prowadzi działania edukacyjne w kilku obszarach:
na bazie Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci działa Pracownia Pediatrycznej Opieki Paliatywnej w ramach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, która regularnie w formie seminariów szkoli studentów kierunków lekarskich,
systematycznie prowadzone są działania szkoleniowe dla profesjonalistów
{lekarzy, pielęgniarek, psychologów) z zakresu opieki paliatywnej,
realizowany jest program wsparcia edukacyjnego dla dzieci w trakcie leczenia onkologicznego oraz dla rodzeństw dzieci chorych.
94.99.Z

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym.

Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego – NIE.

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym.

Organizacja prowadziła działalność gospodarczą – NIE.

Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 1. Informacja o przychodach organizacji.
Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 6,446,326.70 zł
a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6,193,173.18 zł
b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego O.OO zł
c) Przychody z działalności gospodarczej O.OO zł
d) Przychody finansowe 172,595.65 zł
e) Pozostałe przychody 80,557.87 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji.

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,239,335.67 zł
Ze źródeł publicznych ogółem: 1,135,075.95 zł
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych 1,102,725.95 zł
b) ze środków budżetu państwa 32,350.00 zł
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego O.OO zł
d) ze środków państwowych funduszy celowych O.OO zł
Ze źródeł prywatnych ogółem: 2,040,816.68 zł
a) ze składek członkowskich O.OO zł
b) z darowizn od osób fizycznych 686,905.70 zł
c) z darowizn od osób prawnych 1,345,040.48 zł
d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 8,870.50 zł
e) ze spadków, zapisów O.OO zł
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych) O.OO zł
Z innych źródeł 2,031,098.40 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego

O.OO zł

Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem

921,303.29 zł

Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1

Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci – hospicja domowe, stacjonarne i perinatalne.

901,303.29 zł

2

Opieka psychologiczna nad pacjentami oddziałów onkologicznych USK nr 4 w Łodzi.

20,000.00 zł

Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym.

    Koszty ogółem: W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:   5,341,017.60 zł 921,303.29 zł
  a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 4,838,005.25 zł 921,303.29 zł
  b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego O.OO zł O.OO zł
  c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej O.OO zł  
  d) koszty finansowe 28,050.67 zł  
  e) koszty administracyjne 459,009.08 zł  
  f) pozostałe koszty ogółem 15,952.60 zł O.OO zł
Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych     0.00 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym.

Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,355,167.93 zł
Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł
Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł
w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

Organizacja korzystała z następujących zwolnień:

Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226) – TAK

Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo:

Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)
9.0 osób
Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)
6.4 etatów
Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 79.0 osób

2. Członkowie.

Organizacja ma członków NIE
Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego 0.00 osób fizycznych
  0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym.

Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)
  NIE
Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 3O dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)
  10.00 osób
w tym: a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób
  b) inne osoby 10.00 osób
Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)
  0.00 osób
w tym: a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób
  b) inne osoby 0.00 osób
Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)
  319.00 osób
w tym: a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 5.00 osób
  b) inne osoby 314.00 osób

Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym
    1,844,O28.35 zł
w tym a) z tytułu umów o pracę   22O,721.87 zł
    wynagrodzenie zasadnicze 188,913.49 zł
    nagrody O.OO zł
    premie 2,774.26 zł
    inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 29,034.12 zł
  b) z tytułu umów cywilnoprawnych   1,623,306.48 zł
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego     1,891,593.53 zł
w tym: a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego   O.OO zł
  b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego   1,891,593.53 zł
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji     O.OO zł
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu roku sprawozdawczego {wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę przez 12 {miesięcy))
    O.OO zł
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)
    O.OO zł
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)
    0.00 zł
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)
    157,632.79 zł
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne     26,212.09 zł
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne     0.00 zł
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne     0.00 zł
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej     0.00
Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)
    dot. pkt. 8 – wynagrodzenie lekarza hospicjum wypłacone na podstawie rachunku do umowy cywilno-prawnej za okres 3 miesięcy.

Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

 1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych – BRAK.
 2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych – 0.00 zł.
 3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych – BRAK.

Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w okresie sprawozdawczym

 1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego – TAK.
 2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację.
Lp. Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
1 Zintegrowany system rehabilitacyjny pacjentów Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci. rehabilitacja pacjentów hospicjum domowego i stacjonarnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozostających w dyspozycji Województwa Łódzkiego{zadanie obsługiwane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi} 15,500.00 zł
2 Rehabilitacja pacjentów Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci. rehabilitacja pacjentów hospicjum domowego i stacjonarnego oraz zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego Województwo Łódzkie {zadanie obsługiwanie przez Urząd Marszałkowski w Łodzi} 9,850.00 zł
3 Mamo! Tato! To nasz czas. organizacja wydarzeń z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka oraz Dnia Ojca {5 wydarzeń} dla pacjentów USK nr 4 im. M. Konopnickiej w Łodzi oraz pacjentów Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci Województwo Łódzkie {zadanie obsługiwane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi} 7,000.00 zł

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe – TAK.

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
{Należy podać nazwę zadania, jego główny{-e) cel{-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji).

Lp. Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
1 POZWÓL MI BYĆ – program opieki perinatalnej dla dzieci z wadą letalną w ramach uruchomienia punktu konsultacyjnego przy hospicjum domowym rozwój opieki w ramach hospicjum perinatalnego w woj. łódzkim Ministerstwo Zdrowia 1,048,659.88 zł

Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień publicznych

{Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych {Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro).

 1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne – NIE.
 2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację.

Informacje uzupełniające

 1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 2O% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 2O% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki.
 2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem.
  Fundacja PoMoc
 3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym.

Lp.

Organ kontrolujący

Liczba kontroli

1

Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy

1

2

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

1

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2OO9 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2OO4 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852) – TAK.

5. Dodatkowe informacje – BRAK.

Czytelny podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji – Anna Rajska-Rutkowska.

Data wypełnienia sprawozdania: 2016-06-16.