Sprawozdanie merytoryczne 2016

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2016

Ministerstwo Rodzin, Pracy i Polityki Społecznej:

Data zamieszczenia sprawozdania: 2017-07-13.

Dane organizacji pożytku publicznego

 

1. Nazwa organizacji

FUNDACJA GAJUSZ

2. Adres siedziby i dane kontaktowe

Kraj POLSKA

Województwo ŁÓDZKIE

Powiat M. ŁÓDŹ

Gmina M. ŁÓDŹ

Ulica DĄBROWSKIEGO

Nr domu 87

Nr lokalu

Miejscowość ŁÓDŹ

Kod pocztowy 93-271

Poczta ŁÓDŹ

Nr telefonu 42-631-00-41

Nr faksu 42-631-00-41

E-mail biuro@gajusz.org.pl

Strona www www.gajusz.org.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

 

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego

2004-05-27

5. Numer REGON

47169010300000

6. Numer KRS

0000109866

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko

Funkcja

Wpisany do KRS

 

Tisa Żawrocka-Kwiatkowska

Prezes Zarządu Fundacji

TAK
 

Anna Piekutowska

Wiceprezes Zarządu Fundacji

TAK

 

Anna Rajska-Rutkowska

Wiceprezes Zarządu Fundacji

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub nadzoru)

Imię i nazwisko

Funkcja

Wpisany do KRS

 

Iwona Hołdrowicz

Członek Rady Fundacji

TAK

 

Szymon Byczko

Członek Rady Fundacji

TAK

 

Łukasz Przysło

Przewodniczący Rady Fundacji

TAK

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest:

 • współpraca ze szpitalami pediatrycznymi i rodzicami dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych,

 • przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i zawodowej matek chorych dzieci, a także pomoc psychologiczna, pozwalająca zniwelować skutki społeczne długotrwałego bezrobocia,

 • organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej edukacyjnej wychowawczej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży chorych i umierających oraz ich rodzin,

 • zwiększanie szans zawodowych młodzieży i dorosłych, zwłaszcza niepełnosprawnych,

 • organizowanie pomocy medycznej, psychologicznej, prawnej podopiecznym Fundacji,

 • wypożyczanie sprzętu oraz opieka dla dzieci i młodzieżą objętych działaniem Fundacji,

 • prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla podopiecznych Fundacji,

 • propagowanie i informowanie społeczeństwa o potrzebach i problemach rodzin.

10. Sposób realizacji celów statutowych
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statusowych organizacji na podstawie statutu organizacji)

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Współpracę z innymi organizacjami, instytucjami, organami administracji państwowej i samorządowej,

 • Realizację programów stypendialnych dla młodzieży chorej lub po zakończeniu leczenia,

 • Prowadzenie działalności propagandowej i wydawniczej, między innymi poprzez realizacje filmowe, radiowe i inne multimedialne,

 • Prowadzenie szkoleń, zajęć terapeutycznych, poradnictwa zawodowego, poszukiwanie miejsc pracy dla podopiecznych,

 • Prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów i staży przeznaczonych dla osób pracujących z dziećmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz ich rodzinami,

 • Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie określonym w ustawie,

 • Szeroko rozumianą współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, polegającą m.in. na bezpłatnym udostępnianiu sprzętu medycznego należącego do fundacji, służącą realizacji celów statutowych fundacji,

 • Prowadzenie działalności opiekuńczo – wychowawczej,

 • Poprzez prowadzenia interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych i ośrodków adopcyjnych.

Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 1. 0pis działalności pożytku publicznego.

HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI

W 2016 roku Fundacja Gajusz ramach hospicjum domowego objęła opieką 57 pacjentów. Każdy przyjęty pacjent otrzymuje opiekę medyczną, socjalną, psychologiczną i duchową. Wizyta lekarska odbywa się nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, a pielęgniarska minimum dwa razy w tygodniu. Rehabilitant, pracownik socjalny i psycholog odwiedzają dzieci odpowiednio do ich potrzeb. Każdy z pacjentów jest zaopatrzony w sprzęt medyczny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mają zapewniony zakup leków. W razie potrzeby hospicjum zapewnia badania diagnostyczne, specjalistyczny transport medyczny, konsultacje specjalistów (głównie neurologa) i rehabilitację.

Opieka w ramach hospicjum jest oparta na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. W 2016 roku Fundacja Gajusz podpisała kontrakt w wysokości 75 zł na osobodzień dla 30 pacjentów miesięcznie, co dało kwotę 877 950, 00 zł w skali roku (12 247 osobodni).

Pomoc socjalna w hospicjum.

Większość podopiecznych hospicjum znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Opieka nad długotrwale chorym dzieckiem wymaga stałej obecności jednego z domowników, który musi zrezygnować z pracy zawodowej. Większość rodzin utrzymuje się z pensji jednego z rodziców, podczas gdy drugi (najczęściej matka) pozostaje z dzieckiem w domu. Większość naszych podopiecznych (65%) zamieszkuje wsie i małe miejscowości. Ponad połowa rodzin ma dochód na osobę nieprzekraczający 400 zł.

Pracownik socjalny wspiera rodziców i opiekunów dzieci w dopełnianiu formalności przy sprawach dotyczących m.in:

Pracownik socjalny zajmuje się również działaniami fundraisingowymi w zakresie pozyskiwania środków czystości, środków pielęgnacyjnych, pieluch, materiałów remontowo-budowlanych i podstawowego wyposażenia mieszkania (np. kuchnia, pralka etc.). Wszystkie pozyskane od darczyńców dary rzeczowe są przekazywane rodzinom hospicyjnym według ich indywidualnych potrzeb. W zakresie obowiązków pracownika socjalnego zawiera się również zapewnianie rodzinom zaopatrzenia w środki pielęgnacyjne.

i drobny sprzęt medyczny (cewniki, podkłady, pieluchomajtki), konserwacja przekazywanego sprzętu medycznego, dostarczanie dużego sprzętu (łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe). Pokój jednego z pacjentów został wyposażony w klimatyzator, by zminimalizować niedogodności związane z chorobą chłopca. Jak co roku zorganizowano bezpłatny wyjazd wakacyjny dla rodziny (dostosowany do potrzeb chorego dziecka).

Sprzęt medyczny.

Fundacja zakupuje i wypożycza sprzęt medyczny, pokrywa koszty eksploatacji urządzeń (przeglądy, naprawy, wymianę zużytych elementów).

Na dzień 31 grudnia 2016 roku do dyspozycji podopiecznych były:

Organizacja uroczystości.

Hospicjum organizuje uroczystości dla dzieci:

Wsparcie zdrowego rodzeństwa pacjentów hospicjum.

W 2016 roku był kontynuowany program wsparcia dla rodzeństw dzieci chorych. Programem objęci są bracia i siostry podopiecznych hospicjum, ze względu na duże zaniedbania emocjonalne, psychologiczne, społeczne, ale również edukacyjne. Rodzina skupiona na chorym dziecku mniej zasobów angażuje w zdrowe dzieci.

Program koordynuje wolontariuszka oraz pracownik socjalny. Obejmuje on zajęcia wyrównawcze i hobbistyczne dla dzieci, blok zajęć terapeutycznych (grupa wsparcia) oraz zajęcia integracyjne w postaci wycieczek w ciekawe miejsca (co najmniej raz w miesiącu). Dzieci otrzymują prezenty z okazji Dnia Dziecka oraz Gwiazdki, organizowane są również dla ich imprezy okolicznościowe oraz wyjazdy wakacyjne.

PAŁAC – HOSPICJUM STACJONARNE DLA DZIECI

W 2016 roku Pałac objął opieką 34 dzieci, przyjęto nowych – 24, wypisano – 14, zmarło – 1. Każdy mały pacjent otrzymuje opiekę medyczną, a rodzina również socjalną, psychologiczną i duchową. Hospicjum jest małym oddziałem szpitalnym, ale również domem – przytulnym i bezpiecznym. Większość dzieci ma bliskich – opiekunów i rodziców, w hospicjum jest również dla nich miejsce. Robimy wszystko, by rodzice byli jak najbliżej dzieci.

Hospicjum zapewnia badania diagnostyczne, specjalistyczny transport medyczny, konsultacje specjalistów (głównie neurologa), rehabilitację.

Opieka w ramach hospicjum jest oparta na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. W 2016 roku Fundacja Gajusz podpisała kontrakt na 222 zł na osobodzień dla 11 pacjentów miesięcznie, co dało kwotę 812 520,00 zł w skali roku (3 760 osobodni).

Pomoc socjalna i pedagogiczna.

Każde dziecko przyjęte pod opiekę hospicjum ma swoją historię, którą szanujemy i staramy się o niej pamiętać. Zwykle trafiają tu dzieci, które poza opieką medyczną wymagają również pełnego wsparcia socjalnego – zakupu środków pielęgnacyjnych, ubranek, bielizny osobistej i nocnej, zabawek, lekarstw, a także zapewnienia opieki pozamedycznej. Wiele dzieci zostało porzuconych przez rodziców albo są odwiedzane sporadycznie. Potrzebują miłości, ciepła, przytulania, obecności w dzień i w nocy.

Opiekunki zatrudnianie przez fundację zastępują nieobecne mamy. Pracownik socjalny wraz z opiekunami prawnymi dba o formalności związane z pozyskaniem zaświadczeń o niepełnosprawności oraz dodatkowych świadczeń terapeutycznych, np. dwoje z małych pacjentów rozpoczęło edukację w przedszkolu integracyjnym. Dzięki środkom uzyskanym z darowizn uruchomiono profesjonalną salę terapii sensorycznej i rozpoczęto program indywidualnego wsparcia opiekuńczo-wychowawczego dla każdego pacjenta.

Zakończono prace nad podłączeniem awaryjnego zasilania w postaci agregatu prądotwórczego. Dzięki niemu, niezależnie od przerw w dostawie prądu, wszystkie urządzenia medyczne działają zawsze, gdy są potrzebne.

Ogromnym wyzwaniem logistycznym była organizacja powrotu do domu rodzinnego chłopca pochodzącego z Argentyny. Przy współpracy z liniami lotniczymi, w asyście naszego lekarza i pielęgniarza, chłopiec szczęśliwie dotarł do Buenos Aires.

Fundacja w zakresie pomocy socjalnej i pedagogicznej pokrywa wszystkie w/w koszty.

Sprzęt medyczny.

HOSPICJUM PERINATALNE

Pod jego opieką znajdują się kobiety, u których w trakcie ciąży rozpoznano tzw. wadę letalną płodu. Opieka rozciąga się na całą rodzinę. Hospicjum zapewnia ciągłą, kompleksową pomoc od momentu diagnozy, przez całą ciążę, aż do porodu oraz opiekę nad urodzonym chorym dzieckiem.

Hospicjum zajmuje się również zorganizowaniem porodu rodzinnego dla rodzin, których dziecko umrze w kilka/ kilkadziesiąt godzin po urodzeniu. Najbliższa rodzina otrzymuje wówczas szansę godnego przeżycia czasu, który otrzymali, a jeśli taka jest ich wola – również uwiecznienia na fotografiach wspólnych chwil oraz udzielenia sakramentu Chrztu Św.

Pod opieką hospicjum perinatalnego w 2016 roku było 36 rodzin z potwierdzoną wadą letalną lub tuż po stracie dziecka.

W kwietniu 2016 roku fundacja zakończyła projekt rozwoju hospicjum perinatalnego finansowany ze środków Mechanizmu Norweskiego i EOG „Pozwól mi być – program opieki perinatalnej dla dzieci z wadą letalną w ramach uruchomienia punktu konsultacyjnego przy hospicjum domowym”. Projekt został poprawnie rozliczony i wysoko oceniony zarówno w ewaluacji Ministerstwa Zdrowia, jak i w wyniku badań przeprowadzonych na potrzeby grantodawców (rządu Norwegii).

Specjaliści hospicjum perinatalnego uczestniczyli w opracowaniu standardów opieki perinatalnej celem włączenia usług w publiczny system ochrony zdrowia. Współpraca z Ministerstwem Zdrowia zaowocowała się pomyślnym zakończeniem prac i deklaracją finansowania usług w roku następnym.

INNA POMOC DLA DZIECI DŁUGOTRWALE CHORYCH

Fundacja od 19 lat współpracuje z Oddziałami Onkohematologii (VI i VII) CSK UM Ośrodka Pediatrycznego w Łodzi przy ulicy Spornej 36/50.

W 2016 roku fundacja zatrudniała 3 psychologów, którzy wspierają zarówno dzieci, rodziców, jak i personel oddziałów. Zespołem kieruje dr n. hum. Bogna Kędzierska.

Zespół udzielił 1578 porad i konsultacji dzieciom i ich bliskim, łącznie 146 rodzinom.

Od lat na oddziałach prowadzony jest systematyczny program wsparcia pozamedycznego przez arteterapię i inne zajęcia aktywizujące dzieci i rodziny: zajęcia plastyczne (2 razy w tygodniu), zajęcia muzyczne (2 razy w tygodniu w trybie grupowym lub indywidualnym, prowadzone przez pedagoga muzyki).

Fundacja zapewnia materiały plastyczne, instrumenty muzyczne dla dzieci (w tym keyboard) oraz nagrania na płytach CD. Nabyte przez dzieci umiejętności prezentowane są podczas uroczystości na oddziale, tj. jasełka, Dzień Mamy itp.

W 2016 roku uruchomiliśmy przedszkole, w którym doświadczony psycholog pracuje z dziećmi w wieku 2-5 lat, rozwijając ich zdolności poznawcze.

Ponadto na oddziałach organizowane były:

Fundacja zorganizowała obchody Dnia Dziecka. W okresie Świąt Bożego Narodzenia odbyły się jasełka. Przekazano dzieciom blisko 160 prezentów.

Odbywały się też spotkania i zabawy tematyczne – walentynki, Wielkanocna Przytulanka, Dzień Mamy, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, Andrzejki, Mikołajki i Gwiazdka. Fundacja zorganizowała również wyjazd pacjentów na Onko-Olimpiadę oraz wyjazd terapeutyczny dla pacjentów i ich rodzin w Wiśle.

Wsparcie socjalne rodzin dzieci chorych onkologicznie

Fundacja udzieliła wsparcia materialnego kilkunastu najuboższym rodzinom dzieci leczonych onkologicznie. Zakupiono żywność, ubrania, zabawki, środki czystości (w tym pampersy), leki i odżywki, 30 wyprawek szkolnych. Dla dzieci pozbawionych opieki rodziców fundacja organizowała pomoc wolontariuszy lub opiekunek.

Pracownik socjalny przygotował dla 15 małych pacjentów wyprawki, czyli sprzęty niezbędne w okresie reżimu sanitarnego po przeszczepie (np. szczoteczki do zębów czy piżamki na każdy dzień pobytu).

Fundacja tradycyjnie organizuje również transport do/ ze szpitala dla dzieci z ubogich rodzin, udziela im wsparcia finansowego i rzeczowego w trakcie leczenia. Łącznie w 2016 roku z małymi pacjentami z onkologii nasi wolontariusze przejechali ponad 16 000 kilometrów.

Subkonto bankowe SOS przeznaczone dla dzieci o nagłych, szczególnych potrzebach

Fundacja prowadzi konto SOS przeznaczone dla dzieci o nagłych, szczególnych potrzebach. Pieniądze wpłacane na to konto są wydatkowane bezpośrednio na zaspokojenie potrzeb dziecka, dla którego

zostały przekazane. Z tych środków finansujemy m.in. leczenie dzieci za granicą. Fundacja nie pobiera opłat za możliwość korzystania z subkonta, nieodpłatnie prowadzi całą dokumentację finansowo- księgową, pokrywa koszty administracji subkontem, obsługuje zbiórki publiczne ze wskazaniem na indywidualne dziecko.

Wydatki dokonywane przez rodziców są każdorazowo zatwierdzane przez prezesa fundacji lub wskazanego wiceprezesa. Fundacja wyraża zgodę na finansowanie zakupu leków, sprzętu medycznego, dojazdy do szpitali i poradni, zakup żywności i ubrań oraz inne w uzasadnionych przypadkach.

W 2016 roku ze środków zgromadzonych na koncie SOS udzielono wsparcia w leczeniu Michałka w Paryżu, opłacono eksperymentalną terapię Bartka, pokryto koszty konsultacji w Paryżu Jagienki, opłacono powrót Napu do Argentyny, zorganizowano pobyt i leczenie w Polsce Andrieja z Ukrainy.

Program Pomocy Prawej

W 2016 roku fundacja systematycznie udzielała pomocy prawnej osobom/rodzinom, będącym pod jej opieką. Obejmowała ona zarówno kompleksowe poprowadzenie sprawy (sporządzaniu pism w postępowaniu sądowym i pozasądowym, w tym również wszczęcie postępowania, a także prowadzenie postępowania egzekucyjnego), jak i poradnictwo:

INTERWENCYJNY OŚRODEK PREADOPCYJNY Tuli Luli

28 września 2016 roku został otwarty IOP Tuli Luli dla noworodków pozostawianych w szpitalach przez rodziców biologicznych. W odpowiedzi na palący problem braku rodzin zastępczych Marszałek Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs na prowadzenie takiej placówki, który wygrała Fundacja Gajusz. Ośrodek z założenia miał świadczyć wysokospecjalistyczną pomoc i zapewnić jak najszybsze znalezienie dzieciom nowych rodzin. Mieszkańcy Tuli Luli wkroczyli w życie z największą z możliwych traumą – porzucenia, któremu niekiedy towarzyszy niepełnosprawność lub choroba. Robimy tu wszystko, by zminimalizować skutki tej traumy i dać dzieciom siłę – tulimy, usypiamy na rękach, jesteśmy na każdą ich potrzebę. Niemal jak w domu.

Ośrodek może przyjąć 20 dzieci jednocześnie. W 2016 roku zamieszkało ich tu 13.

WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM MEDYCZNYM W ŁODZI

W 2016 roku Fundacja Gajusz kontynuowała współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, prowadząc Pracownię Pediatrycznej Opieki Paliatywnej Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii w ramach Katedry Pediatrii UM w Łodzi. To jedyne w swoim rodzaju przedsięwzięcie w skali kraju, kiedy prywatna placówka służby zdrowia wiąże się z uczelnią państwową. Nowy ośrodek, jako pierwszy w Polsce, rozpoczął badanie tak specyficznego obszaru medycyny, jakim jest opieka paliatywna nad dziećmi.

Pracownia prowadziła kursy podyplomowe dla lekarzy i pielęgniarek oraz zajęcia dla studentów VI roku. W zajęciach wzięło udział ponad 200 studentów. Sukcesem w bieżącym roku było współopracowanie Standardów Prowadzenia Pediatrycznej Opieki Paliatywnej Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, standardy opublikowano wraz z innymi artykułami w specjalnym numerze recenzowanego pisma: Przegląd Pediatryczny Vol 45, No 3.

Za organizację działalności Pracowni odpowiada kierownik Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci dr n. med. Aleksandra Korzeniewska-Eksterowicz. Czterech spośród sześciu specjalistów Pracowni to pracownicy Fundacji Gajusz. Szefem Pracowni jest prof. dr hab. med. Wojciech Młynarski.

WOLONTARIAT

W 2016 roku w Fundacji Gajusz działało 400 wolontariuszy – 45 towarzyszyło dzieciom chorym onkologicznie na oddziałach szpitala przy ul. Spornej, 15 – w hospicjum domowym, 20 – w IOP Tuli Luli, natomiast w PAŁACU – hospicjum stacjonarnym dla dzieci wolontariuszami było 110 osób, 210 osób zdecydowało się na wolontariat akcyjny.

Odbyły się 4 szkolenia dla kandydatów na wolontariuszy. Łącznie przeszkolono 245 osób.

Dla wszystkich pracujących wolontariuszy przygotowano warsztaty podnoszące kwalifikacje, spotkania grupy wsparcia oraz integracyjne. Wolontariusze Fundacji Gajusz brali udział w kilkunastu akcjach, imprezach i wydarzeniach na rzecz podopiecznych, redagują również własny fanpage na Facebooku: Wolontariat Gajusza.

Ogromnym sukcesem jest projekt dla rodzeństw, który od 5 lat jest prowadzony przez wolontariuszy, przy wsparciu koordynatora wolontariatu i pracownika socjalnego. Spotkania dla rodzeństw odbywają się co najmniej raz w miesiącu i są organizowane i prowadzone przez wolontariuszy.

Koordynatorem wolontariatu w 2016 roku była Gabriela Halakiewicz.

Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego – cały kraj.

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym.

Liczba odbiorców działań organizacji:

Osoby fizyczne 900
Osoby prawne 3

Informacje na temat innych (niż wymienionych w pkt 2.1) odbiorców, na rzecz których organizacja działała. – BRAK.

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym.

Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego – TAK.

Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności {podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działa/ności.

Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)
ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905) Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci w skład którego wchodzą hospicjum domowe, hospicjum stacjonarne oraz hospicjum perinatalne.
Hospicja świadczą nieodpłatną opiekę dzieciom nieuleczalnie chorym. Standard usług jest gwarantowany wysokimi kwalifikacjami personelu i poświadczony certyfikatem jakości ISO 9001:2008.Hospicjum domowe oferuje całodobową opiekę medyczną, psychologiczną i socjalną dla blisko 40 pacjentów z terenu województwa łódzkiego. Hospicjum stacjonarne to oddział szpitalny dla 11 pacjentów będący jednocześnie ich domem. Zapewnia nie tylko opiekę medyczną, ale również wsparcie psychologiczne, emocjonalne oraz program wsparcie rodzin w powrocie dziecka do domu, a także poszukiwania rodzin zastępczych.
Hospicjum perinatalne świadczy pomoc dla rodziców, którzy już w okresie ciąży dowiadują się o nieuleczalnej chorobie dziecka.
Opieka dotyczy głównie wsparcia psychologicznego, ponadto organizacji porodu, konsultacji medycznych, wsparcia socjalnego.
94.99.Z
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego Tuli Luli. W odpowiedzi na rosnące potrzeby w regionie, w szczególności w Łodzi, w zakresie pieczy zastępczej, Marszałek Województwa Łódzkiego powierzył Fundacji Gajusz prowadzenie ośrodka dla noworodków pozostawionych w szpitalach celem adopcji. Ośrodek spełnia wszystkie wymogi aktualnej ustawy o pieczy zastępczej i wypełnia lukę w systemie pieczy zastępczej spowodowaną niewystarczającą liczbą rodzin zastępczych. Tuli Luli realizuje nowoczesny program wsparcia rozwoju dzieci i łagodzenia skutków traumy wywołanej porzuceniem. Oprócz szerokiej rehabilitacji i terapii, dzieci są w stałym kontakcie z opiekunami – noszone, bujane, tulone, tak by budować połączenia neurologiczne odpowiedzialne za budowanie relacji i więzi. Ośrodek ma 20 miejsc, przyjmuje dzieci głównie z regionu łódzkiego. Prowadzi systematyczną pracę z rodzinami biologicznymi, zastępczymi i adopcyjnymi.
Współpracuje w tym zakresie z ośrodkami adopcyjnymi, samorządami lokalnymi, innymi organizacjami pozarządowymi.
94.99.Z
nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie Działania edukacyjne obejmują kilka grup odbiorców:

 • studentów wydziałów lekarskiego i pielęgniarskiego. Na bazie Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci działa Pracownia Pediatrycznej Opieki Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zajęcia prowadzone są systematycznie w formie seminariów.
 • specjalistów z zakresu pediatrycznej opieki paliatywnej oraz pieczy zastępczej, m.in. lekarzy, psychologów, pielęgniarek. Tematy szkoleń dotyczą głównie hospicjum perinatalnego, jako nowego obszaru pomocy oraz traumy porzucenia i efektów, jakie wywołuje w późniejszym życiu dziecka.
 • dzieci w trakcie leczenia onkologicznego oraz rodzeństw dzieci długotrwale chorych. Są to programy skierowane na dokształcanie, podnoszenie wiedzy i umiejętności dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność, zaburzenia emocjonalne wynikające z długotrwałego kryzysu w rodzinie oraz niski status materialny.

Program obejmuje zarówno zajęcia wyrównawcze, arteterapeutyczne, jak i wsparcie psychologiczne.

94.99.Z

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym.

Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego – NIE.

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym.

Organizacja prowadziła działalność gospodarczą – NIE.

Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 1. Informacja o przychodach organizacji.
Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 6,526,631.15 zł
a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6,470,890.70 zł
b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego O.OO zł
c) Przychody z działalności gospodarczej O.OO zł
d) Przychody finansowe 26,324.03 zł
e) Pozostałe przychody 29,416.42 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji.

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,296,141.65 zł
Ze źródeł publicznych ogółem: 549,137.53 zł
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych 100,772.74 zł
b) ze środków budżetu państwa 0.00 zł
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 448,364.79 zł
d) ze środków państwowych funduszy celowych O.OO zł
Ze źródeł prywatnych ogółem: 2,674,717.60 zł
a) ze składek członkowskich O.OO zł
b) z darowizn od osób fizycznych 1,097,782.17 zł
c) z darowizn od osób prawnych 1,572,625.46 zł
d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 4,309.97 zł
e) ze spadków, zapisów O.OO zł
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych) O.OO zł
Z innych źródeł 2,006,634.37 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego 318,050.38 zł
Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 658,693.60 zł
Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania
1 Wyposażenie i remont IOP Tuli Luli 12,400.00 zł
2 Opieka psychologiczna na oddziale onkologicznym CSK UM w Łodzi Ośrodka Pediatrycznego przy ul. Spornej. 27,774.00 zł
3 Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci – hospicjum domowe, stacjonarne i perinatalne. 618,519.35 zł
Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym.

    Koszty ogółem: W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:   5,730,663.96 zł 658,693.60 zł
  a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 5,236,522.04 zł 658,693.60 zł
  b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego O.OO zł O.OO zł
  c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej O.OO zł  
  d) koszty finansowe 1,718.14 zł  
  e) koszty administracyjne 490,695.95 zł  
  f) pozostałe koszty ogółem 1,727.83 zł O.OO zł
Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych     0.00 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym.

Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,234,368.66 zł
Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł
Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł
w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

Organizacja korzystała z następujących zwolnień:

Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226) – TAK

Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo:

Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)
9.0 osób
Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)
8.9 etatów
Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 105.0 osób

2. Członkowie.

Organizacja ma członków NIE
Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego 0.00 osób fizycznych
  0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym.

Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)
  TAK
Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 3O dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)
  0.00 osób
w tym: a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób
  b) inne osoby 0.00 osób
Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)
  0.00 osób
w tym: a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób
  b) inne osoby 0.00 osób
Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)
  406.00 osób
w tym: a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 6.00 osób
  b) inne osoby 400.00 osób

Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym
    1,933,O59.O2 zł
w tym a) z tytułu umów o pracę   432,721.04 zł
    wynagrodzenie zasadnicze 399,328.69 zł
    nagrody O.OO zł
    premie 676.40 zł
    inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 32,715.95
  b) z tytułu umów cywilnoprawnych   1,5OO,337.98 zł
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego     1,933,O59.O2 zł
w tym: a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego   O.OO zł
  b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego   1,933,O59.O2 zł
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji     O.OO zł
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu roku sprawozdawczego {wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę przez 12 {miesięcy))
    O.OO zł
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)
    O.OO zł
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)
    0.00 zł
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)
    161,O88.25 zł
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne     0.00 zł
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne     0.00 zł
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne     0.00 zł
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej     17,21O.99 zł
Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)
    pkt. 11 – dotyczy kumulacji, czyli wypłaty w jednym miesiącu, wynagrodzenia psychologa za okres 3 m-cy (umowy dotyczące poradnictwa na oddziale onkologicznym oraz ponad 2 miesięcy konsultacji w ramach projektu „Pozwól mi być”).

Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

 1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych – BRAK.
 2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych – 0.00 zł.
 3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych – BRAK.

Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w okresie sprawozdawczym

 1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego – TAK.
 2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację.
Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
1 Ja też tu jestem! Wsparcie terapeutyczne rodzeństw dzieci będących pod opieką Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci. Województwo Łódzkie z siedzibą w Łodzi 10,500.00 zł
2 Zintegrowany system rehabilitacyjny pacjentów Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci. Zapewnienie systematycznej rehabilitacji. Województwo Łódzkie z siedzibą w Łodzi 20,000.00 zł
3 Kompleksowe wsparcie psychologiczne dla pacjentów dziecięcych oddziałów onkologicznych USK nr 4 w Łodzi. Pomoc psychologiczna. Województwo Łódzkie z siedzibą w Łodzi 35,381.45 zł
4 Miłość na zdrowie! Organizacja opieki pozamedycznej dla dzieci osieroconych z Pałacu – hospicjum stacjonarnego. Łódź – Miasto na Prawach Powiatu 93,726.00 zł
5 Pozwól mi żyć. Organizacja arteterapii dla dzieci z oddziałów onkologicznych. Łódź – Miasto na Prawach Powiatu 30,000.00 zł

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe – TAK.

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
{Należy podać nazwę zadania, jego główny{-e) cel{-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji).

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
1 Pozwól mi być – program opieki perinatalnej dla dzieci z wadą letalną w ramach uruchomienia punktu konsultacyjnego przy hospicjum domowym Rozwój opieki w ramach hospicjum perinatalnego w woj. łódzkim Ministerstwo Zdrowia 1,541,077.00 zł

Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień publicznych

{Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych {Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro).

 1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne – NIE.
 2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację.

Informacje uzupełniające

 1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 2O% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 2O% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki.
 2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem.
  Fundacja PoMoc
 3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym.
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
1 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 1
2 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi 2
3 Państwowa Inspekcja Pracy w Łodzi 1

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2OO9 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2OO4 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852) – TAK.

5. Dodatkowe informacje – BRAK.

Czytelny podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji – Anna Rajska-Rutkowska.

Data wypełnienia sprawozdania: 2017-06-30.