Sprawozdanie merytoryczne 2017

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2017

Ministerstwo Rodzin, Pracy i Polityki Społecznej:

Data zamieszczenia sprawozdania: 2018-07-13.

Dane organizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji

FUNDACJA GAJUSZ

2. Adres siedziby i dane kontaktowe

Kraj POLSKA

Województwo ŁÓDZKIE

Powiat M. ŁÓDŹ

Gmina M. ŁÓDŹ

Ulica DĄBROWSKIEGO

Nr domu 87

Nr lokalu

Miejscowość ŁÓDŹ

Kod pocztowy 93-271

Poczta ŁÓDŹ

Nr telefonu 42-631-00-41

Nr faksu 42-631-00-41

E-mail biuro@gajusz.org.pl

Strona www www.gajusz.org.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

 

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego

2004-05-27

5. Numer REGON

47169010300000

6. Numer KRS

0000109866

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko

Funkcja

Wpisany do KRS

 

Tisa Żawrocka-Kwiatkowska

Prezes Zarządu Fundacji

TAK
 

Anna Piekutowska

Wiceprezes Zarządu Fundacji

TAK

 

Anna Rajska-Rutkowska

Wiceprezes Zarządu Fundacji

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub nadzoru)

Imię i nazwisko

Funkcja

Wpisany do KRS

Iwona Hołdrowicz

Członek Rady Fundacji

TAK

Łukasz Przysło

Członek Rady Fundacji

TAK

 

Szymon Byczko

Przewodniczący Rady Fundacji

TAK

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest:

 • współpraca ze szpitalami pediatrycznymi i rodzicami dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych,

 • przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i zawodowej matek chorych dzieci, a także pomoc psychologiczna, pozwalająca zniwelować skutki społeczne długotrwałego bezrobocia,

 • organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej edukacyjnej wychowawczej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży chorych i umierających oraz ich rodzin,

 • zwiększanie szans zawodowych młodzieży i dorosłych, zwłaszcza niepełnosprawnych,

 • organizowanie pomocy medycznej, psychologicznej, prawnej podopiecznym Fundacji,

 • wypożyczanie sprzętu oraz opieka dla dzieci i młodzieżą objętych działaniem Fundacji,

 • prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla podopiecznych Fundacji,

 • propagowanie i informowanie społeczeństwa o potrzebach i problemach rodzin z choroba przewlekłą i śmiertelną,

 • prowadzenie badań i analiz związanych z rodzinami objętymi pomocą Fundacji,

 • prowadzenie działalności szkoleniowej umożliwiającej podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób pracujących z dziećmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz ich rodzinami, w tym wolontariuszy,

 • promocja i organizacja wolontariatu,

 • pomoc osobom dorosłym w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności poprzez organizowanie pomocy medycznej, psychologicznej, finansowej, socjalnej i prawnej,

 • ochrona praw pacjenta,

 • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,

 • rozwiązywanie problemów społecznych dotyczących dzieci, młodzieży, dorosłych oraz matek samotnie wychowujących dzieci poprzez różne formy opieki i ochrony,

 • zapobieganie sieroctwu poprzez stwarzanie dziecku możliwości rozwoju w najbardziej korzystnym środowisku rodzinnym lub zastępczym,

 • działalność charytatywna i opiekuńczo – wychowawcza.

10. Sposób realizacji celów statutowych
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statusowych organizacji na podstawie statutu organizacji)

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Współpracę z innymi organizacjami, instytucjami, organami administracji państwowej i samorządowej,

 • Realizację programów stypendialnych dla młodzieży chorej lub po zakończeniu leczenia,

 • Prowadzenie działalności propagandowej i wydawniczej, między innymi poprzez realizacje filmowe, radiowe i inne multimedialne,

 • Prowadzenie szkoleń, zajęć terapeutycznych, poradnictwa zawodowego, poszukiwanie miejsc pracy dla podopiecznych,

 • Prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów i staży przeznaczonych dla osób pracujących z dziećmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz ich rodzinami,

 • Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie określonym w ustawie,

 • Szeroko rozumianą współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, polegającą m.in. na bezpłatnym udostępnianiu sprzętu medycznego należącego do fundacji, służącą realizacji celów statutowych fundacji,

 • Prowadzenie działalności opiekuńczo – wychowawczej,

 • Poprzez prowadzenia interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych i ośrodków adopcyjnych,

 • Prowadzenie hospicjów – domowych, stacjonarnych, perinatalnych.

Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 1. 0pis działalności pożytku publicznego.

HOSPICJUM DOMOWE

W 2017 roku Fundacja Gajusz w ramach hospicjum domowego objęła opieką 56 pacjentów, co dało ponad 12 tysięcy osobodni opieki medycznej, socjalnej i psychologicznej. Wizyta lekarska w hospicjum odbywa się nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, a pielęgniarska minimum dwa razy w tygodniu.

Rehabilitant, pracownik socjalny i psycholog odwiedzają dzieci odpowiednio do ich potrzeb. Każdy z pacjentów jest zaopatrzony w sprzęt medyczny. Pacjenci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej mają zapewniony zakup leków. W razie potrzeby hospicjum zapewnia badania diagnostyczne, specjalistyczny transport medyczny, konsultacje specjalistów (głównie neurologa) i rehabilitację.

Opieka w ramach hospicjum domowego jest oparta na kontrakcie.

z Narodowym Funduszem Zdrowia. W 2017 roku fundacja podpisała kontrakt w wysokości 89 zł na osobodzień dla 30 pacjentów miesięcznie, co dało kwotę 060 642,44 zł w skali roku.

Pomoc socjalna w hospicjum domowym

Większość podopiecznych hospicjum znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Opieka nad długotrwale chorym dzieckiem wymaga stałej obecności jednego z domowników, który musi zrezygnować z pracy zawodowej. Znacząca część pacjentów zamieszkuje wsie i małe miejscowości. Pracownik socjalny wspiera rodziców i opiekunów dzieci w dopełnianiu formalności przy sprawach dotyczących m.in:

Pracownik socjalny pozyskuje również środki czystości, środki pielęgnacyjne, pieluchy, materiały remontowo-budowlane etc. Wszystkie pozyskane od darczyńców dary rzeczowe są przekazywane rodzinom hospicyjnym według ich indywidualnych potrzeb.

W zakresie obowiązków pracownika socjalnego zawiera się również zapewnianie rodzinom zaopatrzenia w środki pielęgnacyjne i drobny sprzęt medyczny (cewniki, podkłady, pieluchomajtki), konserwacja przekazywanego sprzętu medycznego, dostarczanie dużego sprzętu (łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe).

Sprzęt medyczny

Fundacja zakupuje i wypożycza sprzęt medyczny oraz pokrywa koszty eksploatacji urządzeń (przeglądy, naprawy, wymianę zużytych elementów).

Na dzień 31 grudnia 2017 roku do dyspozycji podopiecznych hospicjum domowego było ponad 200 sztuk sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, m.in.: koncentratory tlenu, pompy infuzyjne, pulsoksymetry, materace przeciwodleżynowe. Ponadto hospicjum wypożycza agregaty prądotwórcze rodzinom, które borykają się z przerwami w dostawach energii elektrycznej, a sprzęt medyczny, z którego korzysta dziecko wymaga stałego zasilania.

Organizacja uroczystości

Hospicjum organizuje uroczystości, spotkania integracyjne dla rodzin oraz Msze Święte. Każde dziecko w dniu urodzin odwiedzane jest przez prowadzących go lekarza i pielęgniarkę, otrzymuje prezent.

Świętujemy wspólnie i cieszymy się z każdego dnia.

W okresie świątecznym oraz w Dniu Dziecka wszyscy podopieczni otrzymują prezenty, o których marzą. Fundacja nigdy nie przekazuje prezentów identycznych dla wszystkich dzieci. Przed Wigilią Świąt Bożego Narodzenia dzieci odwiedza Mikołaj. Jak co roku nasz pielęgniarz wcielił się w rolę Świętego, przejechał ponad 1000 km w ciągu 5 dni, by dotrzeć do wszystkich domów. Upominki otrzymało również rodzeństwo pacjentów hospicjum domowego.

Dwa razy w roku organizujemy uroczyste Msze Święte dla rodzin osieroconych po stracie dziecka. Zapraszamy na nie rodziców i bliskich, którzy kiedykolwiek byli pod opieką fundacji.

W żałobie

Psycholog hospicjum domowego od kilku lat prowadzi grupę wsparcia dla rodziców w żałobie po stracie dziecka. Spotkania odbywają się regularnie i bierze w nich udział kilkunastu uczestników.

HOSPICJUM STACJONARNE DLA DZIECI (PAŁAC)

W 2017 roku Pałac objął opieką łącznie 35 dzieci, które z ważnych powodów nie mogły być w domach rodzinnych. Każdy mały pacjent otrzymuje opiekę medyczną, a rodzina również socjalną i psychologiczną. Hospicjum jest małym oddziałem szpitalnym, ale również domem – przytulnym i bezpiecznym. Większość dzieci ma bliskich – opiekunów i rodziców W hospicjum jest miejsce również dla nich. Robimy wszystko, by rodzice byli jak najbliżej dzieci. A jeśli nie jest możliwy powrót dziecka do rodziny biologicznej, poszukujemy dla małych pacjentów rodzin zastępczych.

Hospicjum zapewnia całodobową opiekę, badania diagnostyczne, specjalistyczny transport medyczny, konsultacje specjalistów (głównie neurologa) oraz rehabilitację.

Opieka w ramach hospicjum jest oparta na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. W 2017 roku Fundacja Gajusz otrzymała finansowanie na poziomie podstawowym w kwocie 342,71 zł na osobodzień dla 11 pacjentów miesięcznie, tj. 3 500 osobodni, co dało kwotę 1 293 887,13 zł w skali roku.

Pomoc socjalna i pedagogiczna

Zwykle do hospicjum przyjmujemy dzieci, które poza opieką medyczną, wymagają również pełnego wsparcia socjalnego – zakupu środków pielęgnacyjnych, ubranek, bielizny osobistej i nocnej, zabawek, lekarstw, a także zapewnienia opieki pozamedycznej. Wiele dzieci zostało pozostawionych przez rodziców albo są odwiedzane sporadycznie. Potrzebują miłości, ciepła, przytulania, obecności w dzień i w nocy. Opiekunki zatrudnianie przez fundację zastępują nieobecne mamy. Pracownik socjalny wraz

z opiekunami prawnymi dba o formalności związane z pozyskaniem zaświadczeń o niepełnosprawności oraz dodatkowych świadczeń terapeutycznych. Wyzwaniem roku 2017 była współpraca hospicjum z Interwencyjnym Ośrodkiem Preadopcyjnym Tuli Luli. W przypadku, gdy pacjentami Pałacu stawały się bardzo chore dzieci posiadające uregulowaną sytuację prawną, rozpoczynano proces szukania dla nich nowej rodziny.

Sprzęt medyczny

Dzieci w hospicjum stacjonarnym korzystają z blisko 100 sprzętów i urządzeń medycznych, tj.: koncentratory tlenu, ssaki elektryczne, pompy do żywienia dojelitowego, aparat EKG, łóżko kąpielowe i inne.

HOSPICJUM PERINATALNE

Pod opieką hospicjum perinatalnego znajdują się kobiety, u których w trakcie ciąży rozpoznano tzw. wadę letalną płodu. Opieka rozciąga się na całą rodzinę. Hospicjum zapewnia ciągłą, kompleksową pomoc od momentu diagnozy, przez całą ciążę, aż do porodu oraz opiekę nad urodzonym chorym dzieckiem.

Hospicjum zajmuje się również zorganizowaniem porodu rodzinnego dla rodzin, których dziecko umrze w kilka/ kilkadziesiąt godzin po urodzeniu. Najbliższa rodzina otrzymuje wówczas szansę godnego przeżycia czasu, który otrzymali, a jeśli taka jest ich wola – również uwiecznienia na fotografiach wspólnych chwil oraz udzielenia sakramentu Chrztu Św.

Pod opieką hospicjum perinatalnego w 2017 roku były 33 rodziny z potwierdzoną wadą letalną płodu lub tuż po stracie dziecka.

Jakość usług świadczonych w ramach hospicjów dla dzieci potwierdza certyfikat jakości ISO 9001:2008.

WSPARCIE ZDROWEGO RODZEŃSTWA PACJENTÓW HOSPICJÓW

W 2017 roku był kontynuowany program wsparcia dla rodzeństw dzieci chorych. Są nim objęci bracia i siostry podopiecznych hospicjum domowego i stacjonarnego oraz oddziału onkologicznego. Program powstał ze względu na ich duże potrzeby w zakresie wsparcia emocjonalnego, psychologicznego, społecznego, ale również edukacyjnego. Wynikają one z faktu, że rodzina skupia się w dużej mierze na chorym dziecku, mniej zasobów angażując w zdrowe rodzeństwo.

W ubiegłym roku w ramach zajęć pozalekcyjnych zorganizowaliśmy korepetycje oraz zajęcia pozaszkolne dla grupy 14 osób, które korzystały z pomocy korepetytorów m.in. z języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki czy biologii. Część dzieci uczęszczała na zajęcia hobbystyczne – karate oraz basen.

W grupie były dzieci, które odniosły sukcesy edukacyjne: wyróżnienie w konkursie czytelniczym

„Gregory rządzi”, I miejsce w Szkolnym Konkursie Recytatorskim oraz II miejsce w XIV Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym, a także sportowe: srebrny medal w Szkolnej Lidze Pływackiej, Puchar Łodzi za zajęcie 3 miejsca w zawodach karate czy wyróżnienie dla najlepszej zawodniczki Orlikowej Ligi Mistrzów „Łódzkie gra w ręczną” w kategorii dziewcząt.

Dzieci otrzymały prezenty z okazji Dnia Dziecka oraz Gwiazdki, uczestniczyły w kilku imprezach okolicznościowych. W lipcu 45 dzieci wyjechało na kolonie z kadrą Fundacji Gajusz. Spędzili 2 tygodnie w ośrodku w Wiśle dzięki współpracy z Fundacją ING Dzieciom.

INNA POMOC DLA DZIECI DŁUGOTRWALE CHORYCH

Fundacja od 20 lat współpracuje z Oddziałami Onkohematologii (VI i VII) Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego Ośrodka Pediatrycznego w Łodzi przy ulicy Spornej 36/50.

W 2017 roku fundacja zatrudniała 3 psychologów, którzy wspierają zarówno dzieci, rodziców i personel oddziałów. Zespołem kieruje dr n. hum. Bogna Kędzierska. Zespół udzielił 2288 porad i konsultacji dzieciom i ich bliskim. Łącznie opieką objęto 139 rodzin.

Od lat na oddziałach prowadzony jest systematyczny program wsparcia pozamedycznego przez arteterapię i inne zajęcia aktywizujące dzieci i rodziny: zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne w trybie grupowym lub indywidualnym. Fundacja zapewnia materiały plastyczne, instrumenty muzyczne dla dzieci (w tym keyboard) oraz nagrania na płytach CD. Nabyte przez dzieci umiejętności prezentowane są podczas uroczystości na oddziale, tj. jasełka, Dzień Mamy itp.

Drugi rok działa przedszkole, w którym doświadczony psycholog pracuje z dziećmi w wieku 2-5 lat, rozwijając ich zdolności poznawcze.

Ponadto na oddziałach organizowane były:

Fundacja zorganizowała obchody Dnia Dziecka. W okresie Świąt Bożego Narodzenia odbyły się jasełka. Przekazano dzieciom blisko 160 prezentów.

Odbywały się też spotkania i zabawy tematyczne – walentynki, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, andrzejki, mikołajki i Gwiazdka. Regularnie świętujemy urodziny dzieci i spełniamy ich marzenia.

Wsparcie socjalne rodzin dzieci chorych onkologicznie

Fundacja udzieliła wsparcia materialnego kilkudziesięciu rodzinom dzieci leczonych onkologicznie. Zakupiono żywność, ubrania, zabawki, środki czystości (w tym jednorazowe pieluchy), leki i odżywki oraz 30 wyprawek szkolnych. Dla dzieci pozbawionych opieki rodziców fundacja organizowała pomoc wolontariuszy lub opiekunek.

Pracownik socjalny przygotowuje dla małych pacjentów wyprawki, czyli sprzęty niezbędne w okresie reżimu sanitarnego po przeszczepie (np. szczoteczki do zębów czy piżamki – nowe na każdy dzień pobytu).

Fundacja tradycyjnie organizuje również transport do/ z szpitala dla dzieci z ubogich rodzin, udziela im wsparcia finansowego i rzeczowego w trakcie leczenia. Łącznie w 2017 roku z małymi pacjentami z onkologii nasi wolontariusze podróżowali 109 razy, przejeżdżając ponad 15 000 kilometrów.

W nagłych, szczególnych potrzebach

Fundacja prowadzi konto SOS przeznaczone dla dzieci o nagłych, szczególnych potrzebach. Pieniądze wpłacane na to konto są wydatkowane bezpośrednio na zaspokojenie potrzeb dziecka, dla którego zostały przekazane. Z tych środków finansujemy m.in. leczenie dzieci za granicą. Fundacja nie pobiera opłat za możliwość korzystania z subkonta, nieodpłatnie prowadzi całą dokumentację finansowo- księgową, pokrywa koszty administracji subkontem, obsługuje zbiórki publiczne ze wskazaniem na indywidualne dziecko.

Wydatki dokonywane przez rodziców są każdorazowo zatwierdzane przez prezesa fundacji lub wskazanego wiceprezesa. Fundacja wyraża zgodę na finansowanie zakupu leków, sprzętu medycznego, dojazdy do szpitali i poradni, zakup żywności i ubrań oraz inne w uzasadnionych przypadkach.

W 2017 roku ze środków zgromadzonych na koncie SOS udzielono m.in. wsparcia w leczeniu Jagienki i Dawida, rehabilitacji Pauliny, opłacono eksperymentalną terapię Bartka, zorganizowano powrót do domu i wyprawkę Andrieja z Ukrainy.

Program pomocy prawej

W 2017 roku fundacja systematycznie udzielała pomocy prawnej osobom/rodzinom, będącym pod jej opieką. Obejmowała ona zarówno kompleksowe poprowadzenie spraw (sporządzanie pism w postępowaniu sądowym i pozasądowym, w tym również wszczęcie postępowania, a także prowadzenie postępowania egzekucyjnego), jak i poradnictwo:

INTERWENCYJNY OŚRODEK PREADOPCYJNY TULI LULI

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny Tuli Luli działa od jesieni 2016 r.

To tymczasowy dom dla maleństw pozostawianych w szpitalach przez rodziców biologicznych. W odpowiedzi na poważny problem braku rodzin zastępczych Marszałek Województwa Łódzkiego powierzył fundacji prowadzenie takiej placówki. Ośrodek świadczy wysokospecjalistyczną pomoc i zapewnia jak najszybsze znalezienie dzieciom nowych rodzin.

Mieszkańcy Tuli Luli wkroczyli w życie z największą z możliwych traumą – porzucenia, któremu niekiedy towarzyszy niepełnosprawność lub choroba. Robimy tu wszystko, by zminimalizować skutki tej traumy i dać dzieciom siłę – tulimy, usypiamy na rękach, jesteśmy na każdą ich potrzebę. Niemal jak w domu.

Ośrodek może opiekować się maksymalnie 20 dzieci jednocześnie. W 2017 roku zamieszkało ich tu 25.

WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM MEDYCZNYM W ŁODZI

W 2017 roku Fundacja Gajusz kontynuowała współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, prowadząc Pracownię Pediatrycznej Opieki Paliatywnej Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii w ramach Katedry Pediatrii UM w Łodzi. Pracownia prowadziła kursy podyplomowe dla lekarzy i pielęgniarek oraz zajęcia dla studentów VI roku. W zajęciach wzięło udział ponad 200 studentów. Za organizację działalności Pracowni odpowiada kierownik medyczny Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci dr n. med. Aleksandra Korzeniewska-Eksterowicz. Szefem Pracowni jest prof. dr hab. med. Wojciech Młynarski.

WOLONTARIAT

W 2017 roku działania Fundacji Gajusz wspierało 350 wolontariuszy – 42 towarzyszyło dzieciom chorym onkologicznie na oddziałach szpitala przy ul. Spornej, 12 – dzieciom w hospicjum domowym, 40 – w IOP Tuli Luli, natomiast w PAŁACU – hospicjum stacjonarnym dla dzieci wolontariuszami było 106 osób, 150 osób zdecydowało się na wolontariat akcyjny.

Zorganizowano 3 szkolenia dla kandydatów na wolontariuszy. Łącznie przeszkolono 241 osób.

Dla wszystkich pracujących wolontariuszy przygotowano warsztaty podnoszące kwalifikacje, spotkania grupy wsparcia oraz integracyjne. Wolontariusze Fundacji Gajusz brali udział w kilkunastu akcjach, imprezach i wydarzeniach na rzecz podopiecznych. Prowadzą oni własny fanpage na Facebooku pn.

Wolontariat Gajusza. Ich działalność wyróżniono 3. miejscem w konkursie Barwy Wolontariatu. Koordynatorem wolontariatu w 2017 roku była Gabriela Halakiewicz.

PROGRAM „RODZINA JEST DLA DZIECI” – rozwój rodzinnej pieczy zastępczej i wsparcia biologicznych rodzin w kryzysie.

W związku z prowadzeniem IOP Tuli Luli Fundacja rozpoczęła systematyczne działania w obszarze pieczy zastępczej oraz wsparcia rodzin biologicznych w kryzysie. Do podstawowych działań w roku 2017 należały:

Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego – cały kraj.

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym.

Liczba odbiorców działań organizacji:

Osoby fizyczne 1000
Osoby prawne 7

Informacje na temat innych (niż wymienionych w pkt 2.1) odbiorców, na rzecz których organizacja działała. – BRAK.

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym.

Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego – TAK.

Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności {podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności.

Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)
ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905) Prowadzenie Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci w skład którego wchodzą hospicjum domowe, stacjonarne i perinatalne – opieka medyczna, socjalna, psychologiczna, rehabilitacja, wsparcie materialne, poradnictwo prawne.
Opieka psychologiczna dla pacjentów oddziałów onkologicznych CSK Ośrodka Pediatrycznego im. M. Konopnickiej przy ul. Spornej w Łodzi oraz inne działania wspierające proces opieki psychologicznej pacjentów tych oddziałów i ich rodzin, tj. arteterapia, superwizja zespołu medycznego, wsparcie materialne.
94.99.Z
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej Prowadzenie Interwencyjne Ośrodka Preadopcyjnego Tuli Luli.
Program wsparcia systemu pieczy zastępczej „Rodzina jest dla dzieci”, który obejmuje działania edukacyjne, szkoleniowe, wsparcie materialne i finansowe zarówno rodzin zastępczych, rodzin adopcyjnych, jak i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi Wydziału Pieczy Zastępczej. Program zakłada również analizę systemu pieczy zastępczej w Polsce oraz wymianę dobrych praktyk w celu deinstytucjonalizacji. Program został rozpoczęty w 2017 roku.
94.99.Z

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym.

Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego – NIE.

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym.

Organizacja prowadziła działalność gospodarczą – NIE.

Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 1. Informacja o przychodach organizacji.
Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 8,390,093.11 zł
a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 8,282,938.72 zł
b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego O.OO zł
c) Przychody z działalności gospodarczej O.OO zł
d) Przychody finansowe 27,961.04 zł
e) Pozostałe przychody 79,193.35 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji.

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,507,349.55 zł
Ze źródeł publicznych ogółem: 1,504,045.08 zł
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych 119,185.66 zł
b) ze środków budżetu państwa 0.00 zł
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego  1,384,859.42 zł
d) ze środków państwowych funduszy celowych O.OO zł
Ze źródeł prywatnych ogółem: 2,741,009.24 zł
a) ze składek członkowskich O.OO zł
b) z darowizn od osób fizycznych 2,056,700.93 zł
c) z darowizn od osób prawnych 606,073.60 zł
d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 48,834.71 zł
e) ze spadków, zapisów O.OO zł
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych) 29,400.00 zł
Z innych źródeł 2,637,689.24 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego

955,498.44 zł

Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem

2,462,412.97 zł

Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1

Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci – koszty medyczne i socjalne hospicjum domowego i stacjonarnego.

2,089,499.00 zł

2

Koszty wolontariatu.

26,543.98 zł

3

Program wsparcia pieczy zastępczej „Rodzina jest dla dzieci”

23,371.04 zł

4

Pomoc psychologiczna na oddziałach onkologicznych dla dzieci.

124,946.15 zł

Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym.

    Koszty ogółem: W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:   6,815,118.03 zł 2,462,412.97 zł
  a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 6,165,390.47 zł 2,462,412.97 zł
  b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego O.OO zł O.OO zł
  c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej O.OO zł  
  d) koszty finansowe 51,493.17 zł  
  e) koszty administracyjne 582,697.39 zł  
  f) pozostałe koszty ogółem 15,537.00 zł O.OO zł
Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych     0.00 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym.

Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,117,548.25 zł
Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł
Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł
w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

Organizacja korzystała z następujących zwolnień:

Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226) – TAK

Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo:

Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)
22.0 osób
Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)
15.5 etatów
Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 96.0 osób

2. Członkowie.

Organizacja ma członków NIE
Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego 0.00 osób fizycznych
  0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym.

Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)
  TAK
Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 3O dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)
  0.00 osób
w tym: a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób
  b) inne osoby 0.00 osób
Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)
  0.00 osób
w tym: a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób
  b) inne osoby 0.00 osób
Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)
  350.00 osób
w tym: a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób
  b) inne osoby 350.00 osób

Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym
    2,3O6,918.84 zł
w tym a) z tytułu umów o pracę   712,441.55 zł
    wynagrodzenie zasadnicze 7O9,518.16 zł
    nagrody O.OO zł
    premie 891.91 zł
    inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 2,O31.48
  b) z tytułu umów cywilnoprawnych   1,594,477.29 zł
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego     2,3O6,918.84 zł
w tym: a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego   O.OO zł
  b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego   2,3O6,918.84 zł
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji     O.OO zł
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu roku sprawozdawczego {wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę przez 12 {miesięcy))
    O.OO zł
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)
    O.OO zł
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)
    0.00 zł
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)
    192,243.24 zł
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne     0.00 zł
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne     0.00 zł
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne     0.00 zł
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej     1O,553.12 zł
Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)
     

Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

 1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych – BRAK.
 2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych – 0.00 zł.
 3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych – BRAK.

Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w okresie sprawozdawczym

 1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego – TAK.
 2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację.
Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
1 Ja też tu jestem! Wsparcie terapeutyczne rodzeństw dzieci długotrwale chorych. Województwo Łódzkie 10,750.00 zł
2 Zintegrowany system rehabilitacyjny dla pacjentów z Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci rehabilitacja pacjentów COP Województwo Łódzkie 16,379.00 zł
3 Zintegrowany system rehabilitacyjny dla pacjentów z Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci Rehabilitacja pacjentów COP Województwo Łódzkiego (środki PFRON) 5,080.00 zł
4 Miłość na zdrowie! – opiekunki dla dzieci z Pałacu hospicjum stacjonarnego Zapewnienie opieki pozamedycznej w hospicjum stacjonarnym. Miasto Łódź 117,560.00 zł
5 Zajęcia arteterapeutyczne dla dzieci z oddziałów onkologicznych Organizacja zajęć muzycznych, plastycznych, filmowych dla pacjentów oddziałów onkologicznych szpitala przy ul. Spornej w Łodzi. Miasto Łódź 30,000.00 zł

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe – NIE.

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
{Należy podać nazwę zadania, jego główny{-e) cel{-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji) – BRAK.

Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień publicznych

{Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych {Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro).

 1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne – NIE.
 2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację.

Informacje uzupełniające

 1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 2O% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 2O% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki.
 2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem.
  Fundacja PoMoc
 3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym.

Lp

Organ kontrolujący

Liczba kontroli

1

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

2

2

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

1

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2OO9 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2OO4 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852) – TAK.

5. Dodatkowe informacje – BRAK.

Czytelny podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji – Anna Rajska-Rutkowska.

Data wypełnienia sprawozdania: 2018-07-12.