Sprawozdanie merytoryczne 2018

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2018

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Data zamieszczenia sprawozdania: 2019-07-10.

Dane organizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji

FUNDACJA GAJUSZ

2. Adres siedziby i dane kontaktowe

Kraj POLSKA

Województwo ŁÓDZKIE

Powiat M. ŁÓDŹ

Gmina M. ŁÓDŹ

Ulica DĄBROWSKIEGO

Nr domu 87

Nr lokalu

Miejscowość ŁÓDŹ

Kod pocztowy 93-271

Poczta ŁÓDŹ

Nr telefonu 42-631-00-41

Nr faksu 42-631-00-41

E-mail biuro@gajusz.org.pl

Strona www www.gajusz.org.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

 

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego

2004-05-27

5. Numer REGON

47169010300000

6. Numer KRS

0000109866

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko

Funkcja

Wpisany do KRS

 

Tisa Żawrocka-Kwiatkowska

Prezes Zarządu Fundacji

TAK
 

Anna Piekutowska

Wiceprezes Zarządu Fundacji

TAK

 

Anna Rajska-Rutkowska

Wiceprezes Zarządu Fundacji

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub nadzoru)

Imię i nazwisko

Funkcja

Wpisany do KRS

Iwona Hołdrowicz

Członek Rady Fundacji

TAK

Łukasz Przysło

Członek Rady Fundacji

TAK

 

Szymon Byczko

Przewodniczący Rady Fundacji

TAK

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest:

 • współpraca ze szpitalami pediatrycznymi i rodzicami dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych,

 • przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i zawodowej matek chorych dzieci, a także pomoc psychologiczna, pozwalająca zniwelować skutki społeczne długotrwałego bezrobocia,

 • organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej, edukacyjnej wychowawczej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży chorych i umierających oraz ich rodzin,

 • zwiększanie szans zawodowych młodzieży i dorosłych, zwłaszcza niepełnosprawnych,

 • organizowanie pomocy medycznej, psychologicznej, prawnej podopiecznym Fundacji,

 • wypożyczanie sprzętu oraz opieka dla dzieci i młodzieżą objętych działaniem Fundacji,

 • prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla podopiecznych Fundacji,

 • propagowanie i informowanie społeczeństwa o potrzebach i problemach rodzin z choroba przewlekłą i śmiertelną,

 • prowadzenie badań i analiz związanych z rodzinami objętymi pomocą Fundacji,

 • prowadzenie działalności szkoleniowej umożliwiającej podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób pracujących z dziećmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz ich rodzinami, a także osób pracujących z dziećmi porzuconymi i przebywającymi w pieczy zastępczej, oraz osób wychowującymi dzieci porzucone i umieszczone w pieczy zastępczej, w tym wolontariuszy,

 • promocja i organizacja wolontariatu,

 • pomoc osobom dorosłym w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności poprzez organizowanie pomocy medycznej, psychologicznej, finansowej, socjalnej i prawnej,

 • ochrona praw pacjenta,

 • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,

 • rozwiązywanie problemów społecznych dotyczących dzieci, młodzieży, dorosłych oraz matek samotnie wychowujących dzieci poprzez różne formy opieki i ochrony,

 • zapobieganie sieroctwu poprzez stwarzanie dziecku możliwości rozwoju w najbardziej korzystnym środowisku rodzinnym lub zastępczym,

 • działalność charytatywna i opiekuńczo – wychowawcza.

10. Sposób realizacji celów statutowych
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statusowych organizacji na podstawie statutu organizacji)

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Współpracę z innymi organizacjami, instytucjami, organami administracji państwowej i samorządowej,

 • Realizację programów stypendialnych dla młodzieży chorej lub po zakończeniu leczenia,

 • Prowadzenie działalności propagandowej i wydawniczej, między innymi poprzez realizacje filmowe, radiowe i inne multimedialne,

 • Prowadzenie szkoleń, zajęć terapeutycznych, poradnictwa zawodowego, poszukiwanie miejsc pracy dla podopiecznych,

 • Prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów i staży przeznaczonych dla osób pracujących z dziećmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz ich rodzinami, oraz dla osób pracujących z dziećmi porzuconymi i przebywającymi w pieczy zastępczej,

 • Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie określonym w ustawie,

 • Szeroko rozumianą współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, polegającą m.in. na bezpłatnym udostępnianiu sprzętu medycznego należącego do fundacji, służącą realizacji celów statutowych fundacji,

 • Prowadzenie działalności opiekuńczo – wychowawczej,

 • Poprzez prowadzenia interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych i ośrodków adopcyjnych,

 • Prowadzenie hospicjów – domowych, stacjonarnych, perinatalnych.

Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 1. 0pis działalności pożytku publicznego.

HOSPICJUM DOMOWE

W 2018 roku Fundacja Gajusz w ramach hospicjum domowego objęła całodobową opieką 64 pacjentów, co dało blisko 13 tysięcy osobodni opieki medycznej, socjalnej i psychologicznej. Wizyta lekarska w hospicjum odbywa się nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, a pielęgniarska minimum dwa razy w tygodniu. Rehabilitant, pracownik socjalny i psycholog odwiedzają dzieci odpowiednio do ich potrzeb. Każdy z pacjentów jest zaopatrzony w sprzęt medyczny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mają zapewniony zakup leków. W razie potrzeby hospicjum zapewnia badania diagnostyczne, specjalistyczny transport medyczny, konsultacje specjalistów i rehabilitację.

Opieka w ramach hospicjum domowego jest oparta na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. W2018 roku obowiązywał kontrakt w wysokości 89,90 zł na osobodzień dla 32 pacjentów miesięcznie, co dało kwotę 1 077 499, 44 zł w skali roku.

Pomoc socjalna w hospicjum domowym

Większość podopiecznych hospicjum znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Opieka nad długotrwale chorym dzieckiem wymaga stałej obecności jednego z domowników, który musi zrezygnować z pracy zawodowej. Odbija się to budżetach domowych. Choć kontrakt z NFZ nie obejmuje zakupu leków (formalnie lekarz wystawia receptę pacjentowi, czyli rodzicom), to % rodzin uzyskuje od fundacji częściowe lub całkowite pokrycie kosztów medykamentów. Pracownik socjalny wspiera rodziców i opiekunów dzieci w dopełnianiu formalności przy sprawach dotyczących m.in:

Pracownik socjalny pozyskuje również środki czystości, środki pielęgnacyjne, pieluchy, materiały remontowo-budowlane etc. W 2018 roku przeprowadzono w domach pacjentów remonty na łączną kwotę ponad 40 tys. złotych.

Wszystkie pozyskane od darczyńców dary rzeczowe są przekazywane rodzinom hospicyjnym według ich indywidualnych potrzeb.

Sprzęt medyczny

Fundacja zakupuje i wypożycza sprzęt medyczny oraz pokrywa koszty eksploatacji urządzeń (przeglądy, naprawy, wymianę zużytych elementów).

Na dzień 31 grudnia 2018 roku do dyspozycji podopiecznych hospicjum domowego było ponad 200 sztuk sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, m.in.: koncentratory tlenu, pompy infuzyjne, pulsoksymetry, materace przeciwodleżynowe. Ponadto hospicjum wypożycza agregaty prądotwórcze rodzinom, które borykają się z przerwami w dostawach energii elektrycznej, a sprzęt medyczny, z którego korzysta dziecko wymaga stałego zasilania.

Organizacja uroczystości

Hospicjum organizuje uroczystości, spotkania integracyjne dla rodzin oraz Msze Święte. Każde dziecko w dniu urodzin odwiedzane jest przez prowadzących go lekarza i pielęgniarkę, otrzymuje prezent. Świętujemy wspólnie i cieszymy się z każdego dnia.

Z okazji Bożego Narodzenia oraz w Dniu Dziecka wszyscy podopieczni otrzymują prezenty, o których marzą. Fundacja nigdy nie przekazuje podarunków identycznych dla wszystkich dzieci. Przed wigilią świąt Bożego Narodzenia dzieci odwiedza Mikołaj.

Upominki otrzymuje również rodzeństwo pacjentów hospicjum domowego.

Dwa razy w roku organizujemy uroczyste Msze Święte dla rodzin osieroconych, po stracie dziecka. Zapraszamy na nie rodziców i bliskich byłych podopiecznych fundacji.

Grupa wsparcia dla rodziców w żałobie

Psycholog hospicjum domowego od kilku lat prowadzi grupę wsparcia dla rodziców będących w żałobie po stracie dziecka. Spotkania odbywają się regularnie i bierze w nich udział kilkanaście osób. Działalność grupy w całości finansowana jest ze środków darczyńców.

HOSPICJUM STACJONARNE DLA DZIECI (PAŁAC)

W 2018 roku Pałac objął opieką łącznie 23 dzieci, które z ważnych powodów nie mogły być w domach rodzinnych. Każdy pacjent otrzymuje opiekę medyczną, a jego rodzina również socjalną i psychologiczną. Hospicjum jest małym oddziałem szpitalnym, ale również domem – przytulnym i bezpiecznym, stąd obecność opiekunek/niań (które nie są finansowane z NFZ). To one na co dzień tulą dzieci i dają szansę na bliskość z drugim człowiekiem. Jeśli dziecko wymaga hospitalizacji, nianie lub wolontariusze towarzyszą dzieciom w szpitalach, tak jak robią to zwykle rodzice. W hospicjum jest zawsze miejsce dla rodzin biologicznych.

Robimy wszystko, by byli jak najbliżej. Jeśli nie jest możliwy powrót dziecka do rodziny biologicznej, poszukujemy dla małych pacjentów rodzin zastępczych.

Hospicjum zapewnia całodobową opiekę, badania diagnostyczne, specjalistyczny transport medyczny, konsultacje specjalistów (głównie neurologa) oraz rehabilitacje.

Opieka w ramach hospicjum jest oparta na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. W2018 roku Fundacja Gajusz otrzymała finansowanie na poziomie podstawowym w kwocie 342,71 zł na osobodzień dla 11 pacjentów miesięcznie, tj. 3 tys. osobodni, co dało kwotę 1 200 889,87 zł w skali roku.

Pomoc socjalna i pedagogiczna

Zwykle do hospicjum przyjmujemy dzieci, które poza opieką medyczną, wymagają również pełnego wsparcia socjalnego – zakupu środków pielęgnacyjnych, ubranek, bielizny osobistej i nocnej, zabawek, lekarstw, a także zapewnienia opieki pozamedycznej. Wiele dzieci zostało pozostawionych przez rodziców albo są odwiedzane sporadycznie. Potrzebują miłości, ciepła, przytulania, obecności w dzień i w nocy. Opiekunki zatrudnianie przez fundację zastępują nieobecne mamy. Pracownik socjalny wraz z opiekunami prawnymi dba o formalności związane z pozyskaniem zaświadczeń o niepełnosprawności oraz dodatkowych świadczeń terapeutycznych. Rok 2018 przyniósł dwa sukcesy, tj. rodziny zastępcze dla dwóch nieuleczalnie chorych dziewczynek. Wysiłek pracowników hospicjum dał dzieciom szansę na prawdziwy dom.

W 2018 roku rozpoczęliśmy też zaawansowany program pracy terapeutycznej z dwoma pacjentami w zakresie oligofrenopedagogiki i neurologopedii. Zatrudniono specjalistów oraz dostosowano salę rehabilitacji do potrzeb dzieci.

Sprzęt medyczny

Dzieci w hospicjum stacjonarnym korzystają z ponad 120 sprzętów i urządzeń medycznych, tj.: koncentratory tlenu, ssaki elektryczne, pompy do żywienia dojelitowego, aparat EKG, łóżko kąpielowe i inne. W hospicjum stacjonarnym wprowadzono nowoczesną procedurę sanitarną przy użyciu fumigatora, co czyni nasz maleńki oddział jedną z najlepiej zabezpieczonych placówek w Polsce.

HOSPICJUM PERINATALNE

Pod opieką hospicjum perinatalnego znajdują się kobiety, u których w trakcie ciąży rozpoznano tzw. wadę letalną płodu. Opieką otacza się całą rodzinę. Hospicjum zapewnia ciągłą, kompleksową pomoc od momentu diagnozy, przez całą ciążę, aż do porodu oraz opiekę nad urodzonym chorym dzieckiem.

Hospicjum zajmuje się również organizowaniem porodu rodzinnego dla rodzin, których dziecko zwykle umiera w ciągu kilku/kilkudziesięciu godzin po urodzeniu. Najbliższa rodzina otrzymuje wówczas szansę godnego przeżycia czasu, który otrzymali, a jeśli taka jest ich wola – również uwiecznienia na fotografiach wspólnych chwil oraz udzielenia sakramentu Chrztu Św. Pod opieką hospicjum perinatalnego w 2018 roku było 10 rodzin z potwierdzoną wadą letalną płodu lub tuż po stracie dziecka.

WSPARCIE ZDROWEGO RODZEŃSTWA PACJENTÓW HOSPICJÓW

W 2018 roku był kontynuowany program wsparcia dla rodzeństw dzieci chorych. Są nim objęci bracia i siostry podopiecznych hospicjum domowego i stacjonarnego oraz dziecięcych oddziałów onkologicznych. Program powstał ze względu na ich duże potrzeby w zakresie wsparcia emocjonalnego, psychologicznego, społecznego, ale również edukacyjnego. Wynikają one z faktu, że rodzina skupia się w dużej mierze na chorym dziecku, mniej zasobów angażując w zdrowe rodzeństwo. Dzieci korzystały z pomocy korepetytorów m.in. języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki czy biologii. Część dzieci uczęszczała na zajęcia hobbystyczne – karate oraz basen. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali prezenty z okazji Dnia Dziecka oraz Gwiazdki, uczestniczyli w kilku imprezach okolicznościowych i integracyjnym wyjeździe weekendowym. W lipcu 45 dzieci wyjechało na kolonie z kadrą Fundacji Gajusz.

Łącznie w ciągu roku w projekcie uczestniczyło 58 dzieci w wieku od 6 do 18 lat. Projekt w całości finansowany jest przez prywatnych darczyńców indywidualnych i prawnych.

WSPARCIE ODDZIAŁÓW ONKOLOGICZNYCH

Fundacja od 21 lat współpracuje z Oddziałami Onkohematologii (VI i VII) Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego Ośrodka Pediatrycznego w Łodzi przy ulicy Spornej 36/50. Kolejny rok działania na rzecz pacjentów i personelu oddziałów są finansowane ze środków darowizn oraz dotacji celowej organów samorządu. Wsparcie oddziałów obejmuje kilka obszarów:

Profesjonalna pomoc psychologiczna.

To najważniejsze z działań fundacji na oddziałach onkologicznych. Obejmuje porady psychologiczne (spotkania indywidualne z dziećmi, z rodzicem sprawujący bezpośrednio opiekę w szpitalu, spotkania z obojgiem rodziców) oraz wsparcie dla personelu medycznego (towarzyszenie przy przekazywaniu diagnozy, udział w odprawach, konsultacje sytuacji trudnych).

W 2018 roku fundacja zatrudniała 5 wysoko wyspecjalizowanych psychologów, w tym superwizora. Zespół udzielił3435 porad i konsultacji.

Kolejny rok prowadzony był program terapeutyczny z laką-pacynką o wdzięcznym imieniu Edek. II edycja Ogólnopolskiego Konkursu ZOZ Uśmiechniętego Pacjenta 2018 uhonorowała program specjalnym wyróżnieniem.

Wsparcie socjalne

Fundacja zatrudnia również dwóch pracowników socjalnych, którzy w 2018 roku udzieli rodzinom ponad 500 porad. Zakupiono żywność, ubrania, zabawki, środki czystości (w tym jednorazowe pieluchy), leki i odżywki oraz 30 wyprawek szkolnych. Dla dzieci pozbawionych opieki rodziców w trakcie hospitalizacji fundacja organizowała pomoc wolontariuszy lub opiekunek.

Pracownik socjalny przygotowuje dla małych pacjentów wyprawki, czyli sprzęty niezbędne w okresie reżimu sanitarnego po przeszczepie (np. szczoteczki do zębów czy piżamki – nowe na każdy dzień pobytu).

Pracownicy i wolontariusze organizują indywidualne uroczystości dla dzieci: 25 przyjęć urodzinowych dla dzieci świętujących podczas hospitalizacji, spełnianie marzeń (np. ogromne Lego dla Patryka, plakat z autografem dla Malwiny, sesja zdjęciowa dla Moniki, aparat fotograficzny dla Kuby) czy organizacja I Komunii Świętej dla chłopca, który nie mógł opuścić izolatki.

Fundacja organizuje również transport do/z szpitala dla dzieci z ubogich rodzin, udziela im wsparcia finansowego i rzeczowego w trakcie leczenia. Łącznie w 2018 roku z małymi pacjentami z onkologii nasi wolontariusze podróżowali 123 razy, przejeżdżając ponad 25 000 kilometrów. Łącznie opieką objęto 153 rodziny.

Wsparcie arteterapeutyczne i edukacyjne

Od lat na oddziałach prowadzony jest program wsparcia pozamedycznego. Obejmuje on arteterapię i inne zajęcia aktywizujące dzieci i rodziny: plastyczne, muzyczne, w trybie grupowym lub indywidualnym. Fundacja zapewnia materiały plastyczne, instrumenty muzyczne oraz nagrania na płytach CD. Nabyte przez dzieci umiejętności prezentowane są podczas uroczystości na oddziale, tj. jasełka, Dzień Mamy itp.

Od trzech lat na oddziale dla młodszych dzieci organizowane są zajęcia przedszkolne. Pacjenci w wieku 2-5 lat rozwijają umiejętności poznawcze, pracując z psychologiem lub pedagogiem.

Ponadto na oddziałach organizowane były:

Fundacja zorganizowała obchody Dnia Dziecka. W okresie świąt Bożego Narodzenia odbyły się jasełka. Przekazano blisko 160 prezentów.

Odbywały się też spotkania i zabawy tematyczne – walentynki, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, andrzejki, mikołajki i Gwiazdka.

W 2018 roku pierwszy raz zorganizowaliśmy wyjazd terapeutyczny dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin. Formuła, która łączyła pracę terapeutyczną z rodziną oraz kolonie wspólne ze zdrowymi dziećmi, okazała się bardzo udana. Z bezpłatnego 2- tygodniowego wyjazdu skorzystało 48 osób (w tym pacjenci onkologiczni, ich rodzeństwo oraz rodzice).

INNA POMOC DLA DZIECI DŁUGOTRWALE CHORYCH

Bankowe SOS przeznaczone dla dzieci o nagłych, szczególnych potrzebach

Fundacja prowadzi konto SOS przeznaczone dla dzieci o nagłych, szczególnych potrzebach. Pieniądze wpłacane na to konto są wydatkowane bezpośrednio na zaspokojenie potrzeb dziecka, dla którego zostały przekazane. Z tych środków finansujemy m.in. leczenie dzieci za granicą. Fundacja nie pobiera opłat za możliwość korzystania z subkonta, nieodpłatnie prowadzi całą dokumentację finansowo-księgową, pokrywa koszty administracji subkontem, obsługuje zbiórki publiczne ze wskazaniem na indywidualne dziecko.

Wydatki dokonywane przez rodziców są każdorazowo zatwierdzane przez prezesa fundacji lub wskazanego wiceprezesa. Fundacja wyraża zgodę na finansowanie zakupu leków, sprzętu medycznego, dojazdy do szpitali i poradni, zakup żywności i ubrań oraz inne w uzasadnionych przypadkach.

W 2018 roku ze środków zgromadzonych na koncie SOS udzielono m.in. wsparcia w leczeniu Jagienki, opłacono eksperymentalną terapię Bartka, leczenie zagraniczne Oskarka i wiele innych.

Program pomocy prawej

W 2018 roku fundacja systematycznie udzielała pomocy prawnej osobom/rodzinom, będącym pod jej opieką. Obejmowała ona zarówno kompleksowe poprowadzenie spraw (sporządzanie pism w postępowaniu sądowym i pozasądowym, w tym również wszczęcie postępowania czy prowadzenie postępowania egzekucyjnego), jak i poradnictwo:

INTERWENCYJNY OŚRODEK PREADOPCYJNY TULI LULI

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny Tuli Luli działa od jesieni 2016 r.

To tymczasowy dom dla maleństw pozostawianych w szpitalach przez rodziców biologicznych. W odpowiedzi na poważny problem braku rodzin zastępczych Marszałek Województwa Łódzkiego powierzył fundacji prowadzenie takiej placówki. Ośrodek świadczy wysokospecjalistyczną pomoc i zapewnia jak najszybsze znalezienie dzieciom rodzin. Zespół składa się ze specjalistów psychologii, rehabilitacji, pracy z rodziną, prawa, neurologii.

Mieszkańcy Tuli Luli wkroczyli w życie z największą z możliwych traumą – porzucenia, któremu niekiedy towarzyszy niepełnosprawność lub choroba. Robimy tu wszystko, by zminimalizować skutki tej traumy i dać dzieciom siłę – tulimy, usypiamy na rękach, odpowiadamy na każdą ich potrzebę. Niemal jak w domu. Zapewniamy opiekę najbardziej zbliżoną do warunków domowych, zindywidualizowaną i responsywną. Gdy maluch musi zostać w szpitalu opiekunka lub wolontariusz towarzyszą mu, tak jak zwykli to robić w podobnych sytuacjach rodzice.

Wiemy, że rodzina jest najlepszym miejscem dla dzieci, wszyscy nasi podopieczni znaleźli nowy kochający dom lub wrócili do rodziców biologicznych.

Ośrodek współpracuje z instytucjami pieczy zastępczej, sądami, placówkami medycznymi.

Może opiekować się maksymalnie 20 dzieci jednocześnie. W ciągu 2018 roku mieszkało tu 46 niemowląt.

Ośrodek finansowany jest ze środków dotacji Województwa Łódzkiego. Działania wykraczające poza tę umowę np. żywność BIO czy prywatne konsultacje u specjalistów fundacja finansuje z darowizn.

CENTRUM TERAPII I POMOCY DZIECKU I RODZINIE CUKINIA

Nazwa Centrum jest nawiązaniem do filmu „Nazywam się Cukinia”. Centrum pomaga terapeutycznie, psychologicznie, rozwojowo, prawnie i socjalnie dzieciom dotkniętym bądź zagrożonym traumą i przemocą, w szczególności z rodzin zastępczych i domów dziecka.

Nasi pacjenci zostali opuszczeni lub skrzywdzeni przez dorosłych. Większość z nich doświadczyła przemocy, wykorzystania seksualnego, niektórzy to świadkowie morderstw, spora część ma za sobą próby samobójcze. Borykają się z niepełnosprawnościami oraz trudnościami w funkcjonowaniu społecznym. Zespół Cukinii pracuje systemowo, obejmując wsparciem terapeutycznym także rodziców bądź opiekunów. Niejednokrotnie pomoc specjalistów jest udziela w terenie, w domu dziecka.

Oficjalnie otworzyliśmy Cukinię 12 września 2018 roku, jednak pacjentów przyjmowaliśmy już od maja w innych gabinetach, czekając na zakończenie remontu siedziby przy ul. Piotrkowskiej 17.

W 2018 roku z pomocy terapeutycznej Centrum skorzystało ponad 100 dzieci i ich opiekunów.

Cukinia od początku działalności oferowała też szerokie wsparcie szkoleniowe i infrastrukturalne instytucjom i pracownikom pieczy zastępczej. Drugi rok realizowany był program współpracy z łódzkim MOPS „Rodzina jest dla dzieci” w ramach którego:

WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM MEDYCZNYM W ŁODZI

W 2018 roku Fundacja Gajusz kontynuowała współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, prowadząc Pracownię Pediatrycznej Opieki Paliatywnej Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii w ramach Katedry Pediatrii UM w Łodzi. Pracownia prowadziła kursy podyplomowe dla lekarzy i pielęgniarek oraz zajęcia dla studentów VI roku. W zajęciach wzięło udział ponad 200 studentów.

WOLONTARIAT

W 2018 roku działania Fundacji Gajusz wspierało 370 wolontariuszy – 69 towarzyszyło dzieciom chorym onkologicznie na oddziałach szpitala przy ul. Spornej, 15 – dzieciom w hospicjum domowym, 63 – w IOP Tuli Luli, natomiast w hospicjum stacjonarnym dla dzieci 106. Pozostałe osoby zdecydowały się na wolontariat akcyjny.

Zorganizowano 3 szkolenia dla kandydatów na wolontariuszy. Łącznie przeszkolono 217 osób.

Dla wszystkich pracujących wolontariuszy przygotowano warsztaty podnoszące kwalifikacje, spotkania grupy wsparcia oraz integracyjne. Wolontariusze Fundacji Gajusz brali udział w kilkunastu akcjach, imprezach i wydarzeniach na rzecz podopiecznych. Prowadzą oni własny fanpage na Facebooku pn. Wolontariat Gajusza. Ich działalność ponownie nagrodzono 1. miejscem w konkursie Barwy Wolontariatu.

Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego – cały kraj.

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym.

Liczba odbiorców działań organizacji:

Osoby fizyczne 1500
Osoby prawne 12

Informacje na temat innych (niż wymienionych w pkt 2.1) odbiorców, na rzecz których organizacja działała. – BRAK.

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym.

Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego – TAK.

Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności {podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności.

Lp.

Sfera działalności pożytku publicznego

Przedmiot działalności

Numer Kodu (PKD)

Szacunkowe koszty poniesione w ramach sfery z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1

ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905)

Prowadzenie Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci w skład, którego wchodzą hospicja domowe, stacjonarne i perinatalne. W ramach działalności zabezpieczamy opiekę medyczną i psychologiczną, a ponadto socjalną, prawną, informacyjną.
Centrum Psychologiczne dla pacjentów oddziałów onkologicznych CSK Ośrodka Pediatrycznego im. M. Konopnickiej przy ul. Spornej w Łodzi. W tej działalności obok profesjonalnej pomocy psychologicznej prowadzony jest bogaty program socjalny i terapeutyczny. Szczegółowy opis działań w pkt. II.1.1

94.99.Z

435,02 zł

2

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego „Tuli Luli” na zlecenie Marszałka Województwa Łódzkiego.
Prowadzenie Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie „Cukinia”. Zadanie finansowane ze środków darowizn oraz czasowych dotacji celowych.
Program wsparcia systemu pieczy zastępczej „Rodzina jest dla dzieci”. Program kilkuletni stworzony dla wsparcia procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Łodzi. Działanie całkowicie finansowane ze środków darowizn.
Szczegółowy opis poszczególnych zadań znajduje się w pkt II.1.1.

94.99.Z

0,00 zł

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym.

Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego – TAK.

Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer{-y) działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu{-ów) PKO 2007 odpowiadającego{-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności {podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności.

Lp. Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD) Szacunkowe koszty poniesione w ramach sfery z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej Prowadzenie Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie „Cukinia”. Centrum pomaga terapeutycznie, psychologicznie, rozwojowo, prawnie i socjalnie dzieciom dotkniętym bądź zagrożonym traumą i przemocą, w szczególności z rodzin zastępczych i domów dziecka z regionu łódzkiego. Prowadzi również poradnictwo dla rodziców adopcyjnych i ich pociech. Zespół Cukinii pracuje systemowo, obejmując wsparciem terapeutycznym także rodziców bądź opiekunów. Niejednokrotnie pomoc specjalistów jest udziela w terenie, w domu dziecka. 94.99.Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym.

Organizacja prowadziła działalność gospodarczą – NIE.

Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 1. Informacja o przychodach organizacji.
Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 9 344 664,97 zł
a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 9 264 719,93 zł
b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 4 282,94 zł
c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł
d) przychody finansowe 40 123,95 zł
e) pozostałe przychody 35 538,15 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji.

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 849 684,62 zł
Ze źródeł publicznych ogółem: 2 021 498,76 zł
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych 197 862,18 zł
b) ze środków budżetu państwa 0.00 zł
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 1 823 636,58 zł
d) ze środków państwowych funduszy celowych O.OO zł
Ze źródeł prywatnych ogółem: 2 936 750,91 zł
a) ze składek członkowskich O.OO zł
b) z darowizn od osób fizycznych 2 245 513,69 zł
c) z darowizn od osób prawnych 680 740,94 zł
d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 10 496,28 zł
e) ze spadków, zapisów O.OO zł
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych) 0.00 zł
g) z działalności gospodarczej 0.00 zł
Z innych źródeł 2 536 730,68 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego

435,02 zł

Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym ogółem

435,02 zł

Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1

Centrum Opieki Paliatywnej dla dzieci – zakup leków

435,02 zł

Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym.

    Koszty ogółem: W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:   9 005 575,98 zł 435,02 zł
  a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 8 188 196,20 zł 435,02 zł
  b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 5 435,00 O.OO zł
  c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej O.OO zł  
  d) koszty finansowe 1 079,29 zł  
  e) koszty administracyjne 805 189,80 zł  
  f) pozostałe koszty ogółem 5 675,69 zł O.OO zł
Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych   99 583,05 zł 0.00 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym.

Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 076 523,73 zł
Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -1 152,06
Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł
w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

Organizacja korzystała z następujących zwolnień:

Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226) – TAK.

Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo:

Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)
24.0 osób
Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)
16,12 etatów
Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 111.0 osób

2. Członkowie.

Organizacja ma członków NIE
Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego 0 osób fizycznych
  0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym.

Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)
  TAK
Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 3O dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)
  0 osób
w tym: a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób
  b) inne osoby 0 osób
Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)
  0 osób
w tym: a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób
  b) inne osoby 0 osób
Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)
  370 osób
w tym: a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób
  b) inne osoby 370 osób

Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym
    2 494 681,28 zł
w tym a) z tytułu umów o pracę   648 842,11 zł
    wynagrodzenie zasadnicze 583 458,64 zł
    nagrody O.OO zł
    premie 42 700,27 zł
    inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 22 683,20
  b) z tytułu umów cywilnoprawnych   1 845 839,17 zł
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego     2 494 681,28
w tym: a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego   1 775,00
  b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego   2 492 906,28 zł
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji     O.OO zł
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu roku sprawozdawczego {wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę przez 12 {miesięcy))
    O.OO zł
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)
    O.OO zł
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)
    0.00 zł
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)
    207 890,11 zł
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne     0.00 zł
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne     0.00 zł
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne     0.00 zł
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej     16 106,26 zł
Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)
    Wskazana w pkt.11 kwota stanowi skumulowaną w jednym miesiącu wypłatę dotyczącą kilku umów cywilnoprawnych.

Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

 1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych – BRAK.
 2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych – 0.00 zł.
 3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych – BRAK.

Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w okresie sprawozdawczym

 1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego – TAK.
 2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację.
Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
1 Zintegrowany system rehabilitacyjny dla pacjentów z Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci Rehabilitacja dzieci i młodzieży COP Województwo Łódzkie 22 400,00 zł
2 Miłość na zdrowie! – opiekunki dla dzieci z Pałacu hospicjum stacjonarnego Organizacja opieki pozamedycznej dla pacjentów hospicjum stacjonarnego. Urząd Miasta Łodzi 139 536,00 zł
3 Zajęcia arteterapeutyczne dla dzieci z oddziałów onkologicznych Organizacja cyklicznych, stałych zajęć arteterapeutycznych dla pacjentów oddziałów onkologicznych Szpitala przy ul. Spornej w Łodzi. Urząd Miasta Łodzi 42 000,00 zł
4 Dzieciaki walczą z rakiem. Wsparcie terapeutyczno- psychologiczne pacjentów oddziałów onkologicznych szpitala przy Spornej w Łodzi Zapewnienie stałej opieki psychologicznej dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin, w tym wyjazdu terapeutycznego. Województwo Łódzkie 177 800,00 zł
5 Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej Zapewnienie wsparcia psychologicznego, rehabilitacji i terapii logopedycznej dla dzieci i ich opiekunów w rodzinnej pieczy zastępczej z terenu Łodzi. Urząd Miasta Łodzi 43 120,00 zł
6 Pomocna Dłoń-Usługi zdrowotne i społeczne skierowane do mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego. Usługi zdrowotne i społeczne skierowane do pacjentów hospicjum domowego (udział jako partner projektu). Województwo Łódzkie (Wojewódzki Urząd Pracy) 87 187,60 zł

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe – NIE.

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
{Należy podać nazwę zadania, jego główny{-e) cel{-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji) – BRAK.

Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień publicznych

{Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych {Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro).

 1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne – NIE.
 2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację.

Informacje uzupełniające

 1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 2O% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 2O% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki.
 2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem.
  Fundacja PoMoc
 3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym.

Lp

Organ kontrolujący

Liczba kontroli

1

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

2

2

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

2

3

Wojewoda Łódzki

2

4

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

1

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2OO9 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2OO4 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852) – TAK.

5. Dodatkowe informacje:

Ze względu na szybki rozwój organizacji, realizację nowych zadań statutowych, w roku 2018 przeprowadziliśmy w Fundacji zmianę Polityki Rachunkowej, w tym systemu kont księgowych. Dla zachowania poprawności i przejrzystości przepływu środków finansowych wydatkowaliśmy jedynie pozostałą z 2017 roku kwotę 435,12 zł z tytułu”1% podatku”. Natomiast środki z 1%podatku, które wpłynęły na konto fundacji w lipcu 2018 roku są wydatkowane na bieżąco od stycznia 2019 roku. Zatem ich rozchód będzie widoczny w kolejnym sprawozdaniu rocznym fundacji.

Czytelny podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji – Anna Rajska-Rutkowska.

Data wypełnienia sprawozdania: 2019-07-10.