Sprawozdanie merytoryczne 2019

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2019

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego:

Data zamieszczenia sprawozdania: 2020-09-01.

Dane organizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji

FUNDACJA GAJUSZ

2. Adres siedziby i dane kontaktowe

Kraj POLSKA

Województwo ŁÓDZKIE

Powiat M. ŁÓDŹ

Gmina M. ŁÓDŹ

Ulica DĄBROWSKIEGO

Nr domu 87

Nr lokalu

Miejscowość ŁÓDŹ

Kod pocztowy 93-271

Poczta ŁÓDŹ

Nr telefonu 42-631-00-41

Nr faksu 42-631-00-41

E-mail biuro@gajusz.org.pl

Strona www www.gajusz.org.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

2002-05-08

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego

2004-05-27

5. Numer REGON

47169010300000

6. Numer KRS

0000109866

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko

Funkcja

Wpisany do KRS

 

Tisa Żawrocka-Kwiatkowska

Prezes Zarządu Fundacji

TAK
 

Anna Piekutowska

Wiceprezes Zarządu Fundacji

TAK

 

Anna Rajska-Rutkowska

Wiceprezes Zarządu Fundacji

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub nadzoru)

Imię i nazwisko

Funkcja

Wpisany do KRS

Iwona Hołdrowicz

Członek Rady Fundacji

TAK

Łukasz Przysło

Członek Rady Fundacji

TAK

 

Szymon Byczko

Przewodniczący Rady Fundacji

TAK

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest:

 • współpraca ze szpitalami pediatrycznymi i rodzicami dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych,

 • przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i zawodowej matek chorych dzieci, a także pomoc psychologiczna, pozwalająca zniwelować skutki społeczne długotrwałego bezrobocia,

 • organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej edukacyjnej wychowawczej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży chorych i umierających oraz ich rodzin,

 • zwiększanie szans zawodowych młodzieży i dorosłych, zwłaszcza niepełnosprawnych,

 • organizowanie pomocy medycznej, psychologicznej, prawnej podopiecznym Fundacji,

 • wypożyczanie sprzętu oraz opieka dla dzieci i młodzieżą objętych działaniem Fundacji,

 • prowadzenie działalności szkoleniowej umożliwiającej podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób pracujących z dziećmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz ich rodzinami, a także osób pracujących z dziećmi porzuconymi i przebywającymi w pieczy zastępczej, oraz osób wychowującymi dzieci porzucone i umieszczone w pieczy zastępczej, w tym wolontariuszy,

 • promocja i organizacja wolontariatu,

 • pomoc osobom dorosłym w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności poprzez organizowanie pomocy medycznej, psychologicznej, finansowej, socjalnej i prawnej,

 • ochrona praw pacjenta,

 • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,

 • rozwiązywanie problemów społecznych dotyczących dzieci, młodzieży, dorosłych oraz matek samotnie wychowujących dzieci poprzez różne formy opieki i ochrony,

 • zapobieganie sieroctwu poprzez stwarzanie dziecku możliwości rozwoju w najbardziej korzystnym środowisku rodzinnym lub zastępczym,

 • działalność charytatywna i opiekuńczo – wychowawcza.

10. Sposób realizacji celów statutowych
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statusowych organizacji na podstawie statutu organizacji)

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Współpracę z innymi organizacjami, instytucjami, organami administracji państwowej

  i samorządowej,

 • Realizację programów stypendialnych dla młodzieży chorej lub po zakończeniu leczenia,

 • Prowadzenie działalności propagandowej i wydawniczej, między innymi poprzez realizacje filmowe, radiowe i inne multimedialne,

 • Prowadzenie szkoleń, zajęć terapeutycznych, poradnictwa zawodowego, poszukiwanie miejsc pracy dla podopiecznych,

 • Prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów i staży przeznaczonych dla osób pracujących z dziećmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz ich rodzinami, oraz dla osób pracujących z dziećmi porzuconymi i przebywającymi w pieczy zastępczej

 • Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie określonym w ustawie,

 • Szeroko rozumianą współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, polegającą m.in. na bezpłatnym udostępnianiu sprzętu medycznego należącego do fundacji, służącą realizacji celów statutowych fundacji,

 • Prowadzenie działalności opiekuńczo – wychowawczej,

 • Poprzez prowadzenia interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych i ośrodków adopcyjnych,

 • Prowadzenie hospicjów – domowych, stacjonarnych, perinatalnych.

Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 1. 0pis działalności pożytku publicznego.

HOSPICJUM DOMOWE

Fundacja Gajusz prowadzi hospicjum domowe, bo dobrze wiemy, że lżej choruje się we własnym łóżku. Najlepiej blisko mamy, taty, rodzeństwa i ukochanego zwierzątka. W hospicjum zatrudniamy ponad 20-osobowy zespół, który 7 dni w tygodniu dojeżdża do małych pacjentów. Lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, rehabilitanci, pracownicy socjalni, psychologowie zapewniają dzieciom i ich rodzinom pełnię pomocy.

W 2019 roku w ramach hospicjum domowego objęto opieką 49 pacjentów, co dało ponad 11 tysięcy osobodni opieki medycznej, socjalnej i psychologicznej. Wizyta lekarska w hospicjum odbywa się nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, a pielęgniarska minimum dwa razy w tygodniu. Rehabilitant, pracownik socjalny i psycholog odwiedzają dzieci odpowiednio do ich potrzeb. Każdy z pacjentów jest zaopatrzony w sprzęt medyczny. Hospicjum zapewnia zakup leków ponad połowie rodzin, które są pod naszą opieką. Dofinansowujemy również badania diagnostyczne, specjalistyczny transport medyczny, konsultacje specjalistów.

Opieka w ramach hospicjum domowego jest oparta na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. W2019 roku był on zawarty na kwotę wysokości 89,90 zł na osobodzień dla 30 pacjentów miesięcznie, co dało kwotę 1 077 499,44 zł w skali roku. Kontrakt z NFZ pokrył 61% wszystkich wydatków związanych z prowadzeniem hospicjum domowego. Pozostałe676 505,24 zł Fundacja Gajusz otrzymała od swoich darczyńców.

Pomoc socjalna w hospicjum domowym

Większość podopiecznych hospicjum znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Opieka nad długotrwale chorym dzieckiem wymaga stałej obecności jednego z domowników, który musi zrezygnować z pracy zawodowej. Odbija się to budżetach domowych. Rodzic pozostający w domu może liczyć na świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny i rodzinny. Niestety w obliczu wydatków, jakie są ponoszone przy opiece nad głęboko niepełnosprawnym dzieckiem, należne zasiłki i świadczenia nie wystarczają na wszystko. Dzięki naszym staraniom, żadna z rodzin nie jest zagrożona ubóstwem.

Pracownik socjalny wspiera rodziców i opiekunów dzieci w dopełnianiu formalności przy sprawach dotyczących m.in:

Pracownik socjalny pozyskuje środki czystości, środki pielęgnacyjne, pieluchy, paczki żywnościowe ale również materiały remontowo-budowlane. Dzięki temu w 2019 r. pokój Maćka – pacjenta hospicjum przeszedł metamorfozę. Wsparliśmy też prace remontowe w domach dwojga innych podopiecznych.

Wszystkie pozyskane od darczyńców dary rzeczowe są przekazywane rodzinom hospicyjnym według ich indywidualnych potrzeb. W 2019 roku pomagaliśmy rodzinom zakwalifikować się do programów„Szlachetna Paczka” oraz „Aktywny samorząd”.

Sprzęt medyczny

Fundacja kupuje i wypożycza sprzęt medyczny oraz pokrywa koszty eksploatacji urządzeń (przeglądy, naprawy, wymianę zużytych elementów).

W 2019 roku do dyspozycji podopiecznych hospicjum domowego było ponad 200 sztuk sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, m.in.: koncentratory tlenu, ssaki elektryczne, inhalatory, pompy do żywienia, pulsoksymetry, materace przeciwodleżynowe.

Ponadto hospicjum wypożycza agregaty prądotwórcze rodzinom, które borykają się z przerwami w dostawach energii elektrycznej, a sprzęt medyczny, z którego korzysta dziecko wymaga stałego zasilania.

Organizacja uroczystości

Hospicjum organizuje uroczystości i spotkania integracyjno-wypoczynkowe, jak np. spływ kajakowy z okazji Dnia Ojca czy cykliczne spotkania dla mam. Każde dziecko w dniu urodzin odwiedzane jest przez prowadzących go lekarza i pielęgniarkę, otrzymuje prezent i tort. Świętujemy wspólnie i cieszymy się z każdego dnia.

Z okazji Bożego Narodzenia oraz w Dniu Dziecka wszyscy podopieczni otrzymują prezenty, o których marzą. Fundacja nigdy nie przekazuje podarunków identycznych dla wszystkich dzieci. Przed wigilią świąt Bożego Narodzenia dzieci odwiedza Mikołaj.

Upominki otrzymuje również rodzeństwo pacjentów hospicjum domowego.

Spełniamy także ostatnie marzenia umierających dzieci. W 2019 r. zorganizowaliśmy wyjazd nad morze dla chorego na nowotwór pacjenta i jego rodziny.

Dwa razy w roku organizujemy uroczyste Msze Święte dla rodzin osieroconych po stracie dziecka. Zapraszamy na nie rodziców i bliskich byłych podopiecznych fundacji.

Grupa wsparcia dla rodziców w żałobie

Psycholog hospicjum domowego od kilku lat prowadzi grupę wsparcia dla rodziców będących w żałobie po stracie dziecka. Spotkania odbywają się regularnie i bierze w nich udział kilkanaście osób.

HOSPICJUM STACJONARNE DLA DZIECI (PAŁAC)

Mieszkają tu Książęta, których rodzice z bardzo ważnych powodów nie mogą się nimi zaopiekować w rodzinnym domu. Hospicjum jest małym oddziałem szpitalnym, ale również domem – przytulnym i bezpiecznym. Dzieci otoczone są nie tylko 24- godzinną opieką medyczną, ale i codzienną czułością. W hospicjum jest miejsce również dla opiekunów i rodziców. Robimy wszystko, by byli jak najbliżej. Jeśli nie jest możliwy powrót dziecka do rodziny biologicznej, poszukujemy dla małych pacjentów rodzin zastępczych. Bo samotność nie jest dla dzieci!

W 2019 roku świętowaliśmy wielki sukces. Nasza wolontariuszka została rodziną zastępczą dla Księcia z Pałacu. To dla nas ogromna radość.

W 2019 roku w Pałacu mieszkało łącznie 32 dzieci. Hospicjum zapewnia całodobową opiekę medyczną, socjalną, psychologiczną, badania diagnostyczne, specjalistyczny transport medyczny, konsultacje specjalistów (głównie neurologa) oraz rehabilitację.

Opieka w ramach hospicjum jest oparta na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. W2019 roku Fundacja Gajusz otrzymała finansowanie na poziomie podstawowym w kwocie 339 zł na osobodzień dla 11 pacjentów miesięcznie, co dało kwotę 1 167 133 zł w skali roku. Aż 37% wszystkich kosztów związanych z prowadzeniem hospicjum stacjonarnego pokryliśmy dzięki wsparciu naszych darczyńców.

Pomoc socjalna i pedagogiczna

Zwykle do hospicjum przyjmujemy dzieci, które poza opieką medyczną, wymagają również pełnego wsparcia socjalnego – zakupu środków pielęgnacyjnych, ubranek, bielizny osobistej i nocnej, zabawek, lekarstw, a także zapewnienia opieki pozamedycznej. Wiele dzieci zostało pozostawionych przez rodziców albo są odwiedzane sporadycznie. Potrzebują miłości, ciepła, przytulania, obecności w dzień i w nocy. Opiekunki zatrudniane przez fundację zastępują nieobecne mamy. Pracownik socjalny wraz z opiekunami prawnymi dba o formalności związane z pozyskaniem zaświadczeń o niepełnosprawności oraz dodatkowych świadczeń terapeutycznych.

Sprzęt medyczny

Dzieci w hospicjum stacjonarnym korzystają z ponad 130 sprzętów i urządzeń medycznych, tj.: koncentratory tlenu, ssaki elektryczne, pompy do żywienia dojelitowego, aparat EKG, łóżko kąpielowe i inne.

Organizacja uroczystości

Również w hospicjum stacjonarnym świętujemy każde urodziny naszych pacjentów. Są prezenty i specjalny tort z imieniem dla każdego solenizanta. Przed świętami Bożego Narodzenia dzieci odwiedza Mikołaj. W Dniu Dziecka również nikt nie pozostaje bez prezentu. Celebrujemy każdą wspólną chwilę.

HOSPICJUM PERINATALNE

Bywa, że kiedy maluszek jest jeszcze w brzuszku u mamy, rodzice dowiadują się, że ich wspólny czas będzie bardzo ograniczony. Pod opieką hospicjum perinatalnego znajdują się kobiety, u których w trakcie ciąży rozpoznano tzw. wadę letalną płodu.

Zapewniamy ciągłą, kompleksową pomoc medyczną psychologiczną i socjalną od momentu diagnozy, przez całą ciążę, aż do porodu oraz opiekę nad urodzonym chorym dzieckiem.

Hospicjum zajmuje się również organizowaniem porodu rodzinnego dla rodzin, których dziecko zwykle umiera w ciągu kilku/kilkudziesięciu godzin po urodzeniu. Najbliższa rodzina otrzymuje wówczas szansę godnego przeżycia czasu, który otrzymali, a jeśli taka jest ich wola – również uwiecznienia na fotografiach wspólnych chwil oraz udzielenia sakramentu Chrztu Świętego.

Pod opieką hospicjum perinatalnego w 2019 roku było 10 rodzin z potwierdzoną wadą letalną płodu lub tuż po stracie dziecka.

WSPARCIE ZDROWEGO RODZEŃSTWA PACJENTÓW HOSPICJÓW

W ramach prowadzonego od 2013 roku projektu Rodzeństwa, udzielamy wszechstronnego wsparcia dzieciom i młodzieży do 18 roku życia, których brat lub siostra jest podopiecznym hospicjum domowego lub stacjonarnego bądź jest pacjentem dziecięcych oddziałów onkologicznych. Program powstał ze względu na duże potrzeby w zakresie wsparcia emocjonalnego, psychologicznego, społecznego, ale również edukacyjnego zdrowych dzieci posiadających przewlekle chore rodzeństwo.

Wynikają one z faktu, że rodzina skupia się w dużej mierze na chorym dziecku i nie jest w stanie zaangażować wystarczająco dużo sił i środków w opiekę nad zdrowym dzieckiem.

W ramach działań projektowych dwa razy w miesiącu organizujemy spotkania integracyjno-terapeutyczne. Dzieci korzystały również z pomocy korepetytorów m.in. języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki czy biologii. Część dzieci uczęszczała na zajęcia hobbystyczne – karate oraz basen. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali prezenty z okazji Dnia Dziecka oraz Gwiazdki. Zorganizowaliśmy kilka imprez okolicznościowych oraz integracyjny wyjazd weekendowy.

W lipcu 2019 roku 46 dzieci wyjechało na kolonie z kadrą Fundacji Gajusz. Łącznie w ciągu roku w projekcie uczestniczyło 61 dzieci.

WSPARCIE ODDZIAŁÓW ONKOLOGICZNYCH

Pomoc psychologiczna

Fundacja od 22 lat współpracuje z Oddziałami Onkohematologii (VI i VII) Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego Ośrodka Pediatrycznego w Łodzi przy ulicy Spornej 36/50.

Fundacja zatrudnia psychologów, którzy wspierają dzieci, rodziców i personel oddziałów. W 2019 roku udzieliliśmy 3503 porad i konsultacji, otaczając opieką 129 pacjentów i ich rodziny.

Wsparcie socjalne

Fundacja zatrudnia pracowników socjalnych, którzy w 2019 roku kilkaset razy spotykali się z rodzinami, by udzielić im wsparcia. Zakupiono żywność, ubrania, zabawki, środki czystości (w tym jednorazowe pieluchy), leki, odżywki, etc.

Pracownik socjalny przygotowuje dla małych pacjentów wyprawki, czyli sprzęty niezbędne w okresie reżimu sanitarnego po przeszczepie (np. szczoteczki do zębów czy piżamki – nowe na każdy dzień pobytu).

Organizowane są uroczystości: przyjęcia urodzinowe, Dzień Dziecka, mikołajki, Gwiazdka, andrzejki, Wielkanoc, a także Dzień Matki i Dzień Ojca z upominkami dla rodziców.

Dzięki ogromnemu wsparciu wolontariuszy, fundacja organizuje również transport do/ze szpitala dla dzieci z ubogich rodzin. Wolontariusze wstają nawet o 5 rano, by przewieźć pacjenta z małej miejscowości lub wsi na badanie do Łodzi. Wszystko po to, by nie narażać małych pacjentów onkologicznych na kontakt z innymi osobami podróżującymi publicznymi środkami transportu.

Fundacja udziela również wsparcia finansowego i rzeczowego w trakcie leczenia. Łącznie w 2019 roku z małymi pacjentami z onkologii podróżowaliśmy 487 razy, przejeżdżając ponad 20 000 kilometrów.

Wsparcie arteterapeutyczne i edukacyjne

Od lat na oddziałach prowadzimy program wsparcia pozamedycznego. Są to zajęcia terapeutyczne z laką-pacynką o imieniu Edek, warsztaty arteterapeutyczne: muzyczne i plastyczne. W 2019 roku 120 razy spotkaliśmy się na warsztatach plastycznych by razem malować, rysować, lepić z plasteliny – tworzyć małe dzieła sztuki. Muzyka łagodzi obyczaje, dlatego dwa razy w tygodniu nasze dzieci uczestniczą w zajęciach muzykoterapii. Edek odwiedza maluchy co najmniej raz w tygodniu.

Wolontariusze organizują „Kino na Oddziale” w ramach, którego oglądamy filmy i bajki.

Od czterech lat na oddziale dla młodszych dzieci organizowane są zajęcia przedszkolne. Pacjenci w wieku 2-5 lat rozwijają umiejętności poznawcze, pracując z psychologiem lub pedagogiem.

Subkonto bankowe SOS przeznaczone dla dzieci o nagłych, szczególnych potrzebach

Fundacja prowadzi konto SOS przeznaczone dla dzieci o nagłych, szczególnych potrzebach. Pieniądze wpłacane na to konto są wydatkowane bezpośrednio na zaspokojenie potrzeb dziecka, dla którego zostały przekazane. Z tych środków finansujemy m.in. leczenie dzieci za granicą. Fundacja nie pobiera opłat za możliwość korzystania z subkonta, nieodpłatnie prowadzi całą dokumentację finansowo-księgową, pokrywa koszty administracji subkontem, obsługuje zbiórki publiczne ze wskazaniem na indywidualne dziecko.

Wydatki dokonywane przez rodziców są każdorazowo zatwierdzane przez prezesa fundacji lub wskazanego wiceprezesa. Fundacja wyraża zgodę na finansowanie zakupu leków, sprzętu medycznego, dojazdy do szpitali i poradni, zakup żywności i ubrań oraz inne w uzasadnionych przypadkach.

W 2019 roku ze środków zgromadzonych na koncie SOS sfinansowano m.in.

Program wsparcia terapeutycznego dla dzieci po zakończonym leczeniu onkologicznym

W 2019 r. Fundacja Gajusz wprowadziła pilotażowy program pn.”Zwyciężymy Razem”. Jego celem było wspieranie pacjentów, którzy zakończyli leczenie na dziecięcych oddziałach onkologicznych Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. Marii Konopnickiej Centralnego Szpitala Klinicznego Un. Medycznego w Łodzi. Objęto nim 8 dzieci w wieku 7-10 lat oraz ich najbliższych. Bo gdy choruje dziecko, choruje cała jego rodzina. W ramach pilotażu odbywały się regularne spotkania terapeutyczno-edukacyjne. W wakacje zorganizowano tygodniowy wyjazd dla rodzin. Inicjatorami działań byli rodzice, którzy czuli, że po wypisaniu dzieci ze szpitala, potrzebują wsparcia w powrocie do rzeczywistości.

To pionierskie działanie w skali kraju i woj. łódzkiego. Zwykle moment wypisania dziecka ze szpitala wiąże się z ustaniem pomocy terapeutycznej. Rodziny samodzielnie muszą zadbać o powrót dziecka do jego grupy rówieśniczej, o nawiązanie zerwanych więzi społecznych, samodzielnie zmierzyć się z lękami, nadopiekuńczością i skutkami długotrwałego stresu. Po zakończeniu leczenia onkologicznego rodzinom niezwykle trudno jest wrócić do normalnego życia, a jednocześnie nie zapomnieć o chorobie i regularnie poddawać się badaniom kontrolnym. Zaczyna się nowa walka – o spokój i normalność. Wiele dzieci nie może wrócić do szkoły, korzysta z nauczania indywidualnego. Mają zatem ograniczony kontakt z rówieśnikami, co pogłębia poczucie izolacji i czyni ich grupą zagrożoną marginalizacją społeczną. Udział w programie jest dla nich ważny – stwarza możliwość wyrównania szans w rozwoju emocjonalnym i społecznym, otwarcia na nowe życie bez choroby. Proces

leczenia nowotworu jest ogromnym obciążeniem zarówno dla samego chorego dziecka, jak i dla wszystkich członków rodziny – rodziców, rodzeństwa. Poradzenie sobie w tej sytuacji zależy w dużej mierze od wielowymiarowego wsparcia. Rodzina wymaga opieki zespołu medycznego, psychologów, pedagogów i pracownika socjalnego.

INTERWENCYJNY OŚRODEK PREADOPCYJNY TULI LULI

W Tuli Luli każdego miesiąca mieszka kilkanaścioro niemowląt, którymi z ważnych przyczyn nie mogli zająć się biologiczni rodzice. To dzieci, które wkroczyły w życie z największą z możliwych traumą – porzucenia, któremu niekiedy towarzyszy niepełnosprawność lub choroba. Robimy tu wszystko, by zminimalizować skutki tej traumy. Do wyczekiwanego momentu adopcji tulimy, kołyszemy, głaszczemy, odpowiadamy na każdą potrzebę, by żadne dziecko nie poczuło, czym jest samotność. Standardem w Tuli Luli jest, że dziecko ma zapewnioną opiekę swojego opiekuna nawet, gdy z ważnych powodów przebywa poza placówką, np. w szpitalu. Nie zostawiamy naszych Tulisiów samych. Choć dzieci pozbawione są najcenniejszego pokarmu – mleka mamy – to dietetyk dba, by otrzymywały pokarmy najwyższej jakości, bez cukru i sztucznych dodatków. Opiekunki używają naturalnych środków pielęgnacyjnych. Personel do pracy w IOP kwalifikowany jest nie tylko wg. ustawowych wymagań, ale również predyspozycji osobowościowych – otwartości na potrzeby dzieci, responsywności, szacunku dla drugiej osoby.

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny Tuli Luli to tymczasowy dom dla maleństw pozostawianych w szpitalach przez rodziców biologicznych. W odpowiedzi na poważny problem braku rodzin zastępczych Marszałek Województwa Łódzkiego powierzył Fundacji prowadzenie takiej placówki. Ośrodek świadczy wysokospecjalistyczną pomoc medyczną, psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, terapeutyczną, rehabilitacyjną. Podejmujemy szerokie działania prawne by zapewnić dzieciom jak najszybsze znalezienie nowych rodzin lub powrót do rodziny naturalnej.

Całkowity koszt prowadzenia Tuli Luli w2019 roku wyniósł 1 975 785,69 zł. Podstawowa działalność ośrodka finansowana jest ze środków Województwa Łódzkiego, w ramach zadania powierzonego przez Marszałka Województwa. Aż 25% tej kwoty otrzymaliśmy od naszych darczyńców. To dzięki ich wsparciu nowy Dyrektor Tuli Luli mógł wprowadzić m.in. nowoczesny system pracy z rodziną biologiczną i sfinansować specjalistę psychologa, który wspiera zespół w tym trudnym obszarze. Ośrodek może opiekować się maksymalnie 20 dzieci jednocześnie. W ciągu 2019 roku mieszkało ich tu łącznie 42. Spośród nich 3 dzieci wróciło do rodziny biologicznej, 22 zostało adoptowanych, a 2 znalazło się w rodzinach zastępczych. Kiedy maluszek opuszcza Tuli Luli w objęciach mamy, to dla nas wielkie święto i powód do ogromnej radości.

CENTRUM TERAPII I POMOCY DZIECKU I RODZINIE CUKINIA

W Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie CUKINIA wspieramy rodziny ciężko doświadczone przez los. Przywracamy nadzieję dzieciom, które w swoim krótkim życiu doświadczyły mnóstwa cierpienia, bólu i samotności.

Podopieczni CUKINII to dzieci skrzywdzone przez dorosłych. Większość z nich doświadczyła przemocy, wykorzystania seksualnego, niektórzy to świadkowie morderstw, spora część ma za sobą próby samobójcze. Borykają się z niepełnosprawnościami oraz trudnościami w funkcjonowaniu społecznym.

W naszym Centrum wśród kolorowych ścian, przytulnych poduszek i wygodnych foteli otrzymują to, czego potrzebują. Wsparcie, terapię, poczucie bezpieczeństwa i nadzieję. Stopniowo odzyskują wiarę w ludzi i świat. Robimy wszystko co w naszej mocy, by podopieczni CUKINII pewnym krokiem weszli w dorosłość, założyli rodzinę i byli szczęśliwymi ludźmi.

Centrum CUKINIA pomaga terapeutycznie, psychologicznie, rozwojowo, prawnie i socjalnie dzieciom dotkniętym bądź zagrożonym traumą i przemocą, w szczególności z rodzin zastępczych i domów dziecka. Spełniamy marzenia, organizujemy urodziny, święta i uroczystości bez okazji – dla zwykłej frajdy, by odgonić smutki.

Zespół Cukinii pracuje systemowo, obejmując wsparciem terapeutycznym także rodziców bądź opiekunów.

Specjaliści współpracują z WWPZ łódzkiego MOPS, uczestniczą w zespołach, konsultują trudne przypadki. Prowadzą konsultacje i szkolenia dla pracowników pomocy społecznej, przede wszystkim dla koordynatorów rodzin zastępczych. W 2019 roku z pomocy terapeutycznej Centrum skorzystało ponad 100 dzieci i ich opiekunów. Tym samym terapeuci przepracowali 2949,5 godzin.

FUNDACJA MOJE DRZEWKO POMARAŃCZOWE

Poznając kolejne tragiczne historie dzieci, które trafiały do Centrum CUKINIA, zrozumieliśmy, że musimy dla nich zrobić więcej. W 2019 roku zarejestrowaliśmy Fundację Moje Drzewko Pomarańczowe, która otrzymała od Miasta Łodzi lokal. Celem i zadaniem statutowym Fundacji jest stworzenie domu dla dzieci, które zostały skrzywdzone przez los i przez dorosłych. Ich własne miejsce, w którym opieką otoczą ich specjaliści znający się na traumie dziecięcej, na terapii, ale przede wszystkim potrafiący kochać.

Przyszli mieszkańcy domu na Polesiu to kruche istoty, które były bite, maltretowane, gwałcone, czasem kilka razy porzucone. To dzieci, które z wiarą i determinacją szukają nadziei, że nadal są osobami wartymi miłości, opieki, że świat to miejsce także dla nich. My wierzymy, że właśnie na Polesiu w Łodzi uwierzą, że warto żyć.

Fundacja Gajusz wspiera FMDP poprzez: remont lokalu, wsparcie szkoleniowe i mentorskie zespołu, edukację specjalistów w zakresie pieczy zastępczej, fundraisingu, organizacji pracy.

WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM MEDYCZNYM W ŁODZI

W 2019 roku Fundacja Gajusz kontynuowała współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, prowadząc Pracownię Pediatrycznej Opieki Paliatywnej Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii w ramach Katedry Pediatrii UM w Łodzi. Pracownia prowadziła zajęcia dla studentów V i VI roku. W zajęciach wzięło udział ponad 150 studentów.

WOLONTARIAT

W 2019 roku działania Fundacji Gajusz wspierało 486 wolontariuszy – 70 towarzyszyło dzieciom chorym onkologicznie na oddziałach szpitala przy ul. Spornej, 20 – dzieciom w hospicjum domowym, 76 – w IOP Tuli Luli, 20 – w centrum CUKINIA, natomiast w hospicjum stacjonarnym dla dzieci 110. Pozostałe osoby zdecydowały się na wolontariat akcyjny.

Zorganizowano 2 szkolenia dla kandydatów na wolontariuszy. Łącznie przeszkolono155 osób.

Wolontariusze Fundacji Gajusz brali udział w kilkunastu akcjach, imprezach i wydarzeniach na rzecz podopiecznych. Prowadzą oni własny fanpage na Facebooku pt. Wolontariat Gajusza.

NAGRODY

Rok 2019 przyniósł nam kilka nagród i wyróżnień. Choć nie to jest w naszej pracy najważniejsze, to bardzo miło nam jest otrzymywać takie dowody uznania dla naszej pracy.

Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego – cały kraj.

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym.

Liczba odbiorców działań organizacji:

Osoby fizyczne 1700
Osoby prawne 12

Informacje na temat innych (niż wymienionych w pkt 2.1) odbiorców, na rzecz których organizacja działała. – BRAK.

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym.

Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego – TAK.

Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności {podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności.

Lp. Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD) Szacunkowe koszty poniesione w ramach sfery z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
1 ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905) Prowadzenie Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci, w skład którego wchodzą hospicja: domowe, stacjonarne i perinatalne. Pacjenci otrzymują opiekę medyczną, psychologiczną, rehabilitację, a ponadto wsparcie socjalne, poradnictwo prawne i wsparcie wolontariuszy.

Opieka psychologiczna, dofinansowanie zakupu leków dla pacjentów onkologicznych leczonych w Ośrodku Pediatrycznym CSK im. M. Konopnickiej przy ul. Spornej w Łodzi.
Kampanie informacyjne skierowane do pacjentów, ich rodzin oraz szeroko rozumianej społeczności ukazujące potrzeby dzieci w trakcie i po zakończeniu leczenia.
Szczegółowy opis w pkt. II.1.1.1
94.99.Z 1 434 384,31 zł
2 Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego TULI LULI. Ośrodek zapewnia całodobową, specjalistyczną opiekę i terapię niemowląt pozbawionych opieki rodzicielskiej. Pracuje nowoczesną metodą psychologiczną terapii traumy. Pracuje również z rodzinami adopcyjnymi i biologicznymi, by zapewnić dzieciom najlepsze warunki rozwoju.

 

Prowadzenie Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Rodzinie CUKINIA, gdzie specjalistyczną pomoc uzyskują przede wszystkim dzieci z
rodzin zastępczych i ich opiekunowie, ale również rodziny biologiczne w kryzysie i wychowankowie domów dziecka. Centrum prowadzi również szkolenia dla profesjonalistów pracujących w pieczy zastępczej. Szczegółowy opis w pkt II.1.1.1

 

94.99.Z 71 761,04 zł

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym.

Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego – BRAK INFORMACJI.

Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer{-y) działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu{-ów) PKO 2007 odpowiadającego{-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności {podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności.

Lp. Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD) Szacunkowe koszty poniesione w ramach sfery z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
1 Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej Prowadzenie Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Rodzinie CUKINIA. Centrum prowadzi pomoc psychologiczną, terapeutyczną, socjalną, rehabilitacyjną, szkoleniową, prawną dzieciom i rodzinom zagrożonym kryzysem. W szczególności rodzinom zastępczym, ale również biologicznym i adopcyjnym oraz wychowankom i kadrze domów dziecka. Wsparcie prowadzone jest zarówno na terenie poradni, jak i w środowisku dziecka. Kadra Centrum posiada bardzo wysokie kwalifikacje i stosuje nowoczesne narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne. 94,99.Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym.

Organizacja prowadziła działalność gospodarczą – NIE.

Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 1. Informacja o przychodach organizacji.
Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 10 622 823,82 zł
a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 10 438 006,03 zł
b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 72 736,50 zł
c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł
d) przychody finansowe 29 652,17 zł
e) pozostałe przychody 82 429,12 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji.

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2 169 043,16 zł
Ze źródeł publicznych ogółem: 2 252 172,88 zł
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych 275 859,33 zł
b) ze środków budżetu państwa 0.00 zł
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 1 976 313,55 zł
d) ze środków państwowych funduszy celowych O.OO zł
Ze źródeł prywatnych ogółem: 3 631 281,39 zł
a) ze składek członkowskich O.OO zł
b) z darowizn od osób fizycznych 3 388 449,84 zł
c) z darowizn od osób prawnych 232 207,55 zł
d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 10 624,00 zł
e) ze spadków, zapisów O.OO zł
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych) 0.00 zł
g) z działalności gospodarczej 0.00 zł
Z innych źródeł 2 570 326,39 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego

1 849 684,62 zł

Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym ogółem

1 662 769,02 zł

Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1

hospicjum stacjonarne

659 967,58 zł

2

hospicjum domowe

718 680,41 zł

3

wsparcie dzieci chorych onkologicznie

53 944,32 zł

4

Centrum Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie CUKINIA

35 132,00 zł

Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym.

    Koszty ogółem: W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:   10 028 482,44 zł 1 662 769,02 zł
  a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 9 294 788,28 zł 1 644 769,35 zł
  b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 121 432,20 17 999,67
  c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej O.OO zł  
  d) koszty finansowe 26,62 zł  
  e) koszty administracyjne 566 813,91 zł  
  f) pozostałe koszty ogółem 45 421,43 zł O.OO zł
Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych   179 558,59 zł 0.00 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym.

Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 143 217,75 zł
Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -48 695,70 zł
Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł
w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

Organizacja korzystała z następujących zwolnień:

Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226) – TAK.

Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo:

Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)
26 osób
Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)
17,61 etatów
Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 113 osób

2. Członkowie.

Organizacja ma członków NIE
Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego 0 osób fizycznych
  0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym.

Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)
  TAK
Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 3O dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)
  0 osób
w tym: a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób
  b) inne osoby 0 osób
Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)
  0 osób
w tym: a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób
  b) inne osoby 0 osób
Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)
  486 osób
w tym: a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób
  b) inne osoby 486 osób

Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym
    2 963 387,31 zł
w tym a) z tytułu umów o pracę   683 404,11 zł
    wynagrodzenie zasadnicze 581 335,89 zł
    nagrody O.OO zł
    premie 85 865,34 zł
    inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 16 202,88
  b) z tytułu umów cywilnoprawnych   2 279 983,20 zł
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego     2 963 387,31
w tym: a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego   26 896,21
  b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego   2 936 491,10 zł
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji     O.OO zł
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu roku sprawozdawczego {wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę przez 12 {miesięcy))
    O.OO zł
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)
    O.OO zł
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)
    0.00 zł
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)
    246 948,93 zł
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne     0.00 zł
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne     0.00 zł
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne     0.00 zł
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej     13 427,56 zł
Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)
    Wskazana w pkt.11 kwota stanowi skumulowaną w jednym miesiącu wypłatę dotyczącą kilku umów cywilnoprawnych.

Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

 1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych – BRAK.
 2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych – 0.00 zł.
 3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych – BRAK.

Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w okresie sprawozdawczym

 1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego – TAK.
 2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację.
Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
1 Dzieciaki walczą z rakiem. Wsparcieterapeutyczno-psychologiczne pacjentów oddziałów onkologicznych szpitala przy Spornej w Łodzi. Województwo Łódzkie 179 500,00 zł
2 Zajęcia arteterapeutyczne dla dzieci z oddziałów onkologicznych Wsparcie pozamedyczne leczenia onkologicznego pacjentów oddziałów onkologicznych szpitala przy Spornej w Łodzi. Urząd Miasta Łodzi 42 000,00 zł
3 Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej Wsparcie terapeutyczne dzieci i rodziców zastępczych. Urząd Miasta Łodzi 107 500,00 zł
4 Zapewnienie opieki pozamedycznej dla podopiecznych hospicjum stacjonarnego dla dzieci. Zapewnienie opiekunek i niań 24 h/ dobę w hospicjum stacjonarnym. Urząd Miasta Łodzi 139 536,00 zł
5 Zintegrowany system rehabilitacyjny dla dzieci będących pod opieką Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci Fundacji Gajusz Zapewnienie ciągłości rehabilitacji dla dzieci w hospicjach domowym i stacjonarnym. Województwo Łódzkie 25 850,00 zł
6 Pomocna Dłoń – usługi zdrowotne i społeczne skierowane do mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego Usługi zdrowotne i społeczne dla pacjentów hospicjum domowego (udział jako partner) Województwo Łódzkie (Wojewódzki Urząd Pracy) 275 859,33 zł

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe – NIE.

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
{Należy podać nazwę zadania, jego główny{-e) cel{-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji) – BRAK.

Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień publicznych

{Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych {Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

 1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne – NIE.
 2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację.

Informacje uzupełniające

 1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 2O% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 2O% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki.
 2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem:
  Fundacja PoMoc,
  Fundacja Moje Drzewko Pomarańczowe.
 3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym.

Lp

Organ kontrolujący

Liczba kontroli

1

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

1

2

ZUS II O/Łódź

1

3

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

2

4

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

1

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2OO9 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2OO4 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852) – TAK.

5. Dodatkowe informacje:

BRAK

Czytelny podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji – Anna Rajska-Rutkowska.

Data wypełnienia sprawozdania: 2020-09-01.