Sprawozdanie merytoryczne 2020

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2020.

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Data zamieszczenia sprawozdania: 2021-09-23.

Dane organizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji

FUNDACJA GAJUSZ

2. Adres siedziby i dane kontaktowe

Kraj POLSKA

Województwo ŁÓDZKIE

Powiat M. ŁÓDŹ

Gmina M. ŁÓDŹ

Ulica DĄBROWSKIEGO

Nr domu 87

Nr lokalu

Miejscowość ŁÓDŹ

Kod pocztowy 93-271

Poczta ŁÓDŹ

Nr telefonu 42-631-00-41

Nr faksu 42-631-00-41

E-mail biuro@gajusz.org.pl

Strona www www.gajusz.org.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

2002-05-08

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego

2004-05-27

5. Numer REGON

47169010300000

6. Numer KRS

0000109866

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko

Funkcja

Wpisany do KRS

 

Tisa Żawrocka-Kwiatkowska

Prezes Zarządu Fundacji

TAK
 

Anna Piekutowska

Wiceprezes Zarządu Fundacji

TAK

 

Anna Rajska-Rutkowska

Wiceprezes Zarządu Fundacji

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub nadzoru)

Imię i nazwisko

Funkcja

Wpisany do KRS

Iwona Hołdrowicz

Członek Rady Fundacji

TAK

Łukasz Przysło

Członek Rady Fundacji

TAK

 

Szymon Byczko

Przewodniczący Rady Fundacji

TAK

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest:

 • współpraca ze szpitalami pediatrycznymi i rodzicami dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych,

 • przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i zawodowej matek chorych dzieci, a także pomoc psychologiczna, pozwalająca zniwelować skutki społeczne długotrwałego bezrobocia,

 • organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej edukacyjnej wychowawczej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży chorych i umierających oraz ich rodzin,

 • zwiększanie szans zawodowych młodzieży i dorosłych, zwłaszcza niepełnosprawnych,

 • organizowanie pomocy medycznej, psychologicznej, prawnej podopiecznym Fundacji,

 • wypożyczanie sprzętu oraz opieka dla dzieci i młodzieżą objętych działaniem Fundacji,

 • prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla podopiecznych Fundacji,

 • propagowanie i informowanie społeczeństwa o potrzebach i problemach rodzin z choroba przewlekłą i śmiertelną,

 • prowadzenie badań i analiz związanych z rodzinami objętymi pomocą Fundacji,

 • prowadzenie działalności szkoleniowej umożliwiającej podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób pracujących z dziećmi przewlekle i nieuleczalnie chorymioraz ich rodzinami, a także osób pracujących z dziećmi porzuconymi i przebywającymi w pieczy zastępczej, oraz osób wychowującymi dzieci porzucone i umieszczone w pieczyzastępczej, w tym wolontariuszy,

 • promocja i organizacja wolontariatu,

 • pomoc osobom dorosłym w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności poprzez organizowanie pomocy medycznej, psychologicznej, finansowej, socjalnej i prawnej,

 • ochrona praw pacjenta,

 • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,

 • rozwiązywanie problemów społecznych dotyczących dzieci, młodzieży, dorosłych oraz matek samotnie wychowujących dzieci poprzez różne formy opieki i ochrony,

 • zapobieganie sieroctwu poprzez stwarzanie dziecku możliwości rozwoju w najbardziej korzystnym środowisku rodzinnym lub zastępczym,

 • działalność charytatywna i opiekuńczo – wychowawcza.

10. Sposób realizacji celów statutowych
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statusowych organizacji na podstawie statutu organizacji)

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Współpracę z innymi organizacjami, instytucjami, organami administracji państwowej i samorządowej,

 • Realizację programów stypendialnych dla młodzieży chorej lub po zakończeniu leczenia,

 • Prowadzenie działalności propagandowej i wydawniczej, między innymi poprzez realizacje filmowe, radiowe i inne multimedialne,

 • Prowadzenie szkoleń, zajęć terapeutycznych, poradnictwa zawodowego, poszukiwanie miejsc pracy dla podopiecznych,

 • Prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów i staży przeznaczonych dla osób pracujących z dziećmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz ich rodzinami, oraz dla osób pracujących z dziećmi porzuconymi i przebywającymi w pieczy zastępczej

 • Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie określonym w ustawie,

 • Szeroko rozumianą współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, polegającą m.in. na bezpłatnym udostępnianiu sprzętu medycznego należącego do fundacji, służącą realizacji celów statutowych fundacji,

 • Prowadzenie działalności opiekuńczo – wychowawczej,

 • Poprzez prowadzenia interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych i ośrodków adopcyjnych,

 • Prowadzenie hospicjów – domowych, stacjonarnych, perinatalnych.

Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 1. 0pis działalności pożytku publicznego.

W 2020 r. Fundacja Gajusz wsparła niemal 900 dzieci oraz członków ich rodzin w ramach:

HOSPICJUM DOMOWE

Fundacja Gajusz prowadzi hospicjum domowe, bo dobrze wiemy, że lżej choruje się we własnym łóżku. Najlepiej blisko mamy, taty, rodzeństwa i ukochanego zwierzątka. W hospicjum domowym zatrudniamy ponad 20-osobowy zespół, który 7 dni w tygodniu dojeżdża do małych pacjentów. Lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, rehabilitanci, pracownicy socjalni, psychologowie zapewniają dzieciom i ich rodzinom pełnię pomocy.

W 2020 roku w ramach hospicjum domowego objęto opieką 57 pacjentów (ok. 38-40 pacjentów miesięcznie), co dało 12 tysięcy osobodni opieki medycznej, socjalnej i psychologicznej. Wizyta lekarska w hospicjum odbywa się nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, a pielęgniarska minimum dwa razy w tygodniu. Rehabilitant, pracownik socjalny i psycholog odwiedzają dzieci odpowiednio do ich potrzeb. Każdy z pacjentów jest zaopatrzony w sprzęt medyczny. Hospicjum zapewnia zakup leków ponad połowie rodzin, które są pod naszą opieką. W tym roku na ten cel przeznaczyliśmy 95 000 zł. Dofinansowujemy również badania diagnostyczne, specjalistyczny transport medyczny, konsultacje specjalistów.

Z powodu pandemii koronawirusa 2020 rok był dla działalności hospicjum domowego bardzo trudny. Musieliśmy zapewnić bezpieczeństwo małym pacjentom i ich rodzinom, a jednocześnie wciąż nieść pomoc i opiekę medyczną. Realizacja świadczeń w domu pacjenta szczególnie w pierwszym okresie pandemii była ogromnym wyzwaniem. Naprzemiennie realizowaliśmy wizyty osobiste i konsultacje telefoniczne. Szczególnie w małych miejscowościach i na wsiach byliśmy jedyną dostępną formą opieki medycznej dla naszych podopiecznych. Priorytetem stało się zachowanie reżimu sanitarnego. Zużyliśmy ponad 10 000 sztuk jednorazowych fartuchów, masek i rękawiczek. Mimo ogromnego wsparcia darczyńców, którzy przekazywali nam środki ochrony osobistej, zmuszeni byliśmy dodatkowo wydać na ten cel 50 000 zł.

W ubiegłym roku w drodze do małych pacjentów przejechaliśmy ponad 200 000 km. Docieraliśmy do najdalszych zakątków województwa łódzkiego. Zrealizowaliśmy 1100 wizyt lekarskich, 3900 wizyt pielęgniarskich, 860 wizyt fizjoterapeuty oraz 360 konsultacji psychologicznych.

W 2020 roku pożegnaliśmy aż 17 małych pacjentów. Oprócz smutnych momentów, mieliśmy także powody do ogromnej radości: troje dzieci z dobrymi rokowaniami zostało wypisanych z hospicjum.

Opieka w ramach hospicjum domowego jest oparta na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. W2020 roku był on zawarty na kwotę 1 144 759,13 zł w skali roku – 89,90 za osobodzień. Kontrakt z NFZ pokrył 56% wszystkich wydatków związanych z prowadzeniem hospicjum domowego. Pozostałe 597 012,16 zł Fundacja Gajusz sfinansowała dzięki wsparciu darczyńców.

Pomoc socjalna w hospicjum domowym

Większość podopiecznych hospicjum znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Opieka nad długotrwale chorym dzieckiem wymaga stałej obecności jednego z domowników, który musi zrezygnować z pracy zawodowej. Odbija się to na budżetach domowych. Rodzic pozostający w domu może liczyć na świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny i rodzinny. Niestety w obliczu wydatków, jakie są ponoszone przy opiece nad głęboko niepełnosprawnym dzieckiem, to za mało. Dzięki naszym staraniom żadna z rodzin nie jest zagrożona ubóstwem.

Pracownik socjalny diagnozuje potrzeby rodzin i we współpracy z Działem Obsługi Darczyńcy pozyskuje środki czystości, środki pielęgnacyjne, pieluchy, paczki żywnościowe, ale również materiały remontowo-budowlane. Wspiera rodziców i opiekunów dzieci w dopełnianiu formalności przy sprawach dotyczących m.in:

Sprzęt medyczny

Fundacja kupuje i wypożycza sprzęt medyczny oraz pokrywa koszty eksploatacji urządzeń (przeglądy, naprawy, wymianę zużytych elementów).

W 2020 roku do dyspozycji podopiecznych hospicjum domowego było ponad 200 sztuk sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, m.in.: koncentratory tlenu, ssaki elektryczne, inhalatory, pompy do żywienia, pulsoksymetry, materace przeciwodleżynowe.

Ponadto hospicjum wypożycza agregaty prądotwórcze rodzinom, które borykają się z przerwami w dostawach energii elektrycznej, a sprzęt medyczny, z którego korzysta dziecko wymaga stałego zasilania.

W 2020 roku zakupiliśmy nowy sprzęt dla pacjentów hospicjum domowego: 2 koncentratory tlenu, 2 ssaki, 2 pulsyksometry i 4 ciśnieniomierze.

Organizacja uroczystości

W związku z pandemią organizacja uroczystości i spotkań integracyjno-wypoczynkowych została bardzo mocno ograniczona. Nadal jednak celebrowaliśmy urodziny naszych pacjentów. Każde dziecko w dniu swojego święta otrzymało tort i prezent. W hospicjum domowym świętujemy każdą okazję i cieszymy się z każdego dnia.

Z okazji Bożego Narodzenia oraz w Dniu Dziecka wszyscy podopieczni otrzymali wymarzone prezenty. Fundacja nigdy nie przekazuje podarunków identycznych dla wszystkich dzieci. Upominki otrzymało również rodzeństwo pacjentów hospicjum domowego.

Dwa razy w roku organizujemy uroczyste Msze Święte dla rodzin osieroconych po stracie dziecka. Zapraszamy na nie rodziców i bliskich byłych podopiecznych fundacji. W 2020 roku, ze względu na panującą pandemię, msze odbyły się online.

HOSPICJUM STACJONARNE (PAŁAC)

Mieszkają tu Książęta, których rodzice z bardzo ważnych powodów nie mogą się nimi zaopiekować w rodzinnym domu. Hospicjum jest małym oddziałem szpitalnym, ale również domem – przytulnym i bezpiecznym. Dzieci otoczone są nie tylko 24- godzinną opieką medyczną, ale i codzienną czułością. W hospicjum jest miejsce również dla opiekunów i rodziców. Robimy wszystko, by byli jak najbliżej. Zdarzają się pacjenci, których stan zdrowia na tyle się poprawia, że nie muszą już przebywać w hospicjum. Wówczas, jeśli nie jest możliwy powrót dziecka do rodziny biologicznej, poszukujemy rodzin zastępczych. Bo samotność nie jest dla dzieci!

W 2020 roku przyjęliśmy 11 nowych pacjentów, 7 wróciło do domu i zostało objętych opieką hospicjum domowego, 11 było pod naszą opieką przez cały rok, a 3 Książąt zmarło. Czworo dzieci (na co dzień to pacjenci hospicjum domowego) przebywało u nas czasowo, w ramach tzw. opieki wytchnieniowej. Bywa, że rodzice muszą coś załatwić, gdzieś wyjechać i nie mogą zająć się córeczką lub synkiem. Na ten czas dziecko trafia do hospicjum stacjonarnego.

Pandemia znacząco zmieniła funkcjonowanie Pałacu. Zespół medyczny pracował w reżimie sanitarnym. Ograniczyliśmy liczbę osób, które mogły przekraczać progi hospicjum. Mimo podjęcia wszelkich środków ostrożności, pod koniec 2020 roku covid wdarł się w nasze mury. Reżim sanitarny został jeszcze bardziej zaostrzony. Pałac przedzieliliśmy śluzą na strefę czystą i brudną.

Na szczęście udało nam się przetrwać ten trudny czas bez żadnych strat, ale ogromnym kosztem. Tylko na sprzęt ochrony osobistej w 2020 roku wydaliśmy 182 863,89 zł.

Naszym największym sukcesem było znalezienie dla jednego z podopiecznych rodziny zastępczej. Bao – cudowny chłopiec z rzadką chorobą, Zespołem Treachnera-Collinsa, wymaga szczególnej opieki medycznej, stałych konsultacji lekarskich oraz kilku zabiegów w przyszłości. Dlatego znalezienie dla niego rodziny graniczyło z cudem. Ale cud się wydarzył i chłopiec w ciągu jednego dnia nie tylko zyskał mamę i tatę, ale również dwie starsze siostry.

W 2020 roku w Pałacu mieszkało łącznie 22 dzieci, co przełożyło się na 4 102 osobodni. Hospicjum zapewnia całodobową opiekę medyczną, socjalną, psychologiczną, badania diagnostyczne, specjalistyczny transport medyczny, konsultacje specjalistów (głównie neurologa) oraz rehabilitację.

Opieka jest oparta na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. W2020 roku Fundacja Gajusz otrzymała finansowanie w wysokości 339 zł za osobodzień, co dało 1 663 888,72 zł w skali roku. Blisko 30% wszystkich kosztów związanych z prowadzeniem hospicjum stacjonarnego pokryliśmy dzięki wsparciu naszych darczyńców.

Pomoc socjalna i pedagogiczna

Zwykle do hospicjum przyjmujemy dzieci, które poza opieką medyczną wymagają również pełnego wsparcia socjalnego – zakupu środków pielęgnacyjnych, ubranek, bielizny osobistej i nocnej, zabawek, lekarstw, a także zapewnienia opieki pozamedycznej. Wiele dzieci zostało pozostawionych przez rodziców albo są odwiedzane sporadycznie. Potrzebują miłości, ciepła, przytulania, obecności w dzień i w nocy.

12 opiekunek zatrudnianych przez fundację zastępuje nieobecne mamy. Pracownik socjalny wraz z opiekunami prawnymi dba o formalności związane z pozyskaniem zaświadczeń o niepełnosprawności oraz dodatkowych świadczeń terapeutycznych.

Zatrudniamy także oligofrenopedagoga, fizjoterapeutę, dietetyka oraz zespół medyczny składający się z 8 pielęgniarek, lekarza prowadzącego i 6 lekarzy dyżurujących. Wszystko po to, by świadczyć opiekę najlepszej jakości.

Sprzęt medyczny

Dzieci w hospicjum stacjonarnym korzystają z blisko 100 sztuk sprzętów i urządzeń medycznych, tj.: koncentratory tlenu, ssaki elektryczne, pompy do żywienia dojelitowego, aparat EKG, łóżko kąpielowe i inne.

Organizacja uroczystości

W hospicjum stacjonarnym świętujemy każde urodziny. Są prezenty i specjalny tort z imieniem dla każdego solenizanta. Z okazji Bożego Narodzenia dzieci pod choinką znajdują prezenty. W Dniu Dziecka również o nikim nie zapominamy. Organizujemy chrzciny, celebrujemy każdą wspólną chwilę.

HOSPICJUM PERINATALNE

Bywa, że kiedy maluszek jest jeszcze w brzuszku u mamy, rodzice dowiadują się, że ich wspólny czas będzie bardzo ograniczony. Pod opieką hospicjum perinatalnego znajdują się kobiety, u których w trakcie ciąży rozpoznano tzw. wadę letalną płodu.

Zapewniamy ciągłą, kompleksową pomoc medyczną psychologiczną i socjalną od momentu diagnozy, przez całą ciążę, aż do porodu oraz opiekę nad urodzonym chorym dzieckiem.

Hospicjum zajmuje się również wsparciem przy organizowaniu porodu. Najbliższa rodzina otrzymuje szansę godnego przeżycia czasu, który otrzymali, a jeśli taka jest ich wola – również uwiecznienia na fotografiach wspólnych chwil oraz udzielenia sakramentu Chrztu Świętego.

Pod opieką hospicjum perinatalnego w 2020 roku było 18 rodzin z potwierdzoną wadą letalną płodu lub tuż po stracie dziecka. W 2020 roku otworzyliśmy pierwszy w Polsce pokój pożegnań, czyli specjalną przestrzeń w szpitalu im. Dr. L. Rydygiera.

Odbywają się tu porody dzieci, u których stwierdzono wadę letalną. Pokój jest nie tylko piękny i przyjazny ale również spełnia wszystkie wymagania sanitarno-epidemiologiczne. To godne miejsce, w którym rodzice witają i żegnają swojego synka lub córeczkę. Remont i wyposażenie kosztowało 64 460,94 zł. Sfinansowaliśmy go dzięki wsparciu Darczyńców.

Opieka duchowa

We wszystkich trzech hospicjach opiekę duchową sprawują kapelani. Wspierają modlitwą i rozmową rodziny małych pacjentów, także te w żałobie. W 2020 r. jeden podopieczny hospicjum stacjonarnego otrzymał Chrzest Święty. Jeśli rodzina sobie tego życzy, kapłan może towarzyszyć jej w trakcie porodu perinatalnego. Z uwagi na pandemię w 2020 r. odbyły się tylko dwa porody, podczas których możliwe było spełnienie takiej posługi.

PROGRAM RODZEŃSTWA

Od 2013 roku prowadzimy Program Rodzeństwa. Udzielamy wszechstronnego wsparcia dzieciom i młodzieży do 18 roku życia, których brat lub siostra jest podopiecznym hospicjum domowego lub stacjonarnego, bądź jest pacjentem dziecięcych oddziałów onkologicznych. Program to odpowiedź na potrzebę wsparcia emocjonalnego, psychologicznego, społecznego, ale również edukacyjnego zdrowych dzieci posiadających przewlekle chore rodzeństwo. Wynikają one z faktu, że rodzina skupia się w dużej mierze na chorym dziecku i nie jest w stanie zaangażować wystarczająco dużo sił i środków w opiekę nad zdrowym rodzeństwem.

Dwa razy w miesiącu organizujemy spotkania integracyjno-terapeutyczne. Dzieci korzystają z pomocy korepetytorów m.in. języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki czy biologii. Część uczęszcza na zajęcia hobbystyczne – karate oraz basen. Wszyscy uczestnicy otrzymali prezenty z okazji Dnia Dziecka oraz Gwiazdki. Zorganizowaliśmy kilka imprez okolicznościowych oraz integracyjny wyjazd do Energylandii. W wakacje 40 dzieci wyjechało na kolonie z kadrą Fundacji Gajusz.

W 2020 roku odbyło się ponad 20 spotkań, przeważnie w formie online. W czasie pandemii bardzo ważne były działania i kreatywność animatorów, którzy organizowali zajęcia w tych niecodziennych okolicznościach.

Niektórzy nasi podopieczni bardzo źle radzili sobie z izolacją. W takich przypadkach kluczowe okazało się indywidualne wsparcie psychologa i koordynatora programu. Np. jedna z naszych podopiecznych uczestniczyła w zajęciach sportowych, które pozwoliły ukoić emocje związane z sytuacją rodzinną i pandemią. Bardzo ważnym elementem naszej działalności w 2020 roku było wspieranie dzieci w nauce w systemie zdalnym.

W programie Rodzeństwa uczestniczyły 63 osoby, podzielone na dwie grupy wiekowe. Grupa młodsza obejmuje 29 dzieci do 13 roku życia, zaś grupa starsza to zespół składający się z młodzieży w przedziale wiekowym od 13 do 18 roku życia. Grupa starsza liczy 34 osób.

W 2020 r. na Program Rodzeństwa przeznaczyliśmy 127 874,26 zł.

WSPARCIE DZIECI DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ ONKOLOGICZNĄ

Pomoc psychologiczna

Fundacja od początku istnienia współpracuje z Oddziałami Onkohematologii (VI i VII) Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego Ośrodka Pediatrycznego w Łodzi przy ulicy Spornej 36/50. W 2020 r. zatrudnialiśmy 4 psychologów, którzy wspierali dzieci, rodziców i personel oddziałów. Udzielili 3078 porad i konsultacji, otaczając opieką 160 pacjentów i ich rodziny.

Wsparcie socjalne

Dwaj pracownicy socjalni zatrudniani przez fundację w 2020 roku kilkaset razy spotykali się z rodzinami, by udzielić im wsparcia. Zakupiono żywność, ubrania, zabawki, środki czystości (w tym jednorazowe pieluchy), leki i odżywki.

Pracownik socjalny przygotowuje dla małych pacjentów wyprawki, czyli sprzęty niezbędne w okresie reżimu sanitarnego po przeszczepie (np. szczoteczki do zębów czy piżamki – nowe na każdy dzień pobytu). W tym roku 10 małych pacjentów otrzymało od nas taką pomoc.

Organizowane są uroczystości: przyjęcia urodzinowe, Dzień Dziecka, mikołajki, Gwiazdka, andrzejki, Wielkanoc, a także Dzień Matki i Dzień Ojca z upominkami dla rodziców.

Spełniliśmy specjalne marzenia trzech chłopców. Dostali upragnione prezenty – ot tak, bez okazji. Kupiliśmy dwie konsole do gier i zestaw profesjonalnych akcesoriów plastycznych. Bo każdy dzień na wywołanie uśmiechu dziecka jest dobry. Nigdy nie wiemy, czy będzie następny.

Dzięki ogromnemu wsparciu wolontariuszy fundacja organizuje również transport do/ze szpitala dla dzieci z ubogich rodzin. Wolontariusze wstają nawet o 5 rano, by przewieźć pacjenta z małej miejscowości lub wsi na badanie do Łodzi. Wszystko po to, by nie narażać małych pacjentów onkologicznych na kontakt z innymi osobami podróżującymi publicznymi środkami transportu. Łącznie w 2020 roku z małymi pacjentami z onkologii podróżowaliśmy 27 razy, przejeżdżając 6 330 kilometrów.

Fundacja udziela również wsparcia finansowego i rzeczowego w trakcie leczenia.

Wsparcie arteterapeutyczne i edukacyjne

Na oddziałach prowadzimy program wsparcia pozamedycznego. Są to zajęcia terapeutyczne z laką-pacynką o imieniu Edek, warsztaty arteterapeutyczne: muzyczne i plastyczne. W2020 roku przez 300 godzin razem malowaliśmy, rysowaliśmy, lepiliśmy z plasteliny. Muzyka łagodzi obyczaje, dlatego przez384 godzin nasze dzieci uczestniczyły w zajęciach muzykoterapii. Edek spędził

z maluchami 105 godzin. Wolontariusze 4 razy zorganizowali „Kino na Oddziale”, w ramach którego oglądaliśmy filmy i bajki. Dla młodszych dzieci organizowane są zajęcia przedszkolne. W tym roku odbyło się ich 400. Pacjenci w wieku 2-5 lat rozwijali umiejętności poznawcze, pracując z psychologiem lub pedagogiem.

Również na oddziałach onkologicznych pandemia koronawirusa bardzo dała się we znaki i znacząco zmieniła nasze funkcjonowanie. Do dzieci nie mogli przychodzić fundacyjni wolontariusze. W związku z tym zwiększyliśmy częstotliwość zajęć takich jak kino czy gry planszowe. Terapeuci przez długi czas pracowali wyłącznie zdalnie, a później w trybie mieszanym. Imprezy takie jak Gwiazdka, Wielkanoc czy Dzień Matki zostały ograniczone do przekazania poczęstunków i upominków. Nie odbył się również wyjazd wakacyjny.

Z okazji Dnia Dziecka nasi pracownicy przygotowali wyjątkową niespodziankę. Wspólnie nagrali znany dziecięcy przebój

„Witajcie w naszej bajce”. Całkowicie online powstał również wyjątkowy teledysk. 1 czerwca na pacjentów przebywających na oddziałach onkologicznych przy ul. Sporej czekał niezwykły prezent. Po ścianie szpitala wspinali się superbohaterowie, tacy jak Batman czy Kapitan Ameryka. Wszystko po to, by zastukać w ich okna i wywołać szerokie uśmiechy na małych buziach.

OKNO

Program OKNO realizowany jest z inicjatywy rodziców dzieci po leczeniu onkologiczno-hematologicznym, którzy czuli, że po wypisaniu ze szpitala, potrzebują specjalistycznego wsparcia w powrocie do rzeczywistości. Bo gdy choruje dziecko, choruje cała jego rodzina…

W 2020 r. w OKNIE uczestniczyło 15 dzieci po leczeniu onkologiczno-hematologicznym, 14 rodzeństwa i 21 rodziców, funkcjonujących w 2 grupach. Pomimo utrudnień spowodowanych pandemią zrealizowano w sumie 34 spotkania obejmujące zarówno warsztaty terapeutyczno-edukacyjne, realizowane przez animatorów, jak i spotkania terapeutyczne z udziałem psychologa. Ponadto, odbyły się 2 wyjazdy weekendowe oraz wyjazd wakacyjny. Rodzice uczestniczący w projekcie przeprowadzili również spotkanie samopomocowe dla rodziców, których dzieci są w trakcie leczenia.

W 2020 r. projekt „OKNO – Program wsparcia dla dzieci po leczeniu ONKOlogicznym i ich rodzin” był dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

INTERWENCYJNY OŚRODEK PREADOPCYJNY TULI LULI

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny Tuli Luli to tymczasowy dom dla maleństw pozostawianych w szpitalach przez rodziców biologicznych. W odpowiedzi na poważny problem braku rodzin zastępczych Marszałek Województwa Łódzkiego powierzył fundacji prowadzenie takiej placówki. Ośrodek świadczy wysokospecjalistyczną pomoc medyczną, psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, terapeutyczną, rehabilitacyjną. Podejmujemy szerokie działania prawne, by zapewnić dzieciom jak najszybsze znalezienie nowych rodzin lub powrót do rodziny naturalnej.

W Tuli Luli każdego miesiąca mieszka kilkanaścioro niemowląt, którymi z ważnych przyczyn nie mogli zająć się biologiczni rodzice. To dzieci, które wkroczyły w życie z największą z możliwych traumą – porzucenia, któremu niekiedy towarzyszy niepełnosprawność lub choroba. Robimy tu wszystko, by zminimalizować skutki tej traumy. Do wyczekiwanego momentu adopcji tulimy, kołyszemy, głaszczemy, odpowiadamy na każdą potrzebę, by żadne dziecko nie poczuło, czym jest samotność. Standardem w Tuli Luli jest, że dziecko ma zapewnioną opiekę nawet, gdy z ważnych powodów przebywa poza placówką, np. w szpitalu. Nie zostawiamy naszych Tulisiów samych. Personel rekrutowany jest nie tylko z zachowaniem ustawowych wymagań, ale również predyspozycji osobowościowych, w tym otwartości na potrzeby dzieci, responsywności, szacunku dla drugiej osoby. W 2020 r. zatrudnialiśmy 22 opiekunów, 4 wychowawców, pedagoga, psychologa, fizjoterapeutę, neurologopedę, dietetyka, pielęgniarkę oraz pracowników administracyjnych.

Podstawowa działalność ośrodka finansowana jest ze środków Województwa Łódzkiego w ramach zadania powierzonego przez Marszałka Województwa. W 2020 roku kontrakt ten opiewał na kwotę 1 340 464,54 zł i stanowił pokrycie 70% naszych kosztów. Pozostałą część, tj. 579 564,95 zł sfinansowaliśmy z przekazanych fundacji darowizn.

Ośrodek może opiekować się maksymalnie 20 dzieci jednocześnie. W 2020 roku mieszkało ich tu łącznie 27. Spośród nich 3 dzieci wróciło do rodziny biologicznej, 16 zostało adoptowanych, a 5 znalazło się w rodzinach zastępczych. Jedno dziecko przebywało w ośrodku z mamą biologiczną i po tym czasie zostało przeniesione do Rodzinnego Domu Dziecka (z mamą). Jeden ciężko chory maluszek zmarł.

CENTRUM TERAPII I POMOCY DZIECKU I RODZINIE CUKINIA

W Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie CUKINIA wspieramy rodziny ciężko doświadczone przez los. Przywracamy nadzieję dzieciom, które w swoim krótkim życiu doświadczyły mnóstwa cierpienia, bólu i samotności.

Podopieczni CUKINII to dzieci skrzywdzone przez dorosłych. Wiele z nich doświadczyło przemocy, wykorzystania seksualnego, niektórzy to świadkowie morderstw, spora część ma za sobą próby samobójcze. Borykają się z niepełnosprawnościami oraz trudnościami w funkcjonowaniu społecznym.

W naszym Centrum wśród kolorowych ścian, przytulnych poduszek i wygodnych foteli otrzymują to, czego potrzebują. Wsparcie, terapię, poczucie bezpieczeństwa i nadzieję. Stopniowo odzyskują wiarę w ludzi i świat. Robimy wszystko co w naszej mocy, by podopieczni CUKINII pewnym krokiem weszli w dorosłość, założyli rodzinę i byli szczęśliwymi ludźmi.

Centrum CUKINIA pomaga terapeutycznie, psychologicznie, rozwojowo, prawnie i socjalnie dzieciom dotkniętym bądź zagrożonym traumą i przemocą, w szczególności z rodzin zastępczych i domów dziecka. Spełniamy marzenia, organizujemy urodziny, święta i uroczystości bez okazji- dla zwykłej frajdy, by odgonić smutki.

Specjaliści współpracują z Wydziałem Wspierania Pieczy Zastępczej łódzkiego MOPS, uczestniczą w zespołach, konsultują trudne przypadki. Prowadzą konsultacje i szkolenia dla pracowników pomocy społecznej, przede wszystkim dla koordynatorów rodzin zastępczych. W 2020 roku z pomocy terapeutycznej Centrum skorzystało ponad 520 pacjentów, w tym 150 dzieci będących pod opieką rodzin zastępczych. Zespół 20 terapeutów przeprowadził 6000 godzin terapii. Pracujemy systemowo, obejmując wsparciem także rodziców bądź opiekunów.

Poznając kolejne tragiczne historie dzieci, które trafiały do Centrum CUKINIA, zrozumieliśmy, że musimy dla nich zrobić więcej. W 2020 roku wspieraliśmy finansowo i merytorycznie powstanie małego, 7-osobowego domu dla dzieci skrajnie dotkniętych traumą, skrzywdzonych przez los i przez dorosłych. Celem było stworzenie ich własnego miejsca, w którym otoczone będą opieką specjalistów znający się na traumie dziecięcej, na terapii, ale przede wszystkim potrafiących kochać. Dzięki podjętym działaniom dzieci uniknęły skrajnie trudnych rozwiązań prawnych tj. umieszczenie w domach pomocy społecznej czy na oddziale psychiatrycznym.

W związku z koronawirusem od marca do połowy maja Cukinia była nieczynna. Od 11 maja powróciliśmy do pracy w ścisłym reżimie sanitarnym. Uruchomiliśmy również video porady.

WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM MEDYCZNYM W ŁODZI

W 2020 roku Fundacja Gajusz kontynuowała współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, prowadząc Pracownię Pediatrycznej Opieki Paliatywnej Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii w ramach Katedry Pediatrii UM w Łodzi. 60 studentów VI roku Wydziału Lekarskiego uczęszczało na 10-dniowy cykl zajęć w ramach nauczania klinicznego. Wszystkie grupy V roku wzięły udział w seminarium z perinatalnej opieki paliatywnej, łącznie blisko 200 osób.

Mimo ograniczeń spowodowanych pandemią COVID wykładowcy nie zrezygnowali z zajęć i egzaminów praktycznych. Dopuszczono do nich zaszczepionych studentów, dbając o zachowanie reżimu sanitarnego.

WOLONTARIAT

W 2020 roku działania Fundacji Gajusz wspierało 430 wolontariuszy – 64 towarzyszyło dzieciom chorym onkologicznie na oddziałach szpitala przy ul. Spornej, 20 – dzieciom w hospicjum domowym, 76 – w IOP Tuli Luli, 20 – w centrum CUKINIA, natomiast w hospicjum stacjonarnym dla dzieci 80. Pozostałe osoby zdecydowały się na wolontariat akcyjny.

Zorganizowano jedno szkolenie online dla kandydatów na wolontariuszy. Łącznie przeszkolono60 osób.

Wolontariusze Fundacji Gajusz brali udział w kilkunastu akcjach, imprezach i wydarzeniach na rzecz podopiecznych. Prowadzą własny fanpage na Facebooku pt. Wolontariat Gajusza.

KAMPANIE SPOŁECZNE

„Ten czas”

Od stycznia do kwietnia 2020 roku Fundacja Gajusz prowadziła kampanię społeczną pod hasłem „Ten czas”. Jej celem było zwrócenie uwagi na trud pracy, jaką wykonują nasi specjaliści, towarzysząc rodzinom dzieci chorych w najtrudniejszym momencie ich życia – od diagnozy, przez pożegnanie, tak długo, jak jesteśmy im potrzebni.

Materiały były prezentowane w ogólnopolskich oraz lokalnych rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, prasie drukowanej, w Internecie i środkach transportu zbiorowego. Wielkoformatowe plakaty pojawiły się w przestrzeni miejskiej w Łodzi, Kielcach, Katowicach i Krakowie. Informowaliśmy, uświadamialiśmy oraz uwrażliwialiśmy z rozmachem i na szeroką skalę, bo problem jest ogólnopolski, a nie lokalny.

„Nic mi nie jest. Po prostu miałem raka”

Kampania społeczna zrealizowana z udziałem rodzin, które wygrały walkę z nowotworem. Była ona okazją do otwarcia się na nowe doświadczenia, pokazanie sobie i światu, że z chorobą można wygrać i powrócić do normalnego funkcjonowania.

Elementami kampanii były:

NAGRODY

Rok 2020 przyniósł nam kilka nagród i wyróżnień. Choć nie to jest w naszej pracy najważniejsze, to bardzo miło nam jest otrzymywać takie dowody uznania dla naszej pracy.

Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego – cały kraj.

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym.

Liczba odbiorców działań organizacji:

Osoby fizyczne 2400
Osoby prawne 14

Informacje na temat innych (niż wymienionych w pkt 2.1) odbiorców, na rzecz których organizacja działała – BRAK.

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym.

Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego – TAK.

Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności {podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności.

Lp.

Sfera działalności pożytku publicznego

Przedmiot działalności

Numer Kodu (PKD)

Szacunkowe koszty poniesione w ramach sfery z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1

ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905)

 1. Prowadzenie hospicjów dziecięcych (domowe, stacjonarne, perinatalne). Pacjenci otrzymują wsparcie psychologiczne, medyczne, socjalne, poradnictwo prawne i wsparcie wolontariuszy.
 2. Opieka psychologiczna, zakup leków, terapia pozamedyczna (wsparcie poznawcze i rozwojowe dzieci) dla pacjentów oddziałów onkologicznych CSK Ośrodka Pediatrycznego im.

M. Konopnickiej w Łodzi.3. Kampanie społeczne skierowane do rodzin pacjentów oraz szerokiego grona społeczeństwa.
Szczegółowy opis w pkt. II.1.1.1.

94.99.Z

1 655 911,32 zł

2

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

 1. Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego TULI LULI. Ośrodek zapewnia całodobową, specjalistyczną opiekę i terapię niemowląt pozbawionych opieki rodzicielskiej. Pracuje z rodzinami adopcyjnymi, zastępczymi i biologicznymi, by zapewnić dzieciom najlepsze warunki rozwoju.
 2. Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Rodzinie CUKINIA, gdzie specjalistyczną pomoc uzyskują przede wszystkim dzieci z rodzin zastępczych i

ich opiekunowie, ale również rodziny biologiczne w kryzysie, wychowankowie domów dziecka.Centrum prowadzi również szkolenia dla profesjonalistów z zakresu pieczy zastępczej. Szczegółowy opis w pkt II.1.1.1.

94.99.Z

24 774,10 zł

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym.

Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego – BRAK INFORMACJI.

Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer{-y) działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu{-ów) PKO 2007 odpowiadającego{-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności {podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności.

Lp. Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD) Szacunkowe koszty poniesione w ramach sfery z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
1 Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Rodzinie CUKINIA, gdzie specjalistyczną pomoc psychologiczną, psychiatryczną, logopedyczną, rehabilitacyjną uzyskują przede wszystkim dzieci z rodzin zastępczych i ich opiekunowie, ale również rodziny biologiczne w kryzysie, wychowankowie domów dziecka. Zajęcia mają charakter indywidualny i grupowy.
Centrum prowadzi również szkolenia dla profesjonalistów z zakresu pieczy zastępczej, tj. wychowawców, pedagogów i psychologów, koordynatorów pieczy zastępczej. Szczegółowy opis w pkt II.1.1.1.
94,99.Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym.

Organizacja prowadziła działalność gospodarczą – NIE.

Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 1. Informacja o przychodach organizacji.
Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 11 964 967,57 zł
a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 11 690 264,83 zł
b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 88 815,00 zł
c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł
d) przychody finansowe 67 557,82 zł
e) pozostałe przychody 118 329,92 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji.

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2 352 735,31 zł
Ze źródeł publicznych ogółem: 1 994 164,54 zł
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych 0.00 zł
b) ze środków budżetu państwa 119 730,00 zł
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 1 874 434,54 zł
d) ze środków państwowych funduszy celowych O.OO zł
Ze źródeł prywatnych ogółem: 4 104 780,00 zł
a) ze składek członkowskich O.OO zł
b) z darowizn od osób fizycznych 3 253 473,49 zł
c) z darowizn od osób prawnych 809 608,72 zł
d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 37 697,79 zł
e) ze spadków, zapisów O.OO zł
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych) 4 000.00 zł
g) z działalności gospodarczej 0.00 zł
Z innych źródeł 3 513 287,72 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego

2 355 958,76 zł

Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym ogółem

1 768 473,71 zł

Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1

hospicjum stacjonarne

945 689,04 zł

2

hospicjum domowe

710 222,28 zł

3

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny TULI LULI

60 631,17 zł

4

Centrum Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie CUKINIA

24 774,10 zł

Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym.

    Koszty ogółem: W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:   11 256 032,65 zł 1 768 473,71 zł
  a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 10 529 386,90 zł 1 768 473,71 zł
  b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 102 945,35 zł 0.00 zł
  c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej O.OO zł  
  d) koszty finansowe 250,67 zł  
  e) koszty administracyjne 567 147,13 zł 263,00
  f) pozostałe koszty ogółem 56 302,60 zł O.OO zł
Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych   167 477,15 zł 0.00 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym.

Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 160 877,93 zł
Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -14 130,35 zł
Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł
w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

Organizacja korzystała z następujących zwolnień:

Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226) – TAK

Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo:

Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)
23 osób
Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)
17,65 etatów
Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 111 osób

2. Członkowie.

Organizacja ma członków NIE
Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego 0 osób fizycznych
  0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym.

Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)
  TAK
Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 3O dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)
  430 osób
w tym: a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób
  b) inne osoby 430 osób
Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)
  0 osób
w tym: a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób
  b) inne osoby 0 osób
Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)
  430 osób
w tym: a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób
  b) inne osoby 430 osób

Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym
    3 199 480,03 zł
w tym a) z tytułu umów o pracę   748 439,08 zł
    wynagrodzenie zasadnicze 626 095,13 zł
    nagrody O.OO zł
    premie 97 788,63 zł
    inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 24 555,32 
  b) z tytułu umów cywilnoprawnych   2 451 040,95 zł
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego     3 199 480,03
w tym: a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego   21 770,00 zł
  b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego   3 177 710,03 zł
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji     O.OO zł
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu roku sprawozdawczego {wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę przez 12 {miesięcy))
    O.OO zł
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)
    O.OO zł
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)
    0.00 zł
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)
    1 989,72 zł
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne     0.00 zł
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne     0.00 zł
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne     0.00 zł
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej     15 243,96 zł
Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)
    Wskazana w pkt.11 kwota stanowi skumulowana w jednym miesiącu wypłatę dotyczącą kilku umów cywilnoprawnych.

Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

 1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych – BRAK.
 2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych – 0.00 zł.
 3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych – BRAK.

Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w okresie sprawozdawczym

 1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego – TAK.
 2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację.
Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
1 Zapewnienie opieki pozamedycznej dla podopiecznych hospicjum stacjonarnego dla dzieci. Celem zadania jest zapewnienie pacjentom Hospicjum Stacjonarnego dla Dzieci całodobowej opieki sprawowanej przez wykwalifikowane opiekunki medyczne Miasto Łódź 159 970,00 zł
2 Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową i ich rodzin Wsparcie psychologiczne i arteterapeutyczne dla pacjentów oddziałów onkohematologicznych CSK w Łodzi. Miasto Łódź 119 000,00 zł
3 Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej Zadanie polega na udzieleniu 3000 godzin wsparcia poprzez kompleksową opiekę nad co najmniej 50 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej i/lub ich opiekunami, zamieszkałymi na terenie m. Łodzi. Miasto Łódź 215 000,00 zł
4 Dzieciaki walczą z rakiem! Pomoc psychologiczna dla pacjentów oddziałów onkohematologicznych CSK w Łodzi. Województwo Łódzkie 40 000,00 zł

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe – TAK.

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
{Należy podać nazwę zadania, jego główny{-e) cel{-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji).

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
1 OKNO – Program wsparcia dla dzieci po leczeniu ONKOlogicznym i ich rodzin. Zadanie polega na udzieleniu szerokiego wsparcia rodzinom, które wygrały walkę z chorobą onkologiczną dziecka.Zaplanowano organizację spotkań terapeutyczno- edukacyjnych, wsparcia psychologicznego oraz spotkań wyjazdowych. Narodowy Instytut Wolności 119 730,00 zł

Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień publicznych

{Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych {Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro).

 1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne – NIE.
 2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację.

Informacje uzupełniające

 1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 2O% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 2O% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki.
 2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem:
  Fundacja PoMoc,
  Fundacja Moje Drzewko Pomarańczowe.
 3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym.

Lp

Organ kontrolujący

Liczba kontroli

1

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

1

2

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

1

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2OO9 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2OO4 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852) – TAK.

5. Dodatkowe informacje:

BRAK

Czytelny podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji – Anna Rajska-Rutkowska.

Data wypełnienia sprawozdania: 2021-09-23.