Sprawozdanie merytoryczne 2021

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2021.

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Data zamieszczenia sprawozdania: 2022-07-29.

Dane organizacji pożytku publicznego

 

1. Nazwa organizacji

FUNDACJA GAJUSZ

2. Adres siedziby i dane kontaktowe

Kraj POLSKA

Województwo ŁÓDZKIE

Powiat M. ŁÓDŹ

Gmina M. ŁÓDŹ

Ulica DĄBROWSKIEGO

Nr domu 87

Nr lokalu

Miejscowość ŁÓDŹ

Kod pocztowy 93-271

Poczta ŁÓDŹ

Nr telefonu 42-631-00-41

Nr faksu 42-631-00-41

E-mail biuro@gajusz.org.pl

Strona www www.gajusz.org.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

2002-05-08

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego

2004-05-27

5. Numer REGON

47169010300000

6. Numer KRS

0000109866

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko

Funkcja

Wpisany do KRS

 

Tisa Żawrocka-Kwiatkowska

Prezes Zarządu Fundacji

TAK
 

Anna Piekutowska

Wiceprezes Zarządu Fundacji

TAK

 

Anna Rajska-Rutkowska

Wiceprezes Zarządu Fundacji

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub nadzoru)

Imię i nazwisko

Funkcja

Wpisany do KRS

 

Iwona Hołdrowicz

Członek Rady Fundacji

TAK

 

Łukasz Przysło

Członek Rady Fundacji

TAK

 

Szymon Byczko

Przewodniczący Rady Fundacji

TAK

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest:

 • współpraca ze szpitalami pediatrycznymi i rodzicami dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych,

 • przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i zawodowej matek chorych dzieci, a także pomoc psychologiczna, pozwalająca zniwelować skutki społeczne długotrwałego bezrobocia,

 • organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej edukacyjnej wychowawczej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży chorych i umierających oraz ich rodzin,

 • zwiększanie szans zawodowych młodzieży i dorosłych, zwłaszcza niepełnosprawnych,

 • organizowanie pomocy medycznej, psychologicznej, prawnej podopiecznym Fundacji,

 • wypożyczanie sprzętu oraz opieka dla dzieci i młodzieżą objętych działaniem Fundacji,

 • prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla podopiecznych Fundacji,

 • propagowanie i informowanie społeczeństwa o potrzebach i problemach rodzin z choroba przewlekłą i śmiertelną,

 • prowadzenie badań i analiz związanych z rodzinami objętymi pomocą Fundacji,

 • prowadzenie działalności szkoleniowej umożliwiającej podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób pracujących z dziećmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz ich rodzinami, a także osób pracujących z dziećmi porzuconymi i przebywającymi w pieczy zastępczej, oraz osób wychowującymi dzieci porzucone i umieszczone w pieczy zastępczej, w tym wolontariuszy,

 • promocja i organizacja wolontariatu.

10. Sposób realizacji celów statutowych
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statusowych organizacji na podstawie statutu organizacji)

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Współpracę z innymi organizacjami, instytucjami, organami administracji państwowej i samorządowej,

 • Realizację programów stypendialnych dla młodzieży chorej lub po zakończeniu leczenia,

 • Prowadzenie działalności propagandowej i wydawniczej, między innymi poprzez realizacje filmowe, radiowe i inne multimedialne,

 • Prowadzenie szkoleń, zajęć terapeutycznych, poradnictwa zawodowego, poszukiwanie miejsc pracy dla podopiecznych,

 • Prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów i staży przeznaczonych dla osób pracujących z dziećmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz ich rodzinami, oraz dla osób pracujących z dziećmi porzuconymi i przebywającymi w pieczy zastępczej,

 • Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie określonym w ustawie,

 • Szeroko rozumianą współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, polegającą m.in. na bezpłatnym udostępnianiu sprzętu medycznego należącego do fundacji, służącą realizacji celów statutowych fundacji,

 • Prowadzenie działalności opiekuńczo – wychowawczej,

 • Poprzez prowadzenia interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych i ośrodków adopcyjnych,

 • Prowadzenie hospicjów – domowych, stacjonarnych, perinatalnych.

Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 1. Opis działalności pożytku publicznego.

W 2021 r. Fundacja Gajusz wsparła niemal 900 dzieci oraz członków ich rodzin w ramach:

HOSPICJUM DOMOWE

Fundacja Gajusz prowadzi hospicjum domowe, bo dobrze wiemy, że lżej choruje się we własnym łóżku. Najlepiej blisko mamy, taty, rodzeństwa i ukochanego zwierzątka. W hospicjum domowym zatrudniamy ponad 25-osobowy zespół, który 7 dni w tygodniu dojeżdża do małych pacjentów. Lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, rehabilitanci, pracownicy socjalni, psychologowie zapewniają dzieciom i ich rodzinom pełnię pomocy.

W 2021 roku w ramach hospicjum domowego objęto opieką 59 pacjentów (ok. 35 pacjentów miesięcznie), co dało ponad 12 tysięcy osobodni opieki medycznej, socjalnej i psychologicznej. Wizyta lekarska w hospicjum odbywa się nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, a pielęgniarska minimum dwa razy w tygodniu. Rehabilitant, pracownik socjalny i psycholog odwiedzają dzieci odpowiednio do ich potrzeb. Każdy z pacjentów jest zaopatrzony w sprzęt medyczny. Hospicjum zapewnia zakup leków 80% rodzin, które są pod naszą opieką. Nie jest to objęte kontraktem z NFZ, ale konieczne ze względu na złą sytuację finansową. W 2021 roku na ten cel przeznaczyliśmy blisko 95 tys. zł. Dofinansowujemy również badania diagnostyczne, specjalistyczny transport medyczny, konsultacje specjalistów.

Z powodu trwającej nadal pandemii koronawirusa 2021 rok był dla działalności hospicjum domowego bardzo trudny. Musieliśmy zapewnić bezpieczeństwo małym pacjentom i ich rodzinom, a jednocześnie wciąż nieść pomoc i opiekę medyczną. Realizacja świadczeń w domu pacjenta szczególnie w pierwszym okresie pandemii była ogromnym wyzwaniem. Naprzemiennie realizowaliśmy wizyty osobiste i konsultacje telefoniczne. Szczególnie w małych miejscowościach i na wsiach byliśmy jedyną dostępną formą opieki medycznej dla naszych podopiecznych. Priorytetem stało się zachowanie reżimu sanitarnego.

Zrealizowaliśmy 1071 wizyt lekarskich, 3360 wizyt pielęgniarskich, 896 godzin fizjoterapii oraz 282 konsultacji psychologicznych. W 2021 roku pożegnaliśmy aż 13 małych pacjentów. Oprócz smutnych momentów, mieliśmy także powody do ogromnej radości: 18 dzieci z dobrymi rokowaniami zostało wypisanych z hospicjum

Opieka w ramach hospicjum domowego jest oparta na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. W2021 roku był on zrealizowany na kwotę prawie 1,5 mln zł w skali roku – 89,90 za osobodzień pobytu dziecka. Kontrakt z NFZ pokrył 64% wszystkich wydatków związanych z prowadzeniem hospicjum domowego. Pozostałe 660 000 zł Fundacja Gajusz sfinansowała dzięki wsparciu darczyńców.

Pomoc socjalna w hospicjum domowym

Większość podopiecznych hospicjum znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Opieka nad długotrwale chorym dzieckiem wymaga stałej obecności jednego z domowników, który musi zrezygnować z pracy zawodowej. Odbija się to na budżetach domowych. Rodzic pozostający w domu może liczyć na świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny i rodzinny. Niestety w obliczu wydatków, jakie są ponoszone przy opiece nad głęboko niepełnosprawnym dzieckiem, to za mało. Dzięki naszym staraniom żadna z rodzin nie jest zagrożona ubóstwem.

Pracownik socjalny diagnozuje potrzeby rodzin i we współpracy z Działem Obsługi Darczyńcy pozyskuje środki czystości, środki pielęgnacyjne, pieluchy, paczki żywnościowe, ale również materiały remontowo-budowlane. Wspiera rodziców i opiekunów dzieci w dopełnianiu formalności przy sprawach dotyczących m.in:

Sprzęt medyczny

Fundacja kupuje i wypożycza sprzęt medyczny oraz pokrywa koszty eksploatacji urządzeń (przeglądy, naprawy, wymianę zużytych elementów).

Na co dzień do dyspozycji podopiecznych hospicjum domowego było ponad 200 sztuk sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, m.in.: koncentratory tlenu, ssaki elektryczne, inhalatory, pompy do żywienia, pulsoksymetry, materace przeciwodleżynowe.

Ponadto hospicjum wypożycza agregaty prądotwórcze rodzinom, które borykają się z przerwami w dostawach energii elektrycznej, a sprzęt medyczny, z którego korzysta dziecko wymaga stałego zasilania.

Organizacja uroczystości

W związku z pandemią organizacja uroczystości i spotkań integracyjno-wypoczynkowych została bardzo mocno ograniczona. Nadal jednak celebrowaliśmy urodziny naszych pacjentów. Każde dziecko w dniu swojego święta otrzymało tort i prezent. W hospicjum domowym świętujemy każdą okazję i cieszymy się z każdego dnia.

Z okazji Bożego Narodzenia oraz w Dniu Dziecka wszyscy podopieczni otrzymali wymarzone prezenty. Fundacja nigdy nie przekazuje podarunków identycznych dla wszystkich dzieci. Upominki otrzymało również rodzeństwo pacjentów hospicjum domowego.

Dwa razy w roku organizujemy uroczyste Msze Święte dla rodzin osieroconych po stracie dziecka. Zapraszamy na nie rodziców i bliskich byłych podopiecznych fundacji.

HOSPICJUM STACJONARNE (PAŁAC)

Mieszkają tu Książęta, których rodzice z bardzo ważnych powodów nie mogą się nimi zaopiekować w rodzinnym domu. Hospicjum jest małym oddziałem szpitalnym, ale również domem – przytulnym i bezpiecznym. Dzieci otoczone są nie tylko 24- godzinną opieką medyczną, ale i codzienną czułością. W hospicjum jest miejsce również dla opiekunów i rodziców. Robimy wszystko, by byli jak najbliżej. Zdarzają się pacjenci, których stan zdrowia na tyle się poprawia, że nie muszą już przebywać w hospicjum. Wówczas, jeśli nie jest możliwy powrót dziecka do rodziny biologicznej, poszukujemy rodzin zastępczych. Bo samotność nie jest dla dzieci!

W 2021 roku zaopiekowaliśmy się 19 pacjentów, w tym 12 przez cały rok. Sześcioro Książąt zmarło. Pięcioro dzieci (na co dzień to pacjenci hospicjum domowego) przebywało u nas czasowo, w ramach tzw. opieki wytchnieniowej. Bywa, że rodzice muszą coś załatwić, gdzieś wyjechać i nie mogą zająć się córeczką lub synkiem. Na ten czas dziecko trafia do hospicjum stacjonarnego.

Pandemia znacząco zmieniła funkcjonowanie Pałacu. Zespół medyczny pracował w reżimie sanitarnym. Ograniczyliśmy liczbę osób, które mogły przekraczać progi hospicjum. Choć większość dzieci przeszła zakażenie COVID-19, to szczęśliwie wszystkie łagodnie.

W 2021 roku w Pałacu mieszkało łącznie 19 dzieci, co przełożyło się na 4 292 osobodni. Hospicjum zapewnia całodobową opiekę medyczną, socjalną, psychologiczną, badania diagnostyczne, specjalistyczny transport medyczny, konsultacje specjalistów (głównie neurologa) oraz rehabilitację.

Opieka jest oparta na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. W2021 roku Fundacja Gajusz otrzymała finansowanie w wysokości 339 zł za osobodzień, co dało blisko 1,8 zł w skali roku. Ponad 20% wszystkich kosztów związanych z prowadzeniem hospicjum stacjonarnego pokryliśmy dzięki wsparciu naszych darczyńców.

Pomoc socjalna i pedagogiczna

Zwykle do hospicjum przyjmujemy dzieci, które poza opieką medyczną wymagają również pełnego wsparcia socjalnego – zakupu środków pielęgnacyjnych, ubranek, bielizny osobistej i nocnej, zabawek, lekarstw, a także zapewnienia opieki pozamedycznej. Wiele dzieci zostało pozostawionych przez rodziców albo są odwiedzane sporadycznie. Potrzebują miłości, ciepła, przytulania, obecności w dzień i w nocy.

12 opiekunek zatrudnianych przez fundację zastępuje nieobecne mamy. Pracownik socjalny wraz z opiekunami prawnymi dba o formalności związane z pozyskaniem zaświadczeń o niepełnosprawności oraz dodatkowych świadczeń terapeutycznych.

Zatrudniamy także oligofrenopedagoga, fizjoterapeutę, dietetyka oraz zespół medyczny składający się z pielęgniarek, lekarza prowadzącego i lekarzy dyżurujących. Wszystko po to, by świadczyć opiekę najlepszej jakości.

Sprzęt medyczny

Dzieci w hospicjum stacjonarnym korzystają z blisko 100 sztuk sprzętów i urządzeń medycznych, tj.: koncentratory tlenu, ssaki elektryczne, pompy do żywienia dojelitowego, aparat EKG, łóżko kąpielowe i inne.

Organizacja uroczystości

W hospicjum stacjonarnym świętujemy każde urodziny. Są prezenty i specjalny tort z imieniem dla każdego solenizanta. Z okazji Bożego Narodzenia dzieci pod choinką znajdują prezenty. W Dniu Dziecka również o nikim nie zapominamy. Organizujemy chrzciny, celebrujemy każdą wspólną chwilę.

HOSPICJUM PERINATALNE

Bywa, że kiedy maluszek jest jeszcze w brzuszku u mamy, rodzice dowiadują się, że ich wspólny czas będzie bardzo ograniczony. Pod opieką hospicjum perinatalnego znajdują się kobiety, u których w trakcie ciąży rozpoznano tzw. wadę letalną płodu.

Zapewniamy ciągłą, kompleksową pomoc medyczną psychologiczną i socjalną od momentu diagnozy, przez całą ciążę, aż do porodu oraz opiekę nad urodzonym chorym dzieckiem.

Hospicjum zajmuje się również wsparciem przy organizowaniu porodu. Najbliższa rodzina otrzymuje szansę godnego przeżycia czasu, który otrzymali, a jeśli taka jest ich wola – również uwiecznienia na fotografiach wspólnych chwil oraz udzielenia sakramentu Chrztu Świętego.

Pod opieką hospicjum perinatalnego w 2021 roku było 20 rodzin z potwierdzoną wadą letalną płodu lub tuż po stracie dziecka. Czas pandemii najbardziej dotknął pacjentki hospicjum perinatalnego. Ograniczenia sanitarne wprowadzone w szpitalach znacznie zmniejszyły dostępność specjalistów hospicjum w trakcie opieki okołoporodowej. Często też pacjentki pozbawione zostały kontaktu z najbliższą rodziną.

PROGRAM RODZEŃSTWA

Od 2013 roku prowadzimy Program Rodzeństwa. Udzielamy wszechstronnego wsparcia dzieciom i młodzieży do 18 roku życia, których brat lub siostra jest podopiecznym hospicjum domowego lub stacjonarnego, bądź jest pacjentem dziecięcych oddziałów onkologicznych. Program to odpowiedź na potrzebę wsparcia emocjonalnego, psychologicznego, społecznego, ale również edukacyjnego zdrowych dzieci posiadających przewlekle chore rodzeństwo. Wynikają one z faktu, że rodzina skupia się w dużej mierze na chorym dziecku i nie jest w stanie zaangażować wystarczająco dużo sił i środków w opiekę nad zdrowym rodzeństwem.

Dwa razy w miesiącu organizujemy spotkania integracyjno-terapeutyczne. Dzieci korzystają z pomocy korepetytorów m.in. języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki czy biologii. Część uczęszcza na zajęcia hobbystyczne – karate oraz basen. Wszyscy uczestnicy otrzymali prezenty z okazji Dnia Dziecka oraz Gwiazdki. Zorganizowaliśmy kilka imprez okolicznościowych oraz integracyjny wyjazd do Energylandii. W wakacje 40 dzieci wyjechało na kolonie z kadrą Fundacji Gajusz.

W programie Rodzeństwa uczestniczyło 79 osób podzielonych na dwie grupy wiekowe. W 2021 r. na Program Rodzeństwa przeznaczyliśmy blisko 160 tys. zł.

WSPARCIE DZIECI DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ ONKOLOGICZNĄ

Pomoc psychologiczna

Fundacja od początku istnienia współpracuje z Oddziałami Onkohematologii (VI i VII) Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego Ośrodka Pediatrycznego w Łodzi przy ulicy Spornej 36/50. W 2021 r. zatrudnialiśmy 3 psychologów, którzy wspierali dzieci, rodziców i personel oddziałów. Udzielili 2192 porad i konsultacji, otaczając opieką 208 pacjentów i ich rodziny.

Wsparcie socjalne

Dwaj pracownicy socjalni zatrudniani przez fundację w 2021 roku kilkaset razy spotykali się z rodzinami, by udzielić im wsparcia. Zakupiono żywność, ubrania, zabawki, środki czystości (w tym jednorazowe pieluchy), leki i odżywki.

Pracownik socjalny przygotowuje dla małych pacjentów wyprawki, czyli sprzęty niezbędne w okresie reżimu sanitarnego po przeszczepie (np. szczoteczki do zębów czy piżamki – nowe na każdy dzień pobytu).

Organizowane są uroczystości: przyjęcia urodzinowe, Dzień Dziecka, mikołajki, Gwiazdka, andrzejki, Wielkanoc, a także Dzień Matki i Dzień Ojca z upominkami dla rodziców.

Dzięki ogromnemu wsparciu wolontariuszy fundacja organizuje również transport do/ze szpitala dla dzieci z ubogich rodzin. Wolontariusze wstają nawet o 5 rano, by przewieźć pacjenta z małej miejscowości lub wsi na badanie do Łodzi. Wszystko po to, by nie narażać małych pacjentów onkologicznych na kontakt z innymi osobami podróżującymi publicznymi środkami transportu. Zwłaszcza w okresie zagrożenia sanitarnego. Łącznie w 2021 roku z małymi pacjentami z onkologii podróżowaliśmy 38 razy, przejeżdżając ponad 6 tys. kilometrów.

Fundacja udziela również wsparcia finansowego i rzeczowego w trakcie leczenia.

Wsparcie arteterapeutyczne i edukacyjne

Na oddziałach prowadzimy program wsparcia pozamedycznego. Są to zajęcia terapeutyczne z laką-pacynką o imieniu Edek, warsztaty arteterapeutyczne: muzyczne i plastyczne. W 2021 roku przez blisko 400 godzin razem malowaliśmy, rysowaliśmy, lepiliśmy z plasteliny i śpiewaliśmy. Edek- lalka terapeutyczna spędził z maluchami ponad 100 godzin. Dla młodszych dzieci organizowane są zajęcia przedszkolne. W tym roku odbyło się ich 400. Pacjenci w wieku 2-5 lat rozwijali umiejętności poznawcze, pracując z psychologiem lub pedagogiem.

Również na oddziałach onkologicznych pandemia koronawirusa bardzo dała się we znaki i znacząco zmieniła nasze funkcjonowanie. Do dzieci nie mogli przychodzić fundacyjni wolontariusze. W związku z tym zwiększyliśmy częstotliwość zajęć takich jak kino czy gry planszowe. Terapeuci po zaszczepieniu mogli wrócić do pracy bezpośrednio na oddziale. Udało nam się unikać zajęć zdalnych. Imprezy takie jak Gwiazdka, Wielkanoc czy Dzień Matki nadal zostały ograniczone do przekazania poczęstunków i upominków. Nie odbył się coroczny piknik w ogrodzie ani wyjazd wakacyjny.

Program OKNO

Przeznaczony jest dla dzieci po leczeniu onkologiczno-hematologicznym i ich rodziców. Czeka tu miejsce dla każdego, kto czuje, że po wypisaniu ze szpitala, potrzebuje specjalistycznego wsparcia w powrocie do rzeczywistości. Bo gdy choruje dziecko, choruje cała jego rodzina…

W 2021 r. w OKNIE uczestniczyło 17 dzieci po leczeniu onkologiczno-hematologicznym w 2 grupach. Pomimo utrudnień spowodowanych pandemią realizowano regularne spotkania obejmujące zarówno warsztaty terapeutyczno-edukacyjne, realizowane przez animatorów, jak i spotkania terapeutyczne z udziałem psychologa. Ponadto, odbyły się wyjazdy weekendowe oraz wyjazd wakacyjny. Rodzice uczestniczący w projekcie przeprowadzili również spotkanie samopomocowe dla rodziców, których dzieci są w trakcie leczenia.

INTERWENCYJNY OŚRODEK PREADOPCYJNY TULI LULI

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny Tuli Luli to tymczasowy dom dla maleństw pozostawianych w szpitalach przez rodziców biologicznych. W odpowiedzi na poważny problem braku rodzin zastępczych Marszałek Województwa Łódzkiego powierzył fundacji prowadzenie takiej placówki. Ośrodek świadczy wysokospecjalistyczną pomoc medyczną, psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, terapeutyczną, rehabilitacyjną. Podejmujemy szerokie działania prawne, by zapewnić dzieciom jak najszybsze znalezienie nowych rodzin lub powrót do rodziny naturalnej.

W Tuli Luli każdego miesiąca mieszka kilkanaścioro niemowląt, którymi z ważnych przyczyn nie mogli zająć się biologiczni rodzice. To dzieci, które wkroczyły w życie z największą z możliwych traumą – porzucenia, któremu niekiedy towarzyszy niepełnosprawność lub choroba. Robimy tu wszystko, by zminimalizować skutki tej traumy. Do wyczekiwanego momentu adopcji tulimy, kołyszemy, głaszczemy, odpowiadamy na każdą potrzebę, by żadne dziecko nie poczuło, czym jest samotność. Standardem w Tuli Luli jest, że dziecko ma zapewnioną opiekę nawet, gdy z ważnych powodów przebywa poza placówką, np. w szpitalu. Nie zostawiamy naszych Tulisiów samych. Personel rekrutowany jest nie tylko z zachowaniem ustawowych wymagań, ale również predyspozycji osobowościowych, w tym otwartości na potrzeby dzieci, responsywności, szacunku dla drugiej osoby. W 2021 r. zatrudnialiśmy 31 osób – opiekunów, wychowawców, pedagoga, psychologa, fizjoterapeutę, neurologopedę, dietetyka, pielęgniarkę oraz pracowników administracyjnych.

Podstawowa działalność ośrodka finansowana jest ze środków województwa łódzkiego w ramach zadania powierzonego przez Marszałka Województwa. W 2021 roku kontrakt ten opiewał na kwotę blisko 1,5 mln zł i stanowił pokrycie 75% naszych kosztów. Pozostałą część, tj.570 tys. zł sfinansowaliśmy z przekazanych fundacji darowizn.

Ośrodek może opiekować się maksymalnie 20 dzieci jednocześnie. W 2021 roku mieszkało ich tu łącznie 22. Spośród nich – 1 dziecko wróciło do rodziny biologicznej, 16 zostało adoptowanych, a 5 znalazło się w rodzinach zastępczych.

CENTRUM TERAPII I POMOCY DZIECKU I RODZINIE CUKINIA

W Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie CUKINIA wspieramy rodziny ciężko doświadczone przez los. Przywracamy nadzieję dzieciom, które w swoim krótkim życiu doświadczyły mnóstwa cierpienia, bólu i samotności.

Podopieczni CUKINII to dzieci skrzywdzone przez dorosłych. Wiele z nich doświadczyło przemocy, wykorzystania seksualnego, niektórzy to świadkowie morderstw, spora część ma za sobą próby samobójcze. Borykają się z niepełnosprawnościami oraz trudnościami w funkcjonowaniu społecznym.

W naszym Centrum wśród kolorowych ścian, przytulnych poduszek i wygodnych foteli otrzymują to, czego potrzebują. Wsparcie, terapię, poczucie bezpieczeństwa i nadzieję. Stopniowo odzyskują wiarę w ludzi i świat. Robimy wszystko co w naszej mocy, by podopieczni CUKINII pewnym krokiem weszli w dorosłość, założyli rodzinę i byli szczęśliwymi ludźmi.

Centrum CUKINIA pomaga terapeutycznie, psychologicznie, rozwojowo, prawnie i socjalnie dzieciom dotkniętym bądź zagrożonym traumą i przemocą, w szczególności z rodzin zastępczych i domów dziecka. Spełniamy marzenia, organizujemy urodziny, święta i uroczystości bez okazji- dla zwykłej frajdy, by odgonić smutki.

Specjaliści współpracują z Wydziałem Wspierania Pieczy Zastępczej łódzkiego MOPS, uczestniczą w zespołach, konsultują trudne przypadki. Prowadzą konsultacje i szkolenia dla pracowników pomocy społecznej, przede wszystkim dla koordynatorów rodzin zastępczych. W 2021 roku z pomocy terapeutycznej Centrum skorzystało ponad 823 pacjentów, w tym dzieci będące pod opieką rodzin zastępczych. Zespół 30 terapeutów przeprowadził 6000 godzin terapii. Pracujemy systemowo, obejmując wsparciem  także rodziców bądź opiekunów.

WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM MEDYCZNYM W ŁODZI

W 2021 roku Fundacja Gajusz kontynuowała współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, prowadząc Pracownię Pediatrycznej Opieki Paliatywnej Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii w ramach Katedry Pediatrii UM w Łodzi. Studenci VI roku Wydziału Lekarskiego uczęszczali na 10-dniowy cykl zajęć w ramach nauczania klinicznego.

Mimo ograniczeń spowodowanych pandemią COVID wykładowcy nie zrezygnowali z zajęć i egzaminów praktycznych. Dopuszczono do nich zaszczepionych studentów, dbając o zachowanie reżimu sanitarnego.

WOLONTARIAT

W 2021 roku działania Fundacji Gajusz wspierało 330 wolontariuszy .

Zorganizowano jedno szkolenie online dla kandydatów na wolontariuszy. Łącznie przeszkolono 60 osób.

Wolontariusze Fundacji Gajusz brali udział w kilkunastu akcjach, imprezach i wydarzeniach na rzecz podopiecznych. Prowadzą własny fanpage na Facebooku pt. Wolontariat Gajusza.

KAMPANIE SPOŁECZNE

„Dzieci to nie śmieci”

Od stycznia do kwietnia 2021 roku Fundacja Gajusz prowadziła kampanię społeczną pod hasłem ” Dzieci to nie śmieci”. W

Polsce ponad 70 tys. dzieci wychowuje się w pieczy zastępczej. Zostały tak skrzywdzone, że nie mogą być z mamą i tatą. Źle śpią, cały czas się boją, nawet jeśli nie pamiętają dokładnie czego. Najmniejszy drobiazg potrafi doprowadzić słodkiego przedszkolaczka do chwycenia za nóż lub szalonej ucieczki. Kampania zwracała uwagę na potrzebę wsparcia dzieci z traumami oraz ich opiekunów. Celem było pozyskanie środków 1% podatku, które stanowią 25% budżetu fundacji, to realna pomoc – co 4 dziecko ma dzięki nim wsparcie.

Materiały były prezentowane w ogólnopolskich oraz lokalnych rozgłośniach radiowych, prasie drukowanej, w Internecie i środkach transportu zbiorowego. Informowaliśmy, uświadamialiśmy oraz uwrażliwialiśmy z rozmachem i na szeroką skalę, bo problem jest ogólnopolski, a nie lokalny.

„Leczymy dzieci rodziną”

Aż 30 tys polskich dzieci wychowuje się w instytucjach. Ponad 2 tys. z nich to dzieci chore, nie mające przy sobie rodziny. Większość mogłaby być w domu. Są w placówkach, ponieważ brakuje rodzin zastępczych, które chcą wychować właśnie te najbardziej niechciane maluchy. Cierpią zatem nie tylko przez swoją chorobę, ale także z powodu samotności.

Nawet najlepsza placówka nie jest w stanie zapewnić indywidualnej opieki. Dzieckiem zajmuje się wielu dorosłych, ale żaden z nich nie jest tym jedynym. Nie ma zatem możliwości zbudowania prawdziwych, rodzinnych więzi. Mimo tego zwykle nikt dla nich nie szuka rodzin. Te dzieci zniknęły z rejestrów pieczy zastępczej. Przekazano je do placówek medycznych i opiekuńczych, uznając sprawę za zakończoną.

Dlatego w kampanię „Leczymy Dzieci Rodziną” włączyliśmy osoby, które mogą to zmienić. W dniu piątych urodzin Tuli Luli deklarację współpracy podpisali m.in. Rzecznik Praw Dziecka, Prezydent Miasta Łodzi oraz przedstawiciele RCPS i MOPS. Zobowiązali się podejmować działania zmierzające do wspierania kandydatów na rodziców zastępczych dla chorych dzieci oraz do poprawy warunków ich zatrudnienia.

Aby móc realnie wpływać na poprawę jakości życia dzieci wychowujących się poza rodziną biologiczną, ściśle współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi. Zapewniamy m.in. pomoc prawną czy socjalną. Wspieramy w sprawach o odzyskanie praw rodzicielskich, dbamy o nierozdzielanie rodzeństw (a nawet ich ponowne połączenia), które trafiają do domów dziecka czy rodzin zastępczych.

Wyłapujemy dziury systemowe, przekraczamy granice, ujawniamy absurdy. Wspólnie i ponad podziałami wyleczymy dzieci rodziną i miłością!

NAGRODY

Rok 2021 przyniósł wyróżnienie dla prezes fundacji – Złoty Krzyż Zasługi dla Tisy Żawrockiej-Kwiatkowskiej przyznany przez Prezydenta Andrzeja Dudę za działalność społeczną i charytatywną oraz popularyzowanie idei hospicyjnej.

Choć nie to jest w naszej pracy najważniejsze, to bardzo miło nam jest otrzymywać takie dowody uznania dla naszej pracy.

Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego – cały kraj.

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym.

Liczba odbiorców działań organizacji:

Osoby fizyczne 3000
Osoby prawne 27

Informacje na temat innych (niż wymienionych w pkt 2.1) odbiorców, na rzecz których organizacja działała – BRAK.

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym.

Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego – TAK.

Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności {podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności.

Lp.

Sfera działalności pożytku publicznego

Przedmiot działalności

Numer Kodu (PKD)

Szacunkowe koszty poniesione w ramach sfery z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1

ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905)

 1. Prowadzenie hospicjów dziecięcych (domowe, stacjonarne, perinatalne). Pacjenci otrzymują wsparcie psychologiczne, medyczne, socjalne, poradnictwo prawne i wsparcie wolontariuszy.
 2. Opieka psychologiczna, zakup leków, terapia pozamedyczna (wsparcie poznawcze i rozwojowe dzieci) dla pacjentów oddziałów onkologicznych CSK Ośrodka Pediatrycznego im. M. Konopnickiej w Łodzi.
 3. Kampanie społeczne skierowane do rodzin pacjentów oraz szerokiego grona społeczeństwa. Szczegółowy opis w pkt. II.1.1.1.

94.99.Z

1 861 683,61 zł

2

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

 1. Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego TULI LULI. Ośrodek zapewnia całodobową, specjalistyczną opiekę i terapię niemowląt pozbawionych opieki rodzicielskiej. Pracuje z rodzinami adopcyjnymi, zastępczymi i biologicznymi, by zapewnić dzieciom najlepsze warunki rozwoju.
 2. Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Rodzinie CUKINIA, gdzie specjalistyczną pomoc uzyskują przede wszystkim dzieci z rodzin zastępczych i ich opiekunowie, ale również rodziny biologiczne w kryzysie, wychowankowie domów dziecka. Centrum prowadzi również szkolenia dla profesjonalistów z zakresu pieczy zastępczej. Szczegółowy opis w pkt II.1.1.1.

94.99.Z

63 124,91 zł

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym.

Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego – BRAK INFORMACJI.

Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer{-y) działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu{-ów) PKO 2007 odpowiadającego{-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności {podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności.

Lp. Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD) Szacunkowe koszty poniesione w ramach sfery z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
1 Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Działalność odpłatna jest realizowana w Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i  Rodzinie CUKINIA. Tu specjalistyczną pomoc otrzymują przede wszystkim dzieci z rodzin zastępczych i ich opiekunowie, ale również rodziny biologiczne w kryzysie, wychowankowie domów dziecka.

Zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści z zakresu terapii logopedycznej, psychoterapii, pedagogiki, psychiatrii i fizjoterapii. Rodziny mogą uczestniczyć w spotkaniach grupowych, odbywa się również poradnictwo indywidualne.

Centrum prowadzi również szkolenia dla specjalistów z zakresu pieczy zastępczej tj. koordynatorzy pieczy, wychowawcy i pedagodzy domów dziecka.

94,99.Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym.

Organizacja prowadziła działalność gospodarczą – NIE.

Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 1. Informacja o przychodach organizacji.
Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 14 330 924,27 zł
a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 14 145 070,75 zł
b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 118 932,59 zł
c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł
d) przychody finansowe 12 852,91 zł
e) pozostałe przychody 54 068,02 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji.

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2 727 581,87 zł
Ze źródeł publicznych ogółem: 2 200 951,74 zł
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych 36 000,00 zł
b) ze środków budżetu państwa 0,00 zł
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 2 164 951,74 zł
d) ze środków państwowych funduszy celowych O,OO zł
Ze źródeł prywatnych ogółem: 5 660 520,29 zł
a) ze składek członkowskich O,OO zł
b) z darowizn od osób fizycznych 3 893 669,04 zł
c) z darowizn od osób prawnych 1 753 939,34 zł
d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 12 911,91 zł
e) ze spadków, zapisów O,OO zł
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych) O,OO zł
g) z działalności gospodarczej O,OO zł
Z innych źródeł 3 741 870,37 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego

2 936 920,84 zł

Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym ogółem

1 929 700,19 zł

Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1

hospicjum stacjonarne

938 675,39 zł

2

hospicjum domowe

907 406,43 zł

3

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny TULI LULI

44 217,51 zł

4

Centrum Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie CUKINIA

18 907,40 zł

Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym.

    Koszty ogółem: W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:   12 449 746,01 zł 1 929 700,19 zł
  a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 11 516 935,09 zł 1 928 460,30 zł
  b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 153 232,00 O.OO zł
  c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej O.OO zł  
  d) koszty finansowe 302,34 zł  
  e) koszty administracyjne 709 604,63 zł 1 239,89,00 zł
  f) pozostałe koszty ogółem 69 671,95 zł O.OO zł
Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych   234 157,39 zł 0.00 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym.

Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 628 135,66 zł
Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -34 299,41 zł
Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł
w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

Organizacja korzystała z następujących zwolnień:

Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226) – TAK

Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo:

Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)
22 osób
Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)
17,08 etatów
Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 127 osób

2. Członkowie.

Organizacja ma członków NIE
Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego 0 osób fizycznych
  0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym.

Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)
  TAK
Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 3O dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)
  0 osób
w tym: a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób
  b) inne osoby 0 osób
Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)
  0 osób
w tym: a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób
  b) inne osoby 0 osób
Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)
  330 osób
w tym: a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób
  b) inne osoby 330 osób

Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym
    3 611 980,95 zł
w tym a) z tytułu umów o pracę   951 955,98 zł
    wynagrodzenie zasadnicze 718 066,46 zł
    nagrody O.OO zł
    premie 167 594,79 zł
    inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 66 294,73
  b) z tytułu umów cywilnoprawnych   2 660 024,97 zł
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego     3 611 980,95 zł
w tym: a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego   21 250,32 zł
  b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego   3 590 730,63 zł
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji     O.OO zł
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu roku sprawozdawczego {wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę przez 12 {miesięcy))
    O.OO zł
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)
    O.OO zł
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)
    0.00 zł
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)
    1 893,07 zł
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne     0.00 zł
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne     0.00 zł
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne     0.00 zł
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej     23 387,31 zł
Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)
    Wskazana kwota w pkt. 11 stanowi skumulowaną w jednym miesiącu wypłatę wynagrodzenia lekarza.

Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

 1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych – BRAK.
 2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych – 0.00 zł.
 3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych – BRAK.

Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w okresie sprawozdawczym

 1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego – TAK.
 2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację.
Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
1 Zapewnienie opieki pozamedycznej dla podopiecznych hospicjum stacjonarnego dla dzieci. Celem zadania było zapewnienie całodobowej opieki pozamedycznej dla podopiecznych hospicjum stacjonarnego dla dzieci. Miasto Łódź 169 988,70 zł
2 Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową i ich rodzin. Celem była organizacja wsparcia psychologicznego i terapeutycznego dla pacjentów oddziałów onkohematologicznych CSK w Łodzi. Miasto Łódź 156 000,00 zł
3

Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej.

Celem było udzielenie wsparcia poprzez terapię i poradnictwo psychologiczne dla podopiecznych pieczy zastępczej i/lub ich opiekunów zamieszkałych na terenie m.

Łodzi.

Miasto Łódź 170 435,00 zł
4 Dzieciaki walczą z rakiem! Wsparcie terapeutyczno- psychologiczne pacjentów oddziałów onkologicznych szpitala przy Spornej w Łodzi. Województwo Łódzkie 35 068,09 zł
5 Pomocna Dłoń – Usługi zdrowotne i społeczne skierowane do mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego Usługi zdrowotne i społeczne dla pacjentów hospicjum domowego. Województwo Łódzkie 63 300,00 zł

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe – NIE.

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
{Należy podać nazwę zadania, jego główny{-e) cel{-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji).

Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień publicznych

{Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych {Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro).

 1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne – NIE.
 2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację.

Informacje uzupełniające

 1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 2O% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 2O% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki.
 2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem:
  Fundacja PoMoc,
  Fundacja Moje Drzewko Pomarańczowe.
 3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym.

Lp

Organ kontrolujący

Liczba kontroli

1

NFZ Oddział Łódź

1

2

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

1

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2OO9 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2OO4 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852) – TAK.

5. Dodatkowe informacje:

BRAK

Czytelny podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji – Anna Rajska-Rutkowska.

Data wypełnienia sprawozdania: 2022-07-29.