Statut Fundacji Gajusz


Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Rozdział 2. CEL I FORMY DZIAŁANIA
Rozdział 3. ORGANY FUNDACJI
Rozdział 4. MAJĄTEK FUNDACJI
Rozdział 5. ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA FUNDACJI

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Powołuje się fundację o nazwie „Fundacja GAJUSZ” dalej zwaną Fundacją.

§2

Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§3

Siedzibą Fundacji jest Łódź.

§4

Fundatorami Fundacji są:
1) Barbara Dołęgiewicz
2) Ewa Lidia Mnich
3) Tisa Żawrocka-Kwiatkowska

Rozdział 2. CEL I FORMY DZIAŁANIA

§5

1. Celem Fundacji jest:

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

3. Fundacja będzie nie prowadziła działalności gospodarczej. 

4. W celu realizacji zadań statutowych fundacja może tworzyć niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki organizacyjne, na podstawie właściwych przepisów.

§5a

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego, w rozumieniu Ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieodpłatnie i odpłatnie.

§6

Fundacja działa na zasadzie angażowania wolontariuszy, których zadaniem będzie opieka, zapewnienie pomocy, towarzystwa, rozrywki dzieciom nieuleczalnie i ciężko chorym, przebywającym w państwowych zakładach opieki zdrowotnej oraz organizuje pomoc prawną i psychologiczną dla dzieci, ofiar wypadków komunikacyjnych.

§7

 1. Fundacja zapewnia odpowiednie przeszkolenie i wyposażenie dla wolontariuszy i innych
  osób, o których mowa w §6.
 2. Fundacja ponosi pełną odpowiedzialność za działania wolontariuszy i innych osób
  wykonywane w ramach zadań fundacji.

§8

 1. Zarząd Fundacji ma za zadanie organizowanie współpracy z zakładami opieki zdrowotnej
  oraz organizowanie i koordynowanie działań wolontariuszy w poszczególnych zakładach.
 2. Fundacja działa w ścisłej współpracy i w zakresie z góry uzgodnionym z kierownikami
  jednostek organizacyjnych zakładów opieki zdrowotnej.

Rozdział 3. ORGANY FUNDACJI

§9

Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd.

§10

 1. Radę Fundacji i jej przewodniczącego powołuje Fundatorka Tisa Żawrocka-Kwiatkowska.
 2. Regulamin Rady Fundacji ustanawiają fundatorzy na wniosek Rady Fundacji.
 3. W skład pierwszej Rady Fundacji wchodzą:
  a) Katarzyna Gabrysiak – Przewodnicząca Rady
  b) Katarzyna Chałubińska – Członek Rady
 4. W wypadku zmian w składzie Rady Fundacji, powoływania nowych członków i ich
  odwoływania stosuje się odpowiednio postanowienie pkt. 1.

§11

Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a) powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu Fundacji,
b) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Fundacji,
c) przyjmowanie i ocena sprawozdań Zarządu Fundacji,
d) wytyczanie kierunków działania Fundacji,
e) /usunięty/
f) sprawowanie kontroli nad działalnością Fundacji,
g) podpisywanie umów w imieniu Fundacji z członkami Zarządu Fundacji.

§12

W celu wykonywania swych zadań Rada Fundacji ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty Fundacji, może żądać od Zarządu Fundacji sprawozdań i wyjaśnień we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji oraz dokonywać kontroli majątku Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji lub wskazany przez niego członek Rady Fundacji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu Fundacji z głosem doradczym.

§13

Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz do roku.

§14

Rada Fundacji zwoływana jest przez:
a) Prezesa Zarządu Fundacji,
b) Przewodniczącego Rady Fundacji.

§15

Zarząd Fundacji składa się z dwóch, lub większej ilości osób, w tym Prezesa Zarządu
Fundacji i członków Zarządu Fundacji.

§16

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu Fundacji jednoosobowo.

§17

 1. Do kompetencji Zarządu, poza działaniami wskazanymi w §8 ust. 1 należy w szczególności:
  a) decydowanie o nabywaniu i zbywaniu przez Fundację nieruchomości i innych środków trwałych,
  b) decydowanie o wykorzystaniu majątku Fundacji,
  c) kierowanie działalnością Fundacji i jej gospodarką finansową,
  d) obsługa techniczna Rady Fundacji i przechowywanie jej dokumentów.
 2. W skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzi:
  Tisa Żawrocka – Kwiatkowska – Prezes Zarządu
  Dorota Serafin – Członek Zarządu
  Szymon Byczko – Członek Zarządu

§18

Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się nie rzadziej niż raz w kwartale.

§19

Posiedzenia wszystkich organów Fundacji są protokołowane.

§20

 1. Uchwały wszystkich organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż połowy uprawnionych do głosowania. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym.
 2. Na wniosek jednego członka organu Fundacji oraz w sprawach personalnych
  przewodniczący zebrania zarządza głosowanie tajne.
 3. Członek organu Fundacji, który został przegłosowany ma prawo zgłosić swoje zastrzeżenia do protokołu z podaniem uzasadnienia.

Rozdział 4. MAJĄTEK FUNDACJI

§21

Majątek Fundacji stanowią środki przeznaczone przez fundatorów w oświadczeniu woli
o utworzeniu Fundacji oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez
Fundację.

§22

Dochody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków i zapisów,
b) subwencji i dotacji,
c) zbiórek publicznych,
d) dochodów z majątku Fundacji i praw majątkowych,
e) odsetek bankowych,
f) 1% podatku dochodowego.

Rozdział 5. ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA FUNDACJI

§23

 1. Zmiany w statucie są dokonywane przez Fundatorkę Tisę Żawrocką – Kwiatkowską.
 2. Na zasadach opisanych w ust. 1 można dokonać także zmiany celu Fundacji. Na zmianę celu Fundacji musi wyrazić zgodę Rada Fundacji.

§24

Majątek Fundacji po jej likwidacji zostanie przekazany przez likwidatora na realizację celów zgodnych z celami Fundacji.