Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2015

 1. nazwa i siedziba organizacji
  FUNDACJA GAJUSZ 93-271 ŁÓDŹ
  DĄBROWSKIEGO 87
  0000109866
 2. podstawowy przedmiot działalności organizacji
  NR PKD 9499Z Działalność Pozostałych Organizacji gdzie indziej niesklasyfikowana
 3. właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
  Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi , XX Wydział KRS
 4. czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony
 5. okres objęty sprawozdaniem finansowym
  01.01.2015 r. – 31.12.2015
 6. czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
  Założono kontynuowanie działalności.
 7. czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
 8. w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)
 9. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Przyjęte zasady polityki rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Szczegółowy opis metod wyceny aktywów i pasywów został zawarty w informacji dodatkowej.

Sporządzono dnia: 2016-06-16

Druk: MPiPS