Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2016

 1. nazwa i siedziba organizacji
  FUNDACJA GAJUSZ 93-271 ŁÓDŹ
  DĄBROWSKIEGO 87
  0000109866
 2. czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony
 3. okres objęty sprawozdaniem finansowym
  01-01-2016 do 31-12-2016
 4. czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
 5. czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

  Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
 6. w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)
 7. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

  Metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz metody ustalania wyniku finansowego przyjęto zgodnie z ustawą o rachunkowości, przy czym przyjęto następujące zasady wyceny następujących aktywów i pasywów oraz odpisów amortyzacyjnych:

Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy 01.01.2017 r. – 28.02.2017 r. sporządzono zgodnie z art.45 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku (z późniejszymi zmianami) o rachunkowości w oparciu o prowadzone księgi rachunkowe. Rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej

Sporządzono dnia: 2017-06-30

Druk: MPiPS