Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2020

 1. nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
  FUNDACJA GAJUSZ DĄBROWSKIEGO 87 93-271 ŁÓDŹ ŁÓDŹ ŁÓDZKIE
 1. czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony nie dotyczy
 1. okres objęty sprawozdaniem finansowym
  01-01-2020 do 31-12-2020
 1. czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

  Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
 1. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

  Metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz metody ustalania wyniku finansowego przyjęto zgodnie z ustawą o rachunkowości, przy czym przyjęto następujące zasady wyceny następujących aktywów i pasywów oraz odpisów amortyzacyjnych:

Data sporządzenia: 2021-08-20

Data zatwierdzenia: 2021-08-24

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości – Joanna Krupa.

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, Anna Piekutowska, Anna Rajska- Rutkowska

Druk: NIW-CRSO

Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-09-23