FUNDACJA GAJUSZ
93-271 ŁÓDŹ
DĄBROWSKIEGO 87
0000109866

Bilans 2019

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2019-12-31

Stan na

2019-01-01

2019-12-31

AKTYWA

A.

Aktywa trwałe

1 723 910,23

1 460 623,86

I.

Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

1 723 910,23

1 460 623,86

III.

Należności długoterminowe

0,00

0,00

IV.

Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

B.

Aktywa obrotowe

4 710 354,30

5 647 929,04

I.

Zapasy

0,00

0,00

II.

Należności krótkoterminowe

321 833,13

364 718,46

III.

Inwestycje krótkoterminowe

4 388 521,17

5 283 210,58

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

C.

Należne wpłaty na fundusz statutowy

0,00

0,00

AKTYWA razem

6 434 264,53

7 108 552,90

PASYWA

A.

Fundusz własny

6 167 524,15

6 761 865,53

I.

Fundusz statutowy

5 828 435,16

6 167 524,15

II.

Pozostałe fundusze

0,00

0,00

III.

Zysk (strata) z lat ubiegłych

0,00

0,00

IV.

Zysk (strata) netto

339 088,99

594 341,38

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

266 740,38

346 687,37

I.

Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

II.

Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

III.

Zobowiązania krótkoterminowe

221 991,27

316 451,42

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

44 749,11

30 235,95

PASYWA razem

6 434 264,53

7 108 552,90

Data sporządzenia: 2020-08-14

Data zatwierdzenia: 2020-08-25

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Joanna Krupa

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, Anna Piekutowska, Anna Rajska-Rutkowska, Łukasz Przysło