FUNDACJA GAJUSZ
93-271 ŁÓDŹ
DĄBROWSKIEGO 87
0000109866

Bilans 2021

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2021-12-31

 

Stan na koniec

 

roku poprzedniego

roku

bieżącego

 

AKTYWA

 

 

A.

Aktywa trwałe

1 080 868,26

1 080 868,26

I.

Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

1 080 868,26

1 080 868,26

III.

Należności długoterminowe

0,00

0,00

IV.

Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

B.

Aktywa obrotowe

6 689 374,50

6 689 374,50

I.

Zapasy

0,00

0,00

II.

Należności krótkoterminowe

593 439,14

593 439,14

III.

Inwestycje krótkoterminowe

6 095 935,36

6 095 935,36

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

C.

Należne wpłaty na fundusz statutowy

0,00

0,00

 

AKTYWA razem

7 770 242,76

7 770 242,76

 

PASYWA

 

 

A.

Fundusz własny

7 470 800,45

7 470 800,45

I.

Fundusz statutowy

6 761 865,53

6 761 865,53

II.

Pozostałe fundusze

0,00

0,00

III.

Zysk (strata) z lat ubiegłych

0,00

0,00

IV.

Zysk (strata) netto

708 934,92

708 934,92

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

299 442,31

299 442,31

I.

Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

II.

Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

III.

Zobowiązania krótkoterminowe

283 719,52

283 719,52

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

15 722,79

15 722,79

 

PASYWA razem

7 770 242,76

7 770 242,76

Data sporządzenia: 2022-04-14

Data zatwierdzenia: 2022-06-15

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Joanna Krupa

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, Anna Piekutowska, Anna Rajska-Rutkowska