Informacja dodatkowa 2016

I

  1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów.
Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne

2. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów – przyczyny i wynik.

Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
nie wystąpiły   0,00

3. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych.

Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Nie uwzględniono w  
    Bilansie Rachunku wyników
nie wystąpiły      

II

  1. Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe.
Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty ( w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00      
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 59 129,00 0,00 0,00   0,00 59 129,00
3. Inwestycja w budynek 1 793 127,71 0,00 13 700,00   0,00 1 806 827,71
4. urządzenia techniczne i maszyny 310 928,74 0,00 0,00   0,00 310 928,74
5. środki transportu 738 630,83 0,00 176 100,00   -94 608,50 820 122,33
6. środki trwałe w budowie 0,00 0,00 105 161,00   0,00 105 161,00
Razem 2 901 816,28 0,00 294 961,00   -94 608,50 3 102 168,78
  1. Umorzenie środków trwałych – amortyzacja.
Środki trwałe na początek roku 1 923 346,66 1 847 117,76
zwiększenie 294 961,00 552 167,95
zmniejszenie   -213 917,40
Nazwa grupy składników majątku trwałego Umorzenie za rok 2016 Umorzenie za rok 2015
grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 886,92 495,64
inwestycja w budynek obcy 180 454,46 174 628,32
urządzenia techniczne i maszyny 25 532,90 24 297,44
środki transportu 96 020,61 62 600,25
inne środki trwałe 0,00 0,00
Razem 302 894,89 262 021,65

3. Grunty użytkowane wieczyście.

  Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku   Stan na koniec roku obrotowego
    Zwiększenia Zmniejszenia  
Powierzchnia m2       0,00
Wartość 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy.

  Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku   Stan na koniec roku obrotowego
    Zwiększenia Zmniejszenia  
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)        
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej        
3. urządzenia techniczne i maszyny        
4. środki transportu        
5. inne środki trwałe        
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Wartości niematerialne i prawne.

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Przychody Rozchody Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne        
Razem 15 887,75 0,00 0,00 15 887,75

III

  1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.
WN i P na początek roku 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00
Nazwa grupy składników majątku trwałego Umorzenie za rok 2016 Umorzenie za rok 2015
1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00
WN i P na koniec roku 0,00 0,00

2. Inwestycje długoterminowe.

  Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku   Stan na koniec roku obrotowego
    Zwiększenia Zmniejszenia  
1. Nieruchomości 591 521,59 0,00 0,00 0,00
2. Wartości niematerialne i prawne        
3. Długoterminowe aktywa finansowe        
a. udziały i akcje        
b. inne papiery wartościowe        
c. udzielone pożyczki        
d. inne długoterminowe aktywa finansowe        
4. Inne długoterminowe inwestycje        
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Należności krótkoterminowe.

Należności z tytułu Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku   Stan na koniec roku obrotowego
    Zwiększenia Zmniejszenia  
1. dostaw i usług 140 708,43 82 326,23 0,00 223 034,66
2. podatków 0,00 0,00 0,00 0,00
3. środków od ZUS 3 049,49 0,00 -3 049,49 0,00
4. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00
5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00
6. innych należności 51 347,76 0,00 -25 756,35 25 591,41
Razem 195 105,68 82 326,23 -28 805,84 248 626,07

Należności dochodzone na drodze sądowej w ewidencji pozabilansowej – 181 758,16 zł.

IV

  1. Zobowiązania.
Zobowiązania z tytułu okres wymagalności       Razem  
  do 1 roku   powyżej 1 roku      
  stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. dostaw i usług 160 192,76 94 033,81 0,00 0,00 160 192,76 94 033,81
3. podatków 9 232 10 029 0,00 0,00 9 232 10 029
4. ubezpieczeń społecznych 12 422,53 19 422,25 0,00 0,00 12 422,53 19 411,25
5. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. innych zobowiązań 11 581,35 14 189,77 0,00 0,00 11 581,35 14 189,77
razem 193 428,64 137 663,83 0,00 0,00 193 428,64 137 663,83

2. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne.

Tytuły   Stan na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów   0,00 0,00
  a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń 0,00  0,00
  b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji 0,00 0,00
  c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 0,00 0,00
  d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów   0,00 0,00
  a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00

V

  1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów.
Tytuły Stan na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 315 097,27 126 920,50

2. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych.

Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne – losowe    
Zyski nadzwyczajne – pozostałe    
Suma 0,00 0,00
Straty nadzwyczajne – losowe    
Straty nadzwyczajne – pozostałe    
Suma 0,00 0,00

3. Zatrudnienie i wynagrodzenia.

Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku 2016 Przeciętne zatrudnienie w roku 2015
Ogółem 8,92 6,42

VI

Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość.

    2016 2015
Przychody z działalności statutowej   6 470 890,70 6 193 173,18
  Składki brutto określone statutem 0,00 0,00
  Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 0,00 0,00
  Kontrakt z NFZ 1 888 210,00 1 702 624,20
Przychody z działalności statutowej odpłatnej   0,00 0,00 (wyszczególnienie)
Pozostałe przychody określone statutem   3 525 215,80 2 328 148,30
  Darowizny pieniężne od osób fizycznych 1 102 092,14 695 776,20
  Darowizny od osób prawnych – darowizny pieniężne 891 190,41 393 036,43
  Darowizny od osób prawnych – darowizny rzeczowe 235 791,60 0,00
  1 % 1 296 141,65 1 239 335,67
Dotacje razem   1 057 464,90 2 162 400,68
  Ze środków publicznych 549 137,53 1 135 075,95
  Ze środków prywatnych 508 327,37 1 027 324,73
Pozostałe przychody   29 416,42 80 557,87
  Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych. 18 000,00 7 450,00
  Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00 0,00
  Inne 11 416,42 73 107,87
Przychody finansowe   26 324,03 172 595,65
  Cena sprzedaży akcji i udziałów 0,00 0,00
  Odsetki od lokat, wkładów bankowych 8 601,38 2 729,22
  Odsetki od pożyczek 0,00 0,00
  Odsetki od posiadanych papierów wartościowych 0,00 0,00
  Umorzenie pożyczki 0,00 164 532,31
  Inne przychody finansowe (różnice kursowe) 17 722,65 5 334,12

VII

    2016 2015
Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej 5 236 522,04 4 838 005,25
  leki i środki pielęgnacyjne 362 023,62 355 381,00
  drobne wyposażenie medyczne 96 531,24 65 390,40
  zewnętrzne usługi medyczne 117 905,08 90 323,82
  sprzęt medyczny  52 642,85 57 099,10
  środki czystości w tym specjalistyczne 22 815,33 17 936,25
  wynagrodzenia personelu medycznego 1 654 096,60 1 453 436,72
  wynagrodzenia opiekunek 327 190,52 228 657,56
  wsparcie psychologiczne 135 756,81 184 112,63
  wsparcie socjalne 267 719,33 300 090,64
  wolontariat 47 994,13 48 746,44
  szkolenia personelu Fundacji 13 636,00 23 020,75
  paliwo 93 379,72 103 223,63
  środki transportu 67 768,51 95 802,63
  usługi telekomunikacyjne 36 053,32 37 549,72
  bieżące koszty budynku 251 781,81 3 372 455,25
  koszt dostosowania budynku do potrzeb Tuli Luli 236 445,11 0,00
  niemedyczne koszty podopiecznych Hospicjum Stacjonarnego i Tuli Luli 275 273,08 36 291,71
  program szkoleniowy związany z realizacją projektu 13 100,00 129 305,11
  akcje i kampanie informacyjne 118 318,23 292 312,94
  wynagrodzenia zespołu pozamedycznego 566 799,58 498 978,14
  darowizny przekazane 344 960,41 395 620,45
  wsparcie zagraniczne 25 268,38 52 270,36
  Arteterapia na oddziale onkologicznym 32 608,44 0,00
  pozostałe koszty 76 453,94 0,00
Koszty Administracyjne   490 695,95 459 009,08
  zużycie materiałów i energii 108 492,19 69 765,00
  usługi obce 144 168,52 186 992,32
  podatki i opłaty 5 193,62 5 497,95
  wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 186 786,29 157 194,29
  amortyzacja 45 136,92 39 122,87
  pozostałe koszty 918,41 436,65
Pozostałe koszty   1 727,83 15 952,60
  Wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00 0,00
  Wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego 0,00 0,00
  Inne 1 727,80 15 952,60
Koszty finansowe   1 718,14 28 050,67
  Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 0,00 5 556,93
  Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych 0,00 0,00
  Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 0,00 0,00
  Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy 0,00 0,00
  Inne koszty finansowe 1 718,14 22 493,74

VIII

  1. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego.
Wyszczególnienie Fundusz  
  statutowy z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego 3 457 552,89 0,00
a. zwiększenia    
z zysku 795 967,19  
inne    
b. zmniejszenia    
pokrycie straty    
inne    
2. Stan na koniec roku obrotowego 4 253 520,08 0,00

Zysk osiągnięty w roku 2016 zostanie przekazany na Fundusz Statutowy.

2. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej.

Wynik na działalności statutowej 1 234 368,66
w tym wynik na działalności statutowej 1 234 368,66

3. Zobowiązania związane z działalnością statutową.

Tytuły początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
1. gwarancje    
2. poręczenia    
3. kaucje i wadia    
4. inne zobowiązania    
Razem 0,00 0,00

Sporządzono dnia: 2017-06-30